Протокол №30 / 27.02.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №30 / 27.02.2014 г.

 

Решение 498

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общински съвет – Мездра приема актуализирано разпределение на направените компенсирани промени по прихода и разхода на приетия общински бюджет за 2013 г. съгласно приложение № 1 и № 2,  като  прихода и разхода се намаляват с  1 402 лв.

Решение 499

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общински съвет Мездра:

      1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

     1.1. По прихода                                                                                      13 195 681 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

     1.2. По разхода                                                                                          13 195 681 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

     2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г., както следва:

     2.1. По прихода                                                                                          11 543 880 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

     2.2. По разхода                                                                                          11 543 880 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

     3. Приема отчета  на капиталовите разходи

през 2013 г. /Приложение № 8/;

     4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 г. /Приложение № 10/;

     5. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки  и фондове /Приложение № 11/;

     6. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки  на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 12/;

     7. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” /Приложение № 13/;

 

Решение 500

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Мездра, Общински съвет – Мездра:    

     1.Приема бюджета на община Мездра за 2014 година както следва:

     1.1. По прихода в размер на 12 440 877 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число:

     1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 255 176 лв., в това число :

     1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 265 874 лв.;

     1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 година в размер на 952 246 лв., разпределен съгласно Приложение №  3;

     1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на 37 056 лв.;

     1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 185 701 лв.; в т.ч.:         

     1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 837 000 лв.;

     1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  3 221 255 лв.;

     1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на

1 222 100 лв., в т.ч. резерв 61 105 лв.;

     1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови

разходи в размер на 620 100  лв., в т.ч.;

     1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 342 500 лв., в т.ч. резерв  17 125 лв.;

     1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи  в размер на 227 600 лв., в т.ч. резерв  11 380 лв.;

     1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на  83 800 лв., в т. ч. резерв  4 190 лв.;

     1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на – 224 759 лв.;

     1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  715 226 лв.;

     1.1.2.8. Операции с финансови активи – 1 297 021 лв.

     1.1.2.9. Предоставена временна финансова помощ 8 000 лв.
     1.1.2.10. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 105 712  лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

     1.2. По разходите в размер на 12 440 877 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число :

     1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 255 176 лв.,

     1.2.2. Местни дейности в размер на 4 950 480 лв.

     1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности  със средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  235 221 лв.

     1.3.Утвърждава бюджетното салдо на общината, изчислено на касова основа в размер на 344 775 лв.

     2.  Приема инвестиционната програма за 2014 г., съгласно Приложение № 4.

     2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 919 431 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

     2.2.  Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 620 100 лв., съгласно Приложение № 5.          

     2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.          

     2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение № 5.

     3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8.

     4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Членски внос в размер на 3 500 лв.

     4.2. Помощи за погребения  в размер на 1 000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

     4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  50 000 лв.

     4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2013 г. в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето.

     4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

     4.3.3. При осиновяване на дете да важат същите правила като при раждане.

     4.4. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на решение на Общински съвет – Мездра.

     4.5. Субсидии за:

     4.5.1. Читалища в размер на 15 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

     4.5.2. Спортните клубове в размер на 73 000 лв., за участие в спортния календар.

     4.5.3. Допълнително финансиране на явилия се недостиг на средства в училищата в размер на 43 800 лева, както следва:

ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна   17 520 лева;

ОУ „Васил Кънчов” Моравица      26 280 лева.

     4.6. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на предоставените целеви субсидии.

     5. Приема следните лимити за разходи:

     5.1. Социално – битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

     5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

     5.3. Представителни разходи в размер на 13 500 лв.,  от тях:

 • на кмета на общината                                      6 000 лв.
 • на председател на общински съвет               3 200 лв.;
 • кмет кметство Зверино                                       500 лв.;
 • кметове на кметства 11 бр. по 200 лв.           2 200 лв.;
 • кметски наместници 16  бр. по 100 лв.           1 600 лв.

     5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 7 000 лв., от тях :

 • кмет кметство с. Зверино                                   500 лв.;
 • кметове на кметства 11 бр. по 300 лв.           3 300 лв.;
 • кметски наместници 16  бр. по 200 лв.           3 200 лв.

     6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

-     в общинска администрация и бюджетни звена – директор, експерт, специалист;

-     в целодневни детски градини -  учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС;

- в   социално   заведение   -   директор,   социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател;

     6.1. Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

     7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз съгласно Приложение №  7.

     8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014 г., 2015 г., 2016 г. Приложение № 9.

     9. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6  както следва:

     9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. 10 859 431 лв.

     9.2. Максимален размер на общинския дълг  към края на 2014 г. 12 990 275 лв.

     10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно Приложение № 11.

     11. Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 30 %  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

     12. Определя размера на просрочените задължение  от 2013 г., които ще бъдат разплатени през 2014 г. в размер на 721 562 лв., съгласно Приложение № 10;

     13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

     13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

     13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

     14. Възлага на кмета:

     14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

     14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

     14.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

     14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

     14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

     14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

     15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     15.1. За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването  на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

     15.2. При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     15.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

     16. Упълномощава кмета:

     16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

     16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

     17. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на  95%, съгласно Приложение №12.

 

Решение 501

     На основание  чл. 17 от Закона за общинския дълг Общински съвет -Мездра реши:

     1.Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ Доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, приоритетна ос 1- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. попадащи в градски агломарационни ареали”, при следните основни параметри:

А/ МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ

 • Максимален размер на дълга – 10 000 000  (десет милиона лева)
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

           – Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

          – Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №  DIR-51011116-C038 ;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.5 %,

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

           – Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR51011116-C038, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

         – Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

В/ НЕОБХОДИМО СЪФИНАНСИРАНЕ

 • Максимален размер на дълга – 859 431,44  (осемстотин петдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и един лева и 44 ст.)
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

           – Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

          – Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на община Мездра.;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.5 %,
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

           -  Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

     2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решение 502

     Приема годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит на Община Мездра за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 година.

Решение 503

     Приема Актуализация на стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Мездра за периода 2013 – 2015 година.

 

Решение 504

     Приема Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Мездра за периода 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

 

Решение 505

     Приема отчет на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2013 година.

 

Решение 506

     1. Удължава срока на ликвидацията на „Бизнес инкубатор Мездра” ЕООД до 31.03.2014 година.

     2. Възлага на ликвидатора на „Бизнес инкубатор Мездра” ЕООД в срок до 10.03.2014 година да сключи договори за цесия с община Мездра за събиране на вземанията на „Бизнес инкубатор Мездра” ЕООД от следните фирми: „Булмаг” ЕООД, „Детска борса Натали” ЕООД, ЕТ „Цветана Димитрова” и ЕТ „Люма – Красимира Йотова”.

     3. В срок до 10.03.2014 година да ни бъде предоставена информация относно изпълнението на решението.

Решение 507

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.  Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

     1.1. Имот №4.49 с площ от 0,306 дка друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на с. Крета, съгласно АОС №1954 от 03.12.2013 година.

     1.2. Имот №4.10 с площ от 0,863 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на с. Крета, съгласно АОС №1916 от 01.11.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите по т. 1 с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. Имот №4.49 с площ от 0,306 дка друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на с. Крета, съгласно АОС №1954 от 03.12.2013 година с начална цена от 450,00 лева.

     2.2. Имот №4.10 с площ от 0,863 дка, друга селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на с. Крета, съгласно АОС №1916 от 01.11.2013 година с начална цена от 1 200,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната  процедура и сключи договор за продажба на имота.

 

Решение 508

     1. На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра земя с площ от 770 кв.м., представляваща УПИ VIII, кв.3 по плана на с. Брусен, съгласно АОС №1957 / 14.12.2013 година на стойност 3 240,00 лева при ликвидиране на съсобственост с Петър Генов Христов – собственик на сградата в имота.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 509

     На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 – таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати /изм. и доп. ДВ бр. 8 от 2014 г. – Постановление № 3 / 15.01.14 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г./ Общински съвет – Мездра утвърждава индивидуалните основни месечни заплати, считано от 01.01.2014 година, както следва:

Длъжностни наименования Население

Постоянен адрес 31.12.2013г

Ниво и степен Предложение за индивидуална ОМЗ

 / в лева/

Минимална основна месечна заплата        /в лева/ Максимална основна месечна заплата            / в лева/
Кмет на Община 22 687 730 2 400 2 200
Зам. Кмет

Икономическо и социално развитие

22 687 650 2 200 1 800
Зам. Кмет

Стопански дейности и инфраструктура

22 687 650 2 200 1 600
Зам. Кмет

Управление на проекти и инвестиции

22 687 650 2 200 1 600
Кмет на к-во Зверино 1 759 390 1 400 1 200
Кмет на к-во Моравица 754 390 1 400 1 100
Кмет на к-во Боденец 612 390 1 400 1 000
Кмет на к-во Игнатица 595 390 1 400 1 000
Кмет на к-во

Долна Кремена

498 370 1 300 950
Кмет на к-во Оселна 454 370 1 300 900
Кмет на к-во

Горна Кремена

432 370 1 300 900
Кмет на к-во Брусен 423 370 1 300 900
Кмет на к-во Елисейна 410 370 1 300 900
Кмет на к-во Типченица 377 370 1 300 800
Кмет на к-во Лик 327 370 1 300 800
Км. наместник Крапец 340 315 700 700
Км. наместник Дърманци 330 315 700 700
Км. наместник Царевец 323 315 700 700
Км. наместник

Руска Бяла

322 315 700 700
Км. наместник Ребърково 315 315 700 700
Км. наместник

Люти брод

311 315 700 700
Км. наместник Върбешница 303 315 700 700
Км. наместник Крета 217 315 700 650
Км. наместник

Люти дол

204 315 700 650
Км. наместник

 Очин дол

144 315 700 650
Км. наместник

 Горна Бешовица

129 315 700 650
Км. наместник

Старо село

116 315 700 650
Км. наместник

Зли дол

97 315 700 600
Км. наместник

Ослен Криводол

85 315 700 600
Км. наместник

Кален

77 315 700 600
Км. наместник Цаконица 59 315 700 600

 

Решение 510    

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 028053 от 2,395 дка, нива в м. ”Ветрен” по КВС на с. Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Петков Николов, бивш жител на с. Ослен Криводол.

Решение 511

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 011660 от 1,824 дка, използ. ливада, в м. ”Чапля” по КВС на с. Лик, образуван от имот № 011300 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мария Николова Ценова, бивш жител на с. Лик.

Решение 512

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 059191 от 4,490 дка, ливада в м. ”Кепавец” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 059190 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков, бивш жител на с. Ослен Криводол.

Решение 513

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 002009 от 3,735 дка, лозе в м. ”Луда бара” по КВС на с. Долна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Владимир Николчов Дамяновски, бивш жител на с. Долна Кремена.

Решение 514

     І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.81 от ЗГ  удължава валидността на даденото предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд във връзка с изграждане на МВЕЦ „Ребърково”, след влизане в сила на ПУП за следните имоти:

 1. ПИ №000954 от 0,944 дка.  местност ”Селището” в землището на с.Ребърково, актуван с АОС №1005/28.09.2010 год.
 2. ПИ №000542 от 4,015 дка.  местност ”Край село” в землището на с.Ребърково, актуван с АОС №1006/28.09.2010 год.
 3. ПИ №013024 от 3,930 дка.  местност ”Под слога” в землището на с.Люти брод, актуван с АОС №1004/27.09.2010 год.
 4. ПИ №013036 от 13,926 дка. местност ”Под слога” в землището на с.Люти брод, актуван с АОС №1014/04.10.2010 год.  попадащи в обхвата на ПУП за изграждането на  МВЕЦ „Ребърково”.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи и Заповедта на Министъра на ЗХ по чл.82, ал.2 от ЗГ.

     ІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „НОВИ ЕНЕРГИИ” ООД, гр.София за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението на горските територии и изключването им от горски фонд съгласно разпоредбите на Закона за горите.

     ІІІ. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /