Протокол №51 / 27.08.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №51 /27.08.2015 г.

Решение 804

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения на Наредба за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост

Към чл.8 се добавят две нови алинеи със следното съдържание:

Чл.8 /5/ Общинският съвет предоставя с решение спортни обекти и съоръжения – общинска собственост за безвъзмездно ползване на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община Мездра, регистрирани в обществена полза. Всички кандидатстващи клубове трябва да представят удостоверение за липса на задължения към общината и държавата.

Чл.8 /6/ При подадени две или повече искания за ползването на един и същи спортен обект, след решение на Общински съвет кметът на общината сключва договори за ползване с клубовете при съгласуван между тях график за осъществяване на учебно тренировъчна и състезателна дейност, като се предвидят условия за ползване на обекта, части от него или съоръженията от други спортни организации и граждани за постигане на целите на физическото възпитание и спорта.

Решение 805

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра Общински съвет – Мездра одобрява частичната актуализация в документация на капиталовите разходи на Община Мездра за 2015 година и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2015 година, съгласно следните приложения:

1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2015 година на Община Мездра;

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи, финансирани със собствени средства за 2015 година;

3.Приложение №3 – Справка за направените корекции по разхода на бюджета.

Решение 806

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра дава съгласие община Мездра да дари на община Върнячка Баня, Република Сърбия, скулптурна фигура от варовик с наименование „Муза” с размери 70/70/260 см. с относително тегло 2,5 тона с автор Стоян Стоев Заваринов на стойност 16 774 лева с ДДС.

2.Упълномощава Кмета на община Мездра да подпише Договор за дарение между община Мездра и община Върнячка Баня, Република Сърбия на скулптурна фигура от варовик с наименование „Муза”.

Решение 807

Не приема отчет за спазване на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра през 2014 година и първото полугодие на 2015 година.

Решение 808

Приема отчет за дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за първо полугодие на 2015 година.

Решение 809

Приема отчет за резултатите от дейността на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за периода 01.01.2015 година – 30.06.2015 година.

Решение 810

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.10 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да дари движима вещ – автобус, марка Исузу Класик 27, регистрационен номер ВР5384ВС, рама № NNAMDH1LL02010011 и двигател №AI0S39573, собственост на Община Мездра на „Транс – Авто – 2015” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Мездра, ул. „Хр. Ботев” №104, с ЕИК: 203387508.

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да сключи договор с„Транс – Авто – 2015” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Мездра, ул. „Хр. Ботев” №104, с ЕИК: 203387508 за дарение на движима вещ – автобус, марка Исузу Класик 27, регистрационен номер ВР5384ВС, рама № NNAMDH1LL02010011 и двигател №AI0S39573.

Решение 811

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.48, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра – земя с площ от 0,954 дка, представляваща друга производствена база, четвърта категория в местност „Бачвар” в землището на село Горна Бешовица, съгласно АОС №2841 / 31.07.2015 година на стойност 1 330,00 лева при ликвидиране на съсобственост с ЕТ „ИВ – 2000 – Иванчо Христов” – собственик на сградата в имота.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 812

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 029146 от 5,038 дка, овощна градина, в местност ”Яньова полена” по КВС на село Типченица;

2.Имот № 029139 от 2,451 дка, ливада, в местност ”Окослав” по КВС на село Типченица;

3.Имот № 043009 от 2,870 дка, изоставена нива, в местност ”Глога” по КВС на село Типченица;

4.Имот № 029142 от 4,076 дка, ливада, в местност ”Янова полена” по КВС на село Типченица;

5.Имот № 029208 от 4,323 дка, пасище, мера, в местност ”Трънето” по КВС на село Типченица;

6.Имот № 029136 от 2,385 дка, ливада,  в местност ”Окослав” по КВС на село Типченица;

7.Имот № 017273 от 4,136 дка, пасище, мера  в местност ”Вретенар” по КВС на село Типченица;

8.Имот № 021365 от 1,691 дка, пасище, мера  в местност ”Чичера” по КВС на село Типченица;

9.Имот № 021366 от 2,399 дка, лозе  в местност ”Чичера” по КВС на село Типченица;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Цанов Нончев, бивш жител на село Типченица;

Решение 813

Общински Съвет – Мездра отпуска материали за изграждане на подпорна стена – втори етап на ул. „Георги Димитров” село Боденец в размер до 1 200 лева на лицето Данаил Данчев Митов.

Решение 814

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Църква „Св. Дух” – село Оселна с адрес: село Оселна, община Мездра да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на ПИ №000678, местност „Дупни цар” и ПИ №104003, местност „Бачево” в землището на село Оселна за присъединяването им към УПИ VІІ, пл.№392 в кв. 6 по плана на село Оселна.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 815

На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.59 и чл.61 от ЗМСМА:

1.Общински Съвет – Мездра реши да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, която да обхваща Община Мездра и всички населени места на територията им, и регистриране на ново юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съгласно изискванията на подмярка 19.2. на определената територия.

2.Дава съгласие Община Мездра да участва в подготовката и реализацията на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година като партньор.

3.Дава съгласие Община Мездра да участва в местно партньорство на територията на Община Мездра със следните партньори, избрани по прозрачен и публичен ред, които представляват партньори по проекта по т.2:

3.1.Нестопански сектор: „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, булстат: 000183651, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Просвета” №2, представлявано от Валентин Марков Вълчев – Председател, ЕГН: 5206081860.

3.2.Стопански сектор: „Ива Вутова – 71”ЕООД, ЕИК: 200552823, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Дунав” №2, ет.1, ап.1, представлявано от Ива Коцева Вутова – управител, ЕГН: 7111121870.

4.Определя за представител на Община Мездра в местното партньорство по т.3 – Николинка Владимирова Кътовска, ЕГН: 6201211897 – Кмет на Община Мездра.

5.Упълномощава представителя на Община Мездра да подпише Споразумението за партньорство с партньорите по проекта, в съответствие с изискванията за кандидатстване по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

6.Определя Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта да бъде: Община Мездра, булстат: 000193371, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Христо Ботев” №27, представлявана от Николинка Кътовска – Кмет.

7.Определя партньорите по проекта, както следва:

7.1.Нестопански сектор: „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, булстат: 000183651, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Просвета” №2, представлявано от Валентин Марков Вълчев – Председател, ЕГН: 5206081860.

7.2.Стопански сектор: „Ива Вутова – 71”ЕООД, ЕИК: 200552823, България, област Враца, община Мездра, град Мездра, пощенски код: 3100, ул. „Дунав” №2, ет.1, ап.1, представлявано от Ива Коцева Вутова – управител, ЕГН: 7111121870.

8.Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и успешното изпълнение на проекта, Община Мездра се ангажира:

8.1.Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.

8.2.Да осигури кредит за оборотни средства за реализиране на проекта при неговото одобрение, който ще бъде възстановен на Общината от бюджета на проекта.

9.Прекратява членството на Община Мездра в сдружение „Местна инициативна група – Искърско дефиле – Мездра”, булстат: 106633558. Възлага на Кмета на Община Мездра да предприеме действия за юридическото заличаване на членството на Община Мездра в Сдружение „Местна инициативна група – Искърско дефиле – Мездра”.

10.Одобрява проект на Споразумение за кандидатстване по подмярка 19.1., съгласно приложение към Наредба №16.

11.Упълномощава ПК „СДОСЕИ” и ПК „ОКСТМД” съвместно с Кмета на Община Мездра да изберат координатор по проекта, с когото Кмета на Община Мездра да сключи договор, съгласно изискванията на Наредба №16.

12.Като офис за целите на проекта, съгласно изискванията на Наредба №16 да бъде ползвано помещение на „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, ул. „Просвета” №2, ет.2 – град Мездра. Разрешението по настоящата точка важи за период не по – малко от 5 (пет) години, като периодът може да бъде удължен с ново Решение на Общински Съвет – Мездра.

Решение 816

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-жа Пенка Георгиева – за изключителен патриотизъм.

Решение 817

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” Митко Руменов Ценов – за високи спортни постижения и прослава на Община Мездра.

Решение 818

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” Йоло Николов Николов – за високи спортни постижения и прослава на Община Мездра.

Решение 819

Лицата Митко Руменов Ценов и Йоло Николов Николов да бъдат наградени с по 1000 лева.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /