Протокол №9/ 29.05.2012 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения  на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №9/ 29.05.2012 г.

Решение 123

Приема отчет на Програмата за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра за периода 01.04.2009 г. – 01.04.2012 година.

Решение 124

Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Мездра -2012 година, със следните мерки :

1.Извършване на вътрешна оптимизация на персонала и свеждането му до необходимия минимум във всички общински училища и детски градини.

Срок: месец VІ – месец ІХ 2012 г.

2.Установяване на постоянен мониторинг от страна на специализираните органи на общинската администрация върху посещаемостта в детските градини и върху пълняемостта на паралелките и полуинтернатните групи в училищата. При трайно неизпълнение на нормативните изисквания да се предприемат съответните законови действия.

Срок: Целогодишен

Решение 125

1.Приема отчет за изпълнение  на Програмата за работа с младежта в община Мездра за 2011 година.

2.Приема Програма за работа с младежта в община Мездра за 2011 – 2015 година.

Решение 126

1.Променя решение №78 на Общински съвет – Мездра, прието с Протокол №7 от 29.03.2012 г.  в раздел ІІІ  т.6 , както следва:

т.6.УПИ І – 1846  с площ  5 589 кв.м. в кв. 112 а  да се чете:

6.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със Заповед №413 от 16.06.2009 г. на кмета на община Мездра УПИ І – пл.№1816 в кв. 112 а  , с площ  5 589 кв.м. .

2.Разрешава провеждането на търг с явно наддаване  за продажба на недвижими имоти собственост на „Мездра – Автотранспорт -2003” ЕООД – гр.Мездра.

3.Определя нови начални тръжни цени на имотите, както следва:

3.1.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със Заповед №265 от 21.05.2012 г. на кмета на община Мездра УПИ VІІІ – пл.№1229 в кв. 112  с площ  1 670 кв.м. в едно с изградената в него битова сграда със застроена площ 315 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра при начална тръжна цена 32 800 лева без ДДС.

3.2.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със Заповед №265 от 21.05.2012 г. на кмета на община Мездра УПИ IX-пл.№1229 в кв.112 с площ  1 760 кв.м. в едно с изградената в него автомивка при начална тръжна цена 24 800 лева без ДДС.

3.3.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със Заповед

№265 от 21.05.2012 г. на кмета на община Мездра УПИ X-пл.№1229 в кв.112 с площ  1 690 кв.м. при начална тръжна цена 21 760 лева без ДДС.

3.4.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със

Заповед №265 от 21.05.2012 г. на кмета на община Мездра УПИ XI – пл.№1229 в кв.112 с площ  980 кв.м. при начална тръжна цена 12 640 лева без ДДС.

3.5.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със

Заповед №265 от 21.05.2012 г. на кмета на община Мездра УПИ XII – пл.№1229 в кв. 112  с площ от 900 кв.м. при начална тръжна цена 12 400 лева без ДДС.

3.6.ПИ 1819 с площ 3 120 кв.м в кв. 112 а, при начална тръжна

цена 25 680 лева без ДДС.

3.7.Новообразуван урегулиран поземлен имот одобрен със Заповед №413 от 16.06.2009 г. на кмета на община Мездра УПИ І – пл.№1816 в кв. 112 а  , с площ  5 589 кв.м. при начална тръжна цена 57 520 лева без ДДС.

4.Възлага на управителя  на „Мездра – Автотранспорт -2003”ЕООД да проведе тръжната процедура, като за резултатите от нея информира Общински съвет – Мездра на следващото заседание .

Решение 127

1.Упълномощава Иван Аспарухов Цанов – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие на инж.Генади Събков Събков  – зам.кмет на общината да представлява Община Мездра в Общото събрание на акционерите на МБАЛ”Христо Ботев” АД – гр.Враца на 12.06.2012 г. /съответно 26.06.2012 година/ и да гласува по предложения проект за дневен ред , както следва:

По т.1 от дневния ред да гласува “ЗА” приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 година.

По т.2 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ” одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

По т.3 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ“ освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 година.

