Протокол №23 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №23 / 25.07.2013 г.

 

Решение 386

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра:

     1.Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото полугодие на 2013 година по прихода и разхода в размер на 5 611 666 лв. / Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 /.

     2.Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2013 година / Приложение №9 /.

     3.Приема информацията по прихода и разхода на извън бюджетните сметки и фондове / Приложение №10 /.

     4.Приема информацията по прихода и разхода на извън бюджетните сметки и фондове / Приложение №11 /.

     5.Приема информацията по прихода и разхода на извън бюджетните сметки и фондове / Приложение №12 /.

Решение 387

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Мездра приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мездра.

 

Решение 388

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и §123, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра:

     1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ разрешава изготвянето на Общ устройствен план на Община Мездра

( ОУПО ).

     2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява Планово задание за изработване на ОУПО.

     3. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 389

     1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра разрешава на ЕТ „Огнян Петров – Сонома” да възложи изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за строителството на „Паркинг и гаражи” обхват ПИ №015003, местност „Колов рат” в землището на с. Зверино.

     2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 390

     На основание чл.17, ал.1, т.10 във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Мездра се присъединява към Декларацията за достъп на младите хора до културата в община Мездра.

Решение 391

     На основание чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.14 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра:

     1.Предоставя безвъзмездно за управление на общински имот „Комбинирана сграда”, находяща се в с. Люти брод, УПИ II-118, кв.15 за нуждите на НЧ „Колката”, с. Люти брод.

     2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с ръководството на читалището.

Решение 392

     Да се подпомогне строителството на църква ”Свети Николай Чудотворец” с. Ослен Криводол с материали в размер до 5 000 лева.

 

Решение 393

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 021127 с площ от 2,411 дка, нива в м.”Радославов камък”, по КВС на с.Типченица,

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Стефанов Стоянов  б.ж. на с.Брусен; 

 

Решение 394

     На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 012883 с площ от 2,218 дка, посевна площ  в м.”Смърдан”, по КВС на с.Лик, образуван от имот №012734;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Косто Симеонов Буяшки б.ж. на с.Лик; 

 

Решение 395

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

     1.Имот № 012989 от 2,789 дка, ливада в м.”Могилата”, образуван от имот № 012477 по картата на въстановената собственост (КВС) на с.Лик;

за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост  на  наследниците на Йото Христов Михайлов б.ж. на с.Лик;

 

Решение 396

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

     1.Имот № 010042 от 0,469 дка, нива в м.”Край село”, образуван от имот №     010038 по картата на въстановената собственост (КВС) на с.Лик;

     2.Имот  № 010043 от 1,252 дка, нива в м.”Големия дол”, образуван от имот № 010038 по картата на въстановената собственост (КВС) на с.Лик;

за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Кано Алескиев Гайдарски б.ж. на с.Лик;

Решение 397

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

     1.Имот № 005185 от 2,801 дка, използвана ливада в м.”Трапа”, образуван от имот № 005175 по КВС на с.Лик;

     2.Имот № 008528 от 1,527 дка, овощна градина в м.”Лейовец”, образуван от имот № 008503 по КВС на с.Лик;

     3.Имот № 009557 от 2,648 дка, нива в м.”Балинското”, образуван от имот № 009062 по КВС на с.Лик;

за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Никола Петров Цановски б.ж. на с.Лик;

 

Решение 398

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на:

     1.Имот № 042595 от 2,251 дка, ливада в м.”Гърдовец” по КВС на с.Типченица;

за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Христо Тошев Авенски б.ж. на с.Типченица;

 

Решение 399

     Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за I-во полугодие на 2013 година.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /