Протокол №15/ 29.11.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №15/ 29.11.2012 г.

Решение 224

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА приема Програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Мездра 2012 – 2020 година.

Решение 225

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА приема Програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Мездра 2012 – 2014 година.

Решение 226

На основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.50, ал.2 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 60 от Наредба №30 от 02.12.1998 год. за ползване на дървесината от горите приема изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра, както следва:

§1. В раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, в чл.19, ал.1 се създава нова точка 7 със следния текст: За поставяне на „типов контейнер” /складов, санитарен, офисен/ се заплаща такса за ползване на място в размер на:

  • за тип LC6`, LC8`, LC9` – 60 лева на година
  • за тип LC10`, LC15`, LC20` – 100 лева на година.

Разрешението за ползване на място по т.7 се издава от кмета на Общината, след конкретизиране на мястото по одобрена схема от гл. архитект на Общината, заплащане на определената такса и представяне на служебна бележка на липса на задължения към Община Мездра.

§2. В раздел ІХ „Други местни такси определени със закон” се правят следните изменения:

1. т.1 от чл.42а се изменя както следва:

№ по ред

Наименование

Мярка

Такса на корен (в лв.)

1.

Иглолистен объл дървен материал:
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75
I клас на сортимента куб. м 50
II клас на сортимента куб. м 40
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 25
IV и V клас на сортимента куб. м 15
в) дребен: куб. м 8
г) За дървен материал от бяла мура се заплаща съответната такса по т. 1, букви „а“ и „б“, увеличена с 50 на сто

2. т.2 от чл.42а се изменя както следва:

№ по ред Наименование Мярка Такса на корен (в лв.)
Бук, дъб, габър и други твърди широколистни Цер, акация, липа, бреза и меки широколистни Орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни
2. Широколистен объл дървен материал
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75 40 130
I клас на сортимента куб. м 50 35 85
II клас на сортимента куб. м 40 30 60
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 20 20 20
IV и V клас на сортимента куб. м 12 12 12
в) дребен: куб. м 8 8 8

3. т.3 от чл.42а се изменя както следва:

№ по ред

Наименование

Мярка

Такса на корен (в лв.)

3. Дърва за горене и вършина:
а) дърва от иглолистни дървесни видове

пр. куб. м

4

б) дърва от широколистни меки дървесни видове

пр. куб. м

4

в) дърва от широколистни твърди дървесни видове

пр. куб. м

10

г) вършина пр. куб. м 1

§3. В раздел ІХ „Други местни такси определени със закон” в чл.42б се правят следните изменения:

1. В ал.3, текста „50 на сто от таксата по чл.1” се заменя с „50 на сто от таксата по чл.42а” .

2. В ал.5, текста „50 на сто от таксата по чл.1” се заменя с „50 на сто от таксата по чл.42а” .

§4. В раздел ІХ „Други местни такси определени със закон” се създава

нов чл.42д, със следния текст:

чл.42д ал.1. За издаване на разрешителни съгласно чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите се събират следните такси:

1. За издаване на разрешително за водовземане от води, включително от

язовири и микроязовири – публична общинска собственост – 250,00 лв.

2.За издаване на разрешително за ползване на воден обект –

публична общинска собственост с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ – 250,00 лв.

чл.42д ал.2. За продължаване срока на издадено разрешително за водовземане/водоползване по ал.1 се събира такса в размер на 100,00 лв.

чл.42д ал.3. За изменение и/или допълнение на разрешително  за извършване на дейностите по ал.1  се събира такса в размер на 130,00 лв.

§5. В раздел ІХ „Други местни такси определени със закон” се създава

нов чл.42е със следния текст:

Чл.42е За правото на ползване на водите – публична общинска собственост се събират такси определени по Тарифа за таксите за водовземане и ползване на воден обект – Приложение по чл.42е

§6. В раздел ІХ „Други местни такси определени със закон” се създава

нов чл.42ж със следния текст: За промяна на предназначението на земи от ОПФ за неземеделски нужди се събира такса определена по Тарифа за таксите, които се плащат при промяна предназначението на земите от ОПФ – Приложение по чл.42ж.

Решение 227

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра :

1.Одобрява план – сметките на разходите за услугите за 2013 година.

1.1.Сметосъбиране  и смето-извозване по населени места в размер на 514 219 лева /Приложение №3,4,4 а, 4 б, 4 в/.

1.2.Обезвреждане на битови отпадъци по населени места в размер на 309 974 лева /Приложение №5/.

1.3.Чистота на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 307 654 лева /Приложение №6, 6 а,6 б, 6 в/.

2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци  и други общински приходи.

3.Определя такса битови отпадъци за 2013 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер с обем 4 куб. ; “ Бобър” с обем 1.1 куб.; кофи от 110 литра , както следва:

3.1.Сметосъбиране  и смето-извозване в лева за годината за стандартен съд:

– за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.      1599.50 лева годишно

– за 1 бр.” Бобър” с обем 1.1 куб.         424.40 лева годишно

– за 1 бр. кофа от 110 литра                  77.80 лева годишно

3.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения според количеството в лева за годината за стандартен съд:

– за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.       980.74 лева годишно

– за 1 бр.” Бобър” с обем 1.1 куб.        367.78 лева годишно

– за 1 бр. кофа от 110 литра                 53.94 лева годишно

Решение 228

На основание чл.181, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за горите:

1.Определя Териториално поделение на държавно горско стопанство – Мездра /ТПДГС – Мездра/ да осъществява управлението на горските територии – собственост на общината.

2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за управление на горските територии 0 собственост на общината с ТПДГС – Мездра.

Решение 229

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА отменя Решение №197 на Общински съвет – Мездра , прието с Протокол №14 от 1.11.2012 година.

Решение 230

Приема Планове  за дейността през 2013 година на Народните читалища в Община Мездра, както следва:

1.Читалище “Просвета 1925“- гр.Мездра

2.Читалище “Съзнание – 1899 “ – с. Типченица

3.Читалище “ Наука – 1919 “- с. Лик

4.Читалище “Просвета – 1928 “-с.Царевец

5.Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897 “- с.Горна Кремена

6.Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919 “- с.Игнатица

7.Читалище “Светлина “ – с.Брусен

8.Читалище “Подем – 1928“ – с.Руска Бяла

9.Читалище “Пробуда – 1928 “ – с.Върбешница

10.Читалище “Светлина 2007” – с.Крапец

11.Читалище “Светлина 1926 – Моравица “ – с.Моравица

12.Читалище “Факел 1926 “ -с.Зверино

13.Читалище “Фар -1927 “- с.Люти дол

14.Читалище “Искър – 2004 “- с.Зли дол

15.Читалище “Просвета Ребърково – 1925” – с.Ребърково

16.Читалище “Просвета – 1923 – Боденец “- с.Боденец

17.Читалище “Просвета -1897“ – с. Долна Кремена

18.Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ – с.Оселна

19.Читалище “Христо Ботев  1927“ –  с. Елисейна

20.Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ – с.Дърманци

21.Читалище “Колката “ – с.Люти брод.

Решение 231

1.В системата на разделното събиране на битови отпадъци през 2013 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление/ по приложения образец/ в срок до 31 декември 2012 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2013 година.

2.Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2013 година, както следва:

2.1.Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ

– гр. Мездра – 40 кг.хартия

– село Зверино  – 30 кг.хартия

2.2.Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

– гр.Мездра  – 30 кг. хартия

– село Зверино – 20 кг.хартия

2.3.Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота

– гр.Мездра – 70 кг. хартия

– село Зверино – 50 кг. хартия

2.4.Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала

– гр.Мездра – 60 кг.хартия

– село Зверино – 40 кг.хартия

2.5.Производствени площадки – за 1 дка площ

– гр.Мездра – 3 т. хартия

– село Зверино – 1 т.хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни  и цветни метели, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договорите с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2012 година.

Решение 232

Предлага на управителите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД влаковете КПВ 70212 тръгващ от Мездра на 07.36 часа и пристигащ във Враца на 07.54 часа и ПВ 70103 тръгващ от Враца на 17.23 часа  и пристигащ в Мездра на 17.42 часа да останат и в новото разписание на БДЖ влизащо в сила от 9.12.2012 година.

Решение 233

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА приема предложените оценки на сгради и енергийно оборудване и дава съгласие за продажбата на следните обекти:

1.Сграда на ТП „Сърдечна болница” в ПИ №000027 в землището на с.Крета, община Мездра  при цена 7 032 лв. без ДДС.

2.Сграда ТП”Къмпинг” в ПИ №016018 в землището на с.Люти брод, община Мездра при цена 1 609 лв. без ДДС.

3.Енергийно оборудване на ТП „Сърдечна болница” в ПИ №000027 в землището на с.Крета, община Мездра  при цена 4 011 лв. без ДДС.

4.Енергийно оборудване на ТП „Къмпинг” в ПИ №016018 в землището на с.Люти брод, община Мездра при цена 4 883 лв. без ДДС.

Решение 234

Общински съвет – Мездра подкрепя предложението за изграждане на паметен знак – монумент на Иван Вазов в с.Елисейна, община Мездра.

Решение 235

1.На основание чл.35, ал.1 от ЗОС , чл.36, ал.1, т.1, чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОБИ Общински съвет – Мездра дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 година , в точка първа – продажби имот – частна общинска собственост № 020180 в м.”Шербовец” в землището на с.Крапец с площ от 5, 059 дка , представляващ ливада, седма категория, съгласно АОС №1401/01.10.2012 година с предложена цена от 5 059 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот собственост № 020180 в м.”Шербовец” в землището на с.Крапец с площ от 5, 059 дка ,  съгласно АОС №1401/01.10.2012 година с предложена цена от 5 059 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 236

1.На основание чл.36 , ал.1, т.2 от ЗОС , чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се ликвидира съсобственост чрез изплащане дела на община Мездра имот от 150, 00 кв.м. , представляващ идеална част от УПИ VІ – 155 в кв. 33 по плана на с.Боденец, съгласно АОС №1358/ 29.08.2010 г. на стойност 1 950.00 лева при ликвидиране на съсобственост с Владимир Петков Готов.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 237

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС , чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на община Мездра имот от 1 100, 00 кв.м., представляващ УПИ І , пл.№92 в кв.28 по плана на с.Г.Кремена , съгласно АОС №1400/27.09.2012 г. на стойност 5 000 лева при ликвидиране на съсобственост с представляващите „Ариел – ТН”ЕООД , гр.Мездра с ЕИК – 106517564.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от РПУРОбИ.

Решение 238

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.193 от ЗУТ дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелни линии 20 кV и право на строеж на КТП 20/0,4 кV, за електрозахранване на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо-2” , след влизане в сила на ПУП-ПРЗ и ПП за следните имоти:

- ПИ №015001 в землището на с. Горна Кремена – публична общинска

собственост – с начин на трайно ползване полски път и ПИ №015088 в землището на с. Горна Кремена – публична общинска собственост – с начин на трайно ползване полски път .

ІІ. Дава съгласие за допълване разрешението за изработване на ПУП – ПП за „Електрозахранване, кабелни линии 20 кV, КТП 20/0,4 кV за захранване на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо-2” с имотите описани в т.І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Горна Кремена.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „ДИОНИСОМАРБЛЕ – БЪЛГАРИЯ”ЕООД, ЕИК 121670026 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.

ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 239

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

Имот № 019035 с площ от 2,050 дка,  в м.”Зад краварника”, по КВС

на с.Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цветана Иванова Йотова  /Векова/ б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 240

На основание § 27, ал.2, т.1 и т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 016012 с площ от 4,793 дка, нива в м.”Под село”, по КВС

на с.Брусен, образуван от имот № 016001;

- Имот № 016011 с площ от 4,102 дка ,нива в м.”Под село” по КВС на

с.Брусен , образуван от имот № 016001 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Славчо и Пешо Василеви Язовски  б.ж. на с.Брусен.

Решение 241

На основание § 27, ал.2, т.1 и т2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 009545 с площ от 3,065 дка, посевна площ в м.”Св.Илия”, по КВС

на с.Лик, образуван от имот № 009404;

Имот № 011643 с площ от 1,379 дка, посевна площ в м.”Св.Тройца”, по

КВС на с.Лик, образуван от имот № 011545;

-         Имот № 012120 с площ от 3,375 дка, посевна площ в м.”Край село”, по

КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Дико Иванов Тренчев  б.ж. на с.Лик.

Решение 242

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-  Имот № 049034 с площ от 4,394 дка, нива в м.”Падината”, по КВС

на с.Ослен Криводол, образуван от имот № 049030;

-  Имот № 009546 с площ от 4,959 дка, посевна площ в м.”Ветрен”,

по КВС на с.Лик, образуван от имот № 009114;

-  Имот № 038118 с площ от 2,586 дка, ливада в м.”Ливадето”, по

КВС на с.Ослен Криводол, образуван от имот № 038114 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков  б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 243

Одобрява изплатените разходи за командировки през трето тримесечие на 2012 година на инж.Делян Василев Дамяновски – председател на Общински съвет – Мездра в размер на 80. 00 лева.

Решение 244

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 буква „а” на Закона за водите Общински съвет – Мездра дава съгласие за откриване на процедура и издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Крапец” /публична общинска собственост АКТ № 74/16.12.1999 г. / на фирма „Мездратекс” ЕООД, с цел задоволяване промишлени нужди на фирмата.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                 /инж. Делян Дамяновски/