Протокол №13/ 27.09.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №13/ 30.08.2012 г.

Решение 187

На основание на чл.11, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава за учебната 2012/2013 г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища :

1.

№ по

ред

Училище

гр.с.

общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

Уче-ници

Недостиг

до мини-

малния

брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

по чл.11,

ал.2

Източник

на финан-

сиране

1. СОУ “ Иван

Вазов” Мездра

391

VІІІ – а

ХІ  – б

12

16

6

2

1355 лв.

1355 лв.

8 130 лв.

2 710 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

2. СОУ “ Св.

Кл.Охридски “

Зверино

242

І – клас

ІІ- клас

ІV – клас

V – клас

13

14

15

16

3

2

1

2

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

4 065 лв.

2710 лв.

1 355 лв

2 710 лв.

Съгласно

Чл.11,ал6

Чл.11,ал.6

Чл.11,ал.6

3. ОУ “Хр.Ботев”

Мездра

415

І-в клас

ІІІ-в клас

VІІ- в клас

VІІІ –клас

14

15

15

13

2

1

3

5

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

2 710 лв.

1 355 лв.

4 065 лв.

6 775 лв.

Съгласно

Чл.11,ал.6

1.1.На основание на чл.11,ал.6 от Наредба № 7 на МОМН  СОУ “ Иван Вазов “ – Мездра, СОУ “ Св.Климент Охридски” – Зверино, ОУ “ Христо Ботев “ – Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

2.На основание чл.11-а от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката Утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни /или слети/ паралелки с по-малко от 10 ученика в следните общински училища:

№ по

ред

Училище гр.с. общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до минимал

ния брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

по чл.11,

ал.2

Източник

на финан-

сиране

1. ОУ”Хаджи

Димитър“

Елисейна

36 І – ІІІ – клас

ІІ – ІV–клас

V –VІІ–клас

VІ-VІІІ – клас

8

10

9

9

8

6

9

9

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

10 840 лв.

8 130  лв.

12 195 лв.

12 195 лв.

Общо:43360лв

20% от тази

сума

8 672,00 лв.

Община

Мездра

№ по

ред

Училище гр.с. общ брой

ученици

Клас /

паралелка

Брой

ученици

Недостиг

до минимал

ния брой

Разходен

стандарт

Доп.средства

по чл.11,

ал.2

Източник

на финан-

сиране

2. ОУ “ Васил

Кънчов “

Моравица

44 І – ІІІ – клас

ІІ – ІV – клас

V–VІІІ – клас

VІ – клас

VІІ – клас

10

14

13

0

7

6

2

5

0

11

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

1355 лв.

8 130 лв.

2 710 лв.

6 775 лв.

0

14 905 лв.

Общо:32520лв.

20% от тази

сума

6 504,00 лв.

Община

Мездра

Решение 188

Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по програма „Младежта в действие”, дейност „Младежта по света”, поддейност 3.1.2. Сътрудничество с държави граничещи с Европейския съюз – Обучения и работа в мрежа – семинар на тема „Изтокът среща Запада за младежка заетост” .

Решение 189

Общински съвет – Мездра на основание чл.96 т.2, чл.97 т.5 и чл.100, ал.1 и ал.2 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл.54, ал.1  и ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.1  и ал.2 и чл.8 , ал.1 от Закона за общинските бюджети дава съгласие за финансово подпомагане на „МБАЛ – Мездра” ЕООД в размер на 20 712,50 лева за покриване задълженията си към Община Мездра за изразходвана ел.енергия за предходни периоди от 01.01.2010 г. до 30.11.2011 година.

Решение 190

Намалява капацитета  на ДДМУИ ”Вяра, Надежда и Любов” – гр.Мездра за 2013 г. от 66 бр.капацитет  на 60 бр. и численост на персонала от 56 бр. на 53 бр., считано от 01.01.2013 година.

Решение 191

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „за постоянен транспортен достъп до МВЕЦ „Ребърково”, след влизане в сила на ПУП-ПРЗ, ПП и КТП и учредяване право на строеж за следния имот:

- №000543, местност „Край село” в землището на с. Ребърково с начин на трайно ползване „пасище, мера”;

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ. Дава съгласие за промяна характера на собствеността на ПИ №000543 – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост, след изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и ЗОС изисквания.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „НОВИ ЕНЕРГИИ” ООД, ЕИК 130095724 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.

ІV. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 192

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за:

  • Новообразуван УПИ №035017 – Предназначение – Пп /предимно производствена зона/; Площ на имота – 20,196 дка., Плътност на застрояване – 80%; Коефициент на интензивност – от 1,0 до 2,5; Процент на озеленяване – 20%, начин на застрояване – свободно.
  • Новообразуван УПИ №031045 – Предназначение – Пп /предимно производствена зона/; Площ на имота – 13,334 дка., Плътност на застрояване – 80%; Коефициент на интензивност – от 1,0 до 2,5; Процент на озеленяване – 20%, начин на застрояване – свободно.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник” по реда и условията на АПК.

Решение 193

1.Общински съвет – Мездра отпуска материали в размер до 5735,69 лв. , съгласно приложена стойностна сметка на Управителния съвет на ЖСК „Хоризонт”  – гр.Мездра за довършителни работи на жилището на Вергиния Маркова Илиева – член кооператор по право.

2.След изпълнение на довършителните работи в 15 – дневен срок с приемно – предавателен протокол г-жа Вергиния Маркова Илиева да освободи и предаде общинското оборотно жилище на ул.”Св.Св.П.Евтимий” №10 , вх. А  , ет.1, ап. 1.

3.В срок до 3 години от вземането на решението  ОбС – Мездра задължава Управителния съвет на ЖСК „Хоризонт”  – гр.Мездра да представи разрешение за ползване на ЖСК „Хоризонт”  – гр.Мездра. При не представяне на такъв Управителният съвет възстановява средствата.

Решение 194

Приема план за заседанията на Общински съвет – Мездра за ІV – то тримесечие на 2012 година, както следва:

м. октомври

1.Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно –зимния сезон.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Информация за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Мездра и за дейността на Консултативен съвет по туризъм.

Докл.: Ив.Аспарухов

м. ноември

1.Одобряване на План –сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2010 г. на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане на програма за провеждане на коледните и новогодишните тържества в община Мездра.

Докл.: Ив.Аспарухов

м. декември

1.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане на Културен календар на община Мездра за 2013 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/