Протокол №7/ 29.03.2012 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №7/ 29.03.2012 г.

Решение 76

1.Приема годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мездра през 2011 година.

2.Определя за представители на Общински съвет – Мездра в Групата за наблюдение на план за развитие на община Мездра 2007-2013 г. :

1.Яна Венелинова Нинова – зам.-председател на ОбС – Мездра

2.Тихомир Володиев Тошев – общински съветник

3.Виктория Данчева Данкова – зам.-председател на ОбС – Мездра

4.Цветан Георгиев Тодоров – общински съветник

5.д-р Ивайло Тошев Тодоров – общински съветник

Решение 77

Приема Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 – 2015 г. на община Мездра.

Решение 78

I. Изключва от апортната вноска в капитала на “Мездра автотранспорт – 2003” ЕООД следните движими вещи и недвижими имоти:

1.фадрома L 200 с фабр. № 6492;

2.лек автомобил „Лада 2105”ВР 59 40АВ;

3.дърводелски банциг;

4.комбинирана дърводелска машина –абрихт циркуляр, борапарат;

5.павилион (бивш магазин) с РЗП 40 кв.м.;

6.УПИ I-1846 с площ 5589 кв.м. в кв. 112 а по плана за регулация на гр. Мездра;

7.ПИ 1819 с площ 3120 кв.м в кв. 112 а по плана за регулация на гр. Мездра;

8.УПИ XII-1229, цялата от 900 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра;

9.УПИ XI – 1229 – 980 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра;

10.УПИ № VIII-129 -1670 кв.м.заедно с прилежаща битова сграда със застроена площ 315 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра;

11.УПИ № IX-1229, 1760 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра ведно с построената в него автомивка;

12.УПИ X-1229, 1690 кв.м. по плана за регулация на гр. Мездра;

13.лек автомобил „Деу Ланос” 1.5 СЕ, държавен контролен номер ВР62 24 АК;

14.УПИ III -1229, кв. 112 западна индустриална зона с площ 112кв.м. съгласно ПУП – План за регулация и застрояване одобрен със заповед №104/01.03.2004 год. ведно с изградения в него трафопост;

II. Вписва Промяна на чл. 11/1/ от Учредителния акт на дружеството, чрез вписване на промените в апортната вноска.

III.Разрешава продажбата чрез търг с явно наддаване на следните активи собственост на дружеството:

1.фадрома L 200 с фабр. № 6492 при начална тръжна цена 4200 лева;

2.лек автомобил „Лада 2105”ВР 59 40АВ при начална тръжна цена 250 лева;

3.дърводелски банциг при начална тръжна цена 550 лева;

4.комбинирана дърводелска машина –абрихт циркуляр, борапарат при начална тръжна цена 1550 лева;

5.павилион (бивш магазин) с РЗП

40 кв.м. при начална тръжна цена 15 700 лева;

6.УПИ I-1846 с площ 5589 кв.м. в кв. 112 а при начална тръжна цена 71 900 лева;

7.ПИ 1819 с площ 3120 кв.м в кв. 112 а, при начална тръжна цена 32 100 лева;

8.УПИ XII-1229, цялата от 900 кв.м. при начална тръжна цена 15 500 лева;

9.УПИ XI – 1229 – 980 кв.м. при начална тръжна цена 15 800 лева;

10.УПИ № VIII-129 заедно с прилежаща битова сграда със застроена площ 315 кв.м.  при начална тръжна цена 41 000 лв.

11. УПИ № IX-1229, 1760 кв.м. заедно с автомивка при начална тръжна цена 31 000 кв.м.;

12.УПИ X-1229, 1690 кв.м. при начална тръжна цена 27 200 лева.

Сумите от продажбата на активите равняваща се на стойността им в апортната вноска да бъдат внесени в капитала на дружеството.

IV. Възлага на управителя на “Мездра автотранспорт – 2003” ЕООД, да погаси задълженията на дружеството към Община Мездра за такса Автогара в размер на

13  620,90 лева, чрез прехвърляне в собственост на Община Мездра:

1.лек автомобил „Деу Ланос” 1.5 СЕ, държавен контролен номер ВР62 24 АК;

2. УПИ III -1229, кв. 112 западна индустриална зона с площ 112кв.м. съгласно ПУП – План за регулация и застрояване одобрен със заповед №104/01.03.2004 год. ведно с изградения в него трафопост;

При условията на даване вместо плащане до размера на пазарната оценка на имотите на стойност 13 410 лева.

V.Възлага на управителя на “Мездра автотранспорт – 2003” ЕООД, да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

VІ.Община Мездра отпуска временна финансова помощ (безлихвен кредит) на “Мездра автотранспорт – 2003” ЕООД в размер до 9000 лева от бюджета на общината, от приходи от местни дейности. Средствата се предоставят за покриване на текущи разходи на дружеството по заявка на управителя. Конкретния размер на всеки превод се определя от кмета на Общината в зависимост от постигнатия до момента напредък и очакваните резултати, със срок на усвояване 3 месеца и със срок на връщане 8 месеца.

Решение 79

Приема информация за работата на ОбП ”Чистота” през 2011 година.

Решение 80

Приема информацията за изпълнение на Общия устройствен план на гр.Мездра за 2011 година.

Решение 81

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредба по чл.45 а по ЗОС за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:

1.Определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение №1.

2.На основание чл.28, ал.1, т.2 при изпълнение на чл.30 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища  да се извърши продажба на следното жилище:

2.1.ул.”П.Яворов”№6 , бл.5, вх.А, ет.1, ап.3, съгласно    АОС №1211/ 21.02.2012 г.

и изготвена оценка от м.03.2012 г. в размер на 37 700 лева.

3.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за продажба на жилищният имот.

Решение 82

На основание чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.8, ал.1, т.8 от Наредбата за РПУРОбИ на община Мездра:

1.Да бъдат отчуждени принудително части от имоти частна собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждането на „Път до ПСОВ Мездра” в землището на с.Брусен, както следва:

  1. от имот №22005 – ид. част от 0.106 дка.     за   58 лв.
  2. от имот №22006 – ид. част от 0.317 дка.     за 173 лв.
  3. от имот №22009 – ид. част от 0.361 дка.     за 197 лв.
  4. от имот №22010 – ид. част от 0.444 дка.     за 242 лв.
  5. от имот №22013 – ид. част от 0.080 дка.     за   44 лв.
  6. от имот №24006 – ид. част от 0.440 дка.     за 266 лв.
  7. от имот №24007 – ид. част от 0.751 дка.     за 453 лв.
  8. от имот №24046 – ид. част от 0.720 дка.     за 435 лв.
  9. от имот №24047 – ид. част от 0.248 дка.     за 150 лв.

10.   от имот №24049 – ид. част от 0.041 дка.    за   25 лв.

11.   от имот №24051 – ид. част от 0.018 дка.    за   11 лв.

12.   от имот №24054 – ид. част от 0.122 дка.    за   74 лв.

13.   от имот №24056 – ид. част от 0.045 дка.    за   28 лв.

14.   от имот №24060 – ид. част от 0.104 дка.    за   63 лв.

15.   от имот №24061 – ид. част от 0.054 дка.    за   33 лв.

16.   от имот №24062 – ид. част от 0.025 дка.    за   16 лв

2.Възлага на кмета на община Мездра да извърши всички правни и фактически действия по принудителното отчуждаване по реда на Глава трета от ЗОС.

Решение 83

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.129, ал.3 от ЗУТ, Общински съвет –  Мездра съгласува Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект Модернизация на участък „Мездра – Ботевград” от път І-1 (Е-79) Лот 1 от км.174+800 до км194+122 и Лот 2 от км161+367 до км174+800 засягащ землищата на гр. Мездра,

с. Ребърково, с. Дърманци, с. Крета, с. Типченица и с. Люти дол.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд и учредяване право на строеж за трасето предвиждащо разширение на пътя и засягащо части от земеделски имоти – общинска собственост, подробно описани в приложение 1, неразделна част от настоящата докладна, след влизане в сила на ПУП. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на Решението на Комисията за земеделските земи.

3.На основание чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава съгласие да се промени предназначението на имотите общинска собственост в горски територии, подробно описани в приложение 1- неразделна част от настоящата докладна и същите да се изключат от горски фонд.

Възлага на Кмета на община Мездра да извърши необходимите действия в изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство.

На основание чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 84

На основание чл.12 ал.3 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби:

1.Приема Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на децата с изявени дарби през 2012 година.

2.Възлага на кмета на общината на полугодие да информира Общинският съвет за отпуснатите средства в обхвата на Наредбата  и Общинската програма  на мерките за насърчаване на творческите заложби на децата с изявени дарби.

Решение 85

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-  Имот № 016223 с площ от 1,524 дка, използвана ливада в м.”Тихова глава”, образуван от имот № 016219 по КВС на  с.Горна Кремена;

-   Имот № 016178 с площ от 4,667 дка, използвана ливада в м.”Тихова глава”, по КВС на с.Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Митов Влаховски б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 86

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 080185 с площ от 3,163 дка, пасище, мера в м.”Ливаде”, по КВС на с.Царевец;

-  Имот № 082210 с площ от 0,124 дка, зеленчукова градина, в м.”Станков дол”, образуван от имоти 082051 и 082050 по КВС на с.Царевец;

-  Имот № 010905 с площ от 1,354 дка, ливада, в м.”Лисица”, образуван от

имот № 010365 по КВС на с.Царевец;

-  Имот № 078013 с площ от 0,299 дка, нива, в м.”Красиловец” по КВС на с.Царевец за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Гена Младенова Христова  б.ж. на с.Царевец.

Решение 87

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-  Имот № 016220 с площ от 3,175 дка, използвана ливада в м.”Тихова глава”, образуван от имот № 016219 по КВС на с.Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Цеко Стоянов Рашковски б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 88

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-  Имот № 007056 с площ от 2,053 дка, нива  в м.”Церака” по КВС на  с.Ослен Криводол;

-   Имот № 005053 с площ от 2,427 дка, нива в м.”Каленица”, по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йоло Стоянов Христов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 89

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-  Имот № 024019 с площ от 1,988 дка, полска култура в м.”Черниев дол”,  по КВС на с.Цаконица за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Велчо Маринов Иванов б.ж. на с.Цаконица.

Решение 90

Отпуска еднократна финансова помощ на Йордан Иванов Йорданов от гр.Мездра в размер на 870 лева за частично покриване на направените разходи за операция.

Решение 91

Дава съгласие за предоставяне на материали на Николай  Василев Башмакин от с.Люти брод, община Мездра на стойност  до 800 лева.

Решение 92

Отказва отпускането на еднократна помощ на Хризантема Каменова Сиракова от гр.Мездра.

Решение 93

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за ІІ – ро тримесечие на 2012 година, както следва:

м.април

1.Приемане отчети за дейността на общинските търговски дружества за 2010 година.

Докл.:д-р Илиана Михайлова, Деян Моновски,

Красимир Николов

2.Анализ за участието на община Мездра в търговски дружества с под 50 % общинско участие.

Докл.:Иван Аспарухов

м.май

1.Отчет за изпълнение на Програма за осигуряване на стабилност на водоснабдяването в община Мездра за 2008 – 2011 година.

Докл.:Иван Аспарухов

2.Отчет за изпълнение на Програмата за работа с младежта и приемане на Програма за работа с младежта за мандат 2011 – 2015 година.

Докл.:Иван Аспарухов

м.юни

1.Отчет за изпълнение на  Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра и приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Мездра за мандат 2011 -2015 година.

Докл.:Иван Аспарухов

2.Отчет за изпълнението на актовете на общинския съвет /съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/ към 31.05.2012 година.

Докл.:Иван Аспарухов

Решение 94

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ:

Одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за общински обект от първостепенно значение „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Мездра” в                   ПИ №024005, м.”Зад могилата” в землището на с.Брусен, община Мездра.

Решението да се обяви в ДВ в съответствие с изискванията на чл.130 от ЗУТ.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                 /инж. Делян Дамяновски/