Протокол №43/29.01.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №43 / 29.01.2015 г.

Решение 666

Общински Съвет – Мездра приема отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Мездра за мандат 2011 – 2015 година към 31.12.2014 година.

Решение 667

Общински Съвет – Мездра приема отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година.

Решение 668

Общински Съвет – Мездра приема спортно – туристически календар на Община Мездра за 2015 година.

Решение 669

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имот в землището на село Дърманци, както следва:

1.1.Незастроен имот пл.№86 в кв.30 по плана на село Дърманци с площ от 410 кв.м., съгласно АОС №2455 от 01.12.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот пл.№86 в кв.30 по плана на село Дърманци с площ от 410 кв.м., съгласно АОС №2455 от 01.12.2014 година с начална тръжна цена от 3 480,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 670

1.Съгласно чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра – имот представляващ ид. част от УПИ VIII, пл.№72 в кв.33 по плана на село Елисейна с площ от 137 кв.м., съгласно АОС №2466 / 02.12.2014 година на стойност 630,00 лева с Валентин Цонков, собственик на останалата част от имота, съгласно Нотариален акт №152, т.III, дело 337/2014 година на МРС.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 671

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 017074 от 8,264 дка, пасище, мера, в м. „Падината” по КВС на село Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Дена Христова Мишовска, бивш жител на село Горна Кремена;

Решение 672

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 001174 от 6,541 дка, нива, в м. „Дърта кория” по КВС на село Боденец, образуван от имот № 001103;

2.Имот № 001175 от 3,021 дка, нива, в м. „Дърта кория” по КВС на село Боденец, образуван от имот № 001034;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цона Тодорова Литова, бивш жител на село Боденец;

Решение 673

1.Упълномощава инж. Николинка Кътовска – за кмет на община Мездра, а в нейно отсъствие инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца на 20.02.2015 година и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца за 2014 година.

По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца за 2014 година.

По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца за 2015 година.

По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” принципно съгласие на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия  на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца, по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите.

2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана  от ”В и К” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 674

Приема Отчет за дейността на Общински Съвет – Мездра и неговите комисии за II-ро полугодие на 2014 година.

Решение 675

Общински Съвет – Мездра не дава съгласие за отпускане на еднократна помощ от 350,00 лева за първо родено дете на лицето Цветелина Николаева Енгьовска, тъй като не отговаря на условията, приети с Решение №500, Протокол №30 / 27.02.2014 година, т.4.3.1., а именно:

1.Детето не е родено в Община Мездра и не са представени документи, удостоверяващи медицински усложнения.

2.Настоящия адрес на Цветелина Николаева Енгьовска от 03.11.2013 година до момента е град София, ул. „Иван Радоев” (456-ТА) 034 А 04 010.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /