Протокол №38 / 14.10.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №38 / 14.10.2014 г.

Решение 611

Отменя Решение №603, Протокол №37 / 25.09.2014 година на Общински Съвет – Мездра.

Решение 612

1.Избира Комисия съгласно чл.5, ал.1 от Наредба №2 от 08.01.2008 година за съдебните заседатели на Министерството на правосъдието в състав:

1.Виктория Данчева Данкова – председател

2.Тихомир Володиев Тошев

3.Дарина Белева Христова

която в срок до 18.11.2014 година да обсъди предложенията на общинските съветници за съдебни заседатели и внесе предложение в общинския съвет.

2.Определя срок до 14.11.2014 година за внасяне на предложения в комисията.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /