Протокол №27 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №27 / 28.11.2013 г.

 

Решение 440

      На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет – Мездра:

     1. Отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги приета с Решение № 388/ Протокол № 46/ 22.01.2003 година на Общински съвет- Мездра; изменения и допълнения : Решение № 11 / Протокол № 3/ 18.12.2003 г; Решение № 20 / Протокол № 4/ 29.01.2004 г.; Решение № 30 / Протокол № 5/26.02.2004 г.; Решение № 71 / Протокол №11/24.06.2004 г.; Решение № 153/ Протокол № 19/24.02.2005 г.; Решение № 271/ Протокол №28/24.11.2005 г.; Решение № 301/ Протокол №30/26.01.2006 г.; Решение №314/ Протокол №31/24.02.2006 г.; Решение №433/ Протокол №40/01.12.2006 г.; Решение №450/ Протокол №41/27.12.2006 г. ; Решение №25/ Протокол №4/31.01.2008 г.; Решение №207/ Протокол №16/27.11.2008 г.; Решение №234/ Протокол №18/18.12.2008 г.; Решение №382/ Протокол №31/08.02.2010 г.; Решение №428/ Протокол №35/27.05.2010 г.; Решение №515/ Протокол №43/27.01.2011 г.; Решение №139/ Протокол №10/28.06.2012 г.; Решение №245/ Протокол №16/27.12.2012 г.; Решение №370/ Протокол №22/27.06.2013 година.

     2. Приема  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги със следните изменения:

     2.1. В чл.20 след текста „молитвените домове” се добавя текста „ храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност на законно регистрираните вероизповедания в страната”

     2.2. В чл.21 отпада ал.2

     Текста на ал.3 става ал.2

     Текста на ал.4 става ал.3

      В нова ал.3 отпада текста „или без приложени документи по ал.2”

     Текста на ал.5 става ал.4

     Текста на ал.6 става ал.5

     В нова ал.5 отпада текста „потребление на електрическа енергия, вода

или”

     Текста на ал.7 става ал.6

     2.3. В чл.28 отпада ал.9, ал.10 става ал.9

     2.4. В чл.29 отпада ал.1

Текста на ал.2 става ал.1

     В нова ал.1 отпада текста „от лица в не ученическа възраст” и се добавя трето тире със следния текст: „за къмпингуващи – 4 лева за нощувка на едно лице”

Текста на ал.3 става ал.2

Текста на ал.4 става ал.3

Текста на ал.5 става ал.4

     2.5. Чл.36, ал.2 се променя както следва:

     ал.2. Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват със служебна проверка, извършена от общинска администрация  за наличие или липса на задължения.

     2.6. В приложение №1 към чл.59, в Раздел „Други административни услуги  се добавя т.10 със следния текст: „Ползване на помещения в училища и детски градини за образователни дейности:

- помещения до 20 кв.м.   – 1,25 лв / учебен час

- помещения над 20 кв.м. – 2,50 лв / учебен час

Решение 441

   Общински съвет – Мездра допълва и променя Наредба №1, както следва:

  1. Създава нова алинея 4 в член 24 със следния текст:

 „Собствениците или наемателите на всички обществени обекти са задължени да поставят пред обектите пепелници, както и да ги почистват редовно”.

      2. В член 51, ал.1, ред 1 отпада израза    „ал.1”.

 

Решение 442

     На основание чл.8, ал.3 от Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на Община Мездра:

     1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2014 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление / по приложения образец / в срок до 31 декември 2013 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2014 година.

     2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2014 година, както следва:

     2.1. Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ

- гр. Мездра – 40 кг. хартия                          – село Зверино – 30 кг. хартия

     2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

- гр. Мездра – 30 кг. хартия                          – село Зверино – 20 кг. хартия

     2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота

- гр. Мездра – 70 кг. хартия                          – село Зверино – 50 кг. хартия

     2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала

- гр. Мездра – 60 кг. хартия                          – село Зверино – 40 кг. хартия

     2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ

- гр. Мездра – 3 т. хартия                          – село Зверино – 1 т. хартия

      Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, пластмаса, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договорите с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2013 година.

Решение 443

     На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА:

     1. Общински съвет – Мездра именува площада между кв. 42, 52, 56 и 57 по плана на град Мездра с името „Македония”.

     2. Да се монтира в зелените площи на площада каменна стела с надпис: „Площад Македония”, съгласно приложената скица, която е съгласувана с главния архитект на Община Мездра.

     3. Община Мездра да обозначи площад „Македония” със съответните указателни табели.

     4. Да се постави на площад „Македония” кратка информационна табела относно наименованието на площада.

Решение 444

І. Отменя Решение №439/31.10.2013 год. на Общински съвет – Мездра.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на „птицеферма” в новообразуван ПИ №000067 с начин на трайно ползване „пасище с храсти” и проектен НТП „птицеферма” в землището на с. Горна Кремена след влизане в сила на ПУП – ПРЗ.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на „овцеферма” в новообразуван имот  ПИ №097017 с начин на трайно ползване „пасище с храсти” и проектен НТП „овцеферма” в землището на с. Горна Бешовица след влизане в сила на ПУП – ПРЗ.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІV. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 2 години, за реализиране на определената с Решение №421/26.09.2013 год. промяна на начина на трайно ползване „за овощна градина” в новообразувани ПИ №067002, №065002, №070001 и №064005 с НТП „пасище, мера” и „овраг, дере, яма” и проектен НТП „овощна градина” в землището на с. Боденец.

Определя срок на валидност на съгласието – 2 години. Възлага на кмета на Община Мездра, да организира провеждането на процедура по реда и условията определени в НРПУРОИ за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване.

V. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститорите за своя сметка да извършат всички необходими действия по определяне на площадка и промяна на предназначението на земята от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.

VІ. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 445

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот в с. Върбешница, представляващ незастроен парцел – УПИ ІХ, общ., кв.42 по плана на с. Върбешница с площ от 1150 кв.м., съгласно АЧОС № 1148 /  04.08.2011г. с начална тръжна цена 2 750 лева.

     2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжна процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 446

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имоти:

     1.1. Имот № 000142 от 1,478 дка, представлява изоставени трайни насаждения, пета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1711 от 16.08.2013 г.

     1.2. Имот № 045286 от 1,868 дка, представлява използвана ливада, десета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1712 от 16.08.2013 г.

     1.3. Имот № 045289 от 0,568 дка, представлява използвана ливада, трета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1713 от 16.08.2013 г.

     1.4. Имот № 000185 от 0,589 дка, представлява храсти, десета категория в м. „Ягнешки дол”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1715 от 16.08.2013 г.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имотите, както следва:

     2.1. Имот № 000142 от 1,478 дка, представлява изоставени трайни насаждения, пета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1711 от 16.08.2013 г. с начална тръжна цена 932,00 лева.

     2.2. Имот № 045286 от 1,868 дка, представлява използвана ливада, десета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1712 от 16.08.2013 г. с начална тръжна цена 1 046,00 лева.

     2.3. Имот № 045289 от 0,568 дка, представлява използвана ливада, трета категория в м. „Тънкият рът”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1713 от 16.08.2013 г. с начална тръжна цена 568,00 лева.

     2.4. Имот № 000185 от 0,589 дка, представлява храсти, десета категория в м. „Ягнешки дол”, землището на с. Старо село, съгласно АОС № 1715 от 16.08.2013 г. с начална тръжна цена 330,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 447

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 г. в точка първа – продажби – общински имоти:

     1.1.имот № 066004 с НТП – изоставени трайни насаждения, V категория, в м. ”Върха” с площ от 1,000 дка, в землището на с. Боденец, актуван с АЧОС № 1173 от 09.11.2011г.

     2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот № 066004 с НТП – изоставени трайни насаждения, V категория, в м. ”Върха” с площ от 1,000 дка, в землището на с. Боденец, актуван с АЧОС № 1173 от 09.11.2011г. с начална цена от

1 000,00 лв.

     3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжна процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 448

     1. На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра, представляващ идеална част от имот от 70 кв.м. в УПИ ХVI, пл. № 1373 в кв. 69 по плана на град Мездра, целият от 335 кв.м., съгласно АОС № 1179 / 11.01.2012 година на стойност 1 930 лева при ликвидиране на съсобственост със собствениците на имота, съгласно н.а. № 76, том III, рег. 1975, дело 232 / 2011 година на МРС.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 449

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 009558 от 2,648 дка, посевна площ в м. ”Реката”, образуван от имот № 009062 по КВС на с. Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Никола Петров Цановски бивш жител на с. Лик;

Решение 450

    На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 005187 от 4,107 дка, посевна площ в м.”Камика”, образуван от имот № 005182 по КВС на с. Лик за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Иван Христов Цековски бивш жител на с. Лик;

Решение 451

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 000271 от 4,430 дка, нива в м. ”Край село”, образуван от имот № 000268 по КВС на с. Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Йото Цветков Костов бивш жител на с. Ослен Криводол;

Решение 452

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 012264 от 1,000 дка, изоставени трайни насаждения в м. ”Станков орех”, образуван от имот № 012253 по КВС на с. Типченица за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Петко Йотов Маринов бивш жител на с. Типченица;

Решение 453

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 039040 от 2,609 дка, нива в м. ”В село”, образуван от имот № 039034 по КВС на с. Ослен Криводол;

     2. Имот № 039041 от 0,739 дка, нива в м. ”В село”, образуван от имот № 000242 по КВС на с. Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Йото Цветков Костов бивш жител на с. Ослен Криводол;

Решение 454

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на ПИ №№ 015031, 015036 и 015037, местност „Колов рат” в землището на с. Зверино за разширяване на плувен комплекс „Оазис”.

     По регулация:

     Площта на площадката предвидена за промяна предназначението от земеделска земя за навес – барбекю, 8 бр. площадки за разполагане на каравани и плувен басейн с пързалка е с площ от 6780 кв.м. и е в обхват ПИ №№№ 015031, 015036 и 015037, като същите се обединяват в новообразуван УПИ № 015074, а в последствие след промяна на предназвачението, ще се обединят с имота на „Плувен комплекс Оазис”. Показателите съгласно чл.28, ал.2 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ са: Предназначение – Ок; Площ на имота – 6780 кв.м., Плътност на застрояване – 20%; Коефициент на интензивност – 0,5; Процент на озеленяване – 50%.

     По застрояването:

     Предвиденото застрояване е означено с ограничителни линии, като се предвижда изграждане на навес – барбекю, 8 бр. площадки за разполагане на каравани и плувен басейн с пързалка. Спазени са изискванията на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

     Решението да се обяви по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

     Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 455

     Отпуска дарение в размер на левовата равностойност на 1000 евро на Международен благотворителен фонд „Хан Кубрат” за изграждане на Мемориален комплекс на Хан Кубрат.

Решение 456

     Общински съвет – Мездра отказва отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000 лева за покриване на направен разход за медицинско изделие, закупено от Павлин Боянов Миков от с. Долна Кремена.

Решение 457

     Общински съвет – Мездра отказва отпускането на еднократна парична помощ при раждане за закупуване на мебели за детска стая.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /