Протокол №25 / 26.09.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №25 / 26.09.2013 г.

 

Решение 417

   На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра:

   1.Отменя Раздел четвърти от Глава втора на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, касаещ отглеждането на животни и птици.

   2.Приема Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра.

Решение 418

     1.На основание на чл.11, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава за учебната 2013/2014 г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища :   

   1.

№ по

ред

Училище

гр.с.

Общ

 брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до мини-

малния

брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

по чл.11,

ал.2

Източник

на финан-

сиране

1. СОУ

“ Иван Вазов” Мездра

 

406

 

VІІІ – в

 

 

11

 

 

7

 

 

1442 лв.

 

 

10 094 лв.

 

Съгласно

Чл.11,ал.6

2.  

СОУ “ Св.

Кл.Охридски “

Зверино

 

 

225

 

ІІ- клас

V – клас

VI – клас

XII – клас

 

15

15

16

17

 

1

3

2

1

 

1442 лв.

1442 лв.

1442 лв.

1442 лв.

 

 

  1 442 лв.

  4 326 лв.

  2 884 лв

  1 442 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

Чл.11,ал.6

Чл.11,ал.6

Чл.11,ал.6

3. ОУ “Хр.Ботев”

Мездра

 

417

 

VІІІ –клас

 

16

 

2

 

1442 лв.

 

  2 884 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

 

1.1.На основание на чл.11,ал.6 от Наредба № 7 на МОН  СОУ “ Иван Вазов “ – Мездра, СОУ “ Св.Климент Охридски” – Зверино, ОУ “ Христо Ботев “ – Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

Решение 419

     На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредбата на Общински съвет Мездра за РПУРОбИ:

     1.Приема да се предостави безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Мездра на общински имот, публична общинска собственост, съгласно АОС № 1755 / 02.09.2013 година.

     2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с ръководството на учебното заведение.

Решение 420

   I.1. На основание чл.124а, ал.1 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.29, ал1 от ЗОЗЗ разрешава изработването на ПУП – ПП за „Външно ел. захранване за присъединяване към разпределителната мрежа като производител на ел. енергия” на обект „Когенерация”, находящ се в имот № 012023, местност „Брусненски слог” в землището на с. Брусен с обхват ПИ № 012023, ПИ № 012006, ПИ № 012016 и ПИ № 000029 в землището на с. Брусен.

   I.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ необходимостта от изработването на ПУП – ПП и териториалният му обхват.

   I.3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

   I.4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, Оператори на далекосъобщителни услуги, действащи на територията на Община Мездра, Газоразпределителни дружества, имащи съоръжения на територията на Община Мездра, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

   II.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за учредяване съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия „Външно ел. захранване за присъединяване към разпределителната мрежа като производител на ел. енергия на обект „Когенерация”, находящ се в имот № 012023, местност „Брусненски слог” в землището на с. Брусен, през следните имоти общинска собственост: ПИ № 012006, 012016 и 000029.

   Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

   III. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Инертстрой Калето” АД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе от името на Община Мездра пред комисиите по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

   IV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

   Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

Решение 421

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на:

1.1. Новообразуван ПИ №000067 с площ от 177,345 дка., с проектен НТП „птицеферма”, образуван от ПИ №000067, местност „Рудината” в землището на с. Горна Кремена с НТП  „пасище с храсти”, съгласно приложената скица – проект, неразделна част от настоящето решение.

1.2. Новообразувани поземлени имоти в землището на с. Боденец, както следва:

1.2.1. Новообразуван имот №067002 с площ от 151,252 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, образуван от обединяването на ПИ №067001 с НТП „пасище, мера” и ПИ №000144 с НТП „овраг, дере, яма” съгласно приложената скица – проект, неразделна част от настоящето решение.

1.2.2. Новообразуван имот №065002 с площ от 65,510 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, образуван от разделянето на ПИ №065001 с НТП „пасище, мера”, съгласно приложената скица -проект, неразделна част от настоящето решение.

1.2.3. Новообразуван имот №070001 с площ от 6,325 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, образуван от ПИ №070001 с НТП „пасище, мера”, съгласно приложената скица – проект, неразделна част от настоящето решение.

1.2.4. Новообразуван имот №064005 с площ от 175,434 дка. с проектен начин на трайно ползване „Овощна градина”, образуван от обединяването на ПИ №064002 с НТП „пасище, мера”, ПИ №064003 с НТП „пасище, мера”, ПИ №064004 с НТП „пасище, мера”, ПИ №000024 с НТП „овраг, дере, яма” и ПИ №000137 с НТП „овраг, дере, яма”, съгласно приложената скица – проект, неразделна част от настоящето решение.

1.3. Новообразуван ПИ №097017 с площ от 12,874 дка., образуван от обединяването на ПИ №097007 и ПИ №000365 в землището на с. Горна Бешовица от „пасище с храсти” в „овцеферма” съгласно приложената скица – проект.

           ІІ. Възлага на кмета на Община Мездра след влизане в сила на настоящото Решение да предприеме действия по отразяване промяната на начина на трайно ползване в съответствие с изискванията на чл.45и, ал.5 от ППЗСПЗЗ.

 

Решение 422

     1. На основание чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.39 от Наредбата за РПУРОбИ Общински Съвет – Мездра приема да се извърши продажба на имот собственост на Община Мездра, представляващ УПИ I, пл. №686, кв.93 по плана на с. Зверино с площ от 850 кв.м, съгласно АОС №1674 / 03.07.2013 г. на стойност 4 170,00 лева на Цветко Петров Стеев.

    2. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за продажба на имота съгласно изискванията на чл.40 от Наредбата за РПУРОбИ.

 

Решение 423

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 024044 от 2,318 дка, нива в м. ”Край село” по КВС на с. Ослен Криводол;   

     2. Имот № 012025 от 2,918 дка, нива в м. ”Селището” по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Ослен Криводол;

     3. Имот № 008020 от 1,500 дка, нива в м. ”Кочомърша” по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост  на  наследниците на Славчо Славков Манчов, бивш жител на с. Ослен Криводол;

 

Решение 424

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

   1.Имот № 035046 от 12,276 дка, нива в м. ”Горни салски връх” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 000636 за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост  на  наследниците на Кръстю Дилов Вълков, бивш жител на с. Ослен Криводол;

Решение 425

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 022106 от 1,786 дка, лозе в м. ”Лозята” по КВС на с. Крапец за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на  наследниците на Николчо Димитров Вутов, бивш жител на с. Крапец;

 

Решение 426

     Общински съвет – Мездра отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2 000 лева на Гергана Николаева Чифчийска за закупуване на говорен процесор.

 

Решение 427

     Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за IV-то тримесечие на 2013 година както следва:

м. Октомври

     1. Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно – зимния сезон.

м. Ноември

     1. Одобряване на План – сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2013 година на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.   

     2. Приемане на Програма за провеждане на коледните и новогодишните тържества в община Мездра.

м. Декември

     1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра.

     2. Приемане на Културен календар на община Мездра за 2014 година.

Решение 428

     1. Приема Началния ликвидационен баланс на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД;

     2. На основание чл.134, ал.1 от ТЗ община Мездра като едноличен собственик на капитала на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД прави допълнителна парична вноска от собствени средства за изплащане на задължения по изпълнителни дела, данък сгради и такса смет, ДДС, осигурителни вноски и лихви и задължения към доставчици на обща стойност до 55 хил. лева;

     3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за поетапно превеждане на допълнителната вноска в рамките на срока на ликвидация на дружеството.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /