Протокол №8 /26.04.2012 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №8/ 26.04.2012 г.

Решение 95

1.Приема Наредба за пожарната безопасност на територията на община Мездра.

2.Отменя Наредба за пожарна и аварийна безопасност на населените места, обектите и личната собственост на гражданите на територията на Община Мездра, приета с Решение №426 от Протокол №39 /26.10.2006 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 96

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Мездра приема изменение  и допълнение на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра съгласно чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, както следва:

І. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя както следва: След думите „преместваеми обекти” се добавя „върху свободни общински, държавни, частни и др. незастроени терени. Текста „които не са трайно свързани с терена” се заличава.

2. Създава се нова алинея 2 със следния текст:

(2) Свободни площи са: части от тротоари, площади, вътрешноблокови пространства, неблагоустроени площи, паркинги, пешеходни зони и други, върху които е възможно разполагането на временни преместваеми обекти, без това да възпрепятства използването им съобразно тяхното основно предназначение.

3. Създава се нова алинея 3 със следния текст:

(3) Незастроени терени са: поземлени имоти върху които не е осъществено предвиденото по подробния устройствен план мероприятие и същевременно е възможно поставянето на временни преместваеми обекти, както и елементи на градското обзавеждане.

ІІ.  В чл.2, ал.1 се правят следните изменения.

Заличава се текста „Обектите по чл.1 на тази наредба не представляват строежи по смисъла на ЗУТ, не са недвижима собственост и нямат постоянен устройствен статут.”  и се създава нов, със следното съдържание „Преместваемите обекти по чл.1 на тази наредба нямат траен устройствен статут, не са трайно свързани с терена и могат да се преместват. Те не представляват строежи по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ, не представляват недвижими имоти по смисъла на чл.110 от ЗС, не се нанасят в кадастралния план и не подлежат на вписване в имотния регистър, съгласно §182 от ПЗР към ЗИДЗУТ”.

ІІІ. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текста на чл.4 става ал.1 и се изменя по следния начин: След думите „са обекти за търговски и” се добавя думата „други”. След думите „декоративни елементи” се поставя запетая и се добавя „увеселителни обекти и други”.

2. Създават се нови алинеи 2, 3 и 4 със следния текст:

(2) Според прикрепването си към терена, преместваемите обекти биват:

1. Мобилни, без връзка с терена.

2. Свързани нетрайно с терена.

(3) Според обвързването им с инженерната инфраструктура, преместваемите обекти биват:

1. Без връзка с инфраструктура.

2. С временни връзки

(4) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:

1. С унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство.

2. С индивидуален дизайн – предназначен за единично производство.

ІV. В чл. 5, ал.1 се правят следните допълнения:

След думите „въз основа на одобрена” се добавя „от Главния архитект на общината”.

V. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови точки 1.2.7 и 1.2.8. със следния текст:

1.2.7. Навес, свързан с терена;

1.2.8. Временни базарни конструкции;

2. В точка 3 остава текста „Обслужващи отдиха” и се заличава „Спортни, атракционни и детски съоръжения”

3. Създават се нови точки 3.1. и 3.2.  със следния текст:

3.1. Спортни, атракционни и детски съоръжения.

3.2. Увеселителни обекти по §5, т.71 от ЗУТ

4. Създава се нова точка 8. със следния текст:

8. монтажни гаражни клетки.

VІ. В чл.9 се прави следното допълнение:

Създава се нова ал.2 със следния текст:

(2) Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

VІІ. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Текста на ал.1 се заличава и се създава нов текст както следва:

(1)                       Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху терени – публична или частна общинска собственост се изготвят служебно от дирекция „УТ” при възлагане от кмета на общината или по искане на инвеститор – физическо или юридическо лице и се одобряват от главния архитект в двуседмичен срок от датата на внасянето им след съгласуване с отдел „Общинска собственост и техническо обслужване” и дирекция „Икономика, социални дейности и заетост”.

  1. В ал.2 се заличава „т.5” и след „т.7” се добавя „и т.8”. След текста „ОЕСУТ” се добавя текста „преди одобряването им”.
  2. В ал.3 след текста „ал.1, т.1” се добавя „т.8”.

VІІІ. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Текста на ал.1 се заличава и се създава нов текст както следва:

(1)                       Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху терени – публична или частна държавна собственост се изготвят от инвеститора – физическо или юридическо лице, съгласувано със съответната администрация стопанисваща имота, а в останалите случаи с областния управител и се одобряват от главния архитект на общината в двуседмичен срок от внасянето им

ІХ. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:

1.  След текста „недвижимия имот и” се добавя „по същество представляват виза за проектиране по смисъла на чл.140 от ЗУТ.  Визата се издава от главния архитект на общината и трябва да отговаря на нормативните изисквания за застрояване.” Текста „имат характера и формата на виза за проучване и проектиране” се заличава.

2. Към ал.2 т. 3 се правят следните допълнения:

След текста „на имота” се допълва „ или договор за право на ползване или за наем”.

3. Към ал.2 се създава нова т.5 със следния текст:

„5. Одобрен проект, в случаите на разполагане на преместваеми обекти за търговия и услуги на закрито.”

Х. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл.15, ал. 1 след текста „въз основа на” се допълва „индивидуална”. След текста „схема – проект” се заличава „по”. След текста „одобрена от” се допълва „Главния архитект на Общината” и се заличава текста „ОЕСУТ схема за улицата или части от нея”.

2. Текста на ал.3 от чл.15 се заличава и се създава нов текст както следва:

(3) Разрешенията за ползване на място по този член се издават при условията на Наредбата за реда и провеждане на търговска дейност на територията на Община Мездра

ХІ. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текста на чл.20 се оформя в ал.1 със следните изменения:

След текста „преместваеми съоръжения” се добавя текста „по т.1.2.1.;1.2.3.; 1.2.4 и т.3 на чл.7 от настоящата наредба” и след текста „заявление” се добавя „по образец”.

2. Т.1 и 2 на чл.20, ал.1се заличават.

3. Т.3 става т.1

4. т. 4 става т. 2, като се изменя по следния начин: Текста „декларация” се заличава и вместо него става „Служебна бележка”. След текста „по образец, че” се добавя „заявителят”. Текста „молителят” се заличава.

5. т.5 , 6 и 7 се заличават.

6. Създават се нови точки 3, 4 и 5 със следния текст:

3. Разрешение от специализиран контролен орган, във връзка с вида на продаваната стока /когато се изисква по действащата нормативна уредба/.

4. Становище от съответното експлоатационно дружество за начина на свързване към мрежите на техническата инфраструктура, при обекти с временни връзки.

5. Квитанция за внесена такса, определена по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

7. Създава се нова ал.2 със следния текст:

(2) Разрешението за ползване на място от преместваем обект по този член, се издава от кмета на Общината при условията на Наредбата за реда и провеждане на търговска дейност на територията на Община Мездра.

ХІІ. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текста на ал.1 се заличава и се създава нов текст както следва:

(1) За поставяне на преместваеми обекти по т.1.1.; т.1.2.5. до 1.2.8; т.2; т.4 до 8 на чл.7 от настоящата наредба, се подава заявление по образец до главния архитект на общината, след представяне на следните документи:

1. Одобрен индивидуален проект или утвърден типов проект

2.Удостоверение за актуално съдебно състояние или актуално удостоверение от Агенция по вписванията

3. Служебна бележка за липса на задължения към Община Мездра.

4 Становище от съответното експлоатационно дружество за начина на свързване към мрежите на техническата инфраструктура, при обекти с временни връзки.

5. Квитанция за внесена такса, определена по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

6. Документ за право на ползване или договор за наем.

