Протокол №44 / 17.02.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №44 / 17.02.2015 г.

Решение 676

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общински съвет – Мездра приема актуализирано разпределение на направените компенсирани промени по прихода и разхода на приетия общински бюджет за 2014 година съгласно Приложения № 1 и № 2.

Решение 677

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8/16.01.2015 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Мездра, Общински съвет – Мездра:

1.Приема бюджета на община Мездра за 2015 година както следва:

1.1.По прихода в размер на 14 414 793 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 531 291 лв., в това число

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 187 264 лв.;

1.1.1.2.Преходен остатък от 2014 година в размер на 421 543 лв., определен съгласно Приложение №  3;

1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на

25 066 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 7 883 502 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1.Данъчни приходи  в размер на 813 000 лв.;

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  3 461 502 лв.;

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 223 300 лв.;

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 667 100  лв. в т.ч.;

1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 359 600 лв.

1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи  в размер на 307 500 лв.

1.1.2.5.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на  91 100 лв. ;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на -139 137 лв.;
1.1.2.7.Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  2 335 897 лв.;

1.1.2.8.Операции с финансови активи – 569 260 лв.
1.1.3.Преходен остатък от 2014 г. в размер на 2 433 128  лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

1.2.По разходите в размер на 14 414 793 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число :

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 6 531 291 лв.,

1.2.2.Местни дейности в размер на 7 640 872 лв.

1.2.3.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности  със средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  242 630 лв.

1.3.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер  на 250 299 лв.

2.Приема инвестиционната програма за 2015 г. , съгласно Приложение № 4

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 3 569 082 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5

2.2.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 667 100 лв., съгласно Приложение № 5

2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5

2.4.Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен остатък, съгласно Приложение № 5

3.Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8

3.1.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8

3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати за 2015 г. по Приложение № 8;

4.Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1.Членски внос в размер на 3 900 лв.

4.2.Помощи за погребения  в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

4.3.Помощи по решение на Общински съвет в размер на  50 000 лв.

4.3.1.Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2014 г. в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето.

4.3.2.При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

4.3.3.При осиновяване на дете да важат същите правила като при раждане.

4.4.Субсидии за:

4.4.1.Читалища в размер на 15 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

4.4.2.Спортните клубове в размер на 50 000 лв., за участие в спортния календар.

4.5.Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на предоставените целеви субсидии.

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.Социално – битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2.Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

5.3.Представителни разходи в размер на 13 500 лв.  от тях:

  • на кмета на общината                                                      6 000 лв.
  • на председател на общински съвет                              3 200 лв.;
  • кмет кметство Зверино                                                 500 лв.;
  • кметове на кметства 11 бр. по 200 лв.             2 200 лв.;
  • кметски наместници 16  бр. по 100 лв.                         1 600 лв.

5.4.Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 7 000 лв. от тях :

  • кмет кметство с. Зверино                                                   500 лв.;
  • кметове на кметства 11 бр. по 300 лв.                       3 300 лв.;
  • кметски наместници 16  бр. по 200 лв.                          3 200 лв.

6.Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

-     в общинска администрация и бюджетни звена – директор, експерт, специалист;

-     в целодневни детски градини -  учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС;

- в   социално   заведение   -   директор,   социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател;

6.1.Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и РА към ДФ „Земеделие” съгласно Приложения №  7 и 7”а”

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015 г., 2016 г., 2017 г. Приложение № 9

9.Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6 към края на 2015 г. в размер на 4 292 943 лв.

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно Приложение № 11.

11.Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 30 %  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12.Определя размера на просрочените задължения  от 2014 г., които ще бъдат разплатени през 2015 г. в размер на 983 685 лв., съгласно Приложение № 10;

13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.Възлага на кмета:

14.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

14.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.5.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

15.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

15.1.За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването  на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

15.2.При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

15.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

16.Упълномощава кмета:

16.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2015 г. по Приложение № 12.

Решение 678

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25 от Наредба №7/19.12.2013 година за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ Общински Съвет – Мездра дава съгласие за целево съфинансиране с част от събираните отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъци през 2015 година, за провеждане на информационна кампания за дейности по управление на отпадъци в размер до 7% от общата им стойност (планово до 6 613 лева).

Решение 679

Приема отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  – Община Мездра през 2014 година.

Решение 680

Общински Съвет – Мездра приема следното изменение в ПОДОбСНКВОбА:

В чл.21, ал.1 се премахва думата „месечно”.

Решение 681

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – за кмет на община Мездра, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца на 11.03.2015 година / съответно 26.03.2014 година / и да гласува по предложения проект на дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” освобождаване настоящия съвет на директорите и избиране нов съвет на директорите.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

2. Възлага на представителя на община Мездра в извънредното заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на извънредното събрание и взетите решения.

Решение 682

Общински съвет – Мездра отпуска 1000 лева за подпомагане изработването на филм за Свети Софроний епископ Врачански.

Решение 683

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 750 лева на лицето Йордан Александров Тодоров.

2.Възлага на Община Мездра да организира благотворителна кампания.

Решение 684

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 25, ал.1 и ал.3, т.3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински Съвет – Мездра обявява поземлен имот № 067020, местност «Рудината» в землището на село Горна Кремена с начин на трайно ползване /НТП/: пасище, мера – публична общинска собственост, с АОС № 1972/14.01.2014 година от 49,412 дка за частна общинска собственост, поради промяна на предназначението му за изграждане на „Животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси”, съгласно одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ със Заповед №40/23.01.2015 година на кмета на Община Мездра.

2.Да се състави акт за частна общинска собственост на имота, в който да се отрази промяната характера на собствеността от публична в частна.

3.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с промяната на характера на собствеността на поземлен имот № 067020, местност «Рудината» в землището на село Горна Кремена.

Решение 685

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – град Мездра разрешава на „Екобий 2011” ЕООД с адрес: град Враца, ул.”Генерал Скобелев” №10, вх.Б, ап.34, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на ПИ №536009, местност „Лъката” в землището на село Старо село за изграждане на руслова малка водно – електрическа централа /МВЕЦ/.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /