Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

Отчет на ОбС Мездра за периода 01.07.2021г.-31.12.2021 г.