Протокол №36 / 28.08.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №36 / 28.08.2014 г.

Решение 591

Не освобождава Милена Миткова Асенова от дължимия наем за срок от три стопански години по Договор за наем на земеделска земя.

Решение 592

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 008051 от 27,670 дка, нива, в м. ”Целиняка” по КВС на село Горна Бешовица, образуван от имот № 008042;

2.Имот № 008057 от 1,038 дка, нива, в м. ”Целиняка” по КВС на село Горна Бешовица, образуван от имот № 008047;

3.Имот № 008048 от 24,051 дка, нива, в м. ”Целиняка” по КВС на село Горна   Бешовица;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Симеон Христов Цеков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 593

Не предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 015013 от 2,291 дка, нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;

2.Имот № 015008 от 9,579 дка, пасище, мера, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;

3.Имот № 015004 от 1,991 дка, изоставена нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;

4.Имот № 000293 от 22,535 дка, овощна градина – тер., в м. ”Ветран” по КВС на село Ослен Криводол;

5.Имот № 015007 от 5,447 дка, изоставена нива, в м. ”Лишка река” по КВС на село Ослен Криводол;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Симеон Христов Цеков, бивш жител на село Ослен Криводол;

Решение 594

Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за I-во полугодие на 2014 година.

Решение 595

Приема отчет за дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за първо полугодие на 2014 година.

Решение 596

Приема отчет за резултатите от дейността на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.

Решение 597

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), като част от КПИИ за „Основен ремонт на горски път „Комарника – Равни горуняк” за движение на противопожарна техника” в землището на село Люти брод, съдържащ ПУП – ПП и инвестиционен проект с обхват: ПИ №116001, местност „Станеви ниви”, ПИ №№ 124001, 125001, 128001, 129001, местност „Странето” и ПИ №018053, местност „Странъето” в землището на село Люти брод.

2.Възлага на Кмета на община Мездра след влизане в сила на Подробния устройствен план – Парцеларен план да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване право на строеж за автомобилен горски път за движение на противопожарна техника през ПИ 018053, местност „Странъето” в землището на село Люти брод.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 598

Не предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 012999 от 6,246 дка, ливада, в м. ”Язово усое” по КВС на село Лик, образуван от имот № 012900;

2.Имот № 005189 от 2,725 дка, посевна площ, в м. ”Селски дол” по КВС на село Лик, образуван от имот № 005084;

3.Имот № 011664 от 2,661 дка, посевна площ, в м. ”Даланец” по КВС на село Лик, образуван от имот № 011399;

4.Имот № 008533 от 1,010 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик, образуван от имот № 008448;

5.Имот № 008162 от 0,589 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик;

6.Имот № 008534 от 1,291 дка, посевна площ, в м. ”Белото” по КВС на село Лик, образуван от имот № 008314;

7.Имот № 012173 от 2,014 дка, посевна площ, в м. ”Ограден дел” по КВС на село Лик;

8.Имот № 012360 от 3,680 дка, изоставена нива, в м. ”Ливадето” по КВС на село Лик;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Иванов Павлов, бивш жител на село Лик;

Решение 599

На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински Съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в Община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” град Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 026021 от 3,175 дка, изоставена нива, в м. ”Завоя” по КВС на село Люти брод за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иванка Иванова Първанова, бивш жител на село Люти брод;

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /