Протокол №11/ 26.07.2012 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №11/ 26.07.2012 г.

Решение 155

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА :

1.Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото полугодие на 2012 г. по прихода и разхода в размер на 5 043 606 лева. /Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6/.

2.Приема информацията за отчета на капиталовите разходи към 30.06.2012г. /Приложени №8/.

3.Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2012 г. /Приложение №9/.

4.Приема информацията по прихода и разхода на извън бюджетните сметки и фондове /Приложение №10/.

Решение 156

1.Приема информацията за дейността на „Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр.Мездра за І – во полугодие на 2012 година.

2.Общински съвет – Мездра дава съгласие да бъде отдаден под наем Пункт за технически прегледи чрез търг с явно наддаване при начална наемна цена 1 600 лева без ДДС.

Решение 157

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Мездра дава съгласие за допускане изменение на ПУП с.Люти брод одобрен със Заповед №725/1990 г. в обхват УПИ ІІІ – 268, кв.33, като същия се раздели на два самостоятелно обособени урегулирани поземлени имота съгласно приложената скица – проект.

ІІ.Дава съгласие след приключване на процедурата по изменение на плана и влизането в сила на заповедта, да се стартира процедура по промяна статута на новообразувания УПИ за културно – информационен център от публична в частна общинска собственост.

ІІІ.За учредяване право на ползване и право на строеж до 1 година от влизане в сила на изменението на ПУП да се представят:

-         изготвени работни инвестиционни проекти;

-         стойност на инвестицията;

-         разкрити работни места.

ІV.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на взетите по- горе решения.

Решение 158

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на кабелни линии 20 кV и право на строеж на КТП 20/0,4 кV за електрозахранване на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо -2” и за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „за стъпките на електропровода”, след влизане в сила на ПУП – ПРЗ и ПП за следните имоти:

– ПИ №015103, местност „Осеня” в землището на с.Горна Кремена с начин на трайно ползване „пасище, мера”;

– ПИ №015087, местност „Тихова глава” в землището на с.Горна Кремена с начин на трайно ползване „нива”;

– ПИ №015094, местност „Тихова глава” в землището на с.Горна Кремена с начин на трайно ползване „използваема ливада”;

– ПИ №015089 в землището на  с.Горна Кремена – полски път.

Определя срок на валидност  на предварителното съгласие  – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП – ПП за „Електрозахранване, кабелни линии 20 кV, КТП 20/0,4 кV за захранване на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо – 2” за имотите описани в т.1 от настоящето решение, находящи се в землището на с.Горна Кремена.

ІІІ.Възлага на кмета на община Мездра да упълномощи инвеститора „ДИОНИСОМАРБЛЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД , ЕИК 121670026 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на трасе и площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на община Мездра пред комисията по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

VІ.Възлага на кмета на община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 159

Не дава съгласие за изграждане на навес – кошара в ПИ №034022 в землището на с.Руска бяла.

Решение 160

І.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.45, ал.3 от НРПУРОбИ Общински съвет реши да се започне процедура по ликвидиране на съсобственост чрез делба между Община Мездра и Робертино Кирилов Петров по предложения вариант за делба от ЕСУТ на заседание №6/28.06.2012 година.

ІІ. Не приема варианта за обезщетение чрез  замяна , като незаконосъобразен.

ІІІ.За цената на обезщетението за уравняване на дяловете да бъде възложено на лицензиран оценител изготвянето на пазарна оценка.

ІV.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на взетите по-горе решения.

Решение 161

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА :

1.Предоставя за безвъзмездно ползване част от помещение – 2 м.кв. находящо се на втори етаж в сградата на кметство с.Горна Кремена на Изпълнителна агенция „Електронни  съобщителни мрежи и информационни системи” с цел монтиране на апаратура за доставка на интернет, като гарантира не променяне предназначението на предоставеното помещение следващите осем години.

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише нужните документи .

Решение 162

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-         Имот № 029023 от 1,701 дка, нива в м.”Лозята” по КВС в

землището на с.Ослен Криводол;

-   Имот  № 047009 от 2,535 дка, нива в м.”Станата” по КВС в

землището на с.Ослен Криводол;

– Имот № 027066 от 4,342 дка, нива в м.”Трапа”, образуван от имот

№ 027047  по КВС в землището на с.Ослен Криводол;

– Имот № 036014 от 2,411 дка, нива в м.”Среднобърдо”, образуван от имот № 000607  по КВС в землището на с.Ослен Криводол;

– Имот № 048035 от 1,237 дка, изоставена нива в м.”Ливадето”, образуван от имот № 048011 по КВС в землището на с.Ослен Криводол;

– Имот № 009056 от 2,000 дка, нива в м.”Лишка пътека”, образуван от имот № 009055  по КВС в землището на с.Ослен Криводол  за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Павел Йотов Христов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 163

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-         Имот № 009541 от 2,568 дка, нива в м.”Ветрен”, образуван от имот

№ 009525 по КВС на землището на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тотко Борисов Йончев б.ж. на с.Лик  .

Решение 164

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-  Имот № 030183 от 1,701 дка, нива, в м.”Мраморен” по КВС на с.Люти брод;

-  Имот № 035030 от 1,304 дка, нива, в м.”Могили” по КВС на с.Люти брод

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Драган Коцев Драгановски  б.ж. на с.Люти брод.

Решение 165

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-   Имот  № 005178 от 5,469 дка, посевна площ в м.”Камика”, образуван от имот  № 005042 в с.Лик;

-   Имот № 007130 от 4,735 дка, изоставена нива в м.”Расл. дол”, образуван от имот № 007055 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Йолов Нотев  б.ж. на с.Лик.

Решение 166

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” -гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-  Имот  № 012295 от 4,438 дка, изоставени трайни насаждения в м.”Ливадето”, по картата на възстановената собственост (КВС) на

с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост

на наследниците на Тотко Борисов Йончев  б.ж. на с.Лик.

Решение 167

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на  Жана Борисова Ангелова от гр.Мездра.

Решение 168

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на  Ралица Тодорова Василева – Йотова от гр.Мездра.

Решение 169

Одобрява изплатените разходи за командировки през първо и второ тримесечие на 2012 година на Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра в размер на 110,65 лева.

Решение 170

Одобряване изплатените разходи за командировки през първо и второ тримесечие на 2012 година на инж.Делян Василев Дамяновски – председател на Общински съвет – Мездра в размер на 270,65 лева.

Решение 171

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през І – во полугодие на 2012 година.

Решение 172

На основание чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА , във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА :

1.Разкрива Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Мездра по Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , BG051РО001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

Решение 173

1.Упълномощава  Иван Аспарухов – кмет на община Мездра , а в негово отсъствие инж.Николинка Кътовска – зам. – кмет на община Мездра да представлява Община Мездра на извънредно общо събрание на съдружниците на „ЕКОПРОЕКТ” ООД – гр.Враца на 09.08.2012 година.

2.По предложения проект за дневен ред упълномощеният представител на Община Мездра да гласува , както следва:

По 1т.  от дневния ред да гласува „ЗА” избиране на временен управител на „ЕКОПРОЕКТ” ООД – гр.Враца.

По 2 т. от дневния ред да гласува „ЗА” освобождаване на г-н Стефан Георгиев Чокойски от отговорност за дейността му като управител на „ЕКОПРОЕКТ” ООД – гр.Враца.

3.Възлага на представителя на община Мездра да информира Общински съвет-Мездра за взетите решения на следващото заседание .

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/