Протокол №47 / 30.04.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №47 / 30.04.2015 г.

Решение 720

На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2014 година на  читалищата от община Мездра, както следва:

1.Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” гр. Мездра

2.Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” с. Ребърково

3.Народно Читалище “ФАР – 1927” с. Люти дол

4.Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” с. Боденец

5.Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” с. Оселна

6.Народно Читалище “Искър 2004” с. Зли дол

7.Народно Читалище “Факел 1926” с. Зверино

8.Народно Читалище “Съзнание 1899” с. Типченица

9.Народно Читалище “Просвета 1897” с. Долна Кремена

10.Народно Читалище “Никола Въпцаров – 1919” с. Игнатица

11.Народно Читалище “Подем – 1926” – с. Дърманци

12.Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” с. Г. Кремена

13.Народно Читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” с. Върбешница

14.Народно Читалище “Просвета – 1928 – Царевец” с. Царевец

15.Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” с. Елисейна

16.Народно Читалище “Светлина 1926” с. Моравица

17.Народно Читалище “Подем – Руска бяла –1928” с. Руска бяла

18.Народно Читалище “Наука – 1919” с. Лик

19.Народно Читалище “Колката” с. Люти брод

20.Народно Читалище “Светлина – 2007” с. Крапец

21.Народно Читалище “Светлина – 1931” с. Брусен

Решение 721

Приема общинска програма за закрила на детето 2015 година в Община Мездра.

Решение 722

Приема годишен план за действие за 2016 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра.

Решение 723

Приема годишен план за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на Община Мездра по изпълнение на Лесоустройствен проект на град Мездра 2007 – 2016 година, във връзка с чл.5, чл.10, чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии – държавна и общинска собственост.

Решение 724

Общински Съвет – Мездра приема план на Общинска комисия за обществен ред и сигурност – община Мездра през 2015 година.

Решение 725

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Проект пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови средства, съгласно чл.27, т.2, 3, 5 и 6 от Закона за Социалното подпомагане.

2.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да осигури собствени финансови средства, ресурсна обезпеченост в размер на минимум 10% от общия бюджет на проекта.

Решение 726

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2014 година.

2.Не освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра” ЕООД  д-р Илиана Йорданова Михайлова.

3.Загубата в размер на  98 000 лева на “МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2014 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 727

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – град Мездра за 2014 година.

2.Не освобождава от отговорност управителя Божидар Цолов Червеняшки на  “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

3.Загубата в размер на  25 971,40 лева на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2014 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 728

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Царевец” ООД, с адрес: град Мездра, ул. ”Ц. Церковски” №27 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на МВЕЦ „Царевец” в обхват: ПИ №000477 в местност „Негрещица” в землището на село Царевец, ПИ №000013 в местност „Полето”, ПИ №000019 и ПИ №000022 в землището на село Ослен Криводол.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, включващо опорен план, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.На основание чл. 62, ал.2 от ЗЕ и чл.25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.4 и ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ №000477 в местност „Негрещица” в землището на село Царевец и на част от ПИ №000013 в местност „Полето” в землището на село Ослен Криводол и дава предварително съгласие за учредяване право на строеж на „Царевец” ООД за разширение на бента и изграждане на рибен проход в част от ПИ №000477 в местност „Негрещица” в землището на село Царевец и за изграждане на „горна вада” в част от ПИ №000019 и в част от ПИ №000022 в землището на село Ослен Криводол.   Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

6.В Подробния устройствен план да се отрази моста за връзка между селата Царевец и Ослен Криводол.

7.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Царевец” ООД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на площадка от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

8.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 729

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „ВИП АГРО МИЛК” ООД с адрес: град Враца, ул. „Мито Цветков” №2, ет.4, офис 6, представлявано от Параскева Христова Вангелова да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Изграждане на овцеферма за 1300 броя овце” в ПИ №000371, местност „Пеща” в землището на село Руска бяла.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 730

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.38, ал.1 от ППЗОЗЗ Общински Съвет – Мездра разрешава на Виктор Феодоров Войнов с адрес: град София, жк „Надежда 3” бл.306, вх.Б, ап.43 да възложи изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ №000518, местност „Селището” в землището на село Ребърково и УПИ VІІ, пл.№321 от кв.31 по плана на село Ребърково за включване на ПИ №000518 в границите на урбанизираната територия на село Ребърково и присъединяването му към УПИ VІІ, пл.№321 от кв.31.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 731

На основание чл.37, ал.4 и ал.5 от ЗОС, чл.47 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се учреди безвъзмездно право на строеж на Дирекция на природен парк „Врачански балкан” върху част от имот, общинска собственост, съгласно АЧОС № 2772 / 07.01.2015 година в УПИ I, кв. 12-а по плана на село Очин дол с площ от 52,20 кв.м., във връзка с реализиране на проект за вътрешно преустройство и пристройка на съществуващото училище за Младежки интерпретационен еколагер, съгласно одобрен проект №1 / 06.01.2015 година от гл. архитект на Община Мездра за срока на договора, сключен между страните на 29.01.2015 година.

2.Кметът на Общината да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на отстъпеното право на строеж.

Решение 732

На основание чл.37, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.48 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж на „ТУРБОГЕН” ООД с ЕИК 106623336 върху следните имоти, общинска собственост в землището на село Старо село при цени, както следва:

1.1.за стъпка от 9 кв.м. върху част от имот №000058 в землището на село Старо село, местност „Женски брод”, целият от 0,400 дка, съгласно АОС №1051/14.12.2010 година с цена на правото на строеж – 190,00 лева;

1.2.за две стъпки по 9 кв.м., общо 18 кв.м. върху част от имот №000238 в землището на село Старо село, местност „Женски брод”, целият от 19,082 дка, съгласно АОС №1053/14.12.2010 година с цена на правото на строеж – 370,00 лева;

1.3.за стъпка от 9 кв.м. върху част от имот №000215 в землището на село Старо село, местност „Тържище”, целият от 4,706 дка, съгласно АОС №1052/14.12.2010 година с цена на правото на строеж – 190,00 лева.

2.Кметът на Общината да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на отстъпеното право на строеж.

Решение 733

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска –  кмет на община Мездра, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД – гр. Враца на 15.05.2015 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2014 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет на „Екопроект” ООД – гр. Враца за 2014 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА”  вземане решение реализираната за 2014 година печалба в размер на 3 427,34 лева да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА”  освобождаване управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2014 година.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА”  приемане и одобряване доклада за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на „Екопроект” ООД – гр. Враца

По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА”  закупуване със средства на дружеството товарен автомобил – самосвал, с висока проходимост, с цена до 30 000 евро, или 60 000 лева.

По т.7 от дневния ред да не гласува.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 734

Общински Съвет – Мездра потвърждава дадените правомощия на г-н Иван Аспарухов Цанов с Решение № 332, Протокол №20 от 25.04.2013 година да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД – град Враца, проведено на 07.06.2013 г. и да гласува по предложения проект на дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2012 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет на “Екопроект” ООД – гр. Враца за 2012 година.

По т.3 от дневния ред да гласува “ЗА” вземане решение реализираната за 2012 година печалба в размер на 134,46 лева да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството във Фонд “Резервен”.

По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА”  освобождаване управителите на дружеството г-н Стефан Георгиев Чокойски и г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността им през 2012 година.

По т.5 от дневния ред да не гласува.

Решение 735

На основание чл.49 от Закона за обществените библиотеки Общински Съвет – Мездра създава подкомисия към ПК „Образование, култура, спорт, туризъм и младежки дейности” в състав:Председател:Наталия Христова – Председател на ПК „ОКСТМД”

Членове:Силвия Врачовска – Директор Регионална библиотека „Хр. Ботев” –

град Враца

Светла Дамяновска – гл. експерт „Култура”

Решение 736

1.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС Общински Съвет – Мездра предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на НЧ „Просвета – 1897” село Горна Кремена имот № 020001 в землището на село Горна Кремена, нива, четвърта категория с площ от 50,003 дка, съгласно АЧОС № 695 / 27.03.2007 година за срок от 5 години.

2.Кметът на Община Мездра да сключи договор за управление с НЧ „Просвета – 1897” село Горна Кремена, като в същият се предвиди в ежегодния финансов отчет на Читалището да се прави отчет за постъпилите средства от предоставения общински имот и за тяхното изразходване.

Решение 737

На основание чл.7, ал.3 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Данаил Стефчов Димитров за зам. председател на Общински Съвет – Мездра.

Решение 738

На основание чл.32, ал.3 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Венелин Димитров Кръстев за Председател на ПК ”УТООСИ”.

Решение 739

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Анета Христова Петкова за член на ПК „ФБ”.

Решение 740

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Анета Христова Петкова за член на ПК „СДОСЕИ”.

Решение 741

На основание чл.32, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА при Община Мездра Общински съвет – Мездра избира Анета Христова Петкова за член на ПК „УТООСИ”.

Решение 742

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.48 и чл.53, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж върху общински имот №067020 в землището на село Горна Кремена, местност „Рудината”, пасище, мера десета категория с площ от 49,412 дка, съгласно АЧОС №2514 / 06.03.2015 година за изграждане на обект за развъждане и отглеждане на щрауси с начална цена на правото на строеж – 38 000,00 лева.

2.Кметът на Общината да организира тръжната процедура и сключи договор за учредяване на отстъпено право на строеж.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /