Протокол №26/31.10.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №26 / 31.10.2013 г.

 

Решение 430

     Приема информацията за готовността на Община Мездра за есенно – зимния сезон 2013 – 2014 година.

 

Решение 431

      Разрешава на Кмета на Община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор BG161РО001/1.1-10/2010/046 „Фри фест „Магията на Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 171 535,15 лева / сто седемдесет и една хиляди петстотин тридесет и пет лева и 15 ст. / представляващи 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 95% от общите допустими разходи по проекта.

 

Решение 432

      На основание чл.8, ал.1, т.2 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №81, представляващ административна производствена сграда на три етажа с площ 249 кв.м, склад -  реклама на два етажа – 157кв.м, два гаражи с площ от 58 кв.м и административна производствена база в строеж от 215 кв.м, находящи се в кв. 69, парцел II, пл. №1371 по плана на гр. Мездра, съгласно акт за частна държавна собственост №2735 / 03.05.2010 г.

Решение 433

     Общински съвет – Мездра дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от водовземно съоръжение каптиран извор „ЕВЕ” – публична общинска собственост в полза на дружество „ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964” ЕООД, гр. София, съгласно Акт за общинска собственост №887 / 16.02.09 година.

Решение 434

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ :  

    1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имот № 001035 в м. „Острог”, землището на с. Дърманци, с площ от 0,751 дка, представляващ нива, трета категория, съгласно АОС №1670 / 28.06.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 001035 в м. „Острог”, землището на с. Дърманци, с площ от 0,751 дка, представляващ нива, трета категория, съгласно АОС №1670 / 28.06.2013 година с начална тръжна цена от 1 000,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 435

     1. На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра – имот представляващ УПИ III, пл. №208, кв.24 по плана на с. Боденец с площ от 470 кв.м, съгласно АОС №1756 / 12.09.2013 г. при ликвидиране на съсобственост с Любен Владимиров Владинов – собственик на сградата при цена в размер на 2 000,00 лева.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата на РПУРОбИ.

Решение 436

     1. На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра – имот представляващ УПИ VIII, пл. №134, кв.17 по плана на с. Игнатица с площ от 860 кв.м съгласно АОС №1770 / 18.09.2013 г. при ликвидиране на съсобственост с Илиян Каменов Илиев – собственик на сградата и гаража при цена в размер на 3 200,00 лева.

     2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата на РПУРОбИ.

Решение 437

   На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 531051 от 7,477 дка, нива в м. ”Боденски връх” по КВС на с. Долна Кремена, образуван от имот № 531045 за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост  на  наследниците на Цветко Иванчов Дамяновски, бивш жител на с. Долна Кремена;

Решение 438

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 022107 от 1,762 дка, лозе в м. ”Лозята” по КВС на с. Крапец за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Николчо Димитров Вутов, бивш жител на с. Крапец;

Решение 439

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с  чл. 25 ал. 3 т. 4 и ал.9 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, и чл. 45и от ППЗСПЗЗ , Общинският съвет – Мездра:

            І. Изразява предварително съгласие със срок на валидност 24 месеца за промяна предназначението на земеделските земи общинска собственост – пасища, мери, пасище с храсти и овраг, дере и яма  за други земеделски нужди, с проектен начин на трайно ползване «Овощна градина», «Птицеферма»  и провеждане на процедурите по ЗСПЗЗ и ППЗСЗЗ.

ІІ. Дава съгласие за отдаване под аренда за срок от 25 години с право на продължаване с още 5 години, за създаване на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина – череша на земеделска земя от общински поземлен фонд, както следва:

1. Новообразуван имот №067002 в землището на с. Боденец, общ. Мездра  с площ от 151,252 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, съгласно приложената скица-проект, неразделна част от настоящето решение.

2. Новообразуван имот №065002 в землището на с. Боденец, общ. Мездра с площ от 65,510 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, съгласно приложената скица-проект, неразделна част от настоящето решение.

3. Новообразуван имот №070001 в землището на с. Боденец, общ. Мездра с площ от 6,325 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, съгласно приложената скица-проект, неразделна част от настоящето решение.

4. Новообразуван имот №064005 в с. Боденец, общ. Мездра с площ от 175,434 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина, съгласно приложената скица, неразделна част от настоящето решение.

ІІІ. Дава съгласие за отдаване под  аренда за срок от 25 години с право на продължаване с още 5 години,  за създаване на «птицеферма» на земеделска земя от общински поземлен фонд, както следва:

1. Новообразуван имот №000067 в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра  с площ от 177,345 дка. с проектен начин на трайно ползване „Птицеферма”, съгласно приложената скица, неразделна част от настоящето решение.

ІV. Изразява предварително съгласие със срок на валидност  до влизане в сила на решението на Комисията по земеделските земи за промяна предназначението на ПИ №097017 в землището на с. Горна Бешовица за  «Овцеферма»  и провеждане на процедурите по ЗОЗЗ, ЗСПЗЗ и ППЗСЗЗ.

V.Определянето на наемател или арендатор за новообразуваните имоти № 067002, 065002, 070001 и 064005 да се извърши по реда и условията, определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Мездра при следните условия:

 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или земеделски производители;

- чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка на Европейския съюз;

- да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и управлението на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и притежаващи необходимият икономически потенциал за финансово, кадрово и техническо обезпечаване на проекта /да представят необходимите документи, доказващи икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и / или квалификацията на кандидатите, както и препоръки и референции/;

     – да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;

     – да  нямат задължения към община Мездра;

     - да не са неизправна страна по договор, сключен с община Мездра;

     – Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 брой на 100 дка;

     -  Минимален размер на инвестициите за срока на договора – 3 500 лв./дка;

     -  Представяне на проект, включващ предложения относно:

      –  предмета на арендата;

      –  условия, срокове и качество на засаждане на трайните насаждения, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на обекта на арендата;

     — предложени направления за реализация на добитите количества плодове от арендата;

     — технически предимства, в това число собствено и / или наето техническо оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при засаждането, поддържането и управлението на трайни насаждения;

     — мерки за опазване на околната среда.

- Представяне на план относно:

     — предлагани инвестиции по вид и стойност;

     — разкриване на работни места

          VІ. Възлага на Кмета на община Мездра да организира и проведе всички процедури по това решение.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /