Протокол №42 / 15.01.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №42 / 15.01.2015 г.

Решение 664

На основание чл.42, ал.5 и ал.7 от ЗМСМА и чл.463, ал.6 от Изборния Кодекс Общински съвет – Мездра не избира за Кмет на Община Мездра инж. Николинка Кътовска.

Решение 665

Общински Съвет – Мездра приема Община Мездра да съфинансира обект „Ремонт Кметство село Зверино” по Проект „Красива България” с 120 545,67 лева с ДДС, която стойност е 54,7% от стойността на проектното предложение, съгласно изискването на проекта.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /