Протокол №18 / 22.02.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №18 / 22.02.2013 г.

Решение 280

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.48, ал.1 от Наредбата за съставянето и отчитането на общинския бюджет на община Мездра приема актуализация на бюджета на община Мездра за 2012 година и извършените вътрешни компенсаторни промени между приходните и разходните параграфи, функциите, групите и дейностите на бюджет 2012 година, съгласно Приложение 1.

Решение 281

 1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2012 г. по прихода и разхода,

по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода 11 927 828 лв. / разпределени по параграфи съгласно Приложения № 1, 1а, 2, 3 /

1.2.По разхода 11 927 828 лв. / разпределени по функции, дейности и видове

разходи в Приложения № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7 /

 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. , както следва:

2.1.По прихода 10 628 819 лв.

/ разпределени по параграфи съгласно Приложения № 1, 1а, 2, 3 /

2.2. По разхода 10 628 819 лв.

/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7 /

 1. Приема отчета на капиталовите разходи през 2012г. / Приложение № 8/
 2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г./

Приложение № 10 /

 1. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение на

извънбюджетните сметки и фондове / Приложение № 11 /

 1. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните

сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 12/

 1. Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение на

извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ “ Земеделие “ / Приложение № 13 /.

Решение 282

1.Приема бюджета на община Мездра за 2013 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 11 670 611 лв. / разпределени съгласно единната бюджетна класификация - Приложение № 1,2/в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на

6367074 лв., в това число :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 191 550 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 година в размер на 192 818 лв.,разпределен съгласно Приложение № 9;

1.1.1.3.Приходи от наем имущество в размер на 23 588 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 303 537 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 862 000 лв.;

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 3 369 606 лв.;

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 222 100 лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 518 500 лв.;

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 83 800 лв.;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на -231959 лв.;
1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на -320390 лв.;

1.1.2.8. Заеми от други банки в страната и временно съхраняване средства в размер на - 312850 лв.;
1
.1.2.9.Преходен остатък в размер на 71848 лв. разпределен съгласно Приложение №9;

1.2.По разходите в размер на 11670611 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3, в това число :

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 6367074 лв.;

1.2.2.Местни дейности в размер на 5081446 лв.;

1.2.3.За доф. на делегираните от държавата дейности в размер на 222091 лв.;

1.3.Утвърждава бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по приложение № 14 на Министерство на финансите – приложение 8 на общината.

1.4.Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 1041594 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

1.5.Одобрява разпределението на средствата за целева субсидия за финансиране на капиталови разходи, определени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 518500 лв. за местни дейности, съгласно Приложение№4.

1.6.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.6.1.Членски внос в размер на 3 500 лв.

1.6.2.Помощи за погребения в размер на 1000 лв. в т.ч.

1. разходи за ковчег и надгробен кръст 42,00 лв.;

2. превоз на покойника 25,92 лв.;

3. изкопаване и зариване на гроб – 48,83 лв.

Тази помощ се предоставя безплатно на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“ Мездра и на ветераните от войните по решение на общински съвет Мездра.

1.6.3.Помощи по решение на Общински съвет в размер на 50 000 лв.

1.6.3.1.Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв. за всяко второ родено дете, 100 лв. за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2012г. в община Мездра, както и на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2013г. на територията на община Мездра. Когато са близнаци, децата се третират еднакво.

1.6.4.Определя субсидии за подпомагане на спортни клубове в размер на 63 000 лв.

1.6.5.Допълнително финансиране на маломерни паралелки в училищата в размер на 15176 лв.;

ОУ „Хаджи Димитър“ с.Елисейна 8 672 лв.;

ОУ „Васил Кънчов“ с.Моравица 6 504 лв.

1.7. Приема следните лимити за разходи:

1.7.1.Социално битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;

1.7.2.Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

1.7.3.Представителни разходи в размер на 13 500 лв. от тях:

- на кмета на общината 6 000 лв.

- на председател на общински съвет 3 200 лв.;

- кмет кметство Зверино 500 лв.;

- кметове на кметства 11 бр. по 200 лв. 2 200 лв.;

- кметски наместници 16 бр. по 100 лв. 1 600 лв.

1.7.4.Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 7000 лв. от тях :

- кмет кметство Зверино 500 лв.;

- кметове на кметства 11 бр. по 300 лв. 3 300 лв.;

- кметски наместници 16 бр. по 200 лв. 3 200 лв.

1.8.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни

разходи в полза на работещите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и за които според изискванията за длъжността няма кандидати от съответното населено място, както следва:

- в общинска администрация и бюджетни звена – директор, експерт, специалист;

- в учебните заведения и целодневни детски градини – директор, помощник – директор, учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС;

- в социално заведение - директор, социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател;

1.8.1.Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

Когато пътуващите служители ползват собствен транспорт на бюджетното звено заплащат 50 % от разхода за горивото и смазочните материали на МПС, на база присъствените дни през съответния месец. Средствата се внасят в касата на бюджетното звено и ползват за други услуги.;

1.8.2.Утвърждава поименен списък на лицата с право на транспортни разходи по Приложение 7.

1.9.0пределя 96 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

1.9.1. Държавна дейност 81 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 621523 лв. за сметка на трансфери по единен разходен стандарт, в т.ч за кмет на община и 27 броя в кметства/ 11 кметове, 16 кметски наместници/;

1.9.2. Дофинансиране 15 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 79230 лв. за сметка на общински приходи, в т.ч за кметства -14 бр.

1.9.3.Определя за 2013 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единни разходни стандарти за 2013 г., с изключение на общинските училища, детски градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 5.

1.9.4.Определя числеността на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности , за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложение № 5 .

2. Определя максимален размер на дълга, както следва:

2.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. 6 081 851 лв.

2.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2013 г. 6 081 851 лв.

3.Приема план-сметките на извънбюджетни сметки и фондове, съгласно приложение № 8 към § 26 от ЗДБРБ за 2013 г./Приложение № 6/

Преходен остатък 685 лв.

Приходи 405 510 лв.

По разхода в размер на 220 784 лв.

Остатък на 31.12.2011 г. 185 411 лв.

4.Възлага на кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци и по второстепенни разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности/ по приложение № 3/;

4.1.Определя просрочените задължения от минали години в размер на 619 944 лева, които да бъдат разплатени от бюджет 2013 година до 30.06.2013 г., съгласно разработен от всеки второстепенен разпоредител план – график. Определя просрочени вземания в размер на 268 лв.

4.2.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на кмета на общината да ползва временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината и краткосрочни кредити от банки.

4.3.Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетна сметка на общината за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

5. Възлага на Кмета на общината:

5.1.Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

5.2.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина ,

5.3.Да поддържа функционирането на системата за финансово управление и контрол и Системата за качество по ISO 9001:2008;

5.4. Да отразява служебно промените по общински бюджет с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е предвидено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27ал.1 от ЗОБ/:

6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове

разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

6.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер и без да изменя общия й размер в частта на местните дейности;

6.3.Да кандидатства за средства от Европейските и национални фондове както и от определените със ЗДБРБ за 2013 г. източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

6.4.Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

7.Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да реализират собствени приходи от управление на общинска собственост, такси и цени на услугите;

7.1.Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да коригират служебно през 2013 г. със събраните собствени приходи приходната и разходната част на бюджетите си.

7.2.Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсаторни промени и получените трансфери от други бюджети.

8.Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

8.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

8.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали години; за разходи свързани с дейности за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

Решение 283

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.2 от Закона за управление на етажната собственост Общински съвет – Мездра отменя т.114 от Приложение №1 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Решение 284

На основание чл. 17 от Закона за Общинският дълг:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – “ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: “Община Мездра с енергийно- ефективна образователна инфраструктура”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга – 400 317,80 лв. / четиристотин хиляди триста и седемнадесет лева и 80 ст. /
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
 • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/039

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална

надбавка от 4,715%

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по Договор за

безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-09/2010/039, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от

Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането

за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – “Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Решение 285

На основание чл.11, ал.2 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.44 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и стопанската дейност:

1.Определя за спечелил конкурса за избор на управител за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД – гр.Мездра д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да сключи договор с д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра ” ЕООД.

Решение 286

На основание чл.21, ал.1, т.15 вр. с ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Закона за управление на отпадъците дава съгласие за участие на Община Мездра в регионално сдружение за управление на отпадъците между Община Враца и Община Мездра.

Решение 287

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 година.

Решение 288

1.Общински съвет – гр. Мездра на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 и чл.14, ал.2, т.7 от Закона за общинската собственост и ползването на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на 20 182,999 дка мери и пасища, от които 6 566,183 дка за общо ползване и 13 616,816 дка за индивидуално ползване за 2013 г.. Приема:

· списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях

животни (Приложение № 2)

· данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища по

населени места (Приложение № 3)

· карти за използването на мерите и пасищата по населени места

(Приложение № 4)

2. На основание чл.25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД – 09 – 116 от 21.02.2011 г.на Министъра на земеделието и храните, възлага на кмета на Община Мездра да организира публично оповестени търгове за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд при начална тръжна цена за срок до 5 години е 6 лв/дка. за година (определена със заповед № РД-46-260 от 23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните.

3.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

4.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, въз основа на проведени търгове за тях.

5.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

· поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;

· обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;

· солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;

· осигуряване на противопожарна безопасност;

· заплащане на наема за ползване на общинските мери и пасища при подписване на договора;

· да не се променя предназначението на мерите и пасищата;

· да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;

· да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други отпадъци;

· да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;

· да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;

· общината да предоставя периодично информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия за поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Решение 289

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 г., в точка първа – продажби – общински имот: № 001028 от 1,033 дка представлява нива, трета категория в м. “Острог” съгласно АОС № 1417 от 30.11.2012 г.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 001028 от 1,033 дка представлява нива, трета категория в м. “Острог” съгласно АОС № 1417 от 30.11.2012г. с начална цена от 2 262 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 290

На основание чл.35, ал.1, от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имот: УПИ III в кв. 10 по плана на с. Моравица с площ от 900 кв.м., съгласно АОС № 1423 / 14.01.2013г.

2.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот УПИ III в кв. 10 по плана на с. Моравица с площ от 900 кв.м., съгласно АОС № 1423 / 14.01.2013г. с начална тръжна цена от 4 580,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 291

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Брусен, представляващ незастроен парцел УПИ XI, кв. 1 по плана на с. Брусен с площ от 760 кв.м., съгласно АОС № 879 / 02.02.2009г. с начална тръжна цена от 2 560,00 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 292

На основание чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 година, в точка първа – продажби – общински имоти: № 097001 от 5,356 дка представлява изоставена нива, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1314 от 11.06.2012г.; № 097015 от 1,131 дка представлява друга селскостопанска категория, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1312 от 11.06.2012 г. и имот № 097002 от 1,096 дка представлява друга селскостопанска категория, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1313 от 11.06.2012г.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 097001 от 5,356 дка представлява изоставена нива, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1314 от 11.06.2012 г. с начална тръжна цена от 9 855,00 лева за имот № 097015 от 1,131 дка представлява друга селскостопанска категория, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1312 от 11.06.2012 г. с начална тръжна цена от 2 081,00 лева и за имот № 097002 от 1,096 дка представлява друга селско-стопанска категория, четвърта категория в м. “Харта” съгласно АОС № 1313 от 11.06.2012г. с начална тръжна цена 2 017,00 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 293

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.4, чл.48, ал.1 и чл.53 ,т.1 от Наредбата за РПУРОбИ:

1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за допълване на група от 3 гаражни клетки, всяка със застроена площ от 22,75 кв. м върху имот, общинска собственост, представляващ незастроен терен в гр. Мездра, част от УПИ II, кв. 3 по плана на града, ул. “ Ст. Стамболов”, съгласно

АОС № 590 / 19.01.2006г., при начална цена не по-ниска от 602,90 лева за една гаражна клетка /съгласно приложена данъчна оценка/.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за отстъпено право на строеж за допълване на групата гаражи.

Решение 294

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, вр. с чл.92, ал.1, вр. с чл. 94, ал. 5 от Наредбата за РПУРОбИ да се отдаде под аренда на “МИСОНИ – ЕМ” ЕООД за срок от 25 години за овощна градина – черешови насаждения на поземлени имоти, както следва:

1.1.имот № 000801 от 71,628 дка в м. “Белчов дол”, съгласно АОС № 1425/17.01.2013 г.

1.2.имот № 000800 от 131,596 дка в м. “Белчов дол”, съгласно АОС № 1424/17.01.2013 г.

2.Годишното арендно плащане да се определи съгласно Приложение № 2 към Наредбата на Общински съвет – Мездра за РПУРОбИ.

3. Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за аренда с “МИСОНИ – ЕМ” ЕООД за срок от 25 години при включване в същия на поетите инвестиционни намерения и ангажименти от дружеството.

Решение 295

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра дава име на площада “ Площад на Свободата” в с. Долна Кремена, намиращ се при паметната плоча, издигната в чест на посрещането на 08.11.1877 г. на руски освободители.

Решение 296

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на Маринела Веселинова Гачева от гр. Мездра, ул. “Странджа” №38.

Решение 297

На основание чл.12, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност и заявление от управителя на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД освобождава Красимир Трифонов Николов от длъжността управител на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД, считано от 25.02.2013 г..

Решение 298

1.На основание чл.12, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване

правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност избира Божидар Цолов Червеняшки за управител на “Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за срок от 6 месеца, считано от 25.02.2013г. с месечно възнаграждение в размер на 500 лева.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за управление с

Божидар Цолов Червеняшки .

3. Възлага на управителя да подготви и внесе документи за вписване в

Търговския регистър.

ПРОТОКОЛЧИК: / п / ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова / / инж. Делян Дамяновски /