Протокол №16/ 27.12.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №16/ 27.12.2012 г.

Решение 245

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Мездра, допълва и изменя  Приложение №1 към чл.50 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра както следва:

  1. В т. 63 след текста „за строеж на огради” се допълва нов абзац „ – за ремонт и реконструкция на съоръжения”. Такса – 0,2% от стойността
  2. Създава се нова т.63а – Одобряване на идеен инвестиционен проект. Такса – 50% от таксата по т.63
  3. Създава се нова т.63б – Одобряване на проект-заснемане за възстановяване на изгубени строителни книжа. Такса – 50% от таксата по т.63

4.Точка 64 – Одобряване на инвестиционен проект за узаконяване се изменя както следва:

ЗОНА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

I-ва зона

лв./м2 РЗП

II-ра зона

лв./м2 РЗП

III-та зона

лв./м2 РЗП

Села,

извънселищни

територии

Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради 1.50 1.25 1.00 0.50
Допълващо застрояване с домакинско предназначение 1,00 1.00 0.75 0.50
Многофамилни жилищни сгради 3.00 2.50 1.75 0.50
Сгради за обществено обслужване 2.50 2.00 1.50 0.50
Производствени сгради 2.00 1.75 1.25 0.50
Линейни строежи- за 1 мl 1.00 0.25 0.25 0.25

5.Създава се нова т.65а  – Издаване на разрешение за строеж по КПИИ.

Такса: 30 лв. за строежи V и VІ категория, умножена с коефициент 1,3

100 лв. за строежи І-ІV категория, умножена с коефициент 1,3.

6.т. 66 Издаване на акт за узаконяване се изменя както следва:

Такса: Града селата
Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради 100.00 50,00
Допълващо застрояване с домакинско предназначение 50,00 25,00
Многофамилни жилищни сгради 500,00 250,00
Сгради за обществено обслужване 200.00 100,00
Производствени сгради 500,00 500,00
Линейни строежи 200,00 200,00

7.Създава се нова т. 68а Издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ. Такса – 20 лв.

8.Създава се нова т. 71а – Заверяване на строителен протокол обр.3.Такса – 20 лв.,                                   Бърза услуга – 40 лв.

9.Създава се нова т. 71б – Съставяне на протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за завършване на сграда в груб строеж. Такса – 20 лв.

10.В т.72, таксата се изменя както следва: След 20 лв.+ се добавя „½ от „

11.т.75 се изменя както следва: Текста „Разрешение за строеж за ограда се заличава” и се вписва „Започване производство по узаконяване на строеж по §127 ПЗР на ЗИД на ЗУТ”.  Таксата  30,00 лв. се изменя на 50,00 лв.

12.т.76 се изменя както следва: След текста „§16, ал.1 от ЗУТ” се добавя „или §127, ал.1 от ЗУТ”

13.т. 79а се изменя както следва:  След текста „удостоверение” се добавя „и скица”. Таксата 30,00 лв. се изменя на  50,00 лв.

14.т.81 се изменя както следва: Текста „по чл.124” се заменя с „по чл.124а, ал.1 и ал.5”

15.т. 88 се изменя както следва:  Текста „Одобряване на ПУП – ПРЗ” се заменя с „Разглеждане и одобряване на ПУП/ЧИПУП – ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП, РУП„. След текста „извън регулация” се допълва нов абзац „Парцеларен план” с такса – 20 лв. за имот, но не по-малко от 200 лв.

16.Създава се нова т. 88а – Изменение на одобрен План на новообразувани имоти по §4к ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Такса – по §4к, ал.8, т.1, 2, 3 – 50 лв.

по §4к, ал.8, т.4, 5 – 100 лв.

17.Създава се нова т.88б – Изменение на дворищната регулация при условията на §8, ал.2, т.3 от ЗУТ. Такса – 50,00 лв.

18.В т. 90 текста „-по ЗОП” и таксата „от 50-500 лв.” се заличават.

19.Създава се нова т.113а – Процедура по премахване на законно изграден строеж в собствен имот. Такса – 20,00 лв.

Решение 246

1.Отменя Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди

за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Мездра съгласно чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията, приета с Решение №39/28.02.2008 год. от Протокол №5/28.02.2008 год. на Общински съвет – Мездра.

2.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Мездра приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Мездра.

Решение 247

На основание чл.66 а от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от

Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема Годишна Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.

