Протокол №19 / 28.03.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №19 / 28.03.2013 г.

Решение 299

Общински съвет – Мездра приема Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мездра през 2012 година.

Решение 300

Общински съвет – Мездра приема отчет за текущото изпълнение на Програмата за управление на Община Мездра за мандат 2011 – 2015 година към 31.12.2012 година.

Решение 301

Във връзка с кандидатстване на Община Мездра по процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа Общински съвет – Мездра декларира, че Община Мездра приема и прилага в дейността си 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Решение 302

Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на МОСВ, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор DIR51011116-C за проект “Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” в размер на 972 904,84 лв. / деветстотин седемдесет и две хиляди деветстотин и четири лева и 84 ст. / представляващи 5% от максималния размер на безвъзмездната финансова помощ.

Решение 303

1. Общински съвет Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 година” Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”, Операция 5.3. “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” по схема за безвъзмездна помощ BG161РО001/5-03/2013 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

2. Във връзка с кандидатстването по посочената схема за безвъзмездна финансова помощ ще бъде осигурен задължителен собствен принос в размер на 5%.

Решение 304

Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011/020, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г.” по проект: “Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два ЦНСТ и две Защитени жилища” за реализацията на проекта Общински съвет – Мездра ще осигури финансирането на собствен принос в размер до 871 563,31 лева, чрез кредит от фонд ФЛАГ.

Решение 305

На основание чл.36 б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане Общински съвет – Мездра приема Годишен план за действие за 2014 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011 -2015 г.

Решение 306

Общински съвет – Мездра приема анализ за дейността на РУП – Мездра за 2012 година.

Решение 307

Общински съвет – Мездра приема информацията за дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност / ОбКОРС / - община Мездра през 2012 г.

Решение 308

Общински съвет – Мездра приема Отчет за изпълнение на Програмата за околна среда и Програмата за управление на отпадъците на Община Мездра за 2012 година.

Решение 309

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и не дървесни горски продукти във връзка с чл.5, чл.10, чл.12, ал.1 от същата Наредба, Общински съвет Мездра реши:

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина през 2013 г. в горски територии собственост на Община Мездра.

1.1. Възлага на кмета на Община Мездра да одобри приетия годишен план за 2013 година.

1.2. Годишния план да се публикува на интернет страницата на Община Мездра.

2. Дава съгласие да се възложат дейностите по маркиране на дървесината в отделните предвидени за сеч горски територии за 2013 година, изработването на необходимата документация ( сортиментен лист / ведомост /, карнет – опис, технологичен план за дърводобив, позволително за сеч ) и трасиране на границите на отделите / имотите, предвидени за сеч, съгласно приложение №1.

3. Дава съгласие да се възложат дейностите по ползването на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен по изготвените сортиментни ведомости по т.2 от настоящето решение.

4. Определя начални цени без ДДС, за провеждане на процедури за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – общинска собственост, определена по сортименти и категории, както следва:

4.1.

Иглолистни

дървесни

видове

КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА

лв / плътен кубически метър

едра

средна

дребна

дърва

35

26

26

25

4.2.

Широколистни

дървесни

видове

КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА

лв / плътен кубически метър

едра

средна

дребна

дърва

бук

50

45

44

44

топола

50

35

27

27

дъб

55

52

50

50

акация

50

48

46

45

5. Възлага на кмета на Община Мездра да организира и проведе процедурите по т.3 и т.4 по реда и условията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и не дървесни горски продукти.

Решение 310

1. На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество ОбС – Мездра обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, представляваща 105 кв.м., разположени в южната част на салона на Детски комплекс – гр. Мездра, за развитие на спортна дейност. В конкурса могат да участват спортни клубове, регистрирани в община Мездра за работа в обществена полза. Определя наемна цена за един квадратен метър не по- ниска от 0,05 лв.

2. Възлага на кмета на общината да определи допълнителни условия за участие в конкурса, организира провеждането му и сключи договор за наем със спечелилия конкурса.

3. В допълнителните условия на конкурсната документация да се впише “подобренията да бъдат направени от и за сметка на наемателя”.

Решение 311

На основание чл.36, ал.1, т.7 от Наредбата за РПУРОбИ на Община Мездра по чл.8, ал.2 от ЗОС:

1.Да бъде премахната сграда на два етажа – бившо основно училище, находяща се в кв.1, пл. №113 по плана на с. Крапец, община Мездра, собственост на общината с акт за общинска собственост №713 от 19.06.2007 г.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички правни и фактически действия по премахването на сградата и деактуване на същата.

Решение 312

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Лик, представляващ стопанска сграда “Свинарник”, реализирана в поземлен имот №099015 в землището на с. Лик, местност “Св. Тройца” – стопанския двор, съгласно АОС №814 от 28.07.2008 г. с начална тръжна цена от 7 640 лева.

2. Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 313

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 012143 от 3,846 дка., посевна площ в м.”Петров кръст”, по КВС на с. Лик;

2.Имот № 004100 от 4,805 дка., посевна площ в м.”Св. Петка”, образуван от имот № 004004 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик;

3.Имот № 012966 от 6,038 дка., посевна площ в м.”Ограден дел”, образуван от имот № 012960 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик;

4.Имот № 011646 от 10,797 дка., използвана ливада в м.”Даленец”, образуван от имот № 011593 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Коно Нинов Йорданов.

Решение 314

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 009493 от 2,472 дка., посевна площ в м.”Арахангел”, по КВС на с. Лик;

2.Имот № 011649 от 3,966 дка., изоставена нива в м. ”Чапая”, образуван от имот № 011515 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик;

3.Имот № 011648 от 5,204 дка., изоставена нива в м. ”Чапая”, образуван от имот № 011517 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветко Иванов Драганов.

Решение 315

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 034008 от 5,867 дка., изоставена нива в м.”Друм”, образуван от имот № 034007 по КВС на с. Старо село; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Петков и Иванчо Дилов Ценчовски.

Решение 316

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 005181 от 3,154 дка., посевна площ в м.”Барата”, образуван от имот №005043 по КВС на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вуто Кръстев Вутов.

Решение 317

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 008258 от 1,612 дка., посевна площ в м. ”Даленец” по КВС на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Гено Панталеев Генов.

Решение 318

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 008368 от 1,200 дка., посевна площ в м. ”Железков кръст”, по КВС на с. Лик;

2.Имот № 012967 от 1,002 дка., посевна площ в м. ”Койкина бара”, образуван от имот

№ 012738 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик;

3.Имот № 009553 от 1,335 дка., посевна площ в м. ”Ветрен”, образуван от имот № 009137 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик;

4.Имот № 009552 от 1,005 дка., посевна площ в м.”Ветрен”, образуван от имот № 009137 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Лик; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Ценов Митовски.

Решение 319

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

1.Имот № 041070 от 1,006 дка., пасище, мера в м. ”Лъката”, образуван от имот № 000021 по КВС на с. Старо село; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Филчев Тодоров.

Решение 320

Отпуска еднократна финансова помощ на Митка Сергеева Борисова в размер на 1 600 лв., срещу предоставени разходооправдателни документи.

Решение 321

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за II-ро тримесечие на 2013 година както следва:

м. Април

1.Приемане Отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2012 година.

2.Приемане Отчети за дейността и финансов отчет за 2012 г. на читалищата от община Мездра.

3.Приемане план за работата на Общинска комисия по обществен ред и сигурност за периода м. май 2013 – м. май 2014 година.

м. Май

1.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50% общинско участие.

2.Информация за състоянието на училищната мрежа в община Мездра.

м. Юни

1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра през 2012 година.

2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта през 2012 година.

Решение 322

Общински съвет – Мездра разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор BG161PO001/1.1-12/2011/020 “Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” в размер на 702 920,36 лв. / седемстотин и две хиляди деветстотин и двадесет лева и 36 ст. / представляващи 35% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 100% от общите допустими разходи по проекта.

ПРОТОКОЛЧИК: / п / ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова / / инж. Делян Дамяновски /