Протокол №39/30.10.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №39 / 30.10.2014 г.

Решение 613

Приема информация за готовността на Община Мездра за есенно – зимния сезон 2014 – 2015 година.

Решение 614

На основание чл.17 от Закона за общинския дълг Общински Съвет – Мездра реши:

1.Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, приоритетна ос 1 – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали”, при следните основни параметри:

А/ МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ

●Максимален размер на дълга – 2 527 114,62 ( два милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и четиринадесет лева и 62 ст. )

●Валута на дълга – лева

●Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

●Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 13 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C038;

●Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,5 %,

●Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

●Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C038, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по чл.6 от Закона за общинския дълг;

Б/НЕОБХОДИМО СЪФИНАНСИРАНЕ

●Максимален размер на дълга – 2 718 306,21 ( два милиона седемстотин и осемнадесет хиляди триста и шест лева и 21 ст. )

●Валута на дълга – лева

●Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

●Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на Община Мездра;

●Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,5 %,

●Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

●Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по чл.6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Решение 615

I. Разрешава продажба чрез търг с явно наддаване на следния актив, собственост на дружеството:

1. УПИ I – 1816 с площ 5 589 кв.м. в кв. 112а при начална тръжна цена 50 420 лева без ДДС.

II. Възлага на управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД да проведе тръжната процедура, като за резултатите от нея информира Общински Съвет – Мездра на следващото заседание.

III. Възлага на управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД с всички постъпили от продажбата суми да бъде погасено задължението по изпълнително дело № 807 / 2012 година по описа на ТД на НАП – гр. Враца.

Решение 616

Общински Съвет – Мездра дава съгласие на „МБАЛ – Мездра” ЕООД да ползва банков кредит в размер до 200 000 лева за покриване на финансови задължения за лекарствени средства и текущи нужди при следните параметри:

-размер на кредита – до 200 000 лева;

-вид на кредита – оборотен кредит;

-цел на кредита – за оборотни средства;

-срок на кредита – до 60 месеца;

-годишна лихва – под 7,8%, вкл. такси и разноски за обслужване на кредита;

-обезщетение – особен залог на вземанията от НЗОК;

-допълнителни условия – насочване потока от приходите на НЗОК към банката кредитор.

Решение 617

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет –  Мездра разрешава на Цветозар Любомиров Мишовски от град Мездра, ул.”Св. Патр. Евтимий” №4, вх.А, ап.6, да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на предназачението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в ПИ №003703, местност „Полето” в землището на село Дърманци.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 618

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажба, общински имот в землището на село Дърманци, както следва:

1.1.Имот №005043 от 0,371 дка в местност „Гламя”, землището на село Дърманци, нива, шеста категория, съгласно АОС №2351 от 25.08.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, както следва:

2.1.Имот №005043 от 0,371 дка в местност „Гламя”, землището на село Дърманци, нива, шеста категория, съгласно АОС №2351 от 25.08.2014 година с начална тръжна цена от 450,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 619

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажба, общински имот в землището на село Оселна, както следва:

1.1.Имот №001197 от 0,649 дка в местността „Войводина падина”, землището на село Оселна, ливада, осма категория, съгласно АОС №2347 от 05.08.2014 година.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, както следва:

2.1.Имот №001197 от 0,649 дка в местността „Войводина падина”, землището на село Оселна, ливада, осма категория, съгласно АОС №2347 от 05.08.2014 година с начална тръжна цена от 770,00 лева.

3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 620

1.На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра – имот, представляващ УПИ XI, пл. №1605, кв.123 по плана на град Мездра, кв. Лещака с площ от 500 кв.м., съгласно АОС №2350 / 25.08.2014 година на стойност 5 500 лева при ликвидиране на съсобственост с Борис Милчов Павлов – собственик на сградите, съгласно Нотариален акт №19, том III, дело 807/ 1994 година на МРС и Нотариален акт №159, том II, дело 84 / 1994 година на МРС.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 621

В правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА е да взема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предоставянето на част от общински имот за възстановяване право на собственост върху земеделски имот несъмнено е акт на разпореждане.

С искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-181/02.09.2014 год. на началника на ОС Земеделие” – гр. Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), е предложил да бъде взето решение за възстановяване на поземлени имоти с кадастрални номера №013007 и № 013005 в землището на с. Лик, общ. Мездра собственост на наследници на Цветко Георгиев Йотов.

Към искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-181/02.09.2014 год. на началника на ОС Земеделие” – гр. Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), са приложени скица – проект № Ф02179/04.08.2014 год. издадена от Общинска служба земеделие Мездра за поземлен имот № 013007 в землището на с. Лик и скица – проект № Ф02180/04.08.2014 год. издадена от Общинска служба земеделие Мездра за поземлен имот №013005. От приложените скици не е видно от кои имот са образувани ПИ №№ 013007 и ПИ №013005.

На 05.02.2014 год. е съставен Акт №2026 за публична общинска собственост вписан в служба по вписванията гр.Мездра, дв. вх. рег. № 322 от 07.02.2014 год., акт № 153, том I, партида №38840 за имот №012699 (нула дванадесет шестстотин деветдесет и девет), в землището на с. Лик, м.”Дилова поляна”, ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, начин на трайно ползване: Пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: Шеста, Площ: 16, 584 дка. Имотът е възстановен в съществуващи стари реални граници.

На следващо място като начин на трайно ползване и за двата имота ПИ №№ 013007 и ПИ №013005 е записано изоставени трайни насаждения. В приложеният към преписката Акт №2026/05.02.2014 год. за публична общинска собственост вписан в служба по вписванията гр.Мездра, дв. вх. рег. № 322 от 07.02.2014 год., акт № 153, том I, партида №38840 за имот №012699 (нула дванадесет шестстотин деветдесет и девет), в землището на с. Лик, м.”Дилова поляна”, ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, е записан начин на трайно ползване: пасище, мера.

От изложените по – горе фактическите обстоятелства е видно, че се касае до акт за предоставяне на части от общински имот за възстановяване правото на собственост върху земеделски имоти, чиито граници са установени по реда на чл. 45е от ППЗСПЗЗ, а не за обезщетяване “по досегашния ред”/арг. пар.27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – ДВ бр. 62 от 2010 г./. Искането на началника на ОСЗ е във вр. с пар.27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, която е една от трите хипотези, в които общинският съвет предоставя земи от общинския поземлен фонд. По т. 1 това са случаите на установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; по т. 2 – за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост и по т. 3 – за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Удостоверено е изпълнението на изискванията по чл. 45ж, ал.1 ППЗСПЗЗ /ред. изм. ДВ бр. 39 от 2011 г./ , съгласно която разпоредба  в случаите по пар.27, ал.2, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр. 62 от 2010 г./общинската служба по земеделие представя писмено мотивирано искане до кмета на общината. Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал.1 на общинската служба по земеделие или съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или службата по геодезия, картография и кадастър /както е в случая/.

С разпоредбата на чл. 25, ал.1, изр. 2 от ЗСПЗЗ / ДВ бр. 17 от 2007 г./ собствеността на общините върху мерите и пасищата е обявена за публична. Решението за предоставяне на част от общинския имот публична общинска собственост – пасище за възстановяване правото на собственост от общинска служба по земеделие като акт на разпореждане с правото на собственост на общинска собственост противоречи на разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗОС /нова обн. ДВ бр. 17 от 6.03.2009 г./, според която собствеността върху имоти публична общинска собственост не подлежи на възстановяване. Забраната е императивна, поради което нарушаването й винаги е основание за материалноправна незаконосъобразност на акта, който я обективира.

С оглед на което на основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, вр. с чл. 25, ал.1, изр. 2 от ЗСПЗЗ, вр. с чл. 7, ал. 4 от Закона за общинската собственост от Общински съвет Мездра – Отказва на наследници на Цветко Георгиев Йотов, б.ж. на с. Лик, общ. Мездра възстановяване собствеността в съществуващи стари реални граници на следните поземлени имоти:

1.Поземлен имот №013007 (нула тринадесет нула нула седем) в землището на с. Лик с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, с площ 1,299 дка., начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, вид собственост: частна; категория на земята: шеста, находящ се в местността „Дилова поляна” при граници и съседи: имот № 012699, пасище, мера, имот № 012693, пасище, мера собственост на наследници на Георги Ангелов Киров, имот № 012691, лозе, собственост на Йоло Георгиев Йотов, имот № 013008, лозе, имот № 012696, изоставена нива собственост на наследници на Георги Василев Ралчев

Имотът е образуван от ПИ 20 от изключен от регулация кв. 93.

2. Поземлен имот №013005 (нула тринадесет нула нула пет) в землището на с. Лик с ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра, с площ 0,780 дка., начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения, вид собственост: частна; категория на земята: шеста, находящ се в местността „Дилова поляна” при граници и съседи: имот № 013006, пасище, мера, имот № 012693, пасище, мера собственост на наследници на Георги Ангелов Киров, имот № 012695, лозе.

Имотът е образуван от ПИ 20 от изключен от регулация кв. 93.

На основание чл. 61, ал. 1 АПК решението на ОбС – Мездра, да бъде съобщено на заинтересованите лица.

Решение 622

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 046018 от 2,821 дка, ливада, в м. ”Гръмодоля” по КВС на село Боденец;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Николов Литов, бивш жител на село Боденец;

Решение 623

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 037086 от 3,621 дка, изоставена нива, в м. ”Деянец” по КВС на село Старо село;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Василев Левашки, бивш жител на село Старо село;

Решение 624

В правомощията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА е да взема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предоставянето на част от общински имот за възстановяване право на собственост върху земеделски имот несъмнено е акт на разпореждане.

С искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-185/03.09.2014 год. на началника на ОС Земеделие” – гр. Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), е предложил да бъде взето решение за възстановяване на поземлен имот с кадастрален номер №019014 в землището на с. Старо село, общ. Мездра собственост на наследници на Никола Василев Левашки.

Към искане рег.индекс на Община Мездра 92.00-185/03.09.2014 год. на началника на ОС Земеделие” – гр. Мездра, за предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на ОД”Земеделие” гр. Враца (за обезщетяване на собственици по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ДВ, бр.62/10.08.2010 год.), е приложена скица – проект № Ф02755/04.08.2014 год. издадена от Общинска служба земеделие Мездра за поземлен имот № 019014 в землището на с. Старо село издадена от Общинска служба земеделие Мездра. От приложената скица не е видно от кой имот е образуван ПИ №019014.

На 03.07.2012 год. е съставен Акт №1340 за частна общинска собственост вписан в служба по вписванията гр.Мездра, дв. вх. рег. № 1573 от 06.07.2012 год., акт № 185, том V, партида №25800 за имот №019007 (нула деветнадесет нула нула седем), в землището на с. Старо село, м.”Белава”, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Пета, Площ: 25, 219 дка. Имотът е възстановен в съществуващи стари реални граници и е образуван от имот № 019002.

Правното основание за съставяне на АЧОС е чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал.2 от ППЗСПЗЗ, протоколно решение №4/26.11.2008 год., одобрено със Заповед №15/23.03.2009 год. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” – гр. Враца.

От изложените по – горе фактическите обстоятелства е видно, че се касае до акт за предоставяне на части от общински имот за възстановяване правото на собственост върху земеделски имоти, чиито граници са установени по реда на чл. 45е от ППЗСПЗЗ, а не за обезщетяване “по досегашния ред”/арг. пар.27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – ДВ бр. 62 от 2010 г./. Искането на началника на ОСЗ е във вр. с пар.27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, която е една от трите хипотези, в които общинският съвет предоставя земи от общинския поземлен фонд. По т. 1 това са случаите на установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; по т. 2 – за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост и по т. 3 – за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Удостоверено е изпълнението на изискванията по чл. 45ж, ал.1 ППЗСПЗЗ /ред. изм. ДВ бр. 39 от 2011 г./ , съгласно която разпоредба в случаите по пар.27, ал.2, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ /ДВ бр. 62 от 2010 г./ общинската служба по земеделие представя писмено мотивирано искане до кмета на общината. Към искането за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал.1 на общинската служба по земеделие или съдебно решение се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или службата по геодезия, картография и кадастър /както е в случая/.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, вр. с чл.25, ал.1 изр.1 ЗОС, Общински съвет Мездра – Отказва на наследници на Никола Василев Левашки, б.ж. на с. Старо село, общ. Мездра възстановяване собствеността в съществуващи стари реални граници на следният поземлен имот:

Поземлен имот №019014 (нула деветнадесет нула четиринадесет) в землището на с.Старо село, с ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, с площ 6,654 дка., начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна; категория на земята: пета, находящ се в местността „Белава” при граници и съседи: имот № 019015, нива, имот № 019010, нива собственост на наследници на Цоло Николов Маринов, имот № 019006 нива, собственост на наследници на Рада Цолова Цонкова и имот № 000043, канал на Община Мездра.

На основание чл. 61, ал. 1 АПК решението на ОбС – Мездра, да бъде съобщено на заинтересованите лица.

Решение 625

Общински съвет – Мездра не приема искането за прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Мездра – инж. Делян Дамяновски.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /