Протокол №41 / 18.12.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №41 / 18.12.2014 г.

Решение 643

Приема годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година.

Решение 644

Приема Културен календар на Община Мездра за 2015 година.

Решение 645

Приема План  за дейността през 2015 година на Народните читалища в Община Мездра, както следва:

1. Читалище “Просвета 1925“- гр. Мездра

2. Читалище “Съзнание – 1899“ с. Типченица

3. Читалище “Наука – 1919“ с. Лик

4. Читалище “Просвета – 1928“ с. Царевец

5. Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897“ с. Горна Кремена

6. Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919“ с. Игнатица

7. Читалище “Светлина“  с. Брусен

8. Читалище “Подем – 1928“ с. Руска Бела

9. Читалище “Пробуда – 1928“ с. Върбешница

10. Читалище “Светлина 2007” с. Крапец

11. Читалище “Светлина 1926 – Моравица“ с. Моравица

12. Читалище “Факел 1926“ с. Зверино

13. Читалище “Фар -1927“ с. Люти дол

14. Читалище “Искър – 2004“ с. Зли дол

15. Читалище “Просвета Ребърково – 1925” с. Ребърково

16. Читалище “Просвета – 1923 – с. Боденец“ с. Боденец

17. Читалище “Просвета -1897“ с. Долна Кремена

18. Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ – с. Оселна

19. Читалище “Христо Ботев  1927“   с. Елисейна

20. Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ с. Дърманци

21. Читалище “Колката“ с. Люти брод

Решение 646

Приема отчет за изпълнение на актовете на Общински Съвет – Мездра, съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА за периода м. януари – м. октомври 2014 година.

Решение 647

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра одобрява актуализация на документацията за капиталовите разходи на община Мездра за 2014 година, приета с Решение №500/27.02.2014 година и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2014 година, съгласно следните приложения:

1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2014 година на община Мездра;

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи финансирани със собствени средства за 2014 година;

3.Приложение №3 – Справка за направените компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейности по бюджета за 2014 година.

Решение 648

1.Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да извърши подготовка и кандидатстване с проект „Повишаване енергийната ефективност на общински сграден фонд на територията на Община Мездра”, в рамките на грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.

2. Общински Съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект„Повишаване енергийната ефективност на общински сграден фонд на територията на Община Мездра”, в рамките на грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.

Решение 649

Общински Съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Проект „Красива България” през 2015 година по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, Проект „Ремонт Кметство – село Зверино”.

Решение 650

Общински Съвет – Мездра дава съгласие за промяна в наименованието на съществуващата социална услуга от резидентен тип – „Защитено жилище” с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99 в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на възраст над 18 години” с адрес град Мездра, ул. „Манастирище” №99, капацитет 6 лица, считано от 01.01.2015 година.

Решение 651

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 година, в точка първа – продажби, общински имоти в землището на село Оселна, както следва:

1.1.№001478 е земя – използвана ливада, девета категория с площ от 2,076 дка, частна общинска собственост – АОС №2452 / 01.12.2014 година в землището на село Оселна, м. Патноб. дол.

1.2.№000678, нива, десета категория в землището на село Оселна, м. Дупни цар с площ от 0,538 дка, съгласно АОС №1955 / 14.12.2013 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите, както следва:

2.1.№001478 е земя – използвана ливада, девета категория с площ от 2,076 дка, частна общинска собственост – АОС №2452 / 01.12.2014 година в землището на село Оселна, м. Патноб. дол с начална тръжна цена от 1 190,00 лева.

2.2.№000678, нива, десета категория в землището на село Оселна, м. Дупни цар с площ от 0,538 дка, съгласно АОС №1955 / 14.12.2013 година с начална тръжна цена от 260,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 652

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.37, ал.2, чл.38, ал.1 и чл.52, т.2 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински Съвет – Мездра приема да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – МПС, предоставени за ползване на Общинско предприятие „Чистота” – град Мездра, както следва:

1.1.Лек автомобил УАЗ – 452 с рег.№ ВР 0374 АР с начална тръжна цена в размер на 800,00 лева.

1.2.Лек автомобил УАЗ – 469, нерегистриран с рама № 250061 с начална тръжна цена в размер на 1 100,00 лева.

1.3.Товарен автомобил ЗИЛ – 131 с рег.№ ВР 5133 ВК с начална тръжна цена в размер на 6 500,00 лева.

1.4.Товарен автомобил ПРАГА – ВЗС с рег.№ ВР 8785 АХ с начална тръжна цена в размер на 1 700,00 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура.

Решение 653

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 014117 от 1,231 дка, изоставена нива, в м.”Страната” по КВС на село Ослен Криводол, образуван от имот № 014080;

2.Имот № 014077 от 1,718 дка, пасище с храсти, в м.”Страната” по КВС на село Ослен Криводол;

3.Имот № 014115 от 1,693 дка, изоставена нива, в м.”Страната” по КВС на село Ослен Криводол, образуван от имот № 014115;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Пано Стоев Вутов, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 654

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 019070 от 1,527 дка, нива, в м.”Китката” по КВС на село Ослен Криводол;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 655

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 037087 от 7,067 дка, изоставена нива, в м.”Деянец” по КВС на село Старо село;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Николов Левашки, бивш жител на село Старо село;

Решение 656

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 037027 от 4,083 дка, нива, в м.”Деянец” по КВС на село Старо село;

2.Имот № 102021 от 4,528 дка, нива, в м.”Крековище” по КВС на село Старо село;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Петков Нанковски, бивш жител на село Старо село;

Решение 657

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 134041 от 3,895 дка, нива, в м.”Градежа” по КВС на село Долна Кремена, образуван от имот № 000866;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цеко Митов Христов, бивш жител на село Долна Кремена;

Решение 658

В правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА е да взема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предоставянето на част от общински имот за възстановяване право на собственост върху земеделски имот несъмнено е акт на разпореждане.

С искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-245/28.10.2014 год. на началника на ОС „Земеделие” – град Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД ”Земеделие” град Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), е предложил да бъде взето решение за възстановяване на поземлен имот с кадастрален номер №080182 в землището на село Царевец, община Мездра собственост на наследници на Васил Николов Левашки.

Към искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-245/28.10.2014 год. на началника на ОС „Земеделие” – град Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД ”Земеделие” град Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), е приложена скица – проект № Ф03824/07.08.2014 год. издадена от Общинска служба „Земеделие” – Мездра за поземлен имот № 080182 в землището на село Царевец, издадена от Общинска служба „Земеделие” – Мездра.

На 30.08.2012 год. е съставен Акт №1376 за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията гр.Мездра, дв. вх. рег. № 2225 от 04.09.2012 год., акт № 114, том 7, партида №27358 за имот №080178 (нула осемдесет сто седемдесет и осем), в землището на село Царевец, местността ”Ливаде”, ЕКАТТЕ 78125, община Мездра, начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета, Площ: 21, 825 дка. Имотът е възстановен в съществуващи стари реални граници и е образуван от имот № 080177.

Правното основание за съставяне на АЧОС е чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал.2 от ППЗСПЗЗ, протоколно решение №4/26.11.2008 год., одобрено със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” – гр. Враца.

От изложените по – горе фактическите обстоятелства е видно, че се касае до акт за предоставяне на части от общински имот за възстановяване правото на собственост върху земеделски имоти, чиито граници са установени по реда на чл. 45е от ППЗСПЗЗ, а не за обезщетяване “по досегашния ред”/арг. пар.27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – ДВ бр. 62 от 2010 г./. Искането на началника на ОСЗ е във вр. с пар.27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, която е една от трите хипотези, в които общинският съвет предоставя земи от общинския поземлен фонд. По т. 1 това са случаите на установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; по т. 2 – за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост и по т. 3 – за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Удостоверено е изпълнението на изискванията по чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ /ред. изм. ДВ бр. 39 от 2011 г./, съгласно която разпоредба в случаите по пар.27, ал.2, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр. 62 от 2010 г./ общинската служба по земеделие представя писмено мотивирано искане до кмета на общината. Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал.1 на общинската служба по земеделие или съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или службата по геодезия, картография и кадастър /както е в случая/.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, вр. с чл.25, ал.1 изр.1 от ЗОС, Общински Съвет – Мездра – Отказва на наследници на Васил Николов Левашки, бивш жител на село Старо село, община Мездра възстановяване собствеността в съществуващи стари реални граници на следният поземлен имот:

Поземлен имот №080182 (нула осемдесет сто осемдесет и две) в землището на село Царевец, с ЕКАТТЕ 78135, община Мездра, с площ 1,500 дка., начин на трайно ползване: ливада, вид собственост: частна; категория на земята: пета, находящ се в местността „Ливаде” при граници и съседи: имот №080192,нива; имот №080167, полски път на община Мездра; имот №080176, нива на Мина Кътова Иванова, имот №127001, дървопроизв. пл. на МЗГ – Държавно лесничейство.

На основание чл. 61, ал. 1 АПК решението на ОбС – Мездра, да бъде съобщено на заинтересованите лица.

Решение 659

Общински Съвет – Мездра предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 на Кодекс за социално осигуряване и съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на името на Анатоли Петров Литков, живущ в град Мездра, ул. „Христо Ботев” №96, бл.2, ет.2, ап.5.

Решение 660

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на натрупана лихва върху дължими вземания от Цветелина Емилова Антонова от село Ослен Криводол, община Мездра.

Решение 661

Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2015 година както следва:

м. януари

1.Приемане отчет за изпълнение Програмата за управление на община Мездра за мандат 2011 –2015 г.

2.Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година.

3. Приемане на Спортно – туристически календар на община Мездра за 2015 година.

4. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през ІІ –ро полугодие на 2014 година.

м.февруари

1.Актуализация на бюджета на община Мездра за 2014 година.

2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2014 година.

3.Приемане бюджет на община Мездра за 2015 година.

м.март

1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2014-2020 година.

2.Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2014 година.

3.Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2014 година.

4.Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2014 година.

5.Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2014 година.

Решение 662

1. Общински Съвет – Мездра отменя Решение №631 от Протокол №40/27.11.2014 година.

2.На основание чл.15, ал.2, т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и във връзка с чл.61, вр. с чл. 72 от ТЗ, Общински съвет – Мездра:

2.1.Дава съгласието си „Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД да регистрира еднолично търговско дружество /ЕООД/, чрез внасяне на следните активи: Сграда профилакториум – с площ 757 кв.м; ведно с правото върху земя в размер на 757 кв.м от УПИ II /втори/, планоснимачен номер 1229, в кв.112 по плана на град Мездра, област Враца, одобрен със Заповед №111/20.02.1989 година, изменен със Заповед №265/21.05.2012 година на Кмета на Община Мездра, целия с площ от 6 149 кв.м, при граници: улица, УПИ IX, пл. №1229, улица „Христо Ботев” и река Моравишка; Газоанализатор – 1 бр.; Спирачен стенд – 1 бр.; Уред за фарове – 1 бр.; Кит за валове – 1 бр.; Компютърна конфигурация – 1 бр.; Ел. табло – 1 бр.; Принтер – 1 бр.; Димомер ОРА100 – 1 бр.; Универсален оборотомер – 1 бр.; Монтажно шаси – 1 бр.; Устройство за измерване на тегло – 1 бр.; Газ сигнализатор – 1 бр.; Дистанционно – 1 бр.; Шублер двустранен с удължена челюст – 1 бр.; Шублер двустранен за канал – 1 бр.; Скоба комбинирана – 1 бр.; Бюро – 2 бр.; Столове – 2 бр.; Радиатор – 1 бр.; Кран стрела стац. с телфер – 1 бр.;под формата на непарична вноска – апорт в капитала на новоучреденото дружество, с предмет на дейност – извършване на технически прегледи на МПС, обществен превоз на пътници и други дейности, разрешени от закона.

2.2.Възлага на Управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД да предприеме необходимите действия във връзка с регистриране на новото дружество.

Решение 663

На основание чл.37, ал.6 от ЗОС:

I. Общински Съвет – Мездра отменя точка 2 на Решение №339 от Протокол №20/25.04.2013 година.

II.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.6 от ЗОС да се учреди на Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” безвъзмездно право на строеж за „Посетителски център” по одобрен инвестиционен проект в УПИ IV-607 и УПИ V-608 в кв.53 по плана на село Люти брод за изграждането на Посетителски център на ДПП „Врачански Балкан”.

III.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на взетите по – горе решения.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /