Протокол №45 / 27.02.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №45 / 27.02.2015 г.

Решение 686

На основание чл.42, ал.5 и ал.7 от ЗМСМА и чл.463, ал.6 от Изборния Кодекс Общински съвет – Мездра не избира за Кмет на Община Мездра инж. Николинка Кътовска.

Решение 687

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот №012026 в землището на село Брусен, местност Брусненски слог с начин на трайно ползване ливада, четвърта категория с площ от 2,500 дка, съгласно АОС №2456 / 11.12.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №012026 в землището на село Брусен, местност Брусненски слог с начин на трайно ползване ливада, четвърта категория с площ от 2,500 дка, съгласно АОС №2456 / 11.12.2014 година с начална тръжна цена от 3 100, 00 лева.

3.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот № 001468 в землището на село Оселна, представляващ използвана ливада, девета категория в местност Драндарска падина с площ от 0,356 дка, съгласно АОС №2476 / 19.01.2015 година.

4.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 001468 в землището на село Оселна, представляващ използвана ливада, девета категория в местност Драндарска падина с площ от 0,356 дка, съгласно АОС №2476 / 19.01.2015 година с начална тръжна цена от 400,00 лева.

5.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 688

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.25, ал.1, и чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.1, ал.3  чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински Съвет – Мездра дава съгласие за предоставяне на  34 528,509 дка  мери и пасища, от които 5 379,309 дка за общо ползване и 29 150,09 дка за индивидуално ползване за 2015 г.  приема:

 • списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни  (Приложение №2);
 • данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища по населени места  (Приложение №3);
 • карти за използването на мерите и пасищата по населени места      (Приложение № 4)

2.Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм или средното рентно плащане за землището. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

3.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

4.Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал.4 и разпредели имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37 и ал.6 и ал.10  и след заплащане на наемната или арендната цена кметът на общината да сключви договори за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд да се отдадат под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

5.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване  на мерите и пасищата;
 • да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /