Протокол №14/ 1.11.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №14/ 1.11.2012 г.

Решение 195

Приема информацията за готовността  на Община  Мездра за есенно – зимния сезон 2012 – 2013 година.

Решение 196

1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра да представлява Община Мездра на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ ”Христо Ботев” – гр.Враца на 19.11.2012 г.  /съответно 03.12.2012 г./ и да гласува по предложения проект за решение,      както следва:

По 1 т. от дневния ред да гласува „ЗА” промяна в състава на съвета на директорите .

По 2 т. от дневния ред да гласува „ЗА” определяне на тригодишен мандат на съвета на директорите.

По 3 т. от дневния ред да гласува „ЗА” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението.

2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите на МБАЛ ”Христо Ботев” – гр.Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 197

1.Изменя Решение №187 прието с Протокол №13 от 27.09.2012 г. на Общински съвет – Мездра в частта на точка 2 – за училище ОУ”Васил Кънчов” –с.Моравица, както следва:

2.На основание чл.11-а от Наредба № 7 на МОМН утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни  паралелки с по-малко от 10 ученика в ОУ”Васил Кънчов” –с.Моравеца:

№ по

ред

Училище

гр./с.

общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до минимал

ния брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

по чл.11,ал.2

Източник

на финан-

сиране

2. ОУ “ Васил

Кънчов “

Моравица

44 І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV  клас

V   клас

VІ  клас

VІІ клас

VІІІ клас

2

10

8

4

6

0

7

7

14

6

8

12

12

0

11

11

1355 лв. 18 970 лв.

13 550 лв.

10 840 лв.

16 260 лв.

16 260 лв

0

14 905 лв.

14 905 лв.

Общо:

105 690 лв.

20% от тази

сума

21 138 лв.

Община

Мездра

Решение 198

1.Приема дарение от Инициативен комитет –с.Боденец , община Мездра , област Враца изразяващо се в сграда на православен храм „Св.МВЧК Димитрий Чудотворец” с площ 95,52 кв.м. намираща се в кв.33 , парцел ХІІІ по плана на с .Боденец.

2.Сградата да бъде вписана като публична общинска собственост.

Решение 199

1.Подкрепя предложението на Пенка Ценова Георгиева за изграждането на паметник на Васил Иванов Кунчев /Дякон Левски/.

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да внесе предложение в ОбС- Мездра за ситуиране на паметника.

Решение 200

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на община Мездра имот №021546 от 3,700 дка , в местността „Смильовец” в землището на с.Типченица, съгласно АОС №1397/21.09.2012 г. на стойност 5 666,00 лева при ликвидиране на съсобственост с „Шато Паради” ООД – с.Типченица.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 201

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС , чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на община Мездра имот от 1 090,00 кв.м. , представляващ УПИ ХІІІ в кв. 49 по плана на с.Типченица, съгласно АОС №998/07.09.2010 г. на стойност 3 720, 00 лева при ликвидиране на съсобственост с наследниците на Екатерина Благоева Павлова.

2.Възлага на Кмета на община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОБИ.

Решение 202

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.45и, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ  дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000800, ПИ №000801 и ПИ № 000128 , местност „Белчов дол” в землището на с.Долна Кремена, община Мездра от „пасище с храсти” в „овощна градина” , съгласно приложените скица – проект , неразделна част от настоящето решение.

ІІ.Възлага на кмета на община Мездра след влизане в сила на настоящото Решение да предприеме действия по отразяване промяната на начина на трайно ползване в съответствие с изискванията на чл.45 и, ал. 5 ППЗСПЗЗ.

Решение 203

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за строителството на МВЕЦ „Надежда”, след влизане в сила на ПУП-ПРЗ, ПП и ТКП и учредяване вещно право на ползване на следните имоти:

- ПИ №000717, местност „Плоча” в землището на с. Оселна с площ от 6,184 дка. и начин на трайно ползване „наводнени естествени ливади” – VІ категория.

-  ПИ №000275, местност „Ковачев лак” в землището на с. Зли дол с площ от 6,068 дка. и начин на трайно ползване „пасища, мери” – Х категория

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ. На основание чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава съгласие да се промени предназначението и учреди вещно право на ползване на ПИ №000718, местност „Плоча” в землището на с. Оселна с площ от 11,485 дка. и начин на трайно ползване „гора в земеделска земя” – VІ категория, и същият да се изключи от горски фонд.

ІІІ. Дава съгласие за допълване обхвата на Разрешение №36/13.05.2008 год. с имотите в землището на с. Зли дол и да се конкретизира с поземлените имоти в обхвата на предложения ПУП.

ІV. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Надежда – 2001”ООД, ЕИК 106538266 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и пред  комисията по чл.74, ал.2 от Закона за горите.

V.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 204

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС да се учреди на Сдружение „Историческа пробуда” , клон Люти блод, Булстат 1760511050014 безвъзмездно право на ползване върху съществуваща сграда – склад в УПИ ІV – 268, кв.33 по плана на с.Люти брод за осъществяване на инвестиционното намерение за изграждане на „Посетителски културно – информационен център” за срок от 15 години.

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.5 от ЗОС да се учреди на Сдружение „Историческа пробуда” , клон Люти блод, Булстат 1760511050014 безвъзмездно право на строеж на новопроектирана сграда с РЗП от 345,63 кв.м. по представен идеен проект за изграждане на „Посетителски културно – информационен център” в УПИ ІV – 268, кв.33 по плана на с.Люти брод за срок от 15 години.

ІІІ.На основание чл.37, ал.3 от ЗОС след изтичане на срока по т.ІІ от настоящето решение, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

ІV.Възлага на кмета на Община Мездра в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване заповед и сключване на договор.

Решение 205

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП /Подробен устройствен план / – ПП /Парцеларен пран/ на елементите на техническата инфраструктура за „Подземна кабелна линия 20 кV. за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ №006003 в землището на с.Моравица”.

2.Възлага на кмета на община Мездра след одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и Техническия инвестиционен проект да извърши всички правни и фактически  действия във връзка с учредяване на сервитута и правото на прокарване на електропоровода и правото на строеж за стъпката на СРС в ПИ№002282 в землището на с.Моравица.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.130 , ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 206

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № .009543 с площ от 4,750 дка, изоставена нива  в м.”Лага”, образуван

от имот № 009530 по КВС на  с.Лик;

-  Имот № 012961 с площ от 6,212 дка, посевна площ в м.”Друма”, образуван

от имот № 012186 по КВС на с.Лик;

-  Имот № 008524 с площ от  0,330 дка, посевна площ в м.”Граниче”, образуван от имот № 008500 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  б.ж. Иван Йолов Христов с.Лик.

Решение 207

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 049024 с площ от 11,547 дка, нива в м.”Тараланец” по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  Кръстю Дилов Вълков б.ж. на с.Лик.

Решение 208

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 007132 с площ от 4,200 дка, изоставена нива в м.”Зла крещ”,  образуван от имот № 007055 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Цветков Иванов  б.ж. на с.Лик.

Решение 209

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-Имот № 019008  с площ  от 6,582  дка, нива в м.”Мъртвицата”, образуван от имот        № 019005 по КВС на  с.Старо село за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Цолов Маринов б.ж. на с.Старо село.

Решение 210

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-         Имот № 101002 с площ от 8,754 дка, ливада в м.”Чончовец”, по КВС на с.Ослен

Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Дунов Петровски  б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 211

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот №   027067 с площ от 4,334 дка, нива в м.”Белия Камък”, по КВС на

с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кръстю Дилов Вълков  б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 212

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-  Имот №  012544 с площ от 0,913 дка, използвана ливада в м.”Воденицата” по

КВС на  с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Михов Михайлов б.ж. на с.Лик.

Решение 213

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-         Имот № 012247 с площ от 4,241 дка, пасище,мера в м.”Конарника” по КВС на

с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Иванов Попов б.ж. на с.Лик.

Решение 214

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-         Имот №  012963 с площ от 5,042 дка, изоставена нива в м.”Воденицата”,

образуван от имот № 012644 по КВС на  с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Михов Михайлов б.ж. на с.Лик.

Решение 215

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот №  012142 площ от 2,651 дка, посевна площ в м.”Петров кръст” по КВС

на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  Петър Томов Йончев б.ж. на с.Лик.

Решение 216

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 008525 с площ от 2,472 дка, посевна площ в м.”Железков кръст”,

образуван от имоти  № 008407,№010029,№008408 по КВС на  с.Лик.

-  Имот № 012348 с площ от 3,698 дка, изоставена нива  в м.”Ливадето” по

КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Аврамов Георгиев б.ж. на с.Лик.

Решение 217

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

-  Имот № 012944 с площ от 4,694 дка, посевна площ в м.”Койкина бара”,

образуван от имот № 012894 по КВС на  с.Лик;

-  Имот № 012943 с площ от 3,873 дка, посевна площ  в м.”Койкина бара”,

образуван от имот № 012894 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Тренчев Диков б.ж. на с.Лик.

Решение 218

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 017904 с площ от 3,000 дка, нива в м.”Полето”, образуван от имот

№ 017902 по КВС на  с.Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  Иван Цолов Ванкински б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 219

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 049032 с площ от 3,352 дка, изоставена нива в м.”Глава”, образуван от имот № 000137 по КВС на  с.Ослен Криводол;

- Имот № 046041 с площ от 1,320 дка, изоставена нива  в м.”Глава”,образуван от имот № 046005 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Петков Вутов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 220

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 002012 с площ от 5,057 дка,  в м.”Долно поле”, по КВС на

с.Брусен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марин Цолов Иванов б.ж. на с.Брусен;

Решение 221

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот №  016010 с площ от 6,379 дка, зеленчукова култура в м.”Под село”, по КВС на с.Брусен, образуван от имот № 016001 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Стефанов Стоянов  б.ж. на с.Брусен;

Решение 222

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 011642 с площ от 3,642 дка, използвана ливада в м.”Райковица”,по КВС на с.Лик, образуван от имот № 011262 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йото Христов Михайлов  б.ж. на с.Лик;

Решение 223

Предлага на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на името на Ванина Цветомирова Петкова, живуща в гр.Мездра, ул.”Св.Патриарх Евтимий” №27, вх.А, ет.2, ап.5 съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/