Решение 248

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година Общински съвет – Мездра утвърждава актуализирана документация на капиталовите разходи на община Мездра за 2012 година и приема свързаните с нея вътрешни компенсаторни промени в разходите по бюджета за 2012 година, съгласно следните приложения:

1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2012 година на община Мездра.

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компесаторни промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталови разходи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2012 година.

3.Приложение №3 – Справка за вътрешни компесаторни промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталови разходи финансирани със собствени средства за капиталови разходи за 2012 година.

4.Приложение №4 – Справка за направените компесаторни промени между разходните параграфи, функции и дейности по бюджета за 2012 година.

Решение 249

На основание чл.17,чл.18 и чл.19 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:

1.Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема за автобусни линии:

1.1. гр. Мездра – с. Елисейна

1.2. с. Зверино – с. Оселна

1.3. с. Зверино – гр. Мездра

1.4. с. Игнатица – с. Зверино

1.5. с. Очин дол – с. Зверино

1.6. с. Очин дол – гр. Мездра

2. Утвърждава “Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства “ – приложение № 3.

3. Утвърждава линиите и курсовете , които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица – приложение № 4.

4. Утвърждава “Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите“- приложение №5

5. Утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници- приложение № 6.

6. Утвърждава “Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници”  – образец № 7.

7. Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

8. Размер на гаранцията за участие в конкурса – 500 лв.

9.ОбС  определя цена на конкурсната документация за провеждане на конкурса в размер на 50 ( петдесет ) лв.

10. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми , в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

11.Определя комисия за провеждане на конкурса , разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите , в състав:

Председател – представител на Об А – Мездра

Членове :  – правоспособен юрист

- представител на ОбА – Мездра

- представител на Об А – Мездра

- представител на Об С – Мездра

- представител на ИА “АА “ Враца

- представител на “Пътен контрол “ РУ Мездра

- представител на “ НАП “- В. Търново , офис Враца

- представител на браншова организация в областта на автотранспорта

12. Общинският съвет делегира права на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия , във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси , сервизна база и гаражна площ и други въпроси , за които е необходимо допълнително изясняване.

13.Общински съвет – Мездра упълномощава кмета на общината през времето на действие на новият договор във връзка със съществени изменения в пътникопотока , да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 250

На основание чл.16, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в община Мездра :

1.Определя за спечелил конкурса за избор на управител за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр.Мездра Красимир Трифонов Николов.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да сключи договор с Красимир Трифонов Николов за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Решение 251

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,  чл. 44, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност и с  чл. 3, ал.1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения:

1.Обявява конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение- Мездра” ЕООД.

2.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1.Основни изисквания:

2.1.1. Образование – висше

- квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт ;

- лица с образователно- квалификационна степен “магистър” по

икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2.1.2.Трудов стаж -  най малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или икономист- кандидатите притежаващи образователно- квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

2.1.3.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2.Специфични изисквания:

2.2.1.Компютърна грамотност;

2.2.2.Опит на подобна позиция е преимущество.

3.Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

3.1.Необходими документи:

- Молба свободен текст;

- Автобиография;

- Актуална снимка;

- Актуално свидетелство за съдимост;

- Нотариално заверени копия от диплом  за завършено висше обра-

зование и други документи удостоверяващи квалификация.

- Копие от трудова и служебна книжка  /ако има такава/.

- Декларация по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност.

-         Програма за развитие на дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за

тригодишен период, която се представя в отделен запечатан плик.

3.2.Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в Общински съвет – Мездра, в срок до 17.00 часа на 07.02.2013 година.

4.Място и срок в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите предмет на събеседването.

4.1.Информация относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, може да се получи всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа в деловодството на „ МБАЛ – Мездра ” ЕООД в периода от 10.01.2013 г. до 28.01.2013 година.

4.2.Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са следните:

- Програма за развитие и дейността на на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за

тригодишен период;

-          Закон за лечебните заведения;

-          Закон за здравето;

-          Други нормативни актове в областта на здравеопазването.

5.Конкурсът ще се проведе на 08.02.2013 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Мездра , ет.ІV , малка заседателна зала.

6.Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни 2000 година

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Конкурсът се провежда на три етапа:

-          проверка на съответствието на представените документи с

предварително обявените изисквания по чл.3, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

-          представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на

лечебното заведение за тригодишен период;

-          събеседване с кандидатите.

7.Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ –

Мездра” ЕООД, съгласно Приложение №1.

8.Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател:инж.Генади Събков Събков – зам.-кмет на община Мездра

Секретар:Цветомир Николаев Стоев – юрист

Член: д-р Анета Георгиева Ставрова – директор на РЗИ – Враца

Член: д-р Митка Георгиева Лечева

Член: д-р Ивайло Тошев Тодоров

Решение 252

Във връзка с кандидатстването на област Враца за присъединяване към Програма за трансгранично сътрудничество България Сърбия пред програмен период 2014 – 2020 г. Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да бъде включена към допустимата област на програмата.

Решение 253

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС , чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52 , т.31 от Наредбата на РПРУРОбИ:

1.Да се проведе търг за продажба на „Дом за деца с душевни недъзи” с.Кален включващ земя – 1800 кв.м., основна триетажна масивна сграда, стопански постройки и подобрения в парцел І- ви, пл.№54 в кв. 5 по плана на с.Кален , община Мездра, съгласно АОС №579/05.12.2005 г. с начална цена – 47 500 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжна процедура и сключи договор  за продажба на имота.

Решение 254

1.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.УПИ ІV в кв.1 по плана на с.Брусен с площ от 740 кв.м., съгласно АОС №870/26.01.2009 г. с начална тръжна цена 2 500 лева.

1.2.УПИ ХІІІ в кв.1 по плана на с.Брусен с площ от 750 кв.м., съгласно АОС №882/03.02.2009 г. с начална тръжна цена 2 540 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура  и сключи договори за продажба на имотите.

Решение 255

На основание чл.39, ал.4 от ЗОС:

1.Учредява безвъзмездно право на ползване до разпореждане с общинска собственост, но за срок не по-голям от 3 години, на Спелеоклуб – Мездра, на част от имот, частна общинска собственост УПИ V-1300 в кв.80 на ул.”Ал.Стамболийски” №94, АОС №626/13.06.2006 г. в т.ч.:

1.Източно крило

І етаж

- фоае с коридор          – 45,75 кв.м.;

- портиерна          -   5,10 кв.м.;

- столова             – 89,80 кв.м.;

- сервизни помещения-  8,00 кв.м.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за безвъзмездно ползване.

Решение 256

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд и учредяване вещно право на ползване „за кариера за добив на подземни богатства, депо и транспортен достъп” за следните имоти:

-   ПИ №000003, местност „Дедово хр. кладенче” в землището на с. Кален  ЕКАТЕ 35314 с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, актуван с акт за ЧОС №1191/13.01.2012 год., вписан в Службата по вписванията, с площ от 535,089 дка., от които 20,667 дка. от имота попадат в отдел 384/с – широколистна гора.

-   ПИ №000025, местност „Главоча” в землището на с. Кален  ЕКАТЕ 35314 с начин на трайно ползване „пасище мера”, актуван с акт за ПОС №1184/13.01.2012 год., вписан в Службата по вписванията,  с площ от 55,773 дка.

-   ПИ №000026, местност „Главоча” в землището на с. Кален  ЕКАТЕ 35314 с начин на трайно ползване „пасище мера”, актуван с акт за ПОС №1182/13.01.2012 год., вписан в Службата по вписванията, с площ от 21,258 дка.

-    ПИ №035026, местност „Шумака” в землището на с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, актуван с акт за ПОС №1183/13.01.2012 год. вписан в Службата по вписванията с площ от 238,746 дка.  от които 17,797 дка. от имота попадат в отдел 385/в – широколистна гора, а 0,234 дка. попадат в отдел 385/г – широколистна гора.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ. На основание чл.75, ал.2, т.3 и чл.69, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава

съгласие да се промени предназначението и учреди право на ползване на:

-   ПИ №000098, местност „Дедово хр. кладенче” в землището на с. Кален  ЕКАТЕ 35314 с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, актуван с акт за ЧОС №1189/13.01.2012 год., вписан в Службата по вписванията, с площ от 18,101 дка. които  попадат в отдел 384/о – широколистна гора.

-   ПИ №000099,  местност „Дедово хр. кладенче” в землището на с. Кален  ЕКАТЕ 35314 с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, актуван с акт за ЧОС №1189/13.01.2012 год., вписан в Службата по вписванията, с площ от 29,261 дка. които  попадат в отдел 384/л – широколистна гора.

ІІІ. На основание чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ и чл.61, ал.3, т.4 ЗГ дава съгласие да се

учреди право на прокарване на кабелна линия за ел. захранване, съгласно изготвен парцеларен план през ПИ №000003, 000618 в землището на с. Кален и ПИ №035026 в землището на с. Горна Кремена.

ІV. Дава съгласие за изработване на ПУП за „Кариера за добив на подземни

богатства” и ПП за ел. захранване на кариерата за имотите описани в т.І и т.ІІ от настоящето решение, находящи се в землището на с. Кален и с. Горна Кремена.

V. Дава съгласие площите от имотите, попадащи в концесионната площ и за депо

за която ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти.

VІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Илинденски

мрамор” ООД, за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.74, ал.2 от ЗГ и извърши процедурите по промяна на предназначението на земеделските земи и горските територии съгласно разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите.

ІІ. Стойността на сделката по учредяване възмездното право на ползване и

нормативно определените данъци и такси, да се внесат в 14 дневен срок от влизане в сила на Заповедта за учредяване правото на ползване и преди одобряване на ПУП.

VІІІ. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими

административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 257

Приема Културен календар на община Мездра за 2013 година.

Решение 258

1.Приема информация за развитие на туризма в община Мездра и за дейността на Консултативния съвет по туризъм.

2.Приема Програма за развитие на туризма в община Мездра за 2012 – 2015 година.

Решение 259

Общински съвет – Мездра подкрепя Национална кампания „Достъп до спорт в Българските общини” и приема ДЕКЛАРАЦИЯ за достъпа да спорт в община Мездра.

Решение 260

На основание чл.59, ал.4 от Закона за физическото възпитание и

спорта и Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра , приета с Решение №141/28.06.2012 година на Общинска съвет – Мездра, раздел ІІІ  „спорт за високо спортно майсторство”:

1.Учредява годишна стипендия в размер на 5 000лева за подпомагане на спортно – състезателната подготовка и възстановяването на Митко Руменов Ценов.

2.Учредява финансова годишна  награда за Йоло Николов Николов в размер на 5 000 лева с цел стимулиране и мотивация на спортно – педагогическата му дейност, за работата му на територията на Община Мездра и издигане на спортния и престиж.

3.Учредените стипендия и  награда да бъдат предоставени от Община Мездра по сметката на СК„ Атлет” през 2013 година.

Решение 261

На основание § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца/ на собственици при изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост както следва на :

-      Имот № 016008 с площ от 4,067 дка,  в м.”Реката”, по КВС на с.Брусен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цоло Тошев Иванов и Иван Тошев Иванов б.ж. на с.Брусен.

Решение 262

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за І– во тримесечие на 2013 година, както следва:

м. януари

1.Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година.

Докл.:Иван Аспарухов

2. Отчет за изпълнение на актовете на общинския съвет /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/.

Докл.:Иван Аспарухов

3.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през ІІ –ро полугодие на 2012 година.

Докл.:инж.Д.Дамяновски

м.февруари

1.Актуализация на бюджета на община Мездра за 2012 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2012 година.

Докл.:Ив.Аспарухов

3.Приемане бюджет на община Мездра за 2013 година.

Докл.:Ив.Аспарухов

м.март

1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2007-2013 година.

Докл.:Група за наблюдение

2.Приемане отчет за изпълнение Програмата за управление на община Мездра

за мандат 2011 –2015 г.

Докл.: Ив.Аспарухов

3.Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2012 година.

Докл.:Управител на ОбП„Чистота”

4.Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2012 година.

Докл.:Началник РПУ

5.Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2012 година.

Докл.:Председателя на ОбКОРС

6.Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2012 г..

Докл.:Председателя на МКБППМН

Решение 263

Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Проект „Красива България” през 2013 г. по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове, Проект „Разширяване и увеличаване капацитета на Дом за стари хора  Мездра”.

Решение 264

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план, комуникационно – транспортна схема и ел.схема за изграждане на МВЕЦ „Надежда”, обхващащ ПИ №100007, ПИ №037035, ПИ №038063 в землището на с.Зверино; ПИ № 000717, ПИ №000727,  ПИ №000728, ПИ №000729, ПИ №000731, ПИ №000732,

ПИ №001173, ПИ №001298 в землището на с.Оселна; ПИ №000256, ПИ №000275 в землището на с.Зли дол, Община Мездра, област Враца.

Решението да се обяви по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/