По т.4 от дневния ред да гласува “ЗА“ избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година.

По т.5 от дневния ред да гласува “ЗА” промяна в състава на Съвета на директорите.

По т.6 от дневния ред да гласува “ЗА” по предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По т.7 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ“  промяна в капитала на дружеството.

По т.8 от дневния ред да гласува “ПРОТИВ“ промяна в Устава на дружеството.

2.Възлага на представителя на община Мездра в Общото събрание на акционерите в МБАЛ “Христо Ботев“АД – гр.Враца на следващото заседание на съвета да запознае  общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Решение 128

1.Отменя Решение №662  прието с Протокол №51/29.09.2011 г. на Общински съвет – Мездра.

2.На основание чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ  да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 година общински имоти в землището на с.Горна Кремена , както следва:

1.имот №016221 с площ от 4, 196 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС №1259/27.04.2012 г.

2.имот №016222 с площ от 32,652 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1258/27.04.2012 г.

3.имот №015087 с площ от 2,610 дка в м.Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, АОС 1140/29.07.2011 г.

4.имот №015094 с площ от 5,278 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1141/29.07.201 г.

5.имот №016028  с площ от 2,752 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1142/29.07.2012 г.

6.имот №016082 с площ от 37,323 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1147/02.08.2011 г.

7.имот №016160 с площ от 2,877 дка в м.”Брестака”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС  1143/29.07.2011 г.

8.имот №016161  с площ от 0,397 дка в м.”Брестака”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС  1145 /29.07.2011 г.

9.имот №016164 с площ от 1,834 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1144/29.07.2011 г.

10.имот №016168 с площ от 3,400 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1146/27.04.2012 г.

3.На основание чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства и чл.47 от Наредбата за РПУРОбИ да се учреди възмездно вещно право на ползване на „Дионисомарбле – България” ЕООД , гр.София за срок от 35 години за следните имоти  при цени, както следва:

1.имот №016221 с площ от 4, 196 дка в м.”Тихова глава”,

землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС №1259/27.04.2012 г. – 4 990 лева.

2.имот №016222 с площ от 32,652 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1258/27.04.2012 г.- 38 830 лв.

3.имот №015087 с площ от 2,610 дка в м.Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, АОС 1140/29.07.2011 г.- 3 160 лв.

4.имот №015094 с площ от 5,278 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1141/29.07.201 г.-  6 140  лв.

5.имот №016028  с площ от 2,752 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1142/29.07.2012 г.- 3 200 лв.

6.имот №016082 с площ от 37,323 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1147/02.08.2011 г.- 43 450 лв.

7.имот № 016160 с площ от 2,877 дка в м.”Брестака”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС  1143/29.07.2011 г.-  3 350 лв.

8.имот №016161  с площ от 0,397 дка в м.”Брестака”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС  1145 /29.07.2011 г.- 460 лв.

9.имот №016164 с площ от 1,834 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена, съгласно АОС 1144/29.07.2011 г.- 2 140  лв.

10.имот №016168 с площ от 3,400 дка в м.”Тихова глава”, землището на с.Г.Кремена,съгласно АОС 1146/27.04.2012 г.- 3 960 лв.

4.Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване възмездно право на ползване с „Дионисомарбле – България” ЕООД ,гр.София.

Решение 129

1.На основание чл.36, ал.1 и чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г. в точка първа – продажби имот –частна общинска собственост в с.Очин дол с площ от 365 кв.м., представляващ незастроен, неурегулиран поземлен имот №156 в кв.25 по плана на с.Очин дол , съгласно АОС №1243/09.04.2012 г. с предложена цена 1250 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с начална цена 1 250 лева.

3.Кметът  на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота.

Решение 130

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд „за кариера за добив на подземни богатства”, след влизане в сила на ПУП за следните имоти:

1.ПИ №015087, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна

Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „нива”, актуван с акт за ЧОС №1140/29.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 2,610 дка.

2.ПИ №015094, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1141/29.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 5,278 дка.

3.ПИ №016028, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1142/29.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 2,752 дка.

4.35,501 дка от ПИ №016082, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1147/02.08.2011 год., вписан в Службата по вписванията  целия с площ от 37,323 дка от които 1,822 дка. попадат в горски фонд – отдел/подотдел 394 – широколистна гора (извън концесионната площ) .

5.ПИ №016160, местност „Брестака” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада” – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, предоставени със Заповед по чл.45в, ал.7 от ЗСПЗЗ  №15/23.03.2009 год. с площ от 2,877 дка.

6.ПИ №016161, местност „Брестака” в землището на с. Горна Кремена ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада” актуван с акт за ЧОС №1145/29.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 0,397 дка.

7.ПИ №016164, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1144/29.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 1,834 дка.

8.ПИ №016168, местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1146/19.07.2011 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 3,400 дка.

9.ПИ №016221(образуван от ПИ №016219), местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1259/27.04.2012 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 4,196 дка.

10.ПИ №016222 (образуван от ПИ №016219), местност „Тихова глава” в землището на с. Горна Кремена  ЕКАТЕ 16526 с начин на трайно ползване „използв. ливада”, актуван с акт за ЧОС №1258/27.04.2012 год., вписан в Службата по вписванията с площ от 32,652 дка.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

ІІ. Дава съгласие за изработване на ПУП за „Кариера за добив на подземни богатства” за имотите описани в т.І от настоящето решение, находящи се в землището на с. Горна Кремена.

ІІІ. Дава съгласие площта от имот №016082 за която ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъде обособена в самостоятелен имот съгласно изработена скица-проект при включването му в ПУП.

ІV. Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Дионисомарбле – България”ЕООД, ЕИК 121670026 за своя сметка да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и извърши процедурите по промяна на предназначението на горските територии и изключването им от горски фонд съгласно разпоредбите на Закона за горите.

V. Стойността на сделката по учредяване възмездното право на ползване и нормативно определените данъци и такси, да се внесат в 14 дневен срок от влизане в сила на Заповедта за учредяване правото на ползване и преди одобряване заданието по чл.124, ал.3 от ЗУТ.

VІ. Възлага на кмета на Община Мездра да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на предходните решения.

Решение 131

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници,  както следва на :

-     Имот № 016009 с площ от 10,059 дка,  в м.”Под селото”, по КВС на с.Брусен за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Пешев Николов  б.ж. на с.Брусен.

-

Решение 132

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници,  както следва на :

-     Имот № 102039 с площ от 0,406 дка, нива в м.”Клисура”, по КВС на с.Люти дол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Алипия Йорданав Лазаров  б.ж. на с.Люти дол.

Решение 133

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на Илинка Милчова Атанасова от гр.Мездра.

Решение 134

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на Галина Тихомирова Каменова от гр.Мездра .

Решение 135

Общински съвет – Мездра подкрепя на Декларация на УС на НАПОС – РБ относно направени промени в ЗМСМА за възнаграждението на общинските съветници.

Решение 136

1. На основание §71 от ПЗР на ЗДС във връзка с промяна на Чл.32, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Мездра променя чл.21, ал.1 и 2 т.т.1 и 2 от ПОДОбСНКВОбА , както следва:

Чл.21 /1/ Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си  в  заседанията  на  Общинския  съвет  и  неговите  комисии  в  размер на 30 % от средната брутна заплата в Общинската администрация за последния  месец от предходното тримесечие , както следва:

1.Заместник председателите на ОбС и председателите на постоянни комисии получават възнаграждение в размер на 30% от средната брутна заплата в Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие .

2.Общинските съветници получават възнаграждение в размер на 28% от средната брутна работна заплата в Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

/2/ При неучастие на общинския съветник в заседания на Общинския съвет и постоянните комисии, независимо по какви причини, възнаграждението се намалява, както следва:

1.При неучастие в заседание на Общинския съвет – 20% .

2.При неучастие в заседание на постоянна комисия с 5% за всяко отсъствие.

Т.т. 3 и 4 от ал.2 остават в досегашния вариант.

2.Изменението влиза в сила от 01.07.2012 година.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/