Протокол №17/ 31.01.2013 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №17/ 31.01.2013 г.

Решение 265

Утвърждава Стратегически и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Мездра за 2013 година.

Решение 266

Приема отчет за изпълнение на Програма  за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 година.

Решение 267

Разрешава на кмета на община Мездра да подпише образец на запис на заповед по договор BG161РО001/1.1-09/2010/039 „Община Мездра с енергийно – ефективна образователна инфраструктура” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 265 289,94 лева /двеста шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет лева и 94 ст./ съставляваща 35% от стойността на предоставената от Договорящия орган безвъзмездна финансова помощ, представляваща 85% от общите допустими разходи по проекта.

Решение 268

Потвърждава Решение №188 прието с Протокол №13 от 27.09.2012 година:

Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по програма „Младежта в действие”, дейност „Младежта по света”, поддейност 3.1.2. Сътрудничество с държави граничещи с Европейския съюз – Обучения и работа в мрежа – семинар на тема „Изтокът среща Запада за младежка заетост” .

Решение 269

Приема План за действие на Община Мездра за изпълнение на интеграционните политика 2013 – 2014 година.

Решение 270

Възлага на кмета на Община Мездра да покани специалисти по архитектурно – пространствено оформление за експертно мнение за мястото на паметник на Васил Левски , което да бъде обсъдено в Общински съвет – Мездра.

Решение 271

1.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52 , т.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.УПИ ІІІ в кв.1 по плана на с.Брусен с площ от 800 кв.м., съгласно АОС №869/20.01.2009 г. – с начална тръжна цена от 2 700, 00 лева.

1.2.УПИ V в кв.1 по плана на с .Брусен с площ от 790 кв.м., съгласно АОС №871/26.01.2009 г. – с начална тръжна цена от 2 700, 00 лева.

1.3.УПИ VІ в кв.1 по плана на с.Брусен с площ от 845 кв.м. , съгласно АОС №872/27.01.2009 г. – с начална тръжна цена от 2 800, 00 лева.

1.4. УПИ ХІІ в кв.1 по плана на с.Брусен с площ от 830 кв.м. , съгласно АОС №880/02.02.2009 г. – с начална тръжна цена от 2 800, 00 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 272

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС , чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ ОбС – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра имот от 595,00 кв.м., представляващ УПИ VІІІ, пл.№671 в кв.92 по плана на с.Зверино, съгласно АОС №1421/07.12.2012 г. на стойност 2 800, 00 лева при ликвидиране на съсобственост с г-жа Надя Томова Цекова собственик на жилищната сграда.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 273

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ ОбС – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община – Мездра имот от 400.00 кв.м., представляващ УПИ ХІІІ, пл.№435 в кв.24 по плана на гр.Мездра, ул.”Ас.Златаров”№4, съгласно АОС№1419/14.12.2012 г. на стойност 9 800,00 лева при ликвидиране на съсобственост с Владимир Цеков Цеков и Асен Христов Цеков – собственици на  жилищната сграда и подобренията в гр.Мездра , ул.”Асен Златаров” №4.

2.Възлага на Кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ с упълномощен представител на собствениците на жилищната сграда .

Решение 274

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

1.Имот № 000449 с площ от 0,449 дка,  в м.”Красиловец”, по КВС на

с.Царевец, образуван от имот № 000449;

2.Имот № 000487 с площ от 0,623 дка,  в м.”Торишката рудина”, по

КВС на с.Царевец, образуван от имот № 000482 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Цеков Мончев б.ж. на с.Царевец.

Решение 275

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

  1. Имот № 025032 с площ от 2,579 дка, пустееща не обработваема

земя в м.”Острога”, по КВС на с.Брусен, образуван от имот № 025030;

  1. Имот № 016015 с площ от 3,013 дка, нива в м.”Под селото”, по

КВС на с.Брусен, образуван от имот № 016006 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марко Нинов Тонов б.ж. на с.Брусен.

Решение 276

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

  1. Имот  № 003160 от 2,914 дка, посевна площ в м.”Мокра”,

образуван от имот № 003151 в с.Лик;

  1. Имот № 002092 от 1,249 дка, посевна площ в м.”Прокара”,

образуван от имот № 002084 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Лик;

  1. Имот № 002089 от 1,942 дка, посевна площ в м.”Рагьовото”,

образуван от имот № 002084 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Лик;

  1. Имот № 002093 от 5,388дка, посевна площ в м.”Падината”,

образуван от имот № 002084 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Тренчев Диков  б.ж. на с.Лик;

Решение 277

Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Мездра , съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА за периода юни – декември 2012 година.

Решение 278

Приема Отчет за дейността на Общински съвет- Мездра и неговите комисии за ІІ – ро полугодие на 2012 година.

Решение 279

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за учредяване на сервитут за „Реконструкция, изместване и повдигане на съществуващи стълбове от електропровод „Рашов дол”  засягаш общински ПИ №000717, ПИ №000737 и ПИ №000322” след влизане в сила на ПП.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП – ПП за „Реконструкция, изместване и повдигане на съществуващи стълбове от електропровод „Рашов дол” и подземна кабелна линия 20 кV и ЗРУ за присъединяване на МВЕЦ „Надежда”  към електроразпределителната мрежа с трасе засягащо следните поземлени имоти: ПИ №010007, ПИ №037035, ПИ №038063, ПИ №038064, ПИ №038002, ПИ №038048 в землището на с. Зверино и ПИ №000322, ПИ №000717, ПИ №000727, ПИ №000728, ПИ №000729, ПИ №000731, ПИ №000732, ПИ №000735, ПИ №000736, ПИ №000737, ПИ №001173, ПИ №001298, ПИ №101001 и ПИ №101002, , в землището на с. Оселна.

ІІІ. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.

ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/