Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода от 01.01-30.06.2021 г..

Отчет за дейността на ОбС за периода 01.01-30.06.21 г.