Протокол №12/ 30.08.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №12/ 30.08.2012 г.

Решение 174

Приема информация за готовността на общинските училища и детски градини за учебната 2012/2013 година.

Решение 175

На основание чл.17 от Закона за общинския дълг:

1.Дава съгласие Община Мездра да сключи рамкови споразумения  за

поемане на дългосрочен кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, по силата на които да поеме общински дълг с цел реализацията на проекти:

  • „Корекция на река Боденска бара – гр. Мездра”,  Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/021 финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1, Операция 1.4, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.4-06/2010;
  • „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/021, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3, Операция 3.1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/3.1/2010

при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 1 574 905 лв., от които:

А) 1 314 885.00 лв. мостово финансиране

Б) 260 047 лв. за необходимото съфинансиране

  • Валута на дълга – лева.
  • Вид на дълга – дългосрочен  дълг, поет с рамково споразумение за поемане на дългосрочен дълг.
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване:

А) до 25.02.2014 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Б) до 25.12.2018 г.. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-  Източници за погасяване на главницата:

А) чрез плащанията от Управляващия орган по проекти „Корекция на река Боденска бара – гр. Мездра”,  „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”.

Б) от собствени средства

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

-          Начин на обезпечение на кредита:

А:

-  Учредяване на залог върху вземанията на Община  Мездра по проекти „Корекция на река Боденска бара – гр. Мездра”,  „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”.

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

Б: Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община  Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД,  да подпише  договорите за кредит и договорите за залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Решение 176

Приема  информация за дейността на „Мездра – Автотранспорт -2003” ЕООД – гр.Мездра за първото полугодие на 2012 година.

Решение 177

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА , чл.44 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност и чл.2, и чл.4 от Наредбата за условията и  реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на дружества с общинско участие в община Мездра:

1.Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003”ЕООД – гр.Мездра.

2.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1.Основни изисквания:

-   Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;

-   Специалност – транспорт, двигатели с вътрешно горене, икономика, международна бизнес администрация;

-   Минимален трудов стаж – 3 години;

-  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2.2.Специфични изисквания:

-  Компютърна грамотност;

-  Опит на подобна позиция е преимущество;

3.Условия за провеждане на конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в

деловодството на Общински съвет – Мездра в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.

Документите за участие в конкурса се приемат и завеждат в специален регистър, съгласно условията, посочени в обявата.

За всеки получен комплект документи се издава удостоверение, в което се посочват кандидатите и/или лицето внесло документите, датата и часът на тяхното приемане.

Документите за участие в конкурса се предоставят от деловодството на председателя на конкурсната комисия в деня на провеждане на първия етап от конкурса.

Получените документи се отварят на редовно заседание на комисията.

Комисията извършва предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи въз основа на обявените изисквания.

Предварителният подбор се извършва до 3 работни дни от датата, на която изтича срока за подаване на документите.

Комисията уведомява писмено кандидатите за допуснатите до II-ри етап на конкурса по предходната алинея в същия 3 – дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор.

В 3 – дневен срок след извършване на предварителния подбор комисията съобщава на кандидатите преминали първия етап от конкурса определените дати и часовете за запознаване с информацията за дружеството, включваща последния

годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчетът за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година и проекто-договор за възлагане на управлението на дружеството. Тези дати и часовете се определят в зависимост от броя на кандидатите. Кандидатите получават документите за дружеството  в деловодството на ОбС-Мездра.

Кандидатите подписват декларация за неразгласяване на информацията за дружеството.

В срок до 15 работни дни от датата на извършване на предварителния

подбор, но не по-късно от 5 работни дни преди датата на събеседването, кандидатите представят в запечатан плик своята програма за развитие и дейността на търговското дружество.

След което комисията обсъжда представените програми.

В деня, определен със заповедта на кмета по чл.5, ал. 1 от Наредбата за

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в община Мездра, комисията провежда събеседването с кандидатите по реда на постъпването на заявленията.

При събеседването комисията изисква становището на всеки кандидат по

условията на проекто – договора за възлагане на управлението на дружеството;

След приключване на събеседването комисията определя с явно гласуване не

повече от трима кандидати представили се най- добре, като ги подрежда по азбучен ред. За решението се изготвя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

В срок от 24 часа след приключване на събеседването кандидатите могат да

подават писмени възражения до Общински съвет -Мездра относно процедурата.

Общинският съвет се произнася по направените възраженията на първото

свое заседание.

В 2 – дневен срок от провеждането на конкурса председателя на комисията

изготвя доклад и протокола от конкурса до ОбС и до кмета на общината за резултатите.

На първото заседание Общинския съвет разглежда представените му

документи и определя кандидатът спечелил конкурса.

Участниците в конкурса се уведомяват писмено за резултатите. В 10-дневен

срок от влизане в сила на Решението на Общински съвет-Мездра за определяне кандидатът спечелил конкурса, кметът на общината сключва договор за възлагане на управлението.

4.Необходими документи, място и срок в който да бъдат подадени:

-   Молба  свободен текст;

-   Автобиография;

-   Актуална снимка;

-   Актуално свидетелство за съдимост;

-   Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и

други документи, удостоверяващи квалификация;

-   Копие от трудова и служебна книжка/ако има такава/;

-  Декларация по чл. 40, ал.1 и ал.2 от  Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност.

Конкурсът ще се проведе на три етапа.

5.Избира временна комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: инж.Генади Събков

Секретар: Виктория Данкова

Членове:1.Надежда Йорданова

2.Елисей Давидов

3.Методи Михов

4.Цеца Костова

5.Снежана Гешева

6.Възлага на кмета на общината в едномесечен  срок от вземането на решението, да издаде заповед с която да определи датите за изпълнение на етапите на конкурса.

Решение 178

Приема информация за дейността на „МБАЛ – Мездра”ЕООД – гр.Мездра за първото полугодие на 2012 година.

Решение 179

Приема информация за дейността на „Бизнес инкубатор- Мездра” ЕООД – гр.Мездра за първото полугодие на 2012 година.

Решение 180

На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредбата на Общински съвет – Мездра за РПУРОбИ:

1.Предоставя безвъзмездно за управление на общински имот , съгласно АОС №108/10.01.2001 г., представляващ част от първи етаж на триетажна монолитна сграда, състояща се от 7 броя кабинети, склад и санитерен възел със застроена площ от 217 кв.м., находящ се в гр.Мездра, кв.17, парцел І, ул.”Янко Сакъзов” №33 на Център за спешна медицинска помощ – Враца , „Филиал за спешна медицинска помощ – гр.Мездра” – гр.Мездра за обслужване на населението в района.

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с ръководството на здравното заведение.

Решение 181

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – план регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №010041, местност „Моста” в землището на гр.Мездра, област Враца от който се образуват:

а. Новообразуван имот №010043 с площ от 600 кв.м. с предложено отреждане

„за паркинг и гаражи” и промяна предназначението на земеделската земя

б. Новообразуван имот №010044 с площ от 2000 кв.м. – без смяна на предназначението.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215 ,ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок  от обнародването му в „Държавен вестник” по реда и условията на АПК.

Решение 182

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на „Изместване на въздушен електропровод „Царевец”20 кV за присъединяване към електроразпределителна мрежа на Инсталация за производство на биогаз в ПИ №136001 в землището на с.Царевец” и право на строеж на стъпка на ЖРС в ПИ №000055, след влизане в сила на ПП за следните имоти:

1.ПИ №000055 в землището на с.Царевец ЕКАТЕ 78135 с начин на трайно ползване „полски път” публична общинска собственост от който са засегнати от сервитут 1,437 дка и 4,00 кв.м. за стъпка на ЖРС.

2.ПИ №039024 в землището на с.Царевец ЕКАТЕ 78135 с начин на трайно ползване „полски път” публична общинска собственост от който са засегнати 0,262 дка от сервитут.

3.ПИ №136005 в землището на с.Царевец ЕКАТЕ 78135 с начин на трайно ползване „полски път” публична общинска собственост от който са засегнати 0,003 дка от сервитут.

4.улица в урбанизираната територия на с.Царевец.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП – ПП за „Изместване на въздушен електропровод „Царевец” 20 кV и право на строеж на ЖРС за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Инсталация за производство на биогаз в ПИ № 136001 в землището на с.Царевец”.

ІІІ.Възлага на кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Тошел 92” ЕООД , ЕИК 131444641 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

ІV.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 183

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на „Подземна кабелна линия 20 кV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ №006003” и право на строеж на стъпка на СРС в ПИ №002282 , след влизане в сила на ПП за следните имоти:

1.ПИ №000015, местност „Лъката зад вадата” в землището на с.Моравица ЕКАТЕ 49031 с начин на трайно ползване „път”.

2.ПИ №002282, местност „Лозята” в землището на с.Моравица ЕКАТЕ 49031 с начин на трайно ползване „храсти”.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП – ПП за „Подземна кабелна линия 20 кV за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ№006003” за имотите описани в т.І от настоящето решение , находящи се в землището на с.Моравица.

ІІІ.Възлага на Кмета на община Мездра да упълномощи инвеститора „Вега Енерджи”ООД ЕИК 201182419 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

ІV.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните разпоредби.

Решение 184

Общински съвет – Мездра определя Виктория Данчева Данкова за упълномощен представител на Общински съвет – Мездра по Административно дело № 382/2012 година на Административен съд – Враца.

Решение 185

Общински съвет – Мездра определя адвокат Камелия Татарска за упълномощен представител на Общински съвет – Мездра по Административно дело № 9547/2012 година по описа на Върховен Административен съд .Съгласно Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения,  определя възнаграждение в размер на 150 лева.

Решение 186

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на  Ралица Петрова Георгиева  от гр.Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/