Протокол №50/30.07.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №50 /30.07.2015 г.

Решение 778

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра:

1.Не приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Мездра за първото полугодие на 2015 година по прихода и разхода в размер на 6 602 573 лв. /Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6/.

2.Не приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2015 година /Приложение №10/.

3.Не приема информацията за изпълнението на капиталовата програма на Община Мездра към 30.06.2015 година /Приложение №9/.

4.Не приема информацията по прихода и разхода на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2015 година /Приложение №11/.

5.Не приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2015 година / Приложение №12 /.

Решение 779

Не приема отчет за текущото изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мездра за първите 5 месеца на 2015 година.

Решение 780

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра:

В чл.5 се създават нови т.4 и т.5 със следния текст:

Чл.5, т.4 Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически, търговски, обществени и жилищни сгради.

Чл.5, т.5 Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите, с изключение на случаите, в които има писмено разрешение от Общинска администрация.

Чл.25, т.2 се допълва и придобива следния вид:

Хвърлянето на бомбички и др. запалителни материали, паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети  по улици, контейнери за битови отпадъци от всякакъв вид, паркове, културни, спортни и др. обществени места както и налагането на строг контрол върху продажбата и употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел.

Решение 781

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредба по чл.45а от ЗОС за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Общински Съвет – Мездра:

1.Определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение №1.

2.На основание чл.28, ал.1, т.2 при изпълнение изискванията на чл.30 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища  да се извърши продажба на следното жилище:

2.1.ул. ”Сердика” №2 , ет.5, ап.513 съгласно    АОС №569/ 08.09.2005 година и изготвена оценка от м.06.2015 година в размер на 15 300 лева.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за продажба на жилищният имот.

Решение 782

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл.5, чл.10, чл.12, ал.1 от същата Наредба Общински Съвет – Мездра:

1.Възлага на Кмета на Община Мездра да одобри приетия годишен план за 2015 година.

2.Дава съгласие да се възложат дейностите по маркиране на дървесината в отделните предвидени за сеч горски територии за 2015 година, изработването на необходимата документация (сортиментен лист /ведомост/, карнет – опис, технологичен план за дърводобив, позволително за сеч) и трасиране на границите на отделите / имотите, предвидени за сеч съгласно приетия план.

3.Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на дървесината чрез продажба на стоящата дървесина на корен по изготвените сортиментни ведомости по чл.2 от настоящето решение.

4.Определя начални цени без ДДС, за провеждане на процедури за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – общинска собственост, определена по сортименти и категории, както следва:

4.1.

Иглолистни дървесни видове КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА

лв / плътен кубически метър

едра средна дребна дърва
38 28 26 25

4.2.

Широколистни дървесни видове КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА

лв / плътен кубически метър

едра средна дребна дърва
бук 50 48 46 45
топола 53 35 27 27
дъб 55 52 50 50
акация 50 48 46 45

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да организира и проведе процедурите по т.3 и т.4 по реда и условията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

6.Годишния план да се публикува на интернет страницата на Община Мездра.

Решение 783

1.На основание чл.38, ал.1 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година – описаните по – долу общински имоти в землището на село Върбешница.

2.На основание чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства и чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се учреди възмездно вещно право на ползване на „АТС – Стоун” ООД, град София, ЕИК 200674613, за срок до 18.05.2034 година – срока на договора на концесия, за следните имоти при цени, както следва:

2.1.имот №019036 от 1,518 дка в м. „Рътовете” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1083 / 16.03.2011 година – 1 720 лева;

2.2.имот №019051 от 7,799 дка в м. „Рътовете” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1082 / 16.03.2011 година – 9 000 лева;

2.3.имот №011061 от 1,169 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1080 / 16.03.2011 година – 1 320 лева;

2.4.имот №019054 от 3,002 дка в м. „Рътовете” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1081 / 16.03.2011 година – 3 460 лева;

2.5.имот №011052 от 1,263 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1079 / 16.03.2011 година – 1 420 лева;

2.6.имот №019032 от 7,327 дка в м. „Рътовете” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1084 / 16.03.2011 година – 8 450 лева;

2.7.имот №011056 от 1,598 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1078 / 16.03.2011 година – 1 795 лева;

2.8.имот №011027 от 0,902 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1041 / 08.12.2010 година – 1 020 лева;

2.9.имот №011028 от 2,189 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №2579 / 15.04.2015 година – 2 500 лева;

2.10.имот №011059 от 0,276 дка в м. „Здравчов дол” землището на село Върбешница, ливада, девета категория, съгласно АОС №1040 / 07.12.2010 година – 310 лева.

3.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за учредяване право на ползване.

Решение 784

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.1  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година общински имот, представляващ незастроен парцел – УПИ XII в кв.48 по плана на селото с площ от 1 000 кв.м., съгласно АОС №2684 / 28.05.2015 година.

2.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот в село Моравица, представляващ УПИ XII в кв.48 по плана на селото с площ от 1 000 кв.м., съгласно АОС №2684 / 28.05.2015 година с начална тръжна цена 2 600,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 785

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 019051 от 1,769 дка, нива, в местност ”Каленица” по КВС на село Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 786

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1. Имот № 006001 от 2,520 дка, нива, в местност ”Над лозята” по КВС на село Брусен;

2.Имот № 026171 от 1,980 дка, ливада, в местност ”Гумнище” по КВС на село Брусен, образуван от имот № 026050;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на  Йона Лилова Маркова от село Брусен;

Решение 787

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 011006 от 1,487 дка, посевна площ, в местност ”Манговица” , образуван от имот № 011001 по КВС на село Лик;

2.Имот № 013014 от 0,570 дка, посевна площ, в местност ”Койкина бара” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012761;

3.Имот № 013015 от 0,141 дка, посевна площ, в местност ”Койкина бара”, образуван от имот № 012820 по КВС на село Лик;

4.Имот № 012760 от 1,818 дка, посевна площ, в местност ”Койкина бара” по КВС на село Лик;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петко Кръстев Видинлийски, бивш жител на село Лик;

Решение 788

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 013018 от 2,200 дка, посевна площ, в местност ”Балагерица” , образуван от имот № 012877 по КВС на село Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йордан Йотов Йорданов, бивш жител на село Лик;

Решение 789

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 001161 от 3,474 дка, използвана ливада, в местност ”Братилица” , образуван  от имот  № 000910 по КВС на село Оселна;

2.Имот № 001162 от 1,283 дка, използвана ливада, в местност ”Братилица” , образуван от имот № 000909 по КВС на село Оселна;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Ангелов Атанасов, бивш жител на село Оселна;

Решение 790

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 024003 от 2,607 дка, , в местност ”Край село”, по КВС на село Цаконица за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кръстьо Ненов Кушоловски, бивш жител на село Цаконица;

Решение 791

1.Общински съвет – Мездра отменя Решение № 624 от Протокол № 39 /30.10.2014 година.

2.На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 година на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

2.1.Имот № 019014 от 6,654 дка, нива, в местност „Белава” по КВС на село Старо село за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Василев Левашки,  бивш жител на село Старо село.

Решение 792

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ”В и К” ООД – гр. Враца на 25.08.2015 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ”В и К” ООД – гр. Враца за 2016 година.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ”В и К” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 793

Общински Съвет – Мездра дава принципно съгласие поетапно в град Мездра да бъде изградена алея на българските владетели.

Решение 794

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра именува градинката, в която се намира бюст – паметника на Васил Левски в градинка „Васил Левски”.

Решение 795

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра именува съществуващата улица в участък от ОК 1 до ОК 14 между квартали №1, 6, 7 и 8 по плана на село Брусен като улица „Иван Вазов”.

Решение 796

Приема отчет за изпълнение на актовете на Общински Съвет – Мездра за периода м. ноември 2014 година – м. юни 2015 година.

Решение 797

Приема отчет за дейността на Общински Съвет – Мездра и неговите комисии за I-во полугодие на 2015 година.

Решение 798

Общински съвет – Мездра не удовлетворява молбата на Веселин Иванов Йорданов от село Руска бяла, ул. Тотка Илиева” №2 относно опрощаване на публични задължения по Акт №151-1/18.03.2015 година (данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци), тъй като опрощаването ще бъде прецедент за Община Мездра и за в бъдеще г-н Йорданов ще трупа нови данъчни задължения за този имот. Като данъчно задължено лице би следвало да погасява задълженията си като всички останали данъкоплатци.

Решение 799

Общински Съвет – Мездра предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92  на Кодекса за социално осигуряване и съгласно чл.7, ал. 4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на името на:

1.Малина Боянова Димитровска

2.Георги Боянов Димитровски

3.Цецка Боянова Димитровска

4.Златица Боянова Димитровска

5.Преслава Боянова Димитровска

6.Румяна Боянова Димитровска

живущи в село Долна Кремена, община Мездра, ул. „Ленин” №22.

Решение 800

Общински Съвет – Мездра не удовлетворява молбата от Добромир Цолов Костов за отпускане на еднократна помощ от 350 лева за първо родено дете, тъй като не отговаря на условията, приети с Решение №677 от Протокол №44/17.02.2015 година, а именно поне един от родителите да има настоящ и постоянен адрес на територията на Община Мездра една година преди раждането на детето.

Решение 801

1.На основание чл.7, ал.3 и чл.34, ал.4 от ЗОС , по реда на чл. 43б от Закона за държавната собственост  Общински съвет – Мездра   дава съгласието си да се предостави безвъзмездно чрез дарение  в собственост на  Министерство на здравеопазването – ЦСМП  – Враца на недвижим имот в град Мездра, парцел  I в кв.17 по регулационния план на град Мездра , представляващ част от първи етаж на триетажна сграда – Поликлиника , съгласно АОС № 108 / 10.01. 2001 година и Бивша регистратура / кабинет / от 33 кв.м  съгласно АЧОС № 2821 / 28.07. 2015 година;

2.Да се учреди безвъзмездно право на строеж в общинския имот по АЧОС  № 2327  от 05.06.2014 година  в района на Общинска поликлиника – Мездра  за построяване на гаражна клетка съгласно инвестиционен проект.

3.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 802

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет –Мездра разрешава на Росен Валентинов Ценов с адрес село Моравица, ул. „Емил Марков” №5 да възложи изработването на ПУП – ПП за външно Ел. и ВиК захранване на животновъдна ферма с обслужващи сгради за отглеждане на 300 броя овце в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на село Моравица в обхват:

- за външното ел. захранване: урбанизирана територия, ПИ №000009, ПИ №015001 и №015025;

- за ВиК захранване: урбанизирана територия, ПИ №020008, ПИ №000009, ПИ №015001 и №015025;

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване и водоснабдяване на „Животновъдна ферма с обслужващи сгради за отглеждане на 300 броя овце” в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на село Моравица, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №000009, ПИ №015001 и №015025, местност „Орничака” и ПИ №020008, местност „Краището” в землището на село Моравица. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за утвърждаване на трасета на комисията за земеделските земи.

4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

5.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, Оператори на далекосъобщителни услуги, действащи на територията на Община Мездра, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

6.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора Росен Валентинов Ценов, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на трасе от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

7.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 803

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет –Мездра одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на МВЕЦ „Царевец” в обхват: ПИ №000477 в местност „Негрещица” в землището на село Царевец, ПИ №000013 в местност „Полето”, ПИ №000019 и ПИ №000022 в землището на село Ослен Криводол.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на правото на строеж на „Царевец” ООД за разширение на бента и изграждане на рибен проход в част от ПИ №000477 в местност „Негрещица” в землището на село Царевец и за изграждане на „горна вада” в част от ПИ №000019 и в част от ПИ №000022 в землището на село Ослен Криводол.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /