Протокол №5/ 26.01.2012 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №5/ 26.01.2012 г.

Решение 32

Приема  Програма за управление на Община Мездра за мандат 2011 – 2015 година.

Решение 33

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 от ЗМСМА приема измененията и допълненията на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , както следва:

І.   Текста на чл.47 се изменя както следва:

чл.47 (1) Право на строеж се учредява без търг и конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

1. Юридически лица на бюджетна издръжка;

2. Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. На инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция при условията и по реда на чл.22а от Закона за насърчаване на инвестициите

4. Лица в съсобствени с общината имоти в случаите по чл.183, ал.3 от ЗУТ.

5. Други лица, когато това е предвидено в закон.

(2) Всеки съсобственик, може да отправя предложение до другия за застрояването на имота. Кметът на общината внася предложението за разглеждане  – относно законосъобразността и целесъобразността на исканото застрояване -  от ЕСУТ и назначена със заповед на кмета комисия състояща се от юрист, икономист и двама общински съветници.

(3) След становището на ЕСУТ, комисията  по ал.2, провежда преговори със съсобственика и изготвя предложение с проект на договорените конкретни условия за застрояване до кмета на общината, който внася докладна записка до общинския съвет.

(4) Правото на строеж се учредява  по пазарна оценка, изготвена от независим оценител, одобрена от общинския съвет.

(5) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината сключва договор за учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на чл.183, ал.3 от Закона за устройство на територията.

ІІ. Създава се чл.47а със следния текст:

чл.47а (1) Право на пристрояване и/или надстрояване на сграда построена върху имот частна общинска собственост по чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост при което се обособява самостоятелен обект, договорите по чл.183, ал.1 и 2 от ЗУТ се сключват с кмета на общината след решение и одобрена пазарна оценка от общинския съвет.

(2) Искането за право на пристрояване или надстрояване по ал.1 се депозира писмено до кмета на общината и съдържа име на предложителя, протокол от общото събрание на собствениците в случаите на съсобственост, нуждите за които ще се използва обекта, влязъл в сила ПУП или предложение за изменението му.

ІІІ. Създава се чл.47б със следния текст:

чл.47б (1) Право на пристрояване и/или надстрояване на съществуващи жилищни сгради, изградени върху общинска земя, без обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собствениците на жилищни сгради или собствениците на етажната собственост без търг или конкурс в съответствие с влязъл в сила ПУП.

(2) Правото на пристрояване и/или надстрояване по предходната алинея се учредява възмездно по приета от общинския съвет пазарна оценка изготвена от независим оценител, със заповед на кмета на общината и договор.

(3) Заявлението по ал.1 се подава до кмета на общината от собственика на сградата или всички собственици в етажната собственост, към което са приложени следните документи:

1. Декларация – съгласие с нотариална заверка на подписите съгласно чл.183, ал.2 от ЗУТ;

2. Документ за собственост;

3. Влязъл в сила ПУП или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, доказващ възможността за извършване на пристрояването или надстрояването;

4. Удостоверение за актуално състояние

( когато е необходимо)

5. Становище от главния архитект на общината.

(4) Съгласие по чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, без решение на общинския съвет, след предварително дадено становище от главния архитект или упълномощено от кмета длъжностно лице, относно законосъобразността на исканото.

(5) Съгласие по чл.38, ал.3 и 4 от Закона за устройство на територията се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, без решение на общинския съвет, след предварително дадено становище от главния архитект или упълномощено от кмета длъжностно лице, относно законосъобразността на исканото.

(6) Съгласие по чл.48, ал.3 от Закона за устройство на територията се дава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, без решение на общинския съвет, след предварително дадено становище от главния архитект или упълномощено от кмета длъжностно лице, относно законосъобразността на исканото.

(7) Договорите по чл.185, ал.4 от Закона за устройство на територията се сключват в писмена форма от кмета на общината, като правото на собственост се прехвърля със заповед на кмета, след решение и одобрена пазарна оценка от общинския съвет.

ІV. Текста на Чл.47, става нов чл.47в

V. Чл.50 се изменя, както следва:

чл.50 (1) С тази глава се уреждат условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в предвидените в тази наредба и Закона за общинската собственост  случаи.

Решение 34

Приема Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011 година.

Решение 35

Приема годишна  програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 година.

Решение 36

На основание чл.2 , ал.1 , т.2 от Наредба по чл.45 а от ЗОС за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища определя по групи общинските жилища, съгласно Приложение №1.

Решение 37

На основание чл.12, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност и заявление от управителя на „Мездра – Автотранспорт -2003” ЕООД  освобождава Валентин Любомиров Йотов от длъжността управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Решение 38

На основание чл.12, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност избира Красимир Трифонов Николов за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Решение 39

1.Определя възнаграждение на управителя в размер на 500 лева месечно.

2.Възлага на кмета на община Мездра да сключи договор за управление с Красимир Трифонов Николов за срок до провеждане на конкурс за избор на управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

3.Възлага на управителя в срок до 29.02.2012 г. да представи в ОбС – Мездра оздравителен план на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Решение 40

1.На основание чл.36, ал.1, т.1 , чл.38, ал.1 и чл.52, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 година, в точка първа – продажби имот – частна общинска собственост № 012002 в землището на с.Брусен, м. ”Горни воден” с площ от 16.801 дка, съгласно АОС № 1139/

12.07.2011 г. с предложена цена от 19 320 лева.

2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №012002

в землището на с.Брусен, м. ”Горни воден” с площ от 16.801 дка с  начална тръжна цена от 19 320 лева.

3.Кметът на общината да организира провеждането на тръжната процедура и сключи договор за продажба на имота .

Решение 41

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Нина Петрова Каменова наследник на Йото Атанасов Димитров , с.Типченица

- Имот № 041581 от 2,689 дка, изоставена ливада в м.”Боторака”, образуван от имот № 041533 по КВС на с.Типченица за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йото Атанасов Димитров б.ж. на  с.Типченица.

Решение 42

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Иванка Гергова Георгиева наследник на Марин Георгиев Мишев, с.Ослен Криводол.

-  Имот № 032029 с площ от 5,952 дка, нива в м.”Чончовец” с.Ослен Криводол, образуван от имот № 032023 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марин Георгиев Мишев б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 43

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Цветана Гергова Христова наследник на Коцо Гергов Мицин, с.Моравица.

- Имот № 002288 с площ от 3,664 дка, лозе в м.”Лозята” с.Моравица, образуван от имот № 002239 по КВС на с.Моравица за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Коцо Георгиев Мицин б.ж. на с.Моравица.

Решение 44

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Венко Йончев Георгиев наследник на Стоян Гергов Христов, с.Ослен Криводол.

-  Имот № 020015 с площ от 1,819 дка, изоставени  трайни насаждения в м.”Вукинец” с.Ослен Криводол, образуван от имот № 000186 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Гергов Христов б.ж. на с.Ослен Криводол.

Решение 45

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Динко Иванов Дунов наследник на Косто Кинов Пелов, с.Лик.

- Имот № 012955 с площ от 2,916 дка, изоставена нива в м.”Ливадето”, образуван от имот № 012368 с.Лик;

- Имот № 012956 с площ от 5,248 дка, изоставена нива в м.”Ливадето”, образуван от имот № 012368 с.Лик;

- Имот № 007125 с площ от 8,129 дка, посевна площ в м.”Брестака”, образуван от имот № 007031 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Динко Иванов Дунов б.ж. на с.Лик.

Решение 46

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Петко Нешков Петков наследник на Ваца Георгиева Ценова, с.Царевец.

-         Имот № 001212 от 5,709 дка, ливада,

в м.”Ж. бърдо” образуван от обединяването на  имоти с № 010888 и

№ 010908 по КВС на с.Царевец за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ваца Георгиева Ценова б.ж. на с.Царевец.

Решение 47

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Румен Христов Мишонов наследник на Никола Стефанов Мечкарски , с.Старо село.

-  Имот № 129053 с площ от 11,583 дка, използвана ливада в м.”Герана” по КВС на с.Старо село за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Стефанов Мечкарски б.ж. на с.Старо село.

Решение 48

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Бойко Пешков Нецов наследник на Нецо Петков Янкoловски, с. Горна Кремена.

-    Имот № 013062 с площ от 4,583 дка, изоставени трайни насаждения в м.”Диненица”с.Горна Кремена,

-     Имот № 013068 с площ от 6,911 дка, използвана ливада в м.”Диненица”, образуван от имот № 013021 по КВС на с.Горна Кремена за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Нецо Петков Янколовски б.ж. на с.Горна Кремена.

Решение 49

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Виолета Иванова Иванова наследник на Иван Христов Иванов, с.Ослен Криводол.

- Имот № 007057 с площ от 3,000 дка, нива в м.”Церака”, образуван от имот № 007054 по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Христов Иванов б.ж. на с.Ослен Криводол;

Решение 50

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от Стефка Нинова Станкова наследник на Иван Петков Вълчов, с.Ослен Криводол

- Имот № 046009 с площ от 2,042 дка, изоставена нива в м.”Глава”, образуван от имот № 046007 с.Ослен Криводол;

-  Имот № 043098 с площ от 6,069 дка, изоставени трайни насаждения в м.”Страната”, образуван от имот № 000150 с.Ослен Криводол;

-   Имот № 025005 с площ от 1,116 дка, пасище, мера в м.”Край село”  с.Ослен Криводол;

-   Имот № 046006 с площ от 1,744 дка, изоставена нива в м.”Глава” по КВС на с.Ослен Криводол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Петков Вълчов б.ж. на  с.Ослен Криводол.

Решение 51

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ предоставя на ОбС „Земеделие” гр.Мездра земеделски имоти от общински поземлен фонд /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра , одобрени със Заповед №15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Враца/ за обезщетяване на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници по заявление от от Павлина Василева Георгиева наследник на Георги Диков Илиев, с. Лик

-         Имот № 012953 с площ от 2,197 дка,

нива в м.”При сойката”, образуван от имот № 012066 по КВС на с.Лик за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Диков Илиев  б.ж. на с.Лик.

Решение 52

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ – ПЗ /План за застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ №002703 в местност „Шумер” в землището на с.Игнатица, община Мездра, област Враца.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 53

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ – ПЗ /План за застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ №001475 в местност „Шумер” в землището на с.Игнатица, община Мездра, област Враца.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 54

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за промяна предназначението на  земеделска земя за изграждане на „Птицеферма за 2000 броя пилета” в ПИ №102032 в местност „Клисурата” в землището на с.Люти дол, община Мездра, област Враца.

Решението да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.130, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

Решение 55

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА:

1.Именува съществуващата улица в участъка от пресечката на ул.”Роза” и ул.”Тераса”- /осова точка/ ОК 362 и продължава в посока югоизток към Промишлена зона „Изток” гр.Мездра /осова точка/ ОК 363  до ЖП прелез за с.Брусен, южно от МЗ ”Искър” /сега “КИР”АД/, като улица „Брусненско шосе”.

2.Възлага на кмета на община Мездра да извърши всички законови действия по установяването на административните адреси.

Решение 56

Общински съвет – Мездра дава съгласие община Мездра да кандидатства по проект „Красива България” през 2012 г. по мярка 02 – 02 „Спешно подпомагане на социални домове” с проект „Разширяване и увеличаване капацитета на Дом за стари хора Мездра” .

Решение 57

Избира за член на ПК”Сигурност, опазване на обществения ред и граждански парва” – Цветан Матов Йолашки.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                 /инж. Делян Дамяновски/