Протокол №48 / 28.05.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №48 / 28.05.2015 г.

Решение 743

Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2014 година на „В и К” ООД – Враца.

Решение 744

Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2014 година на МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца.

Решение 745

Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2014 година на „Екопроект” ООД – Враца.

Решение 746

Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2014 година на „Нови енергии” ООД – София.

Решение 747

Приема информация за дейността и годишен финансов отчет за стопанската 2014 година на „Дружество за заетост” ООД – Враца.

Решение 748

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра Общински съвет – Мездра одобрява частичната актуализация в документация на капиталовите разходи на Община Мездра за 2015 година и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2015 година, съгласно следните приложения:

1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2015 година на община Мездра;

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи, финансирани със собствени средства за 2015 година.

Решение 749

Общински Съвет – Мездра разкрива Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра, включващ:

1.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12+2 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Никола Вапцаров” №6

2.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 12+2 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Георги Кирков” №34

3.Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 8 – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Димитър Благоев” №15

4.Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра – с капацитет 8 нова услуга, разкриваща се от 01.09.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

5.Дневен център за деца с увреждания – Мездра – с капацитет 20, нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 година с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

6.Защитено жилище – Мездра – с капацитет 6, съществуваща услуга, с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

7.Преходно жилище – Мездра – с капацитет 6, съществуваща услуга, с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99

Решение 750

Общински Съвет – Мездра разкрива Дневен център за деца с увреждания – град Мездра, ул. „Манастирище” №99, с капацитет – 20, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2015 година.

Решение 751

Общински Съвет – Мездра разкрива Защитено жилище за лица с увреждания – град Мездра, ул. „Манастирище” №99, с капацитет – 8, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2015 година.

Решение 752

Общински Съвет – Мездра разкрива Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – град Мездра, ул. „Димитър Благоев” №15, с капацитет  – 8, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2015 година.

Решение 753

Общински Съвет – Мездра разкрива Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – град Мездра, ул. „Никола Вапцаров” №6, с капацитет – 12+2, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2015 година.

Решение 754

Общински Съвет – Мездра разкрива Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – град Мездра, ул. „Георги Кирков” №34, с капацитет – 12+2, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2015 година.

Решение 755

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – кмет на Община Мездра, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев” АД – град Враца на 08.06.2015 г. / резервна дата 23.06.2015 година / и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, заверен от регистрирания одитор.

По т.3 от дневния ред да гласува „ПРОТИВ” освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” избор и назначаване на предложения регистриран одитор за 2015 година.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА” промяна в състава на Съвета на директорите.

По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.7 от дневния ред да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” промяна в капитала на дружеството.

По т.8 от дневния ред да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” промяна в Устава на дружеството.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – град Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 756

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – кмет на Община Мездра, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев” АД – град Враца на 22.06. 2015 година / резервна дата 08.07.2015 година / и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на дружеството.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – град Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 757

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – кмет на Община Мездра да представлява и подпише Протокола от редовното годишно общо събрание на съдружниците в „Нови енергии” ООД на 08.06.2015 година.

2.На основание чл.9, ал.2 от Дружествения договор на дружеството Общински Съвет – Мездра дава изрично съгласие по т.1 от дневния ред Общото събрание да вземе решенията по този протокол неприсъствено чрез циркулярен документ, като този протокол може да се състои от повече от един еднообразни екземпляра, всеки един от които може да е подписан от един или повече съдружници.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” промяна седалището на Дружеството.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” промяна адреса на управление на Дружеството.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” промяна на дружествения договор.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА” определяне на отговорник за съхранение и пазене на книгите и документите на Дружеството.

По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане на годишния финансов отчет за 2014 година.

По т.7 от дневния ред да гласува „ЗА” загубата от дейността на Дружеството през 2014 година да бъде покрита с бъдеща, реализирана от Дружеството печалба.

Решение 758

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – кмет на Община Мездра да представлява и подпише Протокола от общо събрание на съдружниците в „Нови енергии” ООД на 09.06.2015 година.

2.На основание чл.9, ал.2 от Дружествения договор на дружеството Общински Съвет – Мездра дава изрично съгласие по т.1 от дневния ред Общото събрание да вземе решенията по този протокол неприсъствено чрез циркулярен документ, като този протокол може да се състои от повече от един еднообразни екземпляра, всеки един от които може да е подписан от един или повече съдружници.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” размера на възнаграждението на управителя г-н Йордан Антонов Станимиров

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” определените лица, които от името на Дружеството да сключат с управителя г-н Йордан Антонов Станимиров Анекс №4 към Договор за управление от 08.08.2008 година.

Решение 759

На основание чл. 36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл. 52, т.3  от Наредбата за РПУРОбИ:

I.Общински Съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в т. Първа – продажби, общинските имоти в землищата на село Горна Кремена и село Върбешница, както следва:

В землището на село Горна Кремена

1.имот № 017015 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 2,780 дка., съгласно АОС № 2630/22.04.2015 година;

2.имот № 017019 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 0,795 дка., съгласно АОС №2334 /25.06.2014 година;

3.имот № 017113 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 18,719 дка., съгласно АОС № 1541/ 18.03.2013 година,

4.имот № 017172 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена използвана ливада, девета категория с площ 8,430 дка., съгласно АОС № 2577 /15.04.2015 година;

5.имот № 018005 в местност „Гарванска падина”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 2,268 дка., съгласно АОС № 2336/ 25.06.2014 година;

6.имот № 018069 в местност „Гладна врана”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 1,212 дка., съгласно АОС № 2578 /15.04.2015 година;

В землището на село Върбешница

1.имот № 052021 в местност Манастирище, землище на село Върбешница,    ливада, девета категория с площ 15,055 дка., съгласно АОС  №  2585/15.04.2015 година;

2.имот № 052095 в местност „Манастирище”, землище на село Върбешница,  ливада, девета категория с площ 1,445 дка., съгласно АОС  № 2591/15.04.2015 година;

II.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, както следва:

В землището на село Горна Кремена

1.имот № 017015 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 2,780 дка., съгласно АОС № 2630/22.04.2015 година, с предложена цена от  2 780.00 лева;

2.имот № 017019 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 0,795 дка., съгласно АОС №2334 /25.06.2014 година, с предложена цена от 795.00 лева;

3.имот № 017113 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 18,719 дка., съгласно АОС № 1541/ 18.03.2013 година, с предложена цена от  20 000.00 лева;

4.имот № 017172 в местност „Манастира”, землище на село Горна Кремена използвана ливада, девета категория с площ 8,430 дка., съгласно АОС № 2577 /15.04.2015 година, с предложена цена от  8 430.00 лева;

5.имот № 018005 в местност „Гарванска падина”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 2,268 дка., съгласно АОС № 2336/ 25.06.2014 година, с предложена цена от 2 268.00 лева;

6.имот № 018069 в местност „Гладна врана”, землище на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ 1,212 дка., съгласно АОС № 2578 /15.04.2015 година  с предложена цена от 1 212.00 лева;

В землището на с. Върбешница

1.имот № 052021 в местност „Манастирище”, землище на село Върбешница,    ливада, девета категория с площ 15,055 дка., съгласно АОС  №  2585/15.04.2015 година, с предложена цена от 17 245.00 лева;

2.имот № 052095 в местност „Манастирище”, землище на село Върбешница,  ливада, девета категория с площ 1,445 дка., съгласно АОС  № 2591/15.04.2015 година , с предложена цена от 1 445.00 лева;

III.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /