Протокол №31 / 27.03.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №31 / 27.03.2014 г.

 

Решение 515

     Приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Мездра през 2013 година.

 

Решение 516

     Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Ремонт кметство в село Зверино, община Мездра” пред Министерството на инвестиционното проектиране по процедура Подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни проекти.

Решение 517

     Приема анализ за дейността на РУ „Полиция” – Мездра през 2013 година.

Решение 518

     Приема информация за дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност – град Мездра за 2013 година.

Решение 519

     Приема отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  – Община Мездра през 2013 година.

 

Решение 520

     Приема информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2013 година.

 

Решение 521

     1. Общински съвет – Мездра приема пояснителен доклад на ликвидатора на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД – в ликвидация.

     2. Приема окончателен ликвидационен баланс на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД – в ликвидация.

     3. Задължава ликвидатора на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД – в ликвидация, да внесе за вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията необходимите документи за заличаване на дружеството.

     4. Задължава Кмета на Община Мездра да приеме цялата документация и Активите на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД – в ликвидация.

 

Решение 522

     Приема информация за актуалното състояние на ОУ „Хаджи Димитър” с. Елисейна и ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица.

Решение 523

     На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот „Бивш магазин за трикотаж, галантерия и парфюмерия”, разположен на втори етаж над кино „Роял”, град Мездра, кв.64, пл. „България”, съгласно АОС №146 от 09.10.2001 година при начална цена в размер на 201 300 лева.

     2. Кметът на общината да организира тръжната процедура и сключи договор за разпореждане с имота.

Решение 524

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби, общински имоти, както следва:

     1.1. Имот №003307 от 2,435 дка, храсти, трета категория, в м. „Полето”, землището на село Дърманци, съгласно АОС №2029 от 05.02.2014 година.

     1.2. Имот №000359, ливада, четвърта категория с площ от 7,144 дка в м. „Калиновец”, землището на с. Руска бяла, съгласно АОС №2055 / 13.02.2014 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. Имот №003307 от 2,435 дка, храсти, трета категория, в м. „Полето”, землището на село Дърманци, съгласно АОС №2029 от 05.02.2014 година с начална тръжна цена от 2 960,00 лева.

     2.2. Имот №000359, ливада, четвърта категория с площ от 7,144 дка в м. „Калиновец”, землището на с. Руска бяла, съгласно АОС №2055 / 13.02.2014 година с начална тръжна цена от 7 144,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

 

Решение 525

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби:

     – общински имот №001029, нива, трета категория от 0,811 дка в м. Острога в землището на с. Дърманци, съгласно АОС №1975 от 23.02.2014 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот №001029, нива, трета категория от 0,811 дка в м. Острога в землището на с. Дърманци, съгласно АОС №1975 от 23.02.2014 година, с начална тръжна цена 1 100,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

 

Решение 526

     На основание чл.37, ал.4 от ЗОС, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.48 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж на „ТУРБОГЕН” ООД с ЕИК: 106623336 върху, част от поземлен имот №000040 в землището на с. Старо село, общ. Мездра, общинска собственост, целият от 14,667 дка, съгласно АОС №2081 / 21.02.2014 година за изграждане на стъпка на ел. стълб с площ от 25 кв.м., при цена 500,00 лева.

     2. Кметът на Общината да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяването на отстъпеното право на строеж.

Решение 527

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.  Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

     1.1. Имот №301.17 с площ от 0,136 дка, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1929 от 06.11.2013 година.

     1.2. Имот №301.18 с площ от 0,204 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1914 от 01.11.2013 година.

     1.3. Имот 301.29 с площ от 0,982 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1915 от 01.11.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите по т. 1 с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. Имот №301.17 с площ от 0,136 дка, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1929 от 06.11.2013 година с начална тръжна цена от 200 лева.

     2.2. Имот №301.18 с площ от 0,204 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1914 от 01.11.2013 година с начална тръжна цена от 300 лева.

     2.3. Имот 301.29 с площ от 0,982 дка, друга селскостопанска територия, девета категория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1915 от 01.11.2013 година с начална тръжна цена от 1 400 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжните процедури и сключи договори за продажба на имотите.

 

Решение 528

     Общински съвет – Мездра отпуска еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева за операция в Русия на Ирена Красимирова Дойнова от град Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №58.

 

Решение 529

     Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 2014 година както следва:

м. Април

     1.Приемане Отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2013 година.

     2.Приемане Отчети за дейността и финансов отчет за 2013 г. на читалищата от община Мездра.

     3.Приемане план за работата на Общинска комисия по обществен ред и сигурност за периода м. май 2014 – м. май 2015 година.

м. Май

     1.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50% общинско участие.

м. Юни

     1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра през 2013 година.

     2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта през 2013 година.

     3.Текущ отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

Решение 530

     1. Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на общината, а в негово отсъствие на инж. Генади Събков Събков – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца на 14.04.2014 година / съответно 29.04.2014 година / и да гласува по предложения проект на дневен ред, както следва:

     По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

     По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

     По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

     2. Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /