Протокол №28 / 19.12.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №28 / 19.12.2013 г.

 

 

Решение 458

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси Общински Съвет – Мездра:

     1. Отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Мездра, приета с Решение №69 от 25.06.2004 г., изменяна и допълвана с Решение №372 / 14.06.2006 г., Решение №311 / 30.07.2009 г. и Решение №624 / 04.08.2011 г. на Общински Съвет – Мездра.

      2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра.

 

Решение 459

     На основание чл.10, ал.2 от ЗНА и чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на чл.22 от Закона за управление на отпадъците Общински Съвет – Мездра:

     1. Отменя Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра, приета с Решение №130 от Протокол №12 от 31.07.2008 година.

     2. Приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра.

 

Решение 460

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.101 / 22.11.2013 / Общински съвет – Мездра реши:

      Прави следните изменения и допълнения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра:

     1. Изменя Раздел I Данък върху недвижимите имоти, както следва:

      Чл. 7

        Добавя нова алинея (4)

        Става: Чл. 7(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лева включително.

      2. Изменя Раздел IV Данък върху превозните средства, както следва:

     Чл.45

     Било чл.45(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данък се заплаща с 50 на сто намаление.

     (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с „екодвигатели”, съответстващи на стандартите „Евро 2”, „Евро 3”, „Евро 4”и „Евро 5”, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.

     (3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие  че не се използват за други цели.

     Става: Чл. 45(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5” , „Евро 6”и „ЕЕV”, определеният по чл. 41 данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто.

     (2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3”и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на  „Евро 5”и „Евро 6”- с 60 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 1 и 3 данък.

     (3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3”и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на  „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13  данък.

     (4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 41, ал. 5, при условие  че не се използват за други цели.

     (5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Решение 461

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година Общински съвет – Мездра одобрява актуализирана документация на капиталовите разходи на община Мездра за 2013 година и приема свързаните с нея вътрешни компенсирани промени в разходите по бюджета за 2013 година, съгласно следните приложения:

     1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2013 година на община Мездра.

     2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталови разходи финансирани със собствени средства за 2013 година.

     3.Приложение №3 – Справка за направените компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейности по бюджета за 2013 година.

     4.Приложение №4 – Справка за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи за 2013 година финансирани със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”.

Решение 462

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински Съвет – Мездра:

     1. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Мездра по Приоритет 1 Развитие и ефективно използване на инфраструктурата, създаваща условия за функциониране на бизнеса и за живот на местното население.

     2. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение: „ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ”, по Програма за развитие на селските райони, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.

     3. Дава правомощия на Кмета на Община Мездра да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Решение 463

     Приема Културен календар на община Мездра за 2014 година.

Решение 464

     Приема План  за дейността през 2014 година на Народните читалища в Община Мездра, както следва:

            1. Читалище “Просвета 1925“- гр. Мездра

            2. Читалище “Съзнание – 1899“ – с. Типченица

            3. Читалище “Наука – 1919“- с. Лик

            4. Читалище “Просвета – 1928“-с. Царевец

            5. Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897“- с. Горна Кремена

            6. Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919“- с. Игнатица

            7. Читалище “Светлина“ – с. Брусен

            8. Читалище “Подем – 1928“ – с. Руска Бела

            9. Читалище “Пробуда – 1928“ – с. Върбешница

            10. Читалище “Светлина 2007” – с. Крапец

            11. Читалище “Светлина 1926 – Моравица“ – с. Моравица

            12. Читалище “Факел 1926“ с. Зверино

            13. Читалище “Фар -1927“ с. Люти дол

            14. Читалище “Искър – 2004“ с. Зли дол

            15. Читалище “Просвета Ребърково – 1925” с. Ребърково

            16. Читалище “Просвета – 1923 – с. Боденец“ с. Боденец

            17. Читалище “Просвета -1897“ – с. Долна Кремена

            18. Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ – с. Оселна

            19. Читалище “Христо Ботев  1927“ –  с. Елисейна

            20. Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ с. Дърманци

            21. Читалище “Колката“ – с. Люти брод

Решение 465

     1.На основание чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот №000344, местност „Кошарите” в землището на с. Върбешница. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила Решението за промяна предназначението на комисията за земеделските земи.

     2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „Диема-2004” ЕООД  да възложи изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за строителството на „Разширение за складове към цех за обработка на камъни” в обхват ПИ № 000344, местност „Кошарите” в землището на с. Върбешница.

     3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

      4.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     5.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 466

І.1. На основание чл.124а, ал.1, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ разрешава изработването на ПУП – ПП за „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда за сезонно ползване” в ПИ №021539, с. Типченица с обхват ПИ №000012, ПИ №021549, ПИ №021588, ПИ №021615, ПИ №021543 и ПИ №021539 в землището на с. Типченица.

І.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП – ПП и териториалният му обхват.

І.3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

І.4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

ІІ.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване на „Жилищна сграда за сезонно ползване”, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №000012 ( населено място), ПИ №021549, ПИ №021588 и ПИ №021615, местност „Смильовец” в землището на с. Типченица. 

II.2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя за стъпката на СРС в ПИ №021615, местност „Смильовец”, в землището на с. Типченица.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора Лидия Кирилова Тошева – Петканска, за своя сметка да извърши всички необходими действия по утвърждаване на трасе и площадка за СРС от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 467

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.  Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имоти, както следва:

     1.1. Имот № 278.57 с площ от 0.945 дка, четвърта категория в м. ”Боденска страна”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС № 1718 от 19.08.2013 г.

     1.2. Имот № 278.56 с площ от 1,953 дка, девета категория в м. „Боденска страна”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС № 1775 от 02.10.2013 г.

     1.3. Имот №301.55 с площ от 0, 277 дка, лозе, девета карегория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1719 от 19.08.2013 г.

     1.4. Имот №501.72 с площ от 0,240 дка, др. селскостопанска територия, шеста категория в м.”Белчов дол”, землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1717 от 19.08.2013 г.

     1.5. Имот № 501.46 с площ от 0,575 дка, др. селскостопанска територия, шеста категория в м. ”Белчов дол”, землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1717 от 19.08.2013 г.

     1.6. Имот № 4.58 с площ от 0,340 дка, др. селскостопанска територия, шеста категория в м. „Габрика” , землището на с. Крета, съгласно АОС № 1720 от 19.08.2013 г.

     1.7. Имот № 501.4 с площ от 0,598 дка, лозе, шеста категория в м. „Под резервоара”, землището на гр. Мездра, съгласно АОС № 1716 от 19.08.2013 г.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите по т. 1 с начални тръжни цени, както следва:

     2.1. Имот № 278.57 с площ от 0,945 дка, четвърта категория в м. „Боденска страна”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС № 1718 от 19.08.2013 г. с начална цена от

1 500 лв.

     2.2. Имот № 278.56 с площ от 1, 953 дка, девета категория в м. „Боденска страна”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС № 1775 от 02.10.2013 г. с начална цена от

1 680 лв.

     2.3. Имот №301.55 с площ от 0,277 дка, лозе, девета карегория в м. „Байчиновец”, землището на с. Долна Кремена, съгласно АОС №1719 от 19.08.2013 г. с начална цена от 330 лева.

     2.4. Имот №501.72 с площ от 0,240 дка, др. селскостопанска територия, шеста категория в м.”Белчов дол”, землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1717 от 19.08.2013 г. с начална цена от 340 лева.

     2.5. Имот № 501.46 с площ от 0,575 дка, др. селскостопанска територия, шеста категория в м.”Белчов дол”, землището на с. Върбешница, съгласно АОС № 1717 от 19.08.2013 г. с начална цена от 900 лева.

     2.6. Имот № 501.4 с площ от 0,598 дка, лозе, шеста категория в м. „Под резервоара”, землището на гр. Мездра, съгласно АОС № 1716 от 19.08.2013 г. с начална цена от 450 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната  процедура и сключи договор за продажба на имота.

  Решение 468

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имот №045471 от 2,428 дка, представляващ храсти, десета категория  в м. „Гламе”, землището на с. Старо село, съгласно АОС №1951 от 27.11.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №045471 от 2,428 дка, представляващ храсти, десета категория  в м. „Гламе”, землището на с. Старо село, съгласно АОС №1951 от 27.11.2013 година с начална тръжна цена 1 403,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 469

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби:

     1.1.общински имот №001030, нива, трета категория от 0,292 дка в м. „Острог” в землището на с. Дърманци, съгласно АОС №1953 от 03.12.2013 година.

     1.2.имот №005043, нива, шеста категория в м. „Гламя” в землището на с. Дърманци с площ от 0,371 дка, съгласно АОС №1952 / 27.11.2013 година.

     2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот №001030, нива, трета категория от 0,292 дка в м. „Острог” в землището на с. Дърманци, съгласно АОС №1953 от 03.12.2013 година, с начална тръжна цена 480,00 лева.

     3.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот №005043, нива, шеста категория в м. „Гламя” в землището на с. Дърманци с площ от 0,371 дка, съгласно АОС №1952 / 27.11.2013 година с начална тръжна цена 550,00 лева.

Решение 470

     1. На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ ОбС Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община  Мездра представляващ идеална част от имот от 665 кв.м. в УПИ I, пл. № 39 в кв.4 по плана на с. Типченица, съгласно АОС № 1940 / 14.11.2013г. на стойност 2 000 лева при ликвидиране на съсобственост с Вероника Миткова Димитрова и Кристина Миткова Димитрова – собственици на имота, съгласно Нотариален акт  №61, том V, рег. № 3160, дело 391 / 16.10.2013г. на МРС.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 471

     1. На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община  Мездра представляващ идеална част от имот от 100 кв.м. в УПИ IX, пл. № 589 в кв.34 по плана на с. Люти брод, съгласно АОС № 712 / 19.06.2007 г. на стойност 490 лева при ликвидиране на съсобственост със собственика на имота, съгласно н.а. №15, том IV, дело 677 / 19.06.2006 г. на МРС.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 472

     На основание чл.37, ал.4 от ЗОС, чл.48 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Да се учреди безсрочно и възмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД върху имот, общинска собственост с площ от 8,16 кв.м., представляващ  част от УПИ XV – 1458, в кв.55 по плана на град Мездра, целият от 140 кв.м., съгласно АОС №601 / 17.02.2006 г. и скица №781 от 26.11.2013 г. при цена 1 000,00 лева.

     2. Кметът на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж.

Решение 473

    На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните имоти от общинския поземлен фонд, вкл. земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва:

     1. Имот №019010 с площ от 3,827 дка с начин на трайно ползване – нива, пета категория в м. „Долни Острог”, землището на с. Старо село, образуван от имот №019007.

     2. Имот №019012 с площ от 3,468 дка с начин на трайно ползване – нива, пета категория в м. „Стражица”, землището на село Старо село, образуван от имот №019009 за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Цоло Николов Маринов.

Решение 474

     На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните имоти от общинския поземлен фонд, вкл. земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва:

     1. Имот №025031 с площ от 2,750 дка с начин на трайно ползване – зеленчукова култура, четвърта категория в м. „Реката” в землището на село Ослен Криводол, образуван от имот №025027.

     2. Имот №025030 с площ от 0,801 дка с начин на трайно ползване – зеленчукова култура, четвърта категория в м. „Реката” в землището на село Ослен Криводол, образуван от имот №025026 за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Иван Кръстев Петров.

Решение 475

     На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните имоти от общинския поземлен фонд, вкл. земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва:

     1. Имот №005541 с площ от 4,576 дка с начин на трайно ползване – гора в земеделска земя, четвърта категория в м. „Делимарковец”, землището на село Типченица, образуван от имот №005539 за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Петър Нинов Велчев.

Решение 476

    На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните имоти от общинския поземлен фонд, вкл. земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва:

     1. Имот № 012353 с площ от 2,862 дка с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория в м. „Ливадето”, землището на с. Лик.

     2. Имот № 012354 с площ от 3,383 дка с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория в м. „Ливадето”, землището на с. Лик за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Георги Ангелов Киров.

Решение 477

     Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2014 година както следва:

м. януари

     1. Приемане на Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014 – 2020 година.

     2.Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.                                        

     3. Отчет за изпълнение на актовете на общинския съвет /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/.                                            

     4. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през ІІ –ро полугодие на 2013 година.

     5. Приемане на Спортно – туристически календар на община Мездра за 2014 година.             

м.февруари

    1.Актуализация на бюджета на община Мездра за 2013 година.                                       

    2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2013 година.                                                            

     3.Приемане бюджет на община Мездра за 2014 година.

    м.март

     1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2007-2013 година.                                

     2.Приемане отчет за изпълнение Програмата за управление на община Мездра за мандат 2011 –2015 г.                                                    

     3.Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2013 година.                 

     4.Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2013 година.    

     5.Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2013 година.

     6.Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2013 година.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /