Протокол №24 / 29.08.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №24 / 29.08.2013 г.

 

Решение 400

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, в рамките на Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 “Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

     2. Общински съвет – Мездра декларира, че предназначението на сградите и/или помещенията, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по – малък от 10 години след приключване на дейностите по проект „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, в рамките на Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 “Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. /ФМЕИП/.

     3. Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, в рамките на Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 “Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

Решение 401

     1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект :

 „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, финансиран от оперативна програма  „ Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.1 – 12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” , при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 709 121,35 лв.(седемстотин и девет хиляди сто двадесет и един лева и 35 ст.);
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 • Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-          Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1 – 12/2011/020;

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,715%;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1 – 12/2011/020, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

-          Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от закона за общинския дълг;

     2. Възлага  и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Решение 402

     1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 706 453,94 ( седемстотин и шест хиляди четиристотин петдесет и три лева и 94 ст. );
 • Валута на дълга – лева или евро;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

-          Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-          Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•  Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс

   максимална надбавка от 4,715%;

•   Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата  

    политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

     •   Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

     2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД , да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Решение 403

     Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише образеца на запис на заповед без протест и без разноски , в полза на МОСВ, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор DIR51011116-C за проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” в размер на 2 918 714,50 лв.

/ два милиона деветстотин и осемнадесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева и 50 ст. / представляващи 15% от максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

Решение 404

     1. Определя по групи общинските жилища, съгласно приложение № 1.

     2. На основание чл. 28, ал. 1, т. 4 при изпълнение изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища да се извърши продажба след провеждане на търг по глава осма от Наредбата на Общински съвет за РПУРОБИ на общинско жилище, находящо се в гр. Мездра, ул.”Искър” №2,  АОС № 157 / 03.09.2002г. и изготвена оценка от м. 07. 2013 г. в размер на 21 200,00 лева.

     3. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за продажба на жилищния имот.

 

Решение 405

     Приема отчета за дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за първо полугодие на 2013 година.

Решение 406

     Приема отчета за дейността на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 година.

Решение 407

      На основание чл.44, ал.2, т.2 от Наредба за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества продължава  срока на договора за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД с Божидар Цолов Червеняшки за срок от три години, считано от 27.08.2013 г.

Решение 408

     1. Упълномощава инж. Делян Василев Дамяновски – Председател на Общински съвет – Мездра, а в негово отсъствие на инж. Генади Събков Събков – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца на 11.09.2013 година / съответно 26.09.2013 година / и да гласува по предложения проект на дневен ред, както следва:

     По т.1 от дневния ред да гласува „по свое усмотрение” приемане предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

     По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

     По т.3 от дневния ред да гласува „ЗА” определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

     По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА” избиране и назначаване предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2013 година.

     По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА” намаляване възнаграждението на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за срок от 1 месец с 50 на сто, поради наличие на предпоставки, посочени в чл.2.4 и чл.6.3 от договора за възлагане на управлението на лечебното заведение.

     По т.6 от дневния ред да гласува „ЗА” даване разрешение за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на пристрояване в полза на Община Враца към сграда, с цел осъществяване на проект за изграждане на лечебен център към Комплексен онкологичен център – гр. Враца.

     2. Приема Декларация на Общински съвет – Мездра относно избиране на членове на Съвета на Директорите на МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца.

     3. Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 409

     Одобрява решението за мястото на бюст – паметника  на Васил Левски, предложено от експертната комисия.

     Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши последващите процедури за изпълнение на решението.

 

Решение 410

     1. На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ ОбС -Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра, представляващ земя с площ от 350 кв.м, представляваща идеална част от УПИ VII, пл. №73, кв.2 по плана на с. Брусен, целият с площ от 1 250 кв.м, съгласно АОС №1668 / 27.06.2013 г. на стойност 1 480,00 лева при ликвидиране на съсобственост с Камен Коцов Каменов, собственик на сградата и останалата част от имота.

     2. На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ ОбС Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра, представляващ земя с площ от 40 кв.м, представляваща идеална част от УПИ VI, пл.№72, кв.2 по плана на с. Брусен, целият с площ от 1 100 кв.м, съгласно АОС №1669 / 27.06.2013 г. на стойност 170,00 лева при ликвидиране на съсобственост с Костадин Каменов Каменов, собственик на останалата част от незастроения имот.

     3. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договори за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ с двамата заявители.

Решение 411

     1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „Прима Дистрибюшънс” ЕООД, гр. София, ул. „Промишлена” № 27, вх. А, ет. 7, ап. 48, Булстат 201106414, представлявано от Деян Борисов Дончев да възложи изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за строителството на „Ферма за яребички с капацитет на производство по – малък от 500 броя птици” в ПИ № 059016, местност „ Емирски мост” в землището на с. Боденец.

     2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4. Възложителя да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

     Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 412

І.1.На основание чл.124а, ал.1 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ разрешава изработването на специализиран ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за „Кариера за добив на подземни богатства” от находище „Равнище” в землището на с. Върбешница с обхват съгласно координатния регистър на точките на концесията, а именно:

Точка № Y (изток), м X (север) м
1 8 537 450,0 4 698 430,0
2 8 537 750,0 4 698 430,0
3 8 537 750,0 4 697 935,0
4 8 537 295,0 4 697 935,0
5 8 537 256,0 4 698 063,0
6 8 537 261,0 4 698 122,0
7 8 537 353,0 4 698 122,0
8 8 537 370,0 4 698 100,0
9 8 537 500,0 4 698 100,0
10 8 537 500,0 4 698 280,0
11 8 537 340,0 4 698 280,0

и Парцеларен план за ел. захранване на кариерата, преминаващ през следните имоти: ПИ №021012, ПИ №021015, ПИ №000111, ПИ №000112 и ПИ №019031 в землището на с. Върбешница.

І.2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП-ПРЗ и ПП и териториалният му обхват.

І.3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията , които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

І.4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ:

2.1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „за кариера за добив на подземни богатства”, след влизане в сила на ПУП за следните имоти:

1. ПИ №019054, местност „Рътовете” с площ от 3,002 дка

2. ПИ №019032, местност „Рътовете” с площ от 7,327 дка.

3. ПИ №019036, местност „Рътовете” с площ от 1,518 дка.

4. ПИ №019051, местност „Рътовете” с площ от 7,799 дка.

5. ПИ №011056, местност „Здравчов дол” с площ от 1,598 дка.

6. ПИ №011052, местност „Здравчов дол” с площ от 1,263 дка.

7. ПИ №011061, местност „Здравчов дол” с площ от 1,169 дка.

2.2. Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване на кариерата преминаваща през следните имоти: ПИ №021012, ПИ №021015, ПИ №000111, ПИ №000112 и ПИ №019031 в землището на с. Върбешница.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „АТС-Стоун” ООД, Булстат 200674613, за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и трасе от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ІV.Стойността на сделката по учредяване възмездното право на ползване и нормативно определените данъци и такси, да се внесат в 14 дневен срок от влизане в сила на Заповедта за учредяване правото на ползване и преди одобряване на ПУП от Общинския съвет.

V.Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 413

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 002103 от 3,792 дка, ливада в м.”Буково храсте” по КВС на с.Царевец;

     2. Имот № 000112 от 8,659 дка, ливада в м.”Топанкова кория” по КВС на с.Царевец. Имотът е образуван от имот № 000050 по КВС на с.Царевец;

     3. Имот № 002156 от 25,879 дка, ливада в м.”Буково храсте” по КВС на с.Царевец за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Стоянов Чуканьов, бивш жител на с.Царевец; 

Решение 414

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.  Имот № 024064 от 2,908 дка, нива, в м.”Край село” по КВС на с.Ослен Криводол;

     2.  Имот № 005063 от 2,691 дка, нива, в м.”Каленица” по КВС на с.Ослен Криводол. Имотът е образуван от имот № 005054 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Кръстев Стоянов, бивш жител на с.Ослен Криводол;

Решение 415

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 045291 от 3,605 дка, използвана ливада, в м.”Тънкия рът” по КВС на с.Старо село за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Иванов Георгиев, бивш жител на с.Старо село;

Решение 416

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 045501 от 2,671 дка, изоставена нива, в м.”Тръна” по КВС на с.Старо село.Имотът е образуван от имот № 000157 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Петков и Иванчо Дилов Ценчовски,  бивш жител на с.Старо село;

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /