Протокол № 21 / 30.05.2013 г. на Общински съвет – Мездра

 

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №21 / 30.05.2013 г.

 Решение 349

      Приема информация за дейността на МБАЛ “Христо Ботев” АД – Враца за 2012 година.

 Решение 350

      Приема информация за дейността на “В и К” ООД – Враца за 2012 година.

 Решение 351

      Приема информация за дейността на “Екопроект” ООД – Враца за 2012 година.

 Решение 352

      Приема информация за дейността на “Дружество за заетост” ООД – Враца за 2012 година.

 Решение 353

     Приема информация за дейността на “Нови енергии” ООД – София за 2012 година.

 Решение 354

     Приема информация за състоянието на училищната мрежа в община Мездра.

 Решение 355

1.  На основание чл.11-а от Наредба №7 на МОМН за определяне на броя на паралелките и броя на учениците, по реда на допускащите се изключения, ОУ “Хаджи Димитър” с. Елисейна ще работи със слети паралелки през учебната 2013 / 2014 година, както следва:

I клас и III клас        -  7 ученика

          II клас и IV клас      – 10 ученика

V клас и VII клас    - 14 ученика

VI клас и VIII клас  – 13 ученика

         2. На основание чл.11-а и във връзка с т.2, ал.3 от чл.11 на Наредба №7 на МОМН необходимите средства за дофинансиране на ОУ “Хаджи Димитър” с. Елисейна от общинския бюджет при посочената организация на учебния процес за учебната 2013/2014 година ще бъдат 5 768 лева.

 Решение 356

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и §123, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра взе следните решения:

     1. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ приема да бъде изготвен Общ устройствен план на Община Мездра ( ОУПО ).

     2. На основание чл. 125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ възлага на Кмета на Община Мездра да възложи изготвянето на Планово задание с Опорен план, съдържащо изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУПО, като първа фаза от неговото разработване.

     3. Средствата за изготвяне на Плановото задание и Опорния план да бъдат осигурени от бюджета на Община Мездра за 2013 година в размер до 20 000 лева.

       4.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

 Решение 357

     На основание чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Общински съвет – Мездра взе следните решения:

     1. Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по автобусни линии от

общинската транспортна схема за автобусни линии:

     1.1. гр. Мездра – с. Елисейна

     1.2. с. Зверино – с. Оселна

     1.3. с Зверино – гр. Мездра

     1.4. с. Игнатица – с. Зверино

     1.5. с. Очин дол – с. Зверино

     1.6. с. Очин дол – гр. Мездра

     2. Утвърждава  “Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към транспортните средства” – Приложение №3.

     3.Утвърждава линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица – Приложение №4.

     4. Утвърждава “Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите” – Приложение №5.

     5. Утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници – Приложение №6.

     6. Утвърждава “Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници” – Образец №1.

     7. Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

     8. Размер на гаранцията за участие в конкурса – 500 лева.

     9. Общински съвет определя цена на конкурсната документация за провеждане на конкурса в размер на 50 ( петдесет ) лева.

     10. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

     11.Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:

Председател – представител на Об А – Мездра

Членове: – правоспособен юрист

                  – представител на Об А – Мездра

                  - представител на Об А – Мездра

                  – представител на Об С – Виктория Данчева Данкова

                  – представител на ИА “АА” Враца

                  – представител на “Пътен контрол” РУ Мездра

                  – представител на “НАП” В. Търново, офис Враца

                  – представител на браншова организация в областта на автотранспорта

     12. Общинският съвет делегира права на конкурсната комисия да излъчва измежду

членовете си нарочна комисия, във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси, сервизна база и гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.

     13.Общинският съвет упълномощава кмета на общината през времето на действие на новия договор във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

   Решение 358

   На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2012 година на  читалищата от община Мездра, както следва:

1. Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” гр. Мездра

2. Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” с. Ребърково

3. Народно Читалище “ФАР – 1927” с. Люти дол

4. Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” с. Боденец

5. Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” с. Оселна

6. Народно Читалище “Искър 2004” с. Зли дол

7. Народно Читалище “Факел 1926” с. Зверино

8. Народно Читалище “Съзнание 1899” с. Типченица

9. Народно Читалище “Просвета 1897” с. Долна Кремена

10. Народно Читалище “Никола Въпцаров – 1919” с. Игнатица

11. Народно Читалище “Подем – 1926” – с. Дърманци

12. Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” с. Г. Кремена

13. Народно Читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” с. Върбешница

14. Народно Читалище “Просвета – 1928 – Царевец” с. Царевец

15. Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” с. Елисейна

16. Народно Читалище “Светлина 1926” с. Моравица

17. Народно Читалище “Подем – Руска бяла – 1928” с. Руска бяла

18. Народно Читалище “Наука – 1919” с. Лик

19. Народно Читалище “Колката” с. Люти брод

20. Народно Читалище “Светлина – 2007” с. Крапец

21. Народно Читалище “Светлина – 1931” с. Брусен

 Решение 359

     1.Отменя решение №507 на Общински съвет – Мездра  прието с Протокол №42  от  23.12.2010 година.

     2.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент от техническата инфраструктура – “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Мездра от разклонителна муфа на пътя Рашково до базова станция в с. Зверино” като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, преминаващ през следните поземлени имоти:

* в землището на с. Игнатица – ПИ №001445, 001446, 001578, 001579, 001580, 107001, 110001,111001 и 112001.

* в землището на с. Зверино – ПИ №015002, 015104 и 038008.

    Настоящето решение подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда и условията на АПК.

Решение 360

    І.1. На основание чл.124а, ал.1 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Мездра разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Сграда за обработка и пакетиране на череши” и „Трафопост” в ПИ №000102 в землището на с. Долна Кремена и Парцеларен план за външно ел. захранване на  „Сграда за обработка и пакетиране на череши” с обхват ПИ №501064, ПИ №501160 и ПИ №501073 в землището на с. Върбешница и ПИ №000600, ПИ №000006, ПИ №000005, ПИ №000503, ПИ №908033, ПИ №000504, ПИ №908032, ПИ №000505 и №000102 в землището на с. Долна Кремена.

     І.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП – ПРЗ и ПП и териториалният му обхват.

     І.3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     І.4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за ел. захранване на „Сграда за обработка и пакетиране на череши”, съгласно изготвен парцеларен план през следните имоти общинска собственост: ПИ №501160 и ПИ №501073 в землището на с. Върбешница и ПИ №000600, ПИ №000006, ПИ №000005, ПИ №000503, ПИ №908033, ПИ №000504, ПИ №908032 и ПИ №000505, местност „Белчов дол” в землището на с. Долна Кремена. 

     Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

     ІІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Мисони – ЕМ” ЕООД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

     ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 361

    1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на “ЛКС” ООД, да възложи изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за строителството на “Хале за инертни материали” в ПИ №001028, местност “Острога” в землището на с. Дърманци.

     2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ,настоящето решение не подлежи на оспорване.

 Решение 362

     1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на Лидия Кирилова Тошева – Петканска да възложи изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за строителството на “Жилищна сграда за сезонно ползване в обхват ПИ №021539 и ПИ №021543, “Смильовец” в землището на с. Типченица.

     2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

     3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

     4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

     Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 Решение 363

     І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Мездра дава съгласие за временно ползване на земи от общинския поземлен фонд в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена за проучване на находище за скално – облицовъчни материали „РАЯ” , както следва:

В землището на с. Върбешница

     ПИ №157005, местност „Бели брег” с начин на трайно ползване „естествена ливада” с площ от 0,234 дка. – ЧОС;

     ПИ №036002, местност Варниците” с начин на трайно ползване „естествена ливада” с площ от 2,540 дка. – ЧОС.

В землището на с. Горна Кремена

     ПИ №000085, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „др. земеделски територии” с площ от 16,018 дка. – ЧОС;

     ПИ №000153, местност „Реселец” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 3,203 дка. – ПОС;

     ПИ №000156, местност „Манастира” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 4,430 дка. – ПОС;

     ПИ №000157, местност „Манастира” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 7,808 дка. – ПОС;

     ПИ №000158, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 4,587 дка. – ПОС;

     ПИ №000159, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 8,350 дка. – ПОС;

     ПИ №000160, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 1,861 дка. – ПОС;

     ПИ №000174, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 479,575 дка. – ПОС;

     ПИ №000178, местност „Тихова глава” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 23,849 дка. – ПОС;

     ПИ №000179, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 409,452 дка. – ПОС;

     ПИ №000184, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „храсти” с площ от 10,422 дка. – ЧОС;

     ПИ №000186, местност „Зад краварника” с начин на трайно ползване „др. земеделски територии” с площ от 23,492 дка. – ЧОС;

     ПИ №000190, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 33,241 дка. – ЧОС;

     ПИ №000191, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „др. земеделски територии” с площ от 6,749 дка. – ЧОС;

     ПИ №000263, местност „Тихова глава” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 97,945 дка. – ПОС;

     ПИ №000281, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 33,193 дка. – ЧОС;

     ПИ №015092, местност „Тихова глава” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 164,493 дка. – ПОС;

     ПИ №016217, местност „Бубарника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 11,022 дка. – ЧОС;

     ПИ №018083, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 3,098 дка. – ЧОС;

     ПИ №018095, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 0,888 дка. – ЧОС;

     ПИ №018102, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „ниви” с площ от 2,799 дка. – ЧОС;

     ПИ №018142, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „изоставени територии за трайни насаждения” с площ от 3,640 дка. – ЧОС;

     ПИ №018143, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „изоставени територии за трайни насаждения” с площ от 8,572 дка. – ЧОС;

     ПИ №018147, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 12,214 дка. – ПОС;

     ПИ №018149, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 5,584 дка. – ПОС;

     ПИ №018150, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 0,510 дка. – ПОС;

     ПИ №018152, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 3,014 дка. – ЧОС;

     ПИ №018156, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 2,511 дка. – ЧОС;

     ПИ №018169, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 4,412 дка. – ЧОС;

     ПИ №018176, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 3,051 дка. – ЧОС;

     ПИ №019020, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 1,263 дка. – ЧОС;

     ПИ №019023, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 4,044 дка. – ЧОС;

     ПИ №019047, местност „Зад краварника” с начин на трайно ползване „ниви” с площ от 0,570 дка. – ЧОС;

     ПИ №019049, местност „Зад краварника” с начин на трайно ползване „ниви” с площ от 0,290 дка. – ЧОС;

     ПИ №019110, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 55,869 дка. – ЧОС;

     ПИ №019153, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 0,336 дка. – ЧОС;

     ПИ №019174, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 30,308 дка. – ЧОС;

     ПИ №019175, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 9,330 дка. – ЧОС;

     ПИ №019176, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 22,821 дка. – ЧОС;

     ПИ №019177, местност „Краварника” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 2,828 дка. – ЧОС;

     ПИ №019183, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 0,347 дка. – ЧОС;

     ПИ №019187, местност „Гладна врана” с начин на трайно ползване „използвани естествени ливади” с площ от 0,459 дка. – ЧОС;

     ПИ №020005, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „изоставени територии за трайни насаждения” с площ от 4,272 дка. – ЧОС;

     ПИ №020016, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 45,671 дка. – ПОС;

     ПИ №020017, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 149,115 дка. – ПОС;

     ПИ №020019, местност „Рудината” с начин на трайно ползване „пасища, мери” с площ от 224,053 дка. – ПОС;

     ІІ. На основание чл.57от ППЗОЗЗ за ползването на земята да се сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване за срока на проучването.

     ІІІ. Стойността на сделката по учредяване възмездното право на ползване и нормативно определените данъци и такси, да се внесат в 14 дневен срок от влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи за утвърждаване на площадка.

     ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

 Решение 364

     На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имот №000158 в м. “Полето”, землището на с. Боденец, с площ от 0,529 дка, представляващ пустееща необработваема земя, пета категория, съгласно АОС №1546 / 19.03.2013 година.

     2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №000158 в м. “Полето”, землището на с. Боденец, с площ от 0,529 дка, представляващ пустееща необработваема земя, пета категория, съгласно АОС №1546 / 19.03.2013 г. с начална тръжна цена от 750,00 лева.

     3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

 Решение 365

     Общински съвет – Мездра отпуска еднократна финансова помощ в размер на 4 000 лева на Татяна Наскова Иванова, жител на с. Зверино, община Мездра за животоспасяващи операции на синовете й Любослав Ивайлов Иванов и Наско Ивайлов Иванов.

 Решение 366

     Общински съвет – Мездра предлага на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 на Кодекс за социално осигуряване на името на Йордан Томов Славов, живущ в гр. Мездра, ул. “Цанко Церковски” №50, съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

 Решение 367

     Увеличава възнаграждението на управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – Божидар Цолов Червеняшки от 500 лева на 800 лева, считано от 01.06.2013 година.