Протокол №37 / 25.09.2014 г. на Общински съвет – Мездра

           СПРАВКА
за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра
ПРОТОКОЛ №37 / 25.09.2014 г.

Решение 600
1.На основание на чл.11, ал.1, т.2 и чл.11а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава за учебната 2014/2015 г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища :   


по
ред

Училище
гр./с/

Общ
брой ученици

Клас/
паралелка

Брой
ученици

Недостиг
до
минимал-
ния
брой

Разходен стандарт

 

20%

Доп.средства
по чл.11,ал.2

Източник
на
финанси-
ране

1.

СОУ ”Иван
Вазов”
Мездра

434

 

VIII клас
IX клас

 

 9
17

 

9
1

 
294.40
294.40

2649.60 лв.
294.40 лв.

Съгласно  Чл.11,ал.6

2.

 

СОУ ”Св.Кл.
Охридски”
Зверино

201

 

 

І-клас
III-клас
VІ-клас
VII-клас

 

 

 8
13
14
15

 

 

8
3
4
3

 

 

294.40
294.40 
294.40
294.40

 

 2355.20 лв.
883.20 лв.
1177.60 лв.
883.20 лв.

Съгласно Чл.11,ал.6
Чл.11,ал.6
Чл.11,ал.6
Чл.11,ал.6

3.

ОУ ”Христо
Ботев”
Мездра

411

VІІІ-клас

11

7

294.40

2060.80 лв.

Съгласно
Чл.11,ал.6

4.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Мездра

327

 VIII-клас

16

2

 294.40

588.80 лв.

Съгласно
Чл.11,ал.6

1.1.На основание на чл.11,ал.6 от Наредба № 7 на МОН  СОУ “Иван Вазов“ – Мездра, СОУ “Св.Климент Охридски” – Зверино, ОУ “Христо Ботев“ – Мездра и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

Решение 601
1.На основание чл.11-а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 ученика в ОУ ”Хаджи Димитър“ село Елисейна и ОУ “Васил Кънчов“ село Моравица, както следва :


по
ред

Училище
гр./с/

Общ
брой
ученици

Клас/
паралелка

Брой
ученици

Недостиг
до
минимал-ния
брой

Разходен
стандарт
60%

Допълнителни
средства по
чл.11, ал.2

Източник
на
финанси-
ране

 

1.

 

ОУ”Хаджи
Димитър”
Елисейна

 

28

І – ІІІ кл.
ІІ – ІV кл.
V –VІІ кл.
VІ – VІІІ кл.

  5
4
9
10

11
12
9
8

883.20
883.20
883.20
883.20

   9715.20 лв.
10 598.40 лв.
7948.80 лв.
7065.60 лв.
Общо:
35 328 лв.

Община
Мездра

 

2.

 

ОУ”Васил
Кънчов”
Моравица

 

27

І  кл.
ІІ- ІV кл.
ІІІ кл
V-VІІ кл.
VІ кл.
VІІІ

  5
13
0
5
4
0

 11
3
0
13
14
0

883.20
883.20

883.20
883.20

   9715.20 лв.
2649.60 лв.

11 481.60 лв.
12 364.80 лв.

Общо:
36 211.20 лв.

 Община
Мездра

Решение 602
     1. Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема, за автобусни линии:
1.1 село Зверино – село Оселна
1.2 село Зверино – село Игнатица
1.3 село Зверино – село Очин дол
1.4 село Очин дол – град Мездра
1.5 град Враца – село Крапец  – село Върбешница
2. Утвърждава „Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства”.
3. Утвърждава „Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите”.
4. Утвърждава „Договор за възлагане обществен превоз на пътници”.
5. Утвърждава „Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници”.
6. Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – пет години.
7. Определя размер на гаранция за участие в конкурса – 500 лв.
8. Определя цена на конкурсната документация – 50 лв.
9. Възлага на Кмета на Община Мездра да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
10. Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:
10.1     Председател – представител на ОбА Мездра
10.2     Членове:        – представител на ОбА Мездра
– представител на ОбА Мездра
– Виктория Данкова – представител на ОбС Мездра
– представител на ИА „АА” Враца
– представител на „Пътен контрол” РУ Мездра
– представител на НАП
– представител на браншова организация в областта на транспорта
11. Общински Съвет делигира права на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия, във връзка с установяване на техническото състояние на предлаганите автобуси, сервизна база и гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.
12. Общински Съвет упълномощава Кмета на Общината през времето на действие на новите договори във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 603
1.Отменя Решение №591/28.08.2014 година на Общински Съвет – Мездра.
2.Освобождава Милена Миткова Асенова от дължимия наем за срок от една година по Договор за наем на земеделска земя.

 

Решение 604
1.Отменя Решение №593 от Протокол №36/28.08.2014 година на Общински Съвет – Мездра.
2.На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :
2.1.Имот № 015013 от 2,291 дка, нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;
2.2.Имот № 015008 от 9,579 дка, пасище, мера, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;
2.3.Имот № 015004 от 1,991 дка, изоставена нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;
2.4.Имот № 000293 от 22,535 дка, овощна градина – тер., в м. ”Ветран” по КВС на село Ослен Криводол;
2.5.Имот № 015007 от 5,447 дка, изоставена нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Симеон Христов Цеков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 605
1.Отменя Решение №598 от Протокол №36/28.08.2014 година на Общински Съвет – Мездра.
2.На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :
2.1.Имот № 012999 от 6,246 дка, ливада, в м. ”Язово усое” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012900;
2.2.Имот № 005189 от 2,725 дка, посевна площ, в м. ”Селски дол” по КВС на село Лик, образуван от имот № 005084;
2.3.Имот № 011664 от 2,661 дка, посевна площ, в м. ”Даланец” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011399;
2.4.Имот № 008533 от 1,010 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик, образуван от имот № 008448;
2.5.Имот № 008162 от 0,589 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик;
2.6.Имот № 008534 от 1,291 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик, образуван от имот № 008314;
2.7.Имот № 012173 от 2,014 дка, посевна площ, в м. ”Ограден дел” по КВС на село Лик;
2.8.Имот № 012360 от 3,680 дка, изоставена нива, в м. ”Ливадето” по КВС на село Лик;
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Иванов Павлов, бивш жител на село Лик;

 

Решение 606
1.Възлага на Управителя на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД да поиска от АДФИ да извърши финансов одит  на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД за периода 01.01.2009 година – 31.12.2013 година.
2.За предприетите действия и резултата от извършения финансов одит да бъде уведомен Общински Съвет – Мездра.       

Решение 607
На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:
1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби, общински имоти в землището на село Горна Кремена, както следва:
1.1.Имот №016227 в местност Бубарника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 26,135 дка, съгласно АОС №2276 / 15.05.2014 година.
1.2.Имот №016228 в местност Бубарника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 19,534 дка, съгласно АОС №2277 / 15.05.2014 година.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, както следва:
2.1.Имот №016227 в местност Бубарника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 26,135 дка, съгласно АОС №2276 / 15.05.2014 година с начална тръжна цена от 28 000,00 лева;
2.2.Имот №016228 в местност Бубарника, землището на село Горна Кремена, използвана ливада, девета категория с площ от 19,534 дка, съгласно АОС №2277 / 15.05.2014 година с начална тръжна цена от 20 960,00 лева;
3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 608
     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, т.1, чл.38 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – Сгради – склад за зърнени храни, гараж и сграда с друго предназначение, реализирани в имот № 115005 – Стопански двор в землището на село Ослен Криводол, местност „Край селото”, съгласно АОС № 839 от 16.10.2008 година при начална тръжна цена 9 300,00 лева.
2. Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 609
На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:
1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имот №14.19 с площ от 0,758 дка, друга селскостопанска територия, четвърта категория в местност „Боденска страна”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2320 от 03.06.2014 година.
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот №14.19 с площ от 0,758 дка, друга селскостопанска територия, четвърта категория в местност „Боденска страна”, землището на село Долна Кремена, съгласно АОС №2320 от 03.06.2014 година с начална тръжна цена от 1 187,00 лева.
3.Кметът на Общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 610
Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за IV–то тримесечие на 2014 година както следва:

 

м. Октомври
1. Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно – зимния сезон.
м. Ноември
1. Одобряване на План – сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2015 година на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.         
2. Приемане на Програма за провеждане на коледните и новогодишните тържества в община Мездра.
м. Декември
1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра.
2. Приемане на Културен календар на община Мездра за 2015 година.
3.Приемане спортно – туристически календар на Община Мездра за 2015 година.

 

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /
/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /