Протокол №46 / 26.03.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №46 / 26.03.2015 г.

Решение 689

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ за „Кариера за добив на подземни богатства – скално облицовъчни материали – варовици от находище „Равнище” в землището на село Върбешница.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 690

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за трасе на кабелна линия 20 кV за захранване на „Кариера за добив на подземни богатства – скално облицовъчни материали – варовици от находище „Равнище” в землището на село Върбешница.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 691

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за Външно ел. захранване на животновъден обект, находящ се в ПИ №067020, местност „Рудината” в землището на село Горна Кремена с трасе преминаващо през ПИ №№ 000263, 000178, 015126, 019107, 000214 и завършващо в ПИ № 067020.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода да минава през следните имоти: ПИ №№000263, 000178, 015126, 019107, 000214 и завършва в ПИ № 067020.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 692

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за Водоснабдяване на животновъден обект, находящ се в ПИ № 067020, местност „Рудината” в землището на село Горна Кремена с трасе преминаващо през ПИ №№ 067024, 000219 и завършващо в ПИ № 067020.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на водопровода.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 693

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на „Хави” ЕООД с адрес: град Враца, ул. ”Ивайло” №6, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна на предназачението на земеделска земя за изграждане на склад за съхранение на зърно в ПИ №079001, местност „Тополите” в землището на село Върбешница.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 694

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Росен Валентинов Ценов с адрес село Моравица, ул. „Емил Марков” №5 да възложи изработването на ПУП – ПРЗ за изграждане на животновъдна ферма с обслужващи сгради за отглеждане на 300 броя овце в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на село Моравица.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 695

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общински съвет Мездра:

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2014 година по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода                                                             18 343 818 лева

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

1.2. По разхода                                                                       18 343 818 лева

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година, както следва:

2.1.По прихода                                                             14 746 374 лева

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

2.2. По разхода                                                             14 746 374 лева

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3. Приема отчета  на капиталовите разходи през 2014 година /Приложение № 8/;

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 година /Приложение № 10/;

5. Приема отчета  на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 11/;

6. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” /Приложение № 13/;

Решение 696

Приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Мездра през 2014 година.

Решение 697

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра прави следните изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

I.В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги в чл.29 да отпадне текста на алинея 2 и алинея 3.  Алинея 2 придобива следния вид:

Чл.29 /2/ Таксата се заплаща от ползвателите по ал.1 преди ползване на услугата.

II.В Раздел V Такса за административни услуги в чл.38 се създава нова ал.3, със следния текст:

Чл.38 /3/ Община Мездра предоставя комплексни услуги на граждани, еднолични търговци и юридически лица:

1.Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.

2.Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

2.1.Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга.

2.2.Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение.

3.Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите / цените от отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.

4.Комплексните услуги се заплащат на касата на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

III.В Приложение №1 към Чл.59 в Услуги „Икономическо развитие, стопански и социални дейности” се създават нови точка 22 и точка 23, както следва:

УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности”
22. Такса за идентификация на имот при добив на дървесина. 20,00 лв.
23. Такса за паша на селскостопански животни в горски територии. Коза –      0,50 лв./брой

Овца –     0,50 лв./брой

Крава –    1,00 лв./брой

Кон –        1,00 лв./брой

Магаре –  1,00 лв./брой

Катър –    1,00 лв./брой

IV.В Приложение №1 към Чл.59 в „Други административни услуги” се създава нова т.11, както следва:

11. Рекламна тарифа на Общински вестник „Мездра XXI век” Първа страница

- 0,40 лв./кв.см

Вътрешна страница

- 0,20 лв./кв.см

Последна страница

- 0,30 лв./кв.см

За повече от две публикации

- 20% отстъпка

V.В Приложение №1 към Чл.59 в Услуги от ОбП „Чистота” в точка 4 създава нова точка 4.1., както следва:

4.1. Превоз контейнер до сметище за строителни отпадъци – град Мездра:

-                      на газ

-                      на бензин

13,80 лв.

17,50 лв.

VI.В Приложение №1 към Чл.59 Направление „Техническо обслужване” т.32 да отпадне, т.45 Разрешение за специално ползване на пътищата – такса 20 лв./м.линеен да се промени на 1 лв/м.линеен.

Решение 698

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра и във връзка с РМС 62 / 30.01.2015 година за бюджетната процедура за 2016 година и указания, дадени от МФ с писмо БЮ 1 / 11.02.2015 година за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015 – 2017 Общински Съвет – Мездра:

Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Мездра за периода 2016 – 2018 година по приложение 8 и приложение 6 „в”.

Решение 699

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на чл.181, ал.1, буква „а”, ал.2 и ал.6 от Закона за горите:

1.Общински Съвет – Мездра определя, че форма на управление на горските територии е звено в администрацията на Община Мездра.

2.Общински Съвет – Мездра приема Наредба за управление на общинските горски територии собственост на община Мездра.

Решение 700

Приема годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит на Община Мездра за периода 01.01.2014 година – 31.12.2014 година.

Решение 701

Приема годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Мездра, област Враца за периода 01.01.2015 до 31.12.2015 година.

Решение 702

Приема информация за дейността на общинско предприятие „Чистота” през 2014 година.

Решение 703

Приема отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2014 година.

Решение 704

Приема анализ за дейността на РУ „Полиция” – Мездра за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.

Решение 705

Приема информация за дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност – община Мездра през 2014 година.

Решение 706

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Враца на 03.04.2015 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане отчета на управителя за дейността на дружеството през 2014 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане годишния финансов отчет за 2014 година и отчета за доходите на „В и К” ООД – гр. Враца за 2014 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” освобождаване на контрольора на „В и К” ООД – гр. Враца.

По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА”  избор на контрольор на дружеството и определяне на възнаграждението му.

По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА” упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на контрола на „В и К” ООД  – гр. Враца с новоизбрания контрольор.

По т.7 от дневния ред да гласува „ЗА” избор на дипломиран експерт – счетоводител за текущи проверки и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година.

По т.8 от дневния ред да гласува „ЗА” предложение на Управителя на „В и К” ООД  – гр. Враца за бракуване на ДМА.

По т.9 от дневния ред да гласува „въздържал се”.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „В и К” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 707

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА, чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение №2 от Протокол №35 от 30.01.2015 година на УС на НСОРБ, Общински Съвет – Мездра:

1.Дава съгласие за участие на Община Мездра във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

2.Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:

2.1.встъпителна вноска в размер на 1 200 лева.

2.2.годишна вноска за 2015 година в размер на 300 лева.

3.Определя Цеца Димитрова Костова за представител на Община Мездра в Общото събрание на Фонда.

4.Възлага на Кмета на Общината да:

4.1.Внесе определените с т.2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за устройството и дейността му;

4.2.Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.

4.3.Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т.4.2.

4.4.Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.

Решение 708

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби – следните общински имоти:

1.1.Имот №301.12 с площ от 0,358 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2454 от 01.12.2014 година.

1.2.Имот №501.142 с площ от 1,380 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в местност „Белчов дол”, землището на село Върбешница, съгласно АОС №2467 от 12.12.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общинските имоти, както следва:

2.1.Имот №301.12 с площ от 0,358 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в местност „Байчиновец”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2454 от 01.12.2014 година с начална тръжна цена от 600,00 лева.

2.2.Имот №501.142 с площ от 1,380 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в местност „Белчов дол”, землището на село Върбешница, съгласно АОС №2467 от 12.12.2014 година с начална тръжна цена от 2 000,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 709

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, т.1, чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имоти в село Брусен, представляващи:

1.1.незастроен парцел УПИ IX в кв.1 по плана на село Брусен с площ от 940 кв.м., съгласно АОС №876 / 29.01.2009 година с начална тръжна цена от 2 950,00 лева;

1.2.незастроен парцел УПИ X в кв.1 по плана на село Брусен с площ от 885 кв.м., съгласно АОС №877 / 30.01.2009 година с начална тръжна цена от 2 770,00 лева;

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 710

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имоти в землището на село Горна Кремена, както следва:

1.1.Имот № 019112 в местност Краварника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 6,653 дка, съгласно АОС № 2338 / 25.06.2014 година.

1.2.Имот № 000194 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 1,883 дка, съгласно АОС № 2332 / 25.06.2014 година.

1.3.Имот № 000195 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 8,055 дка, съгласно АОС № 2333 / 25.06.2014 година.

1.4.Имот № 000192 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 2,072 дка, съгласно АОС № 2331 / 25.06.2014 година.

1.5.Имот № 018180 в местност Краварника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,215 дка, съгласно АОС № 2337 / 25.06.2014 година.

1.6.Имот № 018082 в местност Гладна врана, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 8,202 дка, съгласно АОС № 2480 / 10.02.2015 година.

1.7.Имот № 019006 в местност Полето, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,053 дка, съгласно АОС № 2515 / 06.03.2015 година.

1.8.Имот № 018003 в местност Ламбова туфа, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 8,298 дка, съгласно АОС № 1044 / 10.12.2010 година.

1.9.Имот № 018188 в местност Равнището, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 7,331 дка, съгласно АОС № 2482 / 10.02.2015 година.

1.10.Имот № 018187 в местност Равнището, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,104 дка, съгласно АОС № 2481 / 10.02.2015 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, както следва:

2.1.Имот № 019112 в местност Краварника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 6,653 дка, съгласно АОС № 2338 / 25.06.2014 година с начална цена от 6 750,00 лева;

2.2.Имот № 000194 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 1,883 дка, съгласно АОС № 2332 / 25.06.2014 година с начална цена от 1 910,00 лева;

2.3.Имот № 000195 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 8,055 дка, съгласно АОС № 2333 / 25.06.2014 година с начална цена от 8 180,00 лева;

2.4.Имот № 000192 в местност Манастира, землището на село Горна Кремена, храсти, девета категория с площ от 2,072 дка, съгласно АОС № 2331 / 25.06.2014 година с начална цена от 2 100,00 лева;

2.5.Имот № 018180 в местност Краварника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,215 дка, съгласно АОС № 2337 / 25.06.2014 година с начална цена от 2 250,00 лева;

2.6.Имот № 018082 в местност Гладна врана, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 8,202 дка, съгласно АОС № 2480 / 10.02.2015 година с начална цена от 8 330,00 лева;

2.7.Имот № 019006 в местност Полето, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,053 дка, съгласно АОС № 2515 / 06.03.2015 година с начална цена от 2 080,00 лева;

2.8.Имот № 018003 в местност Ламбова туфа, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 8,298 дка, съгласно АОС № 1044 / 10.12.2010 година с начална цена от 8 425,00 лева;

2.9.Имот № 018188 в местност Равнището, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 7,331 дка, съгласно АОС № 2482 / 10.02.2015 година с начална цена от 7 440,00 лева;

2.10.Имот № 018187 в местност Равнището, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 2,104 дка, съгласно АОС № 2481 / 10.02.2015 година с начална цена от 2 140,00 лева;

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 711

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.25, ал.1 и ал.3, т.3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, обявява поземлен имот № 000344, местност „Кошарата” в землището на село Върбешница с начин на трайно ползване /НТП/: пасище, мера – публична общинска собственост, с АОС № 1018 / 08.10.2010 година от 14,873 дка за частна общинска собственост, поради промяна на предназначението му за „цех за обработка на камъни”, съгласно одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ със Заповед № 41 / 23.01.2015 година на кмета на Община Мездра.

2.Да се състави акт за частна общинска собственост на имота, в който да се отрази промяната на характера на собствеността от публична в частна.

3.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с промяната на характера на собствеността на поземлен имот № 000344, местност „Кошарата” в землището на село Върбешница.

Решение 712

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.Общински Съвет – Мездра потвърждава, че дейностите посочени в проект „Разкриване на туристическия потенциал в община Мездра – изграждане на Посетителски културно – информационен център Люти брод” на Сдружение „Историческа пробуда клон Люти брод”отговарят на стратегическите цели, приоритети и мерки на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година както следва:

Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна местна икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на нови инвестиции.

Приоритет 1.1.: Стимулиране растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващите предприятия и насърчаване на предприемаческата активност в общината.

Мярка 1.1.3.: Привличане на инвестиции в община Мездра.

Приоритет 1.3.: Развитие на туризма.

Мярка 1.3.1.: Развитие на природни, културни, исторически и религиозни забележителности – възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.

Мярка 1.3.2.: Предоставяне на услуги (информационни, екскурзоводски и др.), както и оборудване, свързано с туристическите посещения.

Стратегическа цел 3: Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищната среда.

Приоритет 3.8.: Подобряване на физическа и селищната среда.

Мярка 3.8.1.: Подобряване на естетиката и селищната среда.

Мярка 3.8.3.: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на местното културно и природно наследство.

Решение 713

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 118026 от 3,100 дка, ливада, в местност ”Калиманец” по КВС на село Върбешница, образуван от имот № 118006;

2.Имот № 033008 от 3,642 дка, нива, в местност ”Селиманов връх” по КВС на село Върбешница;

3.Имот № 032011 от 4,218 дка, нива, в местност ”Змейовец” по КВС на село Върбешница, образуван от имот № 032007

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Монов Лъжовски, бивш жител на село Върбешница;

Решение 714

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 013002 от 2,453 дка, изост. тр. нас., в местност ”Страната” по КВС на град Мездра;

2.Имот № 020009 от 1,787 дка, нива, в местност ”Дери магаре” по КВС на село Дърманци;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  Илия Христов Минковски, бивш жител на град Мездра;

Решение 715

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 013012 от 1,756 дка, ливада , в местност ”Аличовец” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012658;

2.Имот № 001134 от 1,671 дка, изп. ливада , в местност ”Изворище” по КВС на село Лик, образуван от имот № 001088;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  Анто Канов Ангелов, бивш жител на село Лик;

Решение 716

Общински Съвет – Мездра прави следната корекция в Решение №688 от Протокол №45/27.02.2015 година:

В т.2, изречение първо се заличава „държавния и”.

В т.4, изречение четири се заличава „и държавния”.

Решение 717

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 2015 година както следва:

м. Април

1.Приемане Отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2014 година.

2.Приемане Отчети за дейността и финансов отчет за 2014 г. на читалищата от община Мездра.

3.Приемане план за работата на Общинска комисия по обществен ред и сигурност за 2015 година.

м. Май

1.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50% общинско участие.

м. Юни

1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра.

2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта.

3.Текущ отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.

Решение 718

Общински съвет – Мездра не приема искането за прекратяване пълномощията на председателя на Общински съвет – Мездра – инж. Делян Дамяновски.

Решение 719

На основание чл.42, ал.5 и ал.7 от ЗМСМА и чл.463, ал.6 от Изборния Кодекс Общински съвет – Мездра избира за Кмет на Община Мездра инж. Николинка Кътовска.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /