Протокол №22 / 27.06.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №22 / 27.06.2013 г.

 

Решение 368

     На основание чл.51а, ал.4 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра:

     1. Отменя Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, приета с решение №143 от Протокол №18 / 27.01.2005 година.

     2. Приема  Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

 

Решение 369

     На основание чл.17а от Закона за общинския дълг /ДВ бр.99 от 2010 г./  Общински съвет Мездра приема следното допълнение на Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Мездра приета с Решение 371 / 14.06.2006 г.

     1.Създава се нов чл.11а със следния текст:

     Общински съвет Мездра не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичане на 39 месеца от неговото избиране.

Решение 370

     На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра:

     Добавя такси в Приложение №1 „Списък с видовете услуги, права и цени за тях, към чл.50 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги”, както следва:

     1. Създава нови точки с услуги и съответни цени в списъка към Приложението, отнасящи се до посещения на Археологически комплекс „Калето”:

- „Вход”                                                                                   -            3,00 лева;

- „Вход за студенти”                                                                   -            2,00 лева;

- „Вход за учащи,

за хора в неравностойно положение

и хора в пенсионна възраст”                                             -            1,50 лева;

- „Цена на индивидуална беседа”                                              -            5,00 лева;

- „Цена на групова беседа”                                                 -          20,00 лева;

- „Цена за заснемане на

видеофилми и видеоклипове (на ден)                             -       800, 00 лева.

Решение 371

     Приема Правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики.

 

Решение 372

     На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2 и чл.266 от ТЗ:    

     1. Прекратява дейността на „Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД чрез производство за ликвидация;

     2. На основание чл.156, (2) от ТЗ определя за ликвидатор на дружеството Ванюша Ганчев Тодоров;

     3. Определя срок за завършване на ликвидацията 6 (шест) месеца от вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на поканата до кредиторите по чл.267 от ТЗ;

     4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 500 лева;

     5. Възлага на определения ликвидатор в едномесечен срок да изготви и представи за одобрение Начален ликвидационен баланс на дружеството и Програма за ликвидация на дружеството;

     6. Възлага на Кмета на община Мездра да подпише договор за възлагане на ликвидация с определения ликвидатор.

 

Решение 373

     Приема отчет за изпълнение на програмата за работа с младежта през 2012 година.

 

Решение 374

     Приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра през 2012 година.

 

Решение 375

     1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра разрешава на „Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София, ЖК Младост IV, Бизнес парк София, сграда 4, ет. IV, Булстат 130460283, представлявано от Николас Атанасиос Цолос да възложи изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за строителството на „Мобилна телекомуникационна базова станция на Globul №5507 в ПИ №110002 в землището на с. Люти брод.

     2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 376

     1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.150 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура за „Електрозахранване, кабелни линии 20kV, КТП 20 / 0,4 kV, 1х630 kVA за захранване на Кариера за скално облицовъчни материали – варовици от находище „Дионисо – 2”.

     2. Възлага на Кмета на община Мездра след одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и Техническия инвестиционен проект да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропровода и правото на строеж за стъпката на СРС в ПИ №015103 в землището на с. Горна Кремена.

     Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

     На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Решение 377

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план за „Кариера за добив на подземни богатства – скално облицовъчни материали от находище „Дионисо – 2” в землището на с. Горна Кремена, обхващащ:

      • За кариера – ПИ №015087, 015094, 016028, 016160, 016161, 016164, 016168, 016221, 016222, част от имот 016082, 015012, 016025, 016027, 016029, 016030, 016031, 016159, 016162, 016163, 016166, 016169, 016170, 016172, 016218, 016220, част от имоти №015013 (новообразуван 015125), 016032 (новообразуван 016261), 016033 (новообразуван 016260), части от имоти №016058, 016060, 016062, 016064 (в новообразуван 016262) и част от ПИ №016068 (новообразуван 016265) при граници посочени в ПУП.

     • За складове и трафопост – ПИ №015011

     • За депо – ПИ №016067 и части от ПИ №016058, 016060, 016062 и 016064 (в новообразуван 016263) при граници посочени в ПУП.

     Решението да се обяви по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

     Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Решение 378

     1. На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби имот – частна общинска собственост – УПИ VII, кв. 29 по плана на с. Царевец с площ от 700 кв.м, съгласно АОС № 965 / 30.11.2009 г.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Царевец, представляващ незастроен парцел УПИ VII, кв. 29 по плана на с. Царевец с площ от 700 кв.м, съгласно АОС №965 / 30.11.2009 г. с начална тръжна цена от 1 900, 00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 379

     I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ във връзка с чл.25, ал.3, т.3 и ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Мездра дава предварително съгласие за учредяване право на преминаване на Иваил Борисов Тодоров, през ПИ №128127 в землището на с. Люти дол, община Мездра.

     Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до изготвяне на ПП за транспортен достъп до имота.

     II. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на горното решение.

 

Решение 380

     I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Мездра дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на Подземна кабелна линия, за електрозахранване на Птицеферма в ПИ №000104 в землището на с. Старо село, преминаваща през следните имоти общинска собственост:

     * ПИ 000026 с начин на трайно ползване „местен път” в землището на с. Старо село и

     * ПИ №116082 с начин на трайно ползване „полски път” в землището на с. Старо село

     II. Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на горното решение.

Решение 381

     Общински съвет – Мездра подкрепя предложението за монтиране на паметен знак, представляващ – морена с подходящ надпис в с. Лик, община Мездра.

Решение 382

     Отпуска еднократна финансова помощ на Димитрия Костова Коцева от гр. Мездра в размер на 1000 лева.

 

Решение 383

     Приема План за Заседанията на Общински съвет – Мездра за III-то тримесечие на 2013 година както следва:

                  м.Юли

   1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Мездра за първо шестмесечие на 2013 година.

   2.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през I – во полугодие на 2013 година.                                                                                                               

   3.Промяна в ПОДОбСНКВОбА.                                                   

                м.Август

   1.Приемане Програма за развитие на туризма на територията на община Мездра /съгласно изискванията на чл. 11 от Закона за туризма/.                                                                                     

   2. Текущи докладни.                                                                                  

               м.Септември

   1.Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2012/2013 година.                                                                                     

   2.Текущи докладни.

Решение 384

     1. Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – Кмет на Община Мездра, да представлява Община Мездра в извънредното общо събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и Канализация” ООД – Враца на 05.07.2013 година.

     2. По т.1 от дневния ред да гласува „за”- вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Община Враца, върху имот, собственост на „В и К” ООД – гр. Враца (площадка на Пречиствателна станция за отпадни води), представляващ част от поземлен имот с идентификатор 12259.661.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, м. „Занкиното” (целият с площ 74 973 кв.м.).

     Правото на строеж се учредява върху част от ПИ с идентификатор 12259.661.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, м. „Занкиното”, върху който са разположени сгради и съоръжения с обща РЗП 21 204 кв.м., за осъществяване на дейностите по изпълнение на обект „Реконструкция на ПСОВ – гр. Враца”, представляващ част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води и подобряване качеството на атмосферния въздух”.

     По т.2 от дневния ред да гласува „за”- упълномощаване на управителя на „В и К” ООД – гр. Враца да сключи договор с кмета на община Враца във връзка с решението по т.1.

Решение 385

     На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата на РПУРОИ, Общински съвет – гр. Мездра дава съгласие за закупуването на:

     Имот №009027 с НТП – пасище с храсти в м. „Керимица”,в землището на с. Брусен с площ от 3,149 дка., IV категория, собственост на Н-ци Вълко Иванов Генин за сумата от 3 842,18 лв., определена съгласно пазарна оценка изготвена от инж. Лариса Ангелова – лицензиран оценител на земеделски земи – /Сертификат №810100259/01.08.2011 година/, лицензиран оценител на земеделски земи, подобренията с насажденията върху тях към МЗГАР/ лиценз №1986/16.06.1998 год., удостоверение №129 на МЗГ, публ. ДВ бр.100 /2003 год./.

     Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за изкупуване на имота, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на общината.

 

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /