Протокол №20 / 25.04.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №20 / 25.04.2013 г.

Решение 323

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра приема План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Мездра 2013 – 2020 година.

Решение 324

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2012 година.

2.Освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра” ЕООД д-р Илиана Йорданова Михайлова.

3.Печалбата да бъде внесена във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

Решение 325

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2012 година.

2.Не освобождава от отговорност управителите Валентин Любомиров Йотов и Красимир Трифонов Николов на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

3.Загубата в размер на 383,39 лева на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2012 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 326

Не увеличава възнаграждението на управителя Божидар Цолов Червеняшки на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Решение 327

Не приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Бизнес инкубатор” ЕООД – гр. Мездра за 2012 година.

Решение 328

Не освобождава от отговорност управителя на “Бизнес инкубатор” ЕООД Диян Тодоров Моновски.

Решение 329

Загубата в размер на 4 770,31 лева на “Бизнес инкубатор” ЕООД за 2012 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди.

Решение 330

Удължава срока на договора за управление на управителя на “Бизнес инкубатор” ЕООД – гр. Мездра Диян Тодоров Моновски до 30.06.2013 година.

Решение 331

1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие на инж. Генади Събков Събков – зам. кмет на общината да представлява Община Мездра в Общото събрание на акционерите на МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на 13.05.2013 г. / съответно 27.05.2013 година / и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ЗА” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

По т.3 от дневния ред да гласува “ЗА” освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА” избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 година.

По т.5 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” промяна в състава на Съвета на директорите.

По т.6 от дневния ред да гласува “ЗА” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.7 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” промяна в капитала на дружеството.

По т.8 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” промяна в Устава на дружеството.

2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 332

1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие инж. Николинка Кътовска – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на “Екопроект” ООД – гр. Враца на 22.05.2013 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2012 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет на “Екопроект” ООД – гр. Враца за 2012 година.

По т.3 от дневния ред да гласува “ЗА” вземане решение реализираната за 2012 година печалба в размер на 134,46 лева да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството във Фонд “Резервен”.

По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА” освобождаване управителите на дружеството г-н Стефан Георгиев Чокойски и г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността им през 2012 година.

По т.5 от дневния ред да не гласува.

2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на съдружниците в ”Екопроект” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 333

Общински съвет – Мездра приема План за работата на ОбКОРС през 2013 година и предложените решения приети с Протокол №1 на Общинска комисия за обществен ред и сигурност.

Решение 334

1.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС Общински съвет – Мездра предоставя на Общинска служба “Земеделие” гр. Мездра за безвъзмездно ползване на помещения в сградата на община Мездра, ул. “Хр. Ботев” №27, трети етаж следните помещения – стаи с № 310 с площ от 16,50 кв.м., 311 и 312 / обща / с площ от 47,30 кв.м., 315 с площ от 17,10 кв.м. и 316 с площ от 25,08 кв.м.

2.Възлага на Кмета на община Мездра да сключи договор с Общинска служба “Земеделие”.

Решение 335

Не дава съгласие за опрощаване на дължимите задължения.

Решение 336

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра взе следните решения:

1. Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имот №012881 в землището на с. Лик, м. “Смърдан”, с площ от 2,468 дка, представляващ посевна площ, шеста категория, съгласно АОС №1434 / 06.02.2013 година.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №012881 в землището на с. Лик, м. “Смърдан”, с площ от 2,468 дка представляващ посевна площ, шеста категория, съгласно АОС №1434 / 06.02.2013 г. с начална тръжна цена от 1 500,00 лева.

3. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 337

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за “Изместване на въздушен електропровод “Царевец” 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на “Инсталация за производство на биогаз” в УПИ №136001 в землището на с. Царевец.

2. Възлага на Кмета на община Мездра след одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и Техническия инвестиционен проект да извърши всички правни и фактически действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на строеж за стъпките на ЖРС в ПИ №039019 и 000055 в землището на с. Царевец.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

Решение 338

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Мездра взе следното решение:

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на “АЖМ Груп” ЕООД, да възложи изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за строителството на “Навес – барбекю”, “8 броя площадки за разполагане на каравани”, “Плувен басейн и пързалка” към плувен комплекс “Оазис” с. Зверино в обхват ПИ №015031, ПИ №015036 и ПИ №015037 в местност “Колов рат” в землището на с. Зверино.

2.На основание чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3.При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4.Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “В и К” ООД, РЗИ, РИОСВ – Враца по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

Решение 339

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Мездра дава съгласие за допускане изменение на ПУП на с. Люти брод одобрен със Заповед №725 / 1990 година в обхват УПИ IV- 607 и УПИ V- 608 в кв.53, за предвиждане изграждането на Посетителски център на ДПП “Врачански балкан”.

2. Дава съгласие след приключване на процедурата по изменение на плана и влизането в сила на заповедта, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.4 от ЗОС да се учреди на Дирекция на Природен парк “Врачански балкан” право на строеж за “Посетителски център” по представен инвестиционен проект в УПИ IV-607 и УПИ V-608 в кв.53.

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС Общински съвет – Мездра реши: Да се учреди безвъзмездно на Дирекция на Природен парк “Врачански балкан” право на ползване върху съществуваща училищна сграда в УПИ I, кв.12 по плана на с. Очин дол за осъществяване на инвестиционното намерение за реконструкция за “Младежки интерпретационен еколагер” за срок от 10 години.

4. Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на взетите по- горе решения.

Решение 340

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №037084 от 16,199 дка, нива в м. “Деянец”, образуван от имот №037081 по КВС

на с. Старо село; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Петко Ставров Наумов.

Решение 341

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №043100 от 1,967 дка, лозе в м. “Глава”, образуван от имот №043099 по КВС на с. Ослен Криводол;

2.Имот №010075 от 1,502 дка, ливада в м. “Три кладенци”, образуван от имот № 010051 по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Ослен Криводол;

3.Имот №036007 от 1,543 дка, ливада в м. “Стедобърдо” по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Ослен Криводол; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Йончо Георгиев Стоянов.

Решение 342

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №012985 от 0,790 дка, изоставени трайни насаждения в м. “Салтирето”, образуван от имот №012649 по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Никола Вълчов Николов.

Решение 343

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №006099 от 2,248 дка, изоставена ливада в м. “Церака”, образуван от имот №006096 по картата на възстановената собственост (КВС ) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Таско Христов Ценовски.

Решение 344

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №012979 от 6,464 дка, овощна градина в м. “Сливето”, образуван от имот №012436 по КВС на с. Лик;

2.Имот №012982 от 1,661 дка, овощна градина в м. “Сливето”, образуван от имот №012437 по КВС на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Косто Кинов Пелов.

Решение 345

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №012984 от 2,521 дка, овощна градина в м. “Салатирето”, образуван от имот №012649 по КВС на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Никола Вълчков Николов.

Решение 346

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №017040 от 2,183 дка, нива в м. “Лъга” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот №017034;

2.Имот №059189 от 3,692 дка, в м. “Кеповец” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот №000667; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Стоян Гергов Христов.

Решение 347

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот №009556 от 5,653 дка, нива в м. “Св. Илия”, образуван от имотите №009544, имот

№009403, имот №009401 по КВС на с. Лик;

2.Имот №011325 от 6,036 дка, посевна площ в м. “Върха” по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Лик;

3.Имот №011347 от 16,925 дка, използвана ливада в м. “Върха” по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Лик;

4.Имот №011654 от 0,471 дка, използвана ливада в м. “Изворище, Върха”, образуван от

имот №011321 по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Лик;

5.Имот №011647 от 0,252 дка, използвана ливада в м. “Изворище, Върха”, образуван от имот №011352 по картата на възстановената собственост ( КВС ) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване на правото на собственост на наследниците на Христана Нецова Петкова.

Решение 348

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА удостоява със званието “Почетен гражданин на гр. Мездра” Богдана Пенчева – за принос в образователното дело в Община Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п / ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова / / инж. Делян Дамяновски /