Протокол №40/27.11.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №40 / 27.11.2014 г.

Решение 626

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и Задължителните Указания на Управляващия орган, на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ  и т.2.5.1. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено развитие  на Република България до 2025 година:

І. Общински Съвет – Мездра одобрява предложения проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Мездра;

ІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими действия за съгласуване и одобрение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Мездра за периода 2014-2020 година, пред УО на ОПРР, както и всички необходими стъпки по реализацията му.

Решение 627

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Мездра прави следните изменения:

Чл.15 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя на 2.5 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия и на 2.5 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.

Решение 628

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра:

1.Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2015 година в размер на 1 108 323 лева, в това число:

1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 386 206 лева.

1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 415 102 лева.

1.3.Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 307 015 лева.

2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци и други общински приходи.

Решение 629

На основание чл.13, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра:

1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2015 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление / по приложения образец / в срок до 31 декември 2014 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2015 година.

2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2015 година, както следва:

2.1. Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ

- гр. Мездра – 40 кг. хартия                          – село Зверино – 30 кг. хартия

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

- гр. Мездра – 30 кг. хартия                          – село Зверино – 20 кг. хартия

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота

- гр. Мездра – 70 кг. хартия                          – село Зверино – 50 кг. хартия

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала

- гр. Мездра – 60 кг. хартия                          – село Зверино – 40 кг. хартия

2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ

- гр. Мездра – 3 т. хартия                          – село Зверино – 1 т. хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договорите с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2014 година.

Решение 630

На основание чл.5, ал.1 и чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози определя:

1.Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег:

1.1.дневна тарифа – 1,00 лв.

1.2.нощна тарифа – 1,10 лв.

2. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег:

2.1.дневна тарифа – 0,75 лв.

2.2.нощна тарифа – 0,85 лв.

Решение 631

На основание чл.15, ал.2, т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и във връзка с чл.61, вр. с чл. 72 от ТЗ, Общински съвет – Мездра:

1.Дава съгласието си „Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД да регистрира еднолично търговско дружество /ЕООД/, чрез внасяне на следните активи: сграда профилакториум – 720 кв/м; прилежаща земя – 720 кв/м; газоанализатор – 1 бр.; спирачен стенд – 1 бр.; уред за фарове – 1 бр.; кит за валове – 1 бр.; компютърна конфигурация – 1 бр.; ел. табло – 1 бр.; принтер – 1 бр.; димомер ОРА100 – 1 бр.; универсален оборотомер – 1 бр.; монтажно шаси – 1 бр.; устройство за измерване на тегло – 1 бр.; газ сигнализатор – 1 бр.; дистанционно – 1 бр.; шублер двустранен с удължена челюст – 1 бр.; шублер двустранен за канал – 1 бр.; скоба комбинирана – 1 бр.; бюро – 2 бр.; столове – 2 бр.; радиатор – 1 бр.; кран стрела стац. с телфер – 1 бр.;под формата на непарична вноска – апорт в капитала на новоучреденото дружество, с предмет на дейност – извършване на технически прегледи на МПС, обществен превоз на пътници и други дейности, разрешени от закона.

2.Възлага на Управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД да предприеме необходимите действия във в връзка с регистриране на новото дружество.

Решение 632

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да бъде премахната сграда на бившо основно училище „Тодор Каблешков”, находяща се в УПИ V, пл. №76, кв. 9 по плана на село Оселна, община Мездра, собственост на общината с акт за публична общинска собственост №608 от 29.03.2006 година.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия по премахването на сградата и деактуване на същата.

Решение 633

Общински съвет – Мездра предлага:

I. За съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца

1. Милка Илиева Пухалска

II. За съдебни заседатели за Районен съд – Мездра

1. Наташа Петкова Стаменова

2. Веселина Николова Кръстева

3. Ивайло Христов Христов

4. Виолета Христова Георгиева

5. Лилия Петкова Петкова

6. Еленка Горанова Александрова

7. Елка Петрова Русева

8. Милка Тодорова Неновска

9. Стефка Вълчова Илиева

10. Марияна Иванова Стефанова

11. Калин Ганчов Стойчев

12. Жулиета Игнатова Търнавска

Решение 634

1.Приема промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Мездра в състав от 7 члена, както следва:

Председател: Нина Димитрова Данколова – секретар на Община Мездра

Членове:Росица Георгиева Сергеева – н-к отдел “Общинска собственост”

Нелка Маринова Илиевска – гл. специалист “Общинска собственост и

жилищен фонд”

Ангел Борисов Йорданов – общински съветник

Данаил Стефчов Димитров – общински съветник

Яна Венелинова Нинова – общински съветник

д-р Галина Илиева Лещарска – общински съветник

Решение 635

Приема програма за коледните и новогодишни празници – 2014 година.

Решение 636

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Даниел Стойков Киряков от град София, ул.”Клисура” №2, ап.18, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №136.65 и ПИ №136.66 по плана на новообразуваните имоти на местността „Илинец” в землището на село Люти брод за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на къща за гости.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 637

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Мездра разрешава на Цветозар Любомиров Мишовски от град Мездра, ул. ”Св. Патр. Евтимий” №4, вх.А, ап.6 да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за  външно ел. захранване на „Жилищна сграда” в имот №003307, местност „Полето” в землището на село Дърманци с обхват: ПИ №№ 000010, 000083, 000004, 000240 и 003307 в землището на село Дърманци.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване на „Жилищна сграда” в имот №003307, местност „Полето” в землището на село Дърманци, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №№ 000010 (населено място), 000083 (полски път), 000004 (канал)  и 000240 (полски път) в землището на село Дърманци. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

5.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, Оператори на далекосъобщителни услуги, действащи на територията на Община Мездра, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

6.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора Цветозар Любомиров Мишовски от град Мездра, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на трасе от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

7.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 638

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ се изменя т.1 от Решение №617/30.10.2014 година, както следва:

1.Общински Съвет – Мездра разрешава на Цветозар Любомиров Мишовски от град Мездра, ул.”Св. Патр. Евтимий” №4, вх.А, ап.6, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в ПИ №003307, местност „Полето” в землището на село Дърманци.

Настоящето решение подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда и условията на АПК.

Решение 639

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите Общински Съвет – Мездра дава съгласие на земеделски производител Десислава Иванова Генова за откриване на процедура и издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Крапец”, землището на село Крапец с ЕКАТТЕ 39483, община Мездра.

Решение 640

Одобрява изплатените разходи за командировки за трето тримесечие на 2014 година на инж. Делян Василев Дамяновски – председател на Общински Съвет – Мездра в размер на 40 лева.

Решение 641

Отпуска еднократна финансова помощ за операция във Франция на Христо Цветков Филипов от село Боденец, ул. „Георги Димитров” №12 в размер на 3 000 лева.

Решение 642

Не отпуска финансова помощ на Йордан Александров Тодоров поради некоректна и непълна информация.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /