Протокол №49/25.06.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №49 / 25.06.2015 г.

Решение 760

Не приема информация относно нанесени щети в Община Мездра от природно бедствие на 24.05.2015 година.

Решение 761

Приема отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта в Община Мездра през 2014 година.

Решение 762

Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Мездра през 2014 година.

Решение 763

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

2.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да създаде нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

3.Община Мездра поема ангажимент за поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по – малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

Решение 764

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да сключи споразумение с партньора по Проекта Сдружение с нестопанска цел „Нов път”, област Враца, село Хайредин, съгласно чл.59 и сл. От ЗМСМА, по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

Решение 765

1.Общински Съвет – Мездра дава принципно съгласие за закупуване на сграда „Дом на Железничаря” град Мездра.

2.Общински Съвет – Мездра предлага на ръководството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД сделката да бъде осъществена през 2016 година, тъй като не са предвидени средства в бюджета за 2015 година.

3.До 10.11.2015 година да ни бъде предоставена актуална оценка на сградата, за да може сумата да бъде предвидена в бюджета за 2016 година и допълнителни документи, а именно:

- документ за правоприемството между „Български държавни железници /БДЖ/” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

- документ за учредяване на право на строеж на сградата.

Решение 766

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот №000344 с площ от 14,873 дка, пасище, мера, девета категория в местност „Кошарата”, землището на село Върбешница, съгласно АЧОС №2594 / 16.04.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №000344 с площ от 14,873 дка, пасище, мера, девета категория в местност „Кошарата”, землището на село Върбешница, съгласно АЧОС №2594 / 16.04.2015 година с начална тръжна цена 16 700,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 767

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общинските имоти:

1.1.Имот №042519 в землището на село Типченица, местност „Преслапа”, ливада седма категория с площ от 5,099 дка, съгласно АЧОС №2672 / 13.05.2015 година.

1.2.Имот №042550 в землището на село Типченица, местност „Горната падина”, овощна градина, четвърта категория с площ от 1,801 дка, съгласно АЧОС №2674 / 13.05.2015 година.

1.3.Имот №047150 в землището на село Типченица, местност „Ракитата”, ливада четвърта категория с площ от 1,514 дка, съгласно АЧОС №2676 / 13.05.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите, както следва:

2.1.Имот №042519 в землището на село Типченица, местност „Преслапа”, ливада седма категория с площ от 5,099 дка, съгласно АЧОС №2672 / 13.05.2015 година с начална цена от 5 099,00 лева.

2.2.Имот №042550 в землището на село Типченица, местност „Горната падина”, овощна градина, четвърта категория с площ от 1,801 дка, съгласно АЧОС №2674 / 13.05.2015 година с начална цена от 2 070,00 лева.

2.3.Имот №047150 в землището на село Типченица, местност „Ракитата”, ливада четвърта категория с площ от 1,514 дка, съгласно АЧОС №2676 / 13.05.2015 година с начална цена от 1 745,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 768

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот №045440 с площ от 7,245 дка, използвана ливада в местност „Тръна”, землището на село Старо село, трета категория, съгласно АЧОС №2595 / 16.04.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №045440 с площ от 7,245 дка, използвана ливада в местност „Тръна”, землището на село Старо село, трета категория, съгласно АЧОС №2595 / 16.04.2015 година с начална тръжна цена 7 890,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 769

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имоти, както следва:

1.1.Имот №4.86 с площ от 0,677 дка друга селскостопанска територия, шеста категория в местност „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2668 от 12.05.2015 година.

1.2.Имот №301.43 с площ от 0,217 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2669 от 12.05.2015 година.

1.3.Имот №301.52 с площ от 0,437 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2453 от 01.12.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите по т.1 с начални тръжни цени, както следва:

2.1.Имот №4.86 с площ от 0,677 дка друга селскостопанска територия, шеста категория в местност „Габрика”, землището на село Крета, съгласно АОС №2668 от 12.05.2015 година с начална цена от 900,00 лева.

2.2.Имот №301.43 с площ от 0,217 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2669 от 12.05.2015 година с начална цена от 400,00 лева.

2.3.Имот №301.52 с площ от 0,437 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2453 от 01.12.2014 година с начална цена от 600,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 770

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на кабелна линия НН за външно ел. захранване на новообразуван ПИ №003315 (образуван от ПИ №003307), местност „Полето” в землището на село Дърманци, преминаващо през ПИ №№000010, 000083, 000004 и завършващо в ПИ №003315.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода, минаващ през следните имоти: ПИ №№000010, 000083 и 000004.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 771

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „ПАК ВИЛИДЖ” ООД с адрес: село Зверино, ул. „Бор” №1, представлявано от Пламен Йосифов Атанасов да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Изграждане на къщи за гости – една основна и три допълнителни спомагателни” в ПИ №014033, местност „Косетрово бърдо” в землището на село Зверино.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 772

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за III-то тримесечие на 2015 година както следва:

м.юли

1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Мездра за първо шестмесечие на 2015 година.

Докл.: инж. Н. Кътовска

2.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през I – во полугодие на 2015 година.

Докл.: инж. Д. Дамяновски

м.август

1.Информация за състоянието на общинските дружества със 100% общински капитал през I-во полугодие на 2015 година.

Докл.: инж. Н. Кътовска

Д-р Илиана Михайлова

Божидар Червеняшки

2. Текущи докладни.

Докл.: инж. Н. Кътовска

м.септември

1.Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2015/2016 година.

Докл.: инж. Н. Кътовска

2.Текущи докладни.

Докл.: инж. Н. Кътовска

Решение 773

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Йохан Тихомиров Вутов с адрес: град Мездра, ул.”Дунав” №2, ап.1, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна на предназачението на земеделска земя за изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство в ПИ №173006, местност „Свинище” в землището на село Кален.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Йохан Тихомиров Вутов с адрес: град Мездра, ул.”Дунав” №2, ап.1, да възложи изработването подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за  външно ел. захранване и водоснабдяване на „Кравеферма за месодайно говедовъдство” в ПИ №173006, местност „Свинище” в землището на село Кален с обхват: ПИ №№000022, 000901 и 000702 в землището на село Кален.

3.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.4 и ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ №000022 в местност „Свинище” в землището на село Кален за „местен път” като продължение на ПИ №000901. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

4.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване и водоснабдяване на „Кравеферма за месодайно говедовъдство” в ПИ №173006, местност „Свинище” в землището на село Кален, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №№000022, местност „Свинище”, 000901 (местен път), 000702 (път ІV кл.) в землището на село Кален. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора Йохан Тихомиров Вутов, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

6.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

7.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

8.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

9.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 774

1.Разходите за „Възстановяване на подпорна стена – северно от жил. блок „Балкан” в кв.3 град Мездра”; „Възстановяване подпорна стена „Стадион” Мездра” и „Възстановяване на разрушена подпорна стена и укрепване на устои на мост срещу сградата на Кметството село Оселна, община Мездра”, са за щети, настъпили като пряка последица от бедствието от периода 31 юли – 4 август 2014 година и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.

2.Община Мездра ще осигури собствен принос по проекта в случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна помощ.

3.Община Мездра поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по – високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 31 юли – 4 август 2014 година.

Решение 775

1.Отменя решение №751, Протокол №48/28.05.2015  година на Общински Съвет – Мездра.

2.Общински Съвет – Мездра разкрива Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

град Мездра, ул. „Манастирище” №99, с капацитет – 8, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2015 година.

Решение 776

I.Отменя решение №749, Протокол №48/28.05.2015  година на Общински Съвет – Мездра.

II.Общински Съвет – Мездра разкрива Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра, включващ:

1.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12+2 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Никола Вапцаров” №6

2.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12+2 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Георги Кирков” №34

3.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 8 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Димитър Благоев” №15

4.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Мездра – с капацитет 8 нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

5.Дневен център за деца с увреждания – Мездра – с капацитет 20, нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

6.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Мездра – с капацитет 6, съществуваща услуга, с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

7.Преходно жилище – Мездра – с капацитет 6, съществуваща услуга, с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99.

Решение 777

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с Акт за регистрация по ЗДДС № 060421500010134/27.05.2015 година Общински Съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения на общински наредби:

I.В Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Досегашния текст на чл.59 „Общинският съвет определя следните услуги, права и цените за тях съгласно Приложение №1” да стане алинея 1;

Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

Чл.59 /2/ Определените цени в Приложение №1 са с вкл. ДДС.

II.В Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

В Приложение №1 към Наредбата за РПУРОбИ – „Тарифа за началните размери за отдаване под наем на общинска собственост за 1 кв. метър на месец”

да стане следния текст: „Тарифа за началните цени с вкл. ДДС за отдаване под наем на общинска собственост за 1 кв. метър на месец”.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /