Протокол №29 / 30.01.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №29 / 30.01.2014 г.

 

Решение 478

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.13,ал.3 и чл.24, ал.1 от Закона за регионално развитие Общински съвет – Мездра приема Общински план за развитие на община Мездра за периода 2014 – 2020 година.

 

Решение 479

      Приема отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.

Решение 480

     Приема Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2014 година.

Решение 481

     На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра :

     1.Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2014 година в размер на 1 135 783 лева, в това число:

     1.1.Сметосъбиране  и сметоизвозване по населени места в размер на 488 897 лева /Приложение № 3, 4, 4а, 4б, 4 в/.

     1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 353 535 лева /Приложение № 5/.

     1.3.Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на

293 351 лева /Приложение № 6, 6а, 6б, 6в/.

     2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци  и други общински приходи.

     3.Определя такса битови отпадъци за 2014 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер с обем

4 куб. ; “ Бобър” с обем 1.1 куб.; кофи от 110 литра , както следва:

     3.1.Сметосъбиране  и сметоизвозване в лева за годината за стандартен съд:

        – за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.               1 437,21 лева годишно

        – за 1 бр.” Бобър” с обем 1.1 куб.                   410,09 лева годишно

        – за 1 бр. кофа от 110 литра                             74,34 лева годишно

     3.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО според количеството в лева за годината за стандартен съд:

        – за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.               2 186,83 лева годишно

        – за 1 бр.” Бобър” с обем 1.1 куб.                   978,16 лева годишно  

        – за 1 бр. кофа от 110 литра                           120,48 лева годишно     

Решение 482

     1. Община Мездра да кандидатства с проект „Моят дом в Мездра”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2: Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, Име на процедурата „Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2 Разкриване на социални услуги в общността.

     2. Община Мездра поема ангажимент да създаде съответните социални услуги: Център за настаняване от семеен тип – два броя и Защитени жилища – два броя, в съответствие с националните карти на резидентните и съпътстващи услуги в изградената социална инфраструктура със средства по ОПРР.

     3. Община Мездра поема ангажимент социалните услуги да се поддържат минимум 5 години след създаването им.

Решение 483

     Разрешава на кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор BG161PO001/5-03/2013/013 „Подкрепа на изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 65 989,61 лв. / шестдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 61 ст. / представляващи 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 95% от общите допустими разходи по проекта.

Решение 484

     На основание чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:

     1. Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема за автобусни линии:

     1.1. град Мездра – село Елисейна

     1.2. село Зверино – село Оселна

     1.3. село Зверино – град Мездра

     1.4. село Игнатица – село Зверино

     1.5. село Очин дол – село Зверино

     1.6. село Очин дол – град Мездра

     1.7. град Враца – село Крапец – село Върбешница

     2. Утвърждава автобусни линии и курсове от общинската транспортна схема, за които се организира конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници – приложение № 1.

     3. Утвърждава „Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства” – приложение № 3.

     4. Утвърждава линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица – приложение № 2.

     5. Утвърждава „Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите” – приложение

№ 4.

     6. Утвърждава проект на договор за възлагане  обществен превоз на пътници.

     7. Утвърждава „Предложение за участие в конкурс за възлагане  обществен превоз на пътници” – приложение № 5.

     8. Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

     9. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса – 500 лв.

     10. ОбС определя цена на конкурсната документация за провеждане на конкурса в размер на 50 (петдесет) лв.

     11. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

     12. Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:

     Председател – представител на ОбА – Мездра

     Членове:        – правоспособен юрист

     – представител на ОбА – Мездра

     – представител на ОбА – Мездра

     – Виктория Данкова – представител на ОбС – Мездра

     – представител на ИА ”АА” Враца

     – представител на „Пътен контрол” РУ Мездра

     – представител на „НАП” В. Търново, офис Враца

     – представител на браншова организация в областта на   автотранспорта

     13. Общинският съвет делигира права на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия, във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси, сервизна база и гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.

     14. Общинския съвет упълномощава Кмета на общината през времето на действие на новият договор във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 485

     Приема Спортно – туристически календар на Община Мездра за 2014 година.

Решение 486

     На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредба по чл.45а от ЗОС за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Общински съвет – Мездра:

     1. Определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение №1.

     2. На основание чл.28, ал.1, т.2 при изпълнение изискванията на чл.30 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища да се извърши продажба на следното жилище:

     2.1. ул. „Сердика” №2, ет.3, ап. 313, съгласно АОС №282 / 12.11.2003 година и изготвена оценка от м.12.2013 година в размер на 16 200 лева.

     3. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за продажба на жилищният имот.

Решение 487

     На основание чл.8, ал.1, т.2 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в град Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №81, както следва: 820/1528 (осемстотин и двадесет върху хиляда петстотин двадесет и осем идеални части) от УПИ III – пл. №1371 в кв.69 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед №111 / 20.02.1989 г. на Кмета на община Мездра, целият с площ от 1 528 кв.м, ведно с част от находящите се в него сгради:

                     1. административна производствена сграда  на три етажа с площ 249 кв.м, без самостоятелен обект в нея – сграда в дясно от входа на сградата, застроена на 86 кв.м на два етажа с две избени помещения и незастроено дворно място от 622 кв., собственост на наследниците на Иван Тошев Вълков, съгласно нотариален акт №84, том II от 25.03.1999 г.;

                   2. склад – реклама на два етажа  – 157 кв.м;

                   3. два гаражи с площ от 58 кв.м и

                   4. административна производствена база в строеж от 215 кв.м, находящи се в кв.69, парцел II, пл. №1371 по плана на град Мездра, съгласно акт за частна държавна собственост №2735 / 03.05.2010 г.

Решение 488

     1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 и чл.14, ал.2, т.7 от Закона за общинската собственост,  чл.37о и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет – Мездра дава съгласие за предоставяне на 34 476,66 дка  мери и пасища, от които 6 440,455 дка за общо ползване и 28 036,205 дка за индивидуално ползване за 2014 г.  приема:

 • списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни  (Приложение № 2);
 • данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища по населени места  (Приложение № 3);
 •  карти за използването на мерите и пасищата по населени места      (Приложение № 4)

     2. На основание чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г.на Министъра на земеделието и храните, възлага на кмета на Община Мездра да организира публично оповестени търгове за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд при начална тръжна цена  за срок до 5  години е 6 лв/дка. за година (определена със заповед № РД-46-260 от 23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните.

    3. Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

    4.  Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, въз основа на проведени търгове за тях.

    5.  В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване  на мерите и пасищата;
 • да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;
 • общината да предоставя периодично информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия за поддържане и опазване на мерите и пасищата.

 

Решение 489

     1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „Щраусова компания” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Подуяне, Ботевградско шосе №20, бл.20, вх.А, ет.3, ап.7, ЕИК 202778226, представлявано от Тихомир Йорданов Цоцовски да възложи изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за изграждане на животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси с капацитет от 500 броя в ПИ №067020 /образуван от ПИ №000067/, местност „Рудината” в землището на с. Горна Кремена.

     2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     5.На основание чл.25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.4 и ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, дава предварително съгласие за учредяване право на строеж на „Щраусова компания” ЕООД за изграждане на животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси с капацитет от 500 броя в ПИ №067020 /образуван от ПИ №000067/, местност „Рудината” в землището на с. Горна Кремена. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 1 /една/ година след влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

     6.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Щраусова компания” ЕООД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на площадка от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

     7.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

    Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 490

     На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

     1. Да се учреди възмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за стъпката на ЖРС №58 върху 4 кв.м в имот №000055 – общински полски път, съгласно приложен Трасировъчен карнет, при цена от 100,00 лева, съгласно приложена оценка от м. януари 2014 година.

     2. Кметът на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж.

Решение 491

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.  Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014 година, в точка първа – продажби – общински имот №4.58 с площ от 0,340 дка., др. селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, община Мездра, съгласно АОС №1720 / 19.08.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 с начална тръжна цена както следва:

     Имот № 4.58 с площ от 0,340 дка., др. селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика”, землището на село Крета, община Мездра, съгласно АОС № 1720 / 19.08.2013 г. с начална тръжна цена 500 лева.

     3. Кметът на Община Мездра да организира провеждането на тръжната  процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 492

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 005052 от 3,751 дка, нива в м.”Каленица” по КВС на село Ослен Криводол;

     2.Имот № 010021, от 2,000 дка, нива в м. ”Три кладенци” по КВС на село Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Мишов Канов,  бивш жител на село Ослен Криводол.

Решение 493

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 191004 от 8,963 дка, нива, в м. ”Мъртвицата” по КВС на село Старо село за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цоло Николов Маринов,  бивш жител на село Синьо бърдо.

Решение 494

     Приема Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра, съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА за II-ро полугодие на 2013 година.

Решение 495

     Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за II-ро полугодие на 2013 година.

Решение 496

          На основание чл.26, ал.1, чл.34, ал.2 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Мездра променя чл.21, ал.1, т.1 и т.2 и чл.21, ал.2, т.1 и т.2 от ПОДОбСНКВОбА, както следва:

     Чл.21 /1/ Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии в размер, както следва:

     1. Заместник председателите на ОбС и председателите на комисии получават възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

     2. Общинските съветници получават възнаграждение в размер на 68% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

     /2/ При неучастие на общинския съветник в заседания на Общинския съвет и комисиите, независимо по какви причини, възнаграждението се намалява, както следва:

     1. При неучастие в заседание на Общинския съвет – с 40%.

     2. При неучастие в заседание на комисия – с 10% за всяко отсъствие.        

Решение 497

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3, буква „а” на Закона за водите / ДВ, бр. 61 от 06.08.2010 г. / Общински съвет – Мездра дава съгласие за откриване на процедура и издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Заминец” / публична общинска собственост АКТ № 1210 / 15.02.12 г. /, с цел задоволяване на промишлени нужди.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /