Протокол №32 / 24.04.2014 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №32 / 24.04.2014 г.

 

Решение 531

     На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2013 година на  читалищата от община Мездра, както следва:

1. Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” гр. Мездра

2. Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” с. Ребърково

3. Народно Читалище “ФАР – 1927” с. Люти дол

4. Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” с. Боденец

5. Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” с. Оселна

6. Народно Читалище “Искър 2004” с. Зли дол

7. Народно Читалище “Факел 1926” с. Зверино

8. Народно Читалище “Съзнание 1899” с. Типченица

9. Народно Читалище “Просвета 1897” с. Долна Кремена

10. Народно Читалище “Никола Въпцаров – 1919” с. Игнатица

11. Народно Читалище “Подем – 1926” – с. Дърманци

12. Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” с. Г. Кремена

13. Народно Читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” с. Върбешница

14. Народно Читалище “Просвета – 1928 – Царевец” с. Царевец

15. Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” с. Елисейна

16. Народно Читалище “Светлина 1926” с. Моравица

17. Народно Читалище “Подем – Руска бяла – 1928” с. Руска бяла

18. Народно Читалище “Наука – 1919” с. Лик

19. Народно Читалище “Колката” с. Люти брод

20. Народно Читалище “Светлина – 2007” с. Крапец

21. Народно Читалище “Светлина – 1931” с. Брусен

Решение 532

     Разкрива Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра, включващ:

    1. Център за настаняване от семеен тип – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г. – гр. Мездра, ул. ”Никола Вапцаров” № 6

    2. Център за настаняване от семеен тип – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г. – гр. Мездра, ул. „Георги Кирков” № 34

    3. Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г. – гр. Мездра, ул. „Димитър Благоев” № 15

    4. Защитено жилище за лица с увреждания – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.07.2015 г. – гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

    5. Дневен център за деца и младежи с увреждания със седмична грижа – Мездра – нова услуга, разкриваща се от 01.01.2015 г. – гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

    6. Защитено жилище – Мездра – съществуваща услуга – гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

    7. Преходно жилище – Мездра – съществуваща услуга – гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

     8. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Вяра, Надежда и Любов” Мездра – съществуваща услуга /до момента на закриването му/ – гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99

Решение 533

     1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2013 година.

     2.Освобождава от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра” ЕООД  д-р Илиана Йорданова Михайлова.

     3.Печалбата да бъде внесена  във фонд резервен на дружеството съгласно Закона.

 

Решение 534

     Допълва Решение 521 от Протокол №31 / 27.03.2014 година с нова точка 5 със следното съдържание:

     Общински съвет – Мездра освобождава от отговорност ликвидатора Ванюша Ганчев Тодоров.

Решение 535

     1. Общински съвет – Мездра дава съгласие Община Мездра да извърши подготовка и кандидатстване с проект „Интегриран достъп за устойчиво развитие на местното културно наследство”, в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

     2. Общински съвет – Мездра декларира, че предназначението на сградите и/или помещенията, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по- малък от 10 години след приключване на дейностите по проект „Интегриран достъп за устойчиво развитие на местното културно наследство”, в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

     3. Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проект „Интегриран достъп за устойчиво развитие на местното културно наследство”, в рамките на Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. /ФМЕИП/.

 

Решение 536

     Приема годишен план за действие за 2015 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мездра 2011 – 2015 година.

 

Решение 537

     Приема план за работа на  Общинската комисия за обществен ред и сигурност през 2014 година.

 

Решение 538

     На основание чл.8, ал.1, т.2 от наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в с. Лик, община Мездра, съгласно АДС № 2897 / 19.05.2011 г., находящ се в УПИ XVI, пл. №243 от кв.15 по плана за регулация на с. Лик, одобрен със Заповед №774 / 09.06.1966 г., ул. „Ал. Стамболийски” №16 с площ от 9050 кв.м., заедно с построените в имота сгради:

     – учебен блок №1 със застроена площ 206 кв.м., на 2 етажа, масивна конструкция, построен 1967 г.;

     – учебен блок №2 със застроена площ 471 кв.м., на 2 етажа, масивна конструкция, построен 1967 г.;

     – учебен блок №3 със застроена площ 334 кв.м., на 1 етаж, масивна конструкция, построен 1967 г.;

 

Решение 539

     На основание чл.8, ал.1, т.2 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра упълномощава Кмета на Община Мездра да предприеме необходимите действия за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на недвижим имот в дв.39, вилна зона „Леденика”, Врачански Балкан, землището на с. Згориград, съгласно АПДС №70 / 16.11.1999 г., представляващ:

     Терен от 6 729 кв.м., Туристическа хижа на 3 етажа от 210 кв.м. и един етаж от 108 кв.м., построена 1997 година и Чайна – 108 кв.м. на един етаж, построена 1997 година.

Решение 540

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1. Имот № 011662 от 2,338 дка, нива, в м. ”Ранковица” по КВС на с. Лик, образуван от имот № 011645 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йончо Иванов Йончов (Брешковски), бивш жител на с. Лик;

Решение 541

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 106041 от 0,556 дка, овощна градина, в м. ”Нивище” по КВС на с. Старо село, образуван от имот № 000193 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стефан Ценов Монов, бивш жител на с. Старо село;

Решение 542

     На основание § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

     1.Имот № 019066 от 1,618 дка, ливада, в м. ”Каленица” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 019020;

     2.Имот № 019065 от 2,007 дка, ливада, в м. ”Каленица” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 019021;

      за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Андрей Йолов Миков, бивш жител на с. Ослен Криводол;

Решение 543

     1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие инж. Николинка Кътовска – зам. кмет на Община Мездра да представлява Община Мездра в Общото събрание на съдружниците на „Екопроект” ООД – гр. Враца на 15.05.2014 г. и да гласува по предложения проект за дневен ред, както следва:

     По т.1 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване отчета на управителя за дейността на дружеството през 2013 година.

     По т.2 от дневния ред да гласува „ЗА” приемане и одобряване годишния финансов отчет на „Екопроект” ООД – гр. Враца за 2013 година.

     По т.3 от дневния ред да гласува „ПРОТИВ” вземане решение реализираната за 2013 година печалба в размер на 25 264,31 лева да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството.

     По т.4 от дневния ред да гласува „ЗА”  освобождаване управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2013 година.

     По т.5 от дневния ред да гласува „ЗА” вземане решение двете предпроектни проучвания да бъдат финансирани от „Екопроект” ООД – гр. Враца.

     По т.6 от дневния ред да не гласува.

     2.Възлага на представителя на Община Мездра в Общото събрание на съдружниците в „Екопроект” ООД – гр. Враца на следващото заседание на съвета да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

        / Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /