Протокол №6/ 23.02.2012 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 58

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 и чл.42, ал.2 от Закона за общинските бюджети Общински съвет – Мездра актуализира бюджета за 2011 г. на община Мездра в местните дейности, съгласно следните приложения:

1.Приложение №1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2011 година на община Мездра.

2.Приложение №2 – Справка за вътрешни компесаторни промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи финасирани с целева субсидия за капиталови разходи към 31.12.2011 г..

3.Приложение №3-Справка за вътрешни компесаторни промени между разходни параграфи, функции и дейности на капиталовите разходи финансирани със собствени средства към 31.12.2011 г..

4.Приложение №4 – Справка за направените корекции по бюджета на прихода и разхода към 31.12.2011 г. по уточнен план, като по прихода и разхода се намалява с 28 921 лева.

Решение 59

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от Закона за общинските бюджети Общински съвет – Мездра реши:

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2011 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода       12081450 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

1.2. По разхода       12081450 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г., както следва:

2.1. По прихода       10378897 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

2.2. По разхода       10378897 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3.Приема отчета  на капиталовите разходи през 2011 г. /Приложение № 8/;

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 г.  /Приложение №10/

5.Приема уточненият годишен план и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки  и фондове /Приложение № 11/;

Решение 60

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 9, чл.12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ; чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС 367/29.12.2011 г. и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, Общински съвет Мездра:

1.Приема бюджета на община Мездра за 2012 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 10 990 246 лв. /разпределени съгласно единната бюджетна класификация – Приложение № 1, 2/в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 913 815 лв.,  в това число :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 746 719 лв.;

1.1.1.2.Преходен остатък от 2011 година в размер на  153 587 лв.,разпределен съгласно

Приложение № 9;

1.1.1.3.Приходи от наем имущество в размер на 13 509 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 076 431 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 648 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 394 673 лв.;

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 222 100 лв.;

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 367 200 лв.;

1.1.2.5.Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на  62000 лв.;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на            -76 767лв.;
1.1.2.7.Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  -314 721 лв.;

1.1.2.8.Заеми от други банки в страната в размер на               -246 320 лв.;
1.1.2.9.Преходен остатък в размер на 20 266 лв. разпределен съгласно Приложение № 9;

1.2.По разходите в размер на 10 990 246 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3, в това число :

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 5 913 815 лв.;

1.2.2.Местни дейности в размер на 4 441 762 лв.;

1.2.3.За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 634 669 лв.;

1.3.Утвърждава бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по приложение № 14 на Министерство на финансите – приложение 8 на общината.

1.4.Приема Поименния списък на капиталовите разходи за 2012 г. в размер на 715 095 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.

1.5.Одобрява разпределението на средствата за целева субсидия за финансиране на капиталови разходи, определени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012г.  в размер на 367 200 лв. за местни дейности, съгласно Приложение№4.

1.6.Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.6.1. Членски внос в размер на 3 500 лв.

1.6.2. Помощи за погребения  в размер на 1000 лв. в т.ч.

- разходи за ковчег и надгробен кръст- 42,00 лв.;

- превоз на покойника – 21,80 лв.;

- изкопаване и зариване на гроб – 47.40 лв.

Тази помощ се предоставя безплатно на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“ Мездра и на ветераните от войните по решение на общински съвет Мездра.

1.6.3.Помощи по решение на Общински съвет в размер на  67 000 лв.

1.6.3.1. Еднократна помощ в размер на 350 лева за всяко дете родено след  31.12.2011 година в община Мездра, както и на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2012 година на територията на община Мездра.

1.6.4.Определя субсидии за подпомагане на спортни клубове в размер на 34 000 лв.

1.6.5.Допълнително финансиране на маломерни паралелки в училищата в размер

на 41 065 лв.;

 • ОУ „Хаджи Димитър“ с.Елисейна      -            22 009 лв.;
 • ОУ „Васил Кънчов“    с. Моравица    -            19 056 лв.

1.7. Приема следните лимити за разходи:

1.7.1. Социално-битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

1.7.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

1.7.3. Представителни разходи в размер на 13 500 лв.  от тях:

-  на кмета на общината     -  6 000 лв.

-  на председател на общински съвет  -  3 200 лв.;

-  кмет кметство Зверино   -      500 лв.;

-  кметове на кметства 11 бр. х200 лв.    -  2 200 лв.;

-   кметски наместници 16 бр. х100 лв.   -  1 600 лв.

1.7.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 7000 лв. от тях :

-   кмет кметство Зверино -     500 лв.;

-   кметове на кметства 11 бр.по 300 лв.  – 3 300 лв.;

-   кметски наместници 16  бр.по 200 лв. – 3 200 лв.

1.8. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи в полза на работещите от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и за които според изискванията за длъжността няма кандидати от съответното населено място, както следва:

-      в общинска администрация и бюджетни звена – директор, експерт, специалист;

-      в учебните заведения и целодневни детски градини – директор, помощник – директор, учител, възпитател, счетоводител, ЗАТС;

- в   социално   заведение   -   директор,   социален работник, счетоводител, касиер, домакин, медицински работник, възпитател;

1.8.1.Определя средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване в размер на 85 % от стойността на транспортните разходи на служителите, пътуващи по автомобилния транспорт и 100 % на пътуващи по ж.п. транспорт. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

Когато пътуващите служители ползват собствен транспорт на бюджетното звено заплащат 50 % от разхода за горивото и смазочните материали на МПС, на база присъствените дни през съответния месец. Средствата се внасят в касата на бюджетното звено и ползват за други услуги.;

1.8.2.Утвърждава поименен списък на лицата с право на транспортни разходи във функция „Образование“, Приложение 7.

1.9. 0пределя 95 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

1.9.1. Държавна дейност 81 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 621974 лв. за сметка на трансфери по единен разходен стандарт, в т.ч за кмет на община и 27 броя в кметства/ 11 кметове, 16 кметски наместници/;

1.9.2. Дофинансиране 14 щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на  70 452 лв. за сметка на общински приходи, в т.ч за кметства -14 бр.

1.9.3.Определя за 2012 г. средства за работни заплати в делегираните от държавата дейности в рамките на средствата по единни разходни стандарти за 2012 г., с изключение на общинските училища, детски градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 5.

1.9.4.Определя числеността на персонала и средствата за работни заплати в местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности , за сметка на приходите с общински характер, съгласно Приложение № 5.

2.Определя максимален размер на дълга, както следва:

2.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2012 г. – 4 700 000 лв.

2.2.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2012 г.  – 7 150 024 лв.

3.Приема план-сметките на извънбюджетни сметки и фондове, съгласно  приложение № 8 към § 28 от ЗДБРБ за 2012 г. /Приложение № 6/

Преходен остатък                            11 904 лв.

Възстановяване на заеми             334 100  лв.

Предоставени трансфери              -40 000  лв.

По разхода в размер на                 45 600  лв.

Остатък на 31.12.2012 г.             260 404  лв.

4.Възлага на кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци и по второстепенни разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности/ по приложение № 3/;

4.1.Определя просрочените задължения  от минали години в размер на 720 117 лева, които да бъдат разплатени от бюджет 2012 година до 30.06.2012 г., съгласно разработен от всеки второстепенен разпоредител план – график.  Определя просрочени вземания в размер на 268 лв.

4.2.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на  местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2012 г. дава право на кмета на общината да ползва  временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината и краткосрочни кредити от банки.

4.3.Дава съгласие временния недостиг на средства по  извънбюджетна сметка на общината за финансиране на проекти по Оперативните програми  да се покрива от  временни безлихвени заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

5. Възлага на Кмета на общината:

5.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

5.2.Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина ,

5.3.Да поддържа функционирането на системата за финансово управление и контрол и Системата за качество по ISO 9001:2008.

5.4.Да отразява служебно промените по общински бюджет с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

6.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е предвидено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 ал.1 от ЗОБ/:

6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер и без да изменя общия й размер в частта на местните дейности;

6.3. Да кандидатства за средства от Европейските и национални фондове както и от определените със ЗДБРБ за

2011 г. източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

6.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината.

7.Дава право на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да реализират собствени приходи от управление на общинска  собственост, такси и цени на услугите;

7.1.Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да коригират служебно  през 2012 г. със събраните собствени  приходи приходната и разходната част на  бюджетите си.

7.2.Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсаторни промени и получените трансфери от други бюджети.

8.Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

8.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

8.2.Постъпилите  собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали години; за разходи свързани с дейности за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

Решение 61

На основание чл.27 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласува  Стратегически план за периода 2010–2012 г. и Годишен план за 2012 г.  на Звеното за  вътрешен одит в община Мездра.

Решение 62

Приема отчет на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на община Мездра за 2011 година.

Решение 63

Приема Отчет – анализ за дейността на РУ „Полиция” – Мездра през 2011 година.

Решение 64

1.Приема информация за дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност – гр.Мездра през 2011 година.

2.Актуализира състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност – гр.Мездра , както следва:

Председател:Ивайло Цолов Тошев – общински съветник

Членове:1.Виктория Данчева Данкова общински съветник

2.Данаил Стефчов Димитров –   председател на ПК”СООРГП”

3.инж.Генади Събков Събков – зам.-кмет на община Мездра

4.Коца Иванова Гьошева – обществен възпитател

5.Силвия Петрова Петкова – секретар МКБППМН

6.Мирослав Богданов Гетов – редактор на вестник „Мездра ХХІ век”

7.Иво Манчев Иванов – началник РУ „Полиция” – Мездра

8.Ивайло Методиев Гешев – началник група „Охранителна полиция” при РУ”Полиция” – Мездра

9.Христо Иванов Христов – началник РУ”Транспортна полиция „ – Мездра

10.Светослав Зарчев Спасов – началник група ООР при РУ”Транспортна полиция „ – Мездра

Решение 65

Приема Отчет за работата на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2011 година.

Решение 66

На основание чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража актуализира състава на наблюдателната комисия, създадена с решение на Общински съвет – Мездра №172/02.10.2008 г. , както следва:

Председател: д-р Дарина Христова – зам.- председател на ОбС – Мездра

Зам.председател: Данаил Димитров – председател на ПК”СДОСЕИ”

Членове: Ивайло Тошев – председател на ПК”ОбКОРС”

Ангел Йорданов- общински съветник

Иван Димитров – мл.инспектор „Пробация”

Капка Нецова – директор Д”Социално подпомагане”

Катя Мудрова – директор Д „Бюро по труда”

Емилия Гарванска – представител на КНСБ

Цветан Митов – председател на КТ”Подкрепа”

Решение 67

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1.Общински съвет – Мездра дава съгласие община Мездра да бъде партньор по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2

„ Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” , схема BG161PO001/3-2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт  и маркетинг на дестинациите”.

2.Приема изпълнението на задължителните дейности по проекта /рекламни дейности по проекта /рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта.

Решение 68

На основание чл.35 от Закона за социалното подпомагане и Методика на процедурата по осъществяване на обществен контрол на система за социално подпомагане на обществените съвети, сформира Обществен съвет за социално подпомагане – гр.Мездра , както следва:

1.Наталия Димитрова Христова – Горанова – директор на Общински център за социални услуги и дейности – Мездра

2.Елена Веселинова Нанова – директор на Дирекция „Икономика, социални дейности и заетост”

3.Камелия Вескова Петкова – председател на Дружество на инвалидите „Надежда” – Мездра

4.Капка Митова Нецова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Мездра

5.Катя Павлинова Мудрова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Мездра

6.д-р Митка Георгиева Лечева – общински съветник

7.д-р Галина Илиева Лещарска – Младенова – общински съветник

Решение 69

1.Общински съвет гр.Мездра на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  дава съгласие за предоставяне на 28697,489 дка  мери и пасища, от които 7393,906 дка за общо ползване и 21303,583  дка за индивидуално ползване. Приема:

 • списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни  (Приложение № 2)
 • данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища по населени места  (Приложение № 3)
 • карти за използването на мерите и пасищата по населени места (Приложение № 4)

2.На основание чл. 25 ал. 1 и Заповед № РД 09 – 116 от 21.02.2011 г.на Министъра на земеделието и храните, възлага на кмета на Община Мездра да организира публично оповестени търгове за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд при начална цена съгласно Приложение № 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, но не по-ниска от началната тръжна цена за отдаване под наем или под аренда на мерите и пасищата от държавен поземлен фонд (ДПФ).

3.Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е бъзвъзмездно.

4.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на общински мери и пасища, въз основа на проведени търгове.

5.В договора за индивидуално ползване на общински мери и пасища се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на таксата за ползване на общинските мери и пасища в срок 14 дни от датата на подписване на договора;
 • да не се променя предназначението на мерите и пасищата;
 • да не се ползват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни и други отпадъци;
 • осигуряване на прокари за преминаване на тревопасни животни, отглеждани в съответното населено место;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора.;
 • общината да предоставя периодично информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия за поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Решение 70

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя на ОбС “Земеделие” гр.Мездра   земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

- Имот № 003158 с площ от 3,307 дка, изоставени нива в м.”Калугерски рътли”,

образуван от имот №003101 по КВС на  с.Лик,

-      Имот № 006094 с площ от 5,252 дка, ливада в м.”Кошарата”, образуван от имот

№ 006080 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Александров Пеловски б.ж. на с.Лик.

Решение 71

На основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ  и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя на ОбС “Земеделие” гр.Мездра   земеделски имоти от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници както следва на :

-      Имот № 000735 с площ от 2,705 дка, нива в м.”Сипея”, по КВС на с.Оселна за

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Коцев Кръстанов  б.ж. на с.Оселна;

Решение 72

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) за обект: Път за осигуряване на транспортен достъп до фотоволтаични електроцентрали в ПИ №002703 и ПИ №001475, местност „Шумер„ в землището на с. Игнатица, общ. Мездра, обл. Враца, преминаващ през ПИ №001481, №002663, №002664 и №002709.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 73

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване  20 кV на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ІІІ с идентификатор №27317.706.4 по кадастралната карта на с. Елисейна, общ. Мездра, обл. Враца, засягащо следните ПИ: №27317.000.705; 27317.707.10; 27317.707.3; 27317.707.2 ; 27317.937.3; 27317.937.1; 27317.706.4 и 27317.000.937.

2. На основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване на сервитутно право за прокарване на трасе на въздушен електропровод 20 кV през земеделски имот с идентификатор №27317.000.705, собственост на Община Мездра

3. Възлага на Кмета на община Мездра след одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и Техническия инвестиционен проект да извърши всички правни и фактически действия във връзка с горното учредяване на сервитута и правото на прокарване по т. 2 от настоящето решение, включително и издаване на Заповед за учредяване на възмездно право на прокарване на въздушния ел. провод  по чл.193, ал.3 и 4 от ЗУТ.

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

Решение 74

Общински съвет – Мездра предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекс за социално осигуряване на името на Мариела Ванчова Кънчева, живуща в с.Моравица, ул.”Георги Димитров” №2, съгласно чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Решение 75

Общински съвет – Мездра дава съгласие за опрощаване на публично държавно вземане на Петя Стоянова Петрова, гр.Мездра, ул.”Цанко Церковски” №9 .

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                 /инж. Делян Дамяновски/