2. Създава се нова ал.2 със следния текст:

(2) Проектната документация за преместваемите обекти и рекламните съоръжения е с обем и съдържание, определени според вида, местоположението и размера им от главния архитект на общината.

3. Текста на ал.2 става ал.3 и се изменя както следва:

След текста „се издава” се добавя „от главния архитект на общината”

4. В т.1 на ал.3 текста „имената на” се заличава и след текста „на терена” се допълва „и правното основание за ползването му”.

5. Ал.3 става ал.4 и се изменя по следния начин:

Текста „чл.20” става „чл.21”. След текста „или при” се допълва „наличие на задължения към общината”, а текста „декларация с невярно съдържание” се заличава.

6. Ал.4 става ал.5

Решение 97

На основание чл. 17 , чл. 18  и  чл. 19  от Наредба № 2  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси  :

1.Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по автобусни линии от утвърдени транспортни схеми  общинска и републиканска от квотата на община Мездра , за автобусни линии:

1.1. гр. Мездра – с. Радотина

1.2. гр. Мездра – с. Ослен Криводол

1.3. гр. Мездра – с. Типченица

1.4. гр. Мездра – с. Горна Бешовица

1.5. гр. Мездра – с. Цаконица

1.6. гр. Мездра – с. Горна Кремена

1.7. гр. София – гр. Мездра

2.Утвърждава “Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства “ – приложение № 3.

3.Утвърждава линиите и курсовете , които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудно подвижни лица – приложение № 4.

4.Утвърждава “Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите“- приложение №5

5.Утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници- приложение № 6.

6.Утвърждава “Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници”  – образец № 1, като отпада т.9 – гр.Мездра – с.Боденец  понеделник – петък /уч.време/ 7.25; 13.20.

7.Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

8.Размер на гаранцията за участие в конкурса – 500 лв..

9.Определя цена на конкурсната документация за провеждане на конкурса в размер на 50 ( петдесет ) лв.

10.Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми , в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

11.Определя комисия за провеждане на конкурса , разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите , в състав:

Председател – представител на Об А – Мездра

Членове :     – правоспособен юрист

- представител на Об А – Мездра

- представител на Об А – Мездра

- представител на Об С – Мездра

- представител на ИА “АА “ Враца

- представител на “Пътен контрол“ РУ Мездра

- представител на “ НАП “- В. Търново , офис Враца

-  представител на браншова организация в областта на автотранспорта.

12. Общинският съвет делегира права на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия , във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси , сервизна база и гаражна площ и други въпроси , за които е необходимо допълнително изясняване.

13.Общинския съвет упълномощава кмета на общината през времето на действие на новият договор във връзка със съществени изменения в пътнико потока , да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 98

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “МБАЛ – Мездра “ ЕООД за 2011 година.

2.Не освобождава  от отговорност управителя на “МБАЛ – Мездра “ ЕООД

д-р Илиана Михайлова.

3.Загубата  в размер на 194 000 лева на “МБАЛ – Мездра“ ЕООД за 2011 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди .

Решение 99

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “Бизнес инкубатор” ЕООД – гр.Мездра за 2011 година.

2.Не освобождава  от отговорност управителя на “Бизнес инкубатор” ЕООД – гр.Мездра  Диян Моновски .

3.Загубата в размер на 465, 22 лева на “Бизнес инкубатор” ЕООД – гр.Мездра за 2011 година да се покрие с приходи от бъдещи периоди .

Решение 100

1.Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на “ Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2011 година.

2.Не освобождава  от отговорност управителите инж.Стефан Стаменов и Валентин Йотов  на “ Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД .

3.Загубата в размер на  29 499, 04 лева на “ Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2011 година  да се покрие  с приходи от бъдещи периоди .

Решение 101

Приема информация за дейността на МБАЛ “Христо Ботев“ АД  АД – Враца за 2011 година.

Решение 102

Приема информация за дейността на “В и К” ООД – гр.Враца за 2011 година.

Решение 103

Приема информация за дейността  на “ Екопроект “ ООД – Враца за 2011 година.

Решение 104

Приема информация за дейността на “Нови Енергии “ ООД – София за

2011 година.

Решение 105

На основание чл.21, ал.1, т.6, 8 и т.10 от ЗМСМА, чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг :

1.Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение

с наименование „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра” /”Проекта”/, за финансиране по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над 2 000 екв.ж. и в населени места с под 2 000 екв.ж., попадащи в градски алгомерационни ареали” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

2.Община Мездра, в качеството си на бенифициент по Проекта, ще осигури необходимите средства за финансиране на недопустимите разходи по проекта, ако има такива, съфинансиране и мостово финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” със средства  от заем от Фонд „ФЛАГ” за временното изпълнение на проекта, в съответствие с насоките за кандидатстване по Процедура с референтен  № BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.жители.”

Решение 106

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1  от ЗОЗЗ Общински съвет- Мездра дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 420 кв.м. от  ПИ №016018, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 4,071 дка. и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” – VІ категория за транспортен достъп до МВЕЦ „Ритлите – Енерджи”.

ІІ.На основание чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава съгласие да се промени предназначението на 5675 кв.м. от ПИ №016021, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 22,344 дка. и начин на трайно ползване „поляна” в горска територия – Х категория от които 3777 кв.м. за площадката на МВЕЦ, 777 кв.м. за транспортен достъп и 1121 кв.м. за заливаема площ. и същите да се изключат от горски фонд.

ІІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП за реализиране на обект на техническата инфраструктура – МВЕЦ „Ритлите – Енерджи” за имотите описани в т.І и т.ІІ от настоящето решение, находящи се в землището на с. Люти брод.

ІV.Дава съгласие площта от имотите, описани в т. I и т.ІІ от настоящото решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти съгласно изработени скици-проекти и включването им в ПУП.

V.Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119.

VІ.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119 да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.

VІІ.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по отношение извършването на разпоредителни сделки с новообразуваните имоти по т.ІV от настоящето решение.

Решение 107

1.На основание чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., в т.първа – продажби  имот – частна общинска собственост №116210 в землището на с.Люти дол, м.”Мала река” с площ от 0,183 дка , съгласно АОС №1167/20.10.2011 г. с предложена цена от 720 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажби на имот №116210 в землището на с.Люти дол, м.”Мала река” с площ от 0,183 дка с начална тръжна цена 720 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота .

Решение 108

1.На основание чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ Общински съвет – Мездра приема да се извърши ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на общината , представляващ идеална част, имот от 70кв.м. в УПИ ХVІ, пл.№1373 в кв.69 по плана на гр.Мездра, целият от 335 кв.м., съгласно АОС №1179/11.01.2012 г. на стойност 1 960 лева при ликвидиране на съсобственост с Вержиния Петкова Върбанова – собственик на имот, съгласно н.а. №76, том ІІІ, рег.1975, дело 232/2011 г. на МРС.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за ликвидиране на съсобственост при спазване  изискванията на чл.46 от Наредбата за РПУРОбИ.

Решение 109

На основание чл.26, ал.4 от Закона за народните читалища приема отчети за дейността и финансови отчети за 2011 година  на читалищата от община Мездра, както следва:

1.Читалище “Просвета 1925“- гр.Мездра

2.Читалище “Съзнание – 1899 “ – с. Типченица

3.Читалище “ Наука – 1919 “- с. Лик

4.Читалище “Просвета – 1928 “-с.Царевец

5.Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897 “- с.Горна Кремена

6.Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919 “- с.Игнатица

7.Читалище “Светлина “ – с.Брусен

8.Читалище “Подем – 1928“ – с.Руска Бяла

9.Читалище “Пробуда – 1928 “ – с.Върбешница

10.Читалище “Светлина 2007” – с.Крапец

11.Читалище “Светлина 1926 – Моравица “ – с.Моравица

12.Читалище “Факел 1926 “- с.Зверино

13.Читалище “Фар -1927 “ -с.Люти дол

14.Читалище “Искър – 2004 “ с.Зли дол

15.Читалище “Просвета Ребърково – 1925”- с.Ребърково

16.Читалище “Просвета – 1923 – с. Боденец -“с.Боденец

17.Читалище “Просвета -1897“ – с. Долна Кремена

18.Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ – с.Оселна

19.Читалище “Христо Ботев  1927“ –  с. Елисейна

20.Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ -с.Дърманци

21.Читалище “Колката “ – с.Люти брод

Решение 110

На основание чл. основание чл.15, ал.3 от ПОДОбСНКВОбА :

1.Определя адвокат Стефан Красимиров Стефанов за осъществяване на правното обслужване на Общински съвет – Мездра.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за правното обслужване на общинския съвет с адвокат Стефан Красимиров Стефанов със срок до края на мандата.

Решение 111

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 001044 с площ от 0,245 дка, нива  в м.”Ковачева падина”, образуван от имот № 001042 по КВС на  с.Оселна за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Богдан Георгиев Павлов б.ж. на с.Оселна.

Решение 112

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-Имот № 007037 с площ от 2,000 дка, нива в м.”Кочомърша” и имот № 049029 с площ от 1,386 дка в м. “Хумата” образуван от имот № 000164  по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Герго Йончев Павлов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 113

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 009539 с площ от 5,349 дка, овощна градина  в м.”Петрови млаки”, образуван от имот № 009181 по КВС на  с.Лик;

- Имот № 009082 с площ от 5,898 дка, трайни насаждения в м.”Грозьова бара”, образуван от имот № 009068 по КВС на с.Лик;

- Имот № 006095 с площ от 5,219 дка, използвана ливада в м.”Драгошов хрът”, образуван от имот № 006051 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на  б.ж.Цветко Николов Цолов на с.Лик.

Решение 114

На основание § 27, ал.2, т.1 и т2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-     Имот № 009538 с площ от 7,972 дка, посевна площ в м.”Грозьова бара”,образуван от имот № 009170 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мишо Цолов Пешунски  б.ж. на с.Лик.

Решение 115

На основание § 27, ал.2, т.1 и т2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-     Имот № 012938 с площ от 2,444 дка, посевна площ в м.”Друма”,       образуван от имот № 012158 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вуто Кръстев Вутов  б.ж. на с.Лик.

Решение 116

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 011637 с площ от 3,820 дка, посевна площ в м.”Върха”, образуван от имот № 011369 по КВС на  с.Лик;

- Имот № 011639 с площ от 2,751 дка, ливада  в м.”Върха”, образуван от имот № 011363 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Нецо Данов Стоев б.ж. на с.Лик.

Решение 117

На основание § 27, ал.2, т.1 и т2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 015024 с площ от 3,514 дка, лозе в м.”Лозетата”, по КВС на с.Цаконица за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кръстьо Стоянов Илиев  б.ж. на с.Цаконица.

Решение 118

На основание § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-     Имот № 051096 с площ от 5,899 дка, нива в м.”Ливадище”, по КВС на с.Царевец за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Гена Младенова Христова  б.ж. на с.Царевец.

Решение 119

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на Цветелина Емилова Антонова от с.Ослен Криводол, община Мездра.

Решение 120

Отказва отпускането на еднократна помощ на Тодорина Каменова Георгиева от гр.Мездра.

Решение 121

На основание чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане приема Годишен план за действие за 2013 година по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2011-2015 година.

Решение 122

На основание чл.21, ал.1,  т.22 от ЗМСМА удостоява със званието „Почетен гражданин на гр.Мездра” Георги Тодоров Митев – за принос в развитието на спорта в община Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/