Протокол №10/ 28.06.2012 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №10/ 28.06.2012 г.

Решение 137

Приема отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Мездра /съгласно чл.44, ал.1,  т.7 от ЗМСМА/ към 31.05.2012 година.

Решение 138

На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.3, ал.1 от ЗДвП и Чл.9, ал.3 от ЗП изменя и допълва Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, както следва:

І.В  РАЗДЕЛ ВТОРИ

Транспорт на животни и птици

1.чл.9 т.2 се допълва и изменя :

Чл.9 т.2 Движението на превозни средства с животинска тяга по двете платна на „Ал.Стамболийски” в гр.Мездра, ограничени в пространството между ул.”Янко Сакъзов” и ул.”Св.св.Кирили и Методий”, което се обозначава със съответни знаци.

2.Чл.9 т.3 става:

Чл.9 т.3 Движението на превозни средства с жива  тяга, на които не е поставена престилка за събиране на изпражненията.

3.Текста на точки от т.3 до т.12 се запазват и стават съответно точки  от 4 до 13.

ІІ. В РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Отглеждане на птици и животни

1.Чл.19  се допълва:

Чл.19 Не се разрешава пашата и свободното пускане на селскостопански животни в границите на населените места и парковете.

2.Чл.21, ал.1 се изменя:

Чл.21, ал.1 Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове са длъжни да се съобразяват с изискванията на Наредба №44/20.04.2006 г. на МЗГ, както и с инфраструктурата на района, със зоохигиените, ветеринарно – медицинските и санитарно хигиенните норми на отглеждане на селскостопански животни .

Стопанските помещения за отглеждане на селскостопански животни трябва да отстоят на :

1.Три метра от границите на имота, при условие, че отпадните води от помещенията за животни се отвеждат в собствения парцел и са включени в канализационната мрежа на гр.Мездра, а за населените места от общината – във функциониращата септична яма в двора на имота.

2.Шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от жилищните сгради на съседните имоти.

3.При невъзможност за спазване на отстоянията, цитирани в точки 1 и 2 е необходимо да се представи нотариално заверена декларация със съгласие на съответния или съответните съседи.

Решение 139

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра допълва Приложение №1 към чл.50 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра , със следните такси:

1.Под №28 в – Такса за ползване на място за поставяне на монтажна гаражна клетка – 80.00 лв. годишно.

2.Под №50 а – Издаване на характеристика на поземлен имот по § 4 от ЗСПЗЗ – 3.00 лв.

3.Под №50 б – Издаване на скица на поземлен имот по §4 от ЗСПЗЗ – 20.00 лева.

4.Под 79 а – Издаване на удостоверение по §13 от ППЗСПЗЗ- 30.00 лв.

Решение 140

Приема Наредба за изчисление на потребителска такса за социални услуги в Община Мездра. /Приложение 1/

Решение 141

1.Приема Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за 2011 година.

2.Приема Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за периода 2011 – 2015 година.  /Приложение 2/

Решение 142

Приема План за работата на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за периода м.май 2012 г. –м.май 2013 година.

Решение 143

Разрешава на кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор BG161PO001/3.1-03/2010/021 “Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 1 314 858,43 лв. /един милион триста и четиринадесет хиляди осемстотин и петдесет и осем лева и 43 ст./ представляващи 35% от стойността на предоставената  от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 94, 45% от общите допустими разходи по проекта.

Решение 144

1.Одобрява Протокол за сътрудничество между град Конотоп, Република Украйна и гр.Мездра, Република България. /Приложение 3/

2.Упълномощава Кмета на Община Мездра да подпише Протокола за сътрудничество между град Конотоп, Република Украйна и гр.Мездра, Република България.

Решение 145

1.На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.33 от ЗС община Мездра да предложи на съсобственика на сградата да закупи „Бивш магазин за трикотаж, галантерия и парфюмерия” разположен на втори етаж над кино „Роял”, гр.Мездра при предложената от оценителя цена.

2.   При отказ от съсобственика на основание чл.35, ал.1  от ЗОС, чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот „Бивш магазин за трикотаж, галантерия и парфюмерия” разположен на втори етаж над кино „Роял”, гр.Мездра, кв.64 , пл.”България”, съгласно АОС № 146 от 09.10.2001 г. с начална тръжна цена 238 800 лева.

3.Възлага на кмета на общината да организира и проведе процедурата и сключи договор за продажба на имота.

Решение 146

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС , чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52 , т.1 от Наредбата за РПУРОбИ :

1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот стопанска сграда – Тракторен стан /бивш бикарник/  реализиран в имот №000369 – стопански двор в близост до регулацията на с.Руска Бяла , м.”Садината” със застроена площ от 206 кв.м. , съгласно  АОС №771 от 29.02.2008 г. с начална цена от 22 800 лева.

2.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 147

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници , както следва на :

-  Имот № 007058 с площ от 1,000 дка,  в м.”Церака”, нива по КВС на с.Ослен Криводол, образуван от имот № 007054 за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йоло Стоянов Христов  б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 148

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници, както следва на :

- Имот № 039003 с площ от

1,360 дка, нива в м.”Ливадето”, по КВС на с.Ослен Криводол;

-  Имот № 000566 с площ от 3,003 дка, нива в м.”Крайни дол”, по КВС на с.Ослен Криводол;

-  Имот № 026018 с площ от 3,394 дка, изоставена нива в м.”Ветрен”, по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петко Христов Петков  б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 149

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-  Имот № 007128 с площ от

3,047 дка, изоставена нива в м.”Зла крещ”, по КВС на с.Лик, образуван от имот № 007044;

-  Имот № 006097 с площ от 3,566 дка, използвана ливада в м.”Камика”, по КВС на с.Лик, образуван от имот № 006035;

-   Имот № 008522 с площ от 3,131 дка, ливада в м.”Лейовец”, по КВС на с.Лик, образуван от имот № 008514 , за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Иванов Дашковски  б.ж. на с.Лик.

Решение 150

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ / План за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Стрелбищен комплекс” в ПИ № 059025 в местност „Емирски мост” в землището на с.Боденец, община Мездра, област Враца.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” по реда и условията на АПК.

Решение 151

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра дава съгласие за допускане изменение на ПУП на с.Боденец в обхват УПИ VІ -155 в кв.33 и общински терен при условията на чл.135 от ЗУТ.

ІІ.След приключване на процедурата по изменение на плана и влизането му в сила , да се изготви пазарна оценка на частта общинска собственост в границите на новообразувания урегулиран поземлен имот, която да се внесе за приемане от Общински съвет и вземане решение за ликвидиране на съсобственост.

ІІІ.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 152

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на  Наталия Ангелова Пенчева от гр.Мездра.

Решение 153

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за ІІІ – то тримесечие на 2012 година, както следва:

м. юли

1.Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Мездра за първо шестмесечие на 2012 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Отчет за дейността на Общинския съвет  и неговите комисии през І –во полугодие на 2012 година.

Докл.:инж.Д.Дамяновски

м.август

1.Информация за дейността на общинските търговски дружества за І – во полугодие на 2012 година.

Докл.:управителите

2.Информация за готовността на училищата за учебната 2012/2013 година

Докл.: Ив.Аспарухов

м.септември

1.Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2012/2013 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

Решение 154

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Мездра одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за ПИ№ 012015 и ПИ№012018  , местност „Брусненски слог” в землището на с.Брусен, от които се образуват:

1.Новообразуван имот №012023 с площ от 58,230 дка с предложено отреждане ”за оранжерия и когенерация” – неподлежащ на промяна предназначението съгласно т.70 от Решение №К33-10/11.05.2012 г.;

2.Новообразуван имот №012020 с площ от 10, 829 дка, с предложено отреждане  „за складове” – подлежащ за промяна предназначението  съгласно т.3 от Решение №К33-10/11.05.2012 г. за утвърждаване на площадка;

3.Новообразуван имот №012021 с площ от 5,000 дка – без смяна на предназначението:

Решението да се обяви на заинтересуваните  лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” по реда и условията на АПК.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/