Протокол №4/ 29.12.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №4/ 29.12.2011 г.

Решение 22

1.Утвърждава от 2012 година обща численост в дейност „Общинска администрация” – 95 щата, както следва:

-         81 щата – численост за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”;

-         14 щата – численост за дофинансиране с местни приходи в дейност „Общинска администрация”.

2.Одобрява структура на Общинската администрация на община Мездра,

считано от 01.01.2012 година, както следва:

Длъжност

Брой служители

Делегирана      държавна дейност

Брой служители

Дофинансиране с местни приходи

ОБЩА
ЧИСЛЕНОСТ

Кмет

1

0

1

Заместник – кмет

3

0

3

Секретар

1

0

1

Кмет на кметство

11

0

11

Кметски наместници

16

0

16

Финансов контрольор

1

0

1

Вътрешен одит 1 0 1
Главен архитект 1 0 1
Главен инженер 1 0 1
ОБЩО 36
ОБЩА   АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция

„Обща администрация”

8

14

22

СПЕЦИАЛИЗИРАНА   АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция

„Финанси и общински приходи” в т.ч.:

- Директор на дирекция  – 1

- Гл.счетоводител           -  1

- Отдел „Местни приходи” -7

9

0

9

Дирекция

„Устройство на територията ”

- Директор на дирекция -1

- Отдел „Градоустройство,строителен контрол и обществени поръчки” – 6

- Отдел „Техническо обслужване и общинска собственост” – 7

14 0 14
Дирекция

„Икономика , социални дейности и заетост”

7 0 7
Дирекция

„Хуманитарни дейности”

7 0 7
ОБЩО                          37
ОБЩ БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ: 81 14 95

Решение 23

1.Да се проведе конкурс за възлагане на превози на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска и републиканска от квотата на Община Мездра, включени в пакет № 2, съгласно Решение № 526 на Общински съвет – Мездра.

2.Утвърждава Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства – Приложение № 3.

3.Утвърждава линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица- Приложение № 4.

4.Утвърждава “Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите“ – Приложени № 5.

5.Утвърждава проект на договор за възлагане обществен превоз на пътници . Приложение № 6.

6.Утвърждава “Предложение за участие в конкурс за възлагане обществен превоз на пътници “Образец № 1.

7.Утвърждава срок на договорите за обществен превоз на пътници – седем години.

8.Възлага на кмета на общината да организира подготовката и проведе конкурса по възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, в съответствие с изискванията на Закон за автомобилните превози и Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяването на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

9.Определя комисия за провеждане на конкурса, разглеждане на постъпилите предложения и класиране на кандидатите, в състав:

Председател – представител на ОбА – Мездра

Членове: – правоспособен юрист

– представител на ОбА – Мездра

– представител на ОбА – Мездра

– представител на ОбС – Мездра

– представител на ИА “АА”Враца

– представител на “ Пътен контрол” РУ Мездра

- представител на НАП

- представител на браншова организация в областта на автотранспорта.

10.Общинският съвет делегира права на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си нарочна комисия, във връзка с установяване техническо състояние на предлаганите автобуси, сервизна база и гаражна площ и други въпроси, за които е необходимо допълнително изясняване.

11.ОбС определя цена на конкурсната документация за провеждане на конкурса в размер на 50 /петдесет/ лева.

12.Общинския съвет упълномощава кмета на общината през времето на действие на новият договор във връзка със съществени изменения в пътникопотока, да извършва с писмени заповеди промени в действащите маршрутни разписания.

Решение 24

1.Определя за свои представители в МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, следните общински съветници:

Ангел Борисов Йорданов

Данаил Стефчов Димитров

Яна Венелинова Нинова

д-р Галина Илиева Лещарска

2.Определя МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Мездра в състав от 7 члена, както следва:

Председател: инж.Генади Събков Събков – зам.кмет на община Мездра

Членове:Росица Георгиева Сергеева – н – к отдел “Общинска собственост”

Нелка Маринова Илиевска – гл.специалист “Общинска собственост и жилищен фонд”

Ангел Борисов Йорданов – общински съветник

Данаил Стефчов Димитров – общински съветник

Яна Венелинова Нинова – общински съветник

д-р Галина Илиева Лещарска – общински съветник

Решение 25

1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Мездра през 2012 година.

2.Приема План  за дейността през 2012 година на Народните читалища в Община Мездра, както следва:

1.Читалище “Просвета 1925“- гр.Мездра

2.Читалище “Съзнание – 1899 “ – с. Типченица

3.Читалище “ Наука – 1919 “- с. Лик

4.Читалище “Просвета – 1928 “-с.Царевец

5.Читалище “Просвета – Горна Кремена – 1897 “- с.Горна Кремена

6.Читалище “Н.Й.Вапцаров 1919 “- с.Игнатица

7.Читалище “Светлина “ – с.Брусен

8.Читалище “Подем – 1928“ – с.Руска Бела

9.Читалище “Пробуда – 1928 “ – с.Върбешница

10.Читалище “Светлина 2007” – с.Крапец

11.Читалище “Светлина 1926 – Моравица “ – с.Моравица

12.Читалище “Факел 1926 “ с.Зверино

13.Читалище “Фар -1927 “ с.Люти дол

14.Читалище “Искър – 2004 “ с.Зли дол

15.Читалище “Просвета Ребърково – 1925” с.Ребърково

16.Читалище “Просвета – 1923 – с. Боденец “с.Боденец

17.Читалище “Просвета -1897“ – с. Долна Кремена

18.Читалище “Просвета 1929 – Оселна“ – с.Оселна

19.Читалище “Христо Ботев  1927“ –  с. Елисейна

20.Читалище  “Подем – 1926 – Дърманци“ с.Дърманци

21.Читалище “Колката “ – с.Люти брод

Решение 26

1.Не предоставя поземлен имот с номер 016223 в землището на с.Горна Кремена с ЕКАТТЕ 16256, с площ 1,524 дка, находящ се в местността “Тихова глава”, съгласно скица – проект № ф 01651/10.09.2010 г. и имот с номер 016178, ЕКАТТЕ 16256 с площ от 4,667 дка в землището на с.Горна Кремена находящ се в местността “Тихова глава”, съгласно скица – проект  № ф 01650/10.09.2010 г. на наследниците на Тодор Митов Влаховски, тъй като предоставения  протокол за идентифициране на поземлен имот  от 09.09.2010 г. е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД “Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ“ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра  и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи, и такива не са описани  в представения протокол за идентификация на поземления имот.

2.Общински съвет връща преписката на ОС “Земеделие“ гр.Мездра за доокомплектоване съгласно писмо

Вх.№ 04.07-16/06.10.2011 г. на МЗХ.

Решение 27

1.Не предоставя поземлен имот с номер 006094 в землището на с.Лик с ЕКАТТЕ 43654, с площ  5, 252 дка, находящ се в местността “ Кошарата “, съгласно скица – проект № ф 01545/ 29.03.2011 г. и имот № 003158, ЕКАТТЕ 43654 с площ 3,307 дка в землището на с.Лик находящ се в местността  ”Калугерски ритли“, съгласно скица – проект № ф01546 /29.03.2011 г. на наследниците на Иван Александров Пеловски, тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот  от 24.03.2011 г. е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД “Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ“ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра  и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи, и такива не са описани  в представения протокол за идентификация на поземления имот.

2.Общински съвет връща преписката

на ОС“Земеделие“ гр.Мездра за доокомплектоване съгласно писмо Вх.№ 04.07-16/06.10.2011 г. на МЗХ.

Решение 28

1.Не предоставя поземлен имот с номер 000735 в землището на с.Оселна с ЕКАТТЕ 54047, с площ  2, 705 дка, находящ се в местността “ Сипея “, съгласно скица – проект № ф 00302/ 18.11.2010 г. на наследниците на Никола Коцев Кръстанов, тъй като предоставения протокол за идентифициране на поземлен имот  от 11.11.2010 г. е съставен в присъствието единствено на един представител на фирма СД “Фалкор – Владимир Андонов и Александър Андонов СИЕ “ гр.София , за поддържане и осъвременяване на картата на възстановена собственост за съдебен район Мездра  и на заявителя ; не са установени посочените граници на имота и няма присъствали съседи, и такива не са описани  в представения протокол за идентификация на поземления имот.

2. Общински съвет връща преписката на ОС “Земеделие“ гр.Мездра за доокомплектоване съгласно писмо Вх.№ 04.07-16/06.10.2011 г. на МЗХ.

Решение 29

1.Дава съгласие за подпомагане на Мирослав Нинов Нинов от с. Типченица община Мездра, чрез предоставяне на строителни материали в размер до 4286.32 лева.

2.Призовава гражданите на Община Мездра да подпомогнат семейството на Мирослав Нинов Нинов от с.Типченица, община Мездра с материали и техника във връзка със сполетялото ги бедствие.

Решение 30

Приема План за заседанията на Общински съвет – Мездра за І – во тримесечие на 2012 година, както следва:

м. януари

1.Приемане Програма за управление на община Мездра за мандат 2011 –2015 г.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2011 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

3.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

4.Актуализиране състава на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра.

Докл.:Председателя на МКБППМН

5.Актуализиране съставите на Обществените съвети в община Мездра.

Докл.:Иван Аспарухов

м.февруари

1.Актуализация на бюджета на община Мездра за 2011 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

2.Приемане отчет за изпълнение на бюджета на община Мездра за 2011 година.

Докл.:Ив.Аспарухов

3.Приемане бюджет на община Мездра за 2012 година.

Докл.:Ив.Аспарухов

4.Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2011 година.

Докл.:Началник РПУ

5.Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2011 година.

Докл.:Председателя на ОбКОРС

6.Актуализиране състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност.

Докл.:Председателя на ОбКОРС

м.март

1.Отчет за изпълнение на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2007-2013 година.

Докл.:Група за наблюдение

2.Актуализиране състава на Групата за наблюдение на Общински план за развитие  на община Мездра за периода 2007 – 2013 година.

Докл.: Ив.Аспарухов

3.Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2011 година.

Докл.:Управител на ОбП„Чистота”

Решение 31

1.Общински съвет – Мездра дава съгласието си Община Мездра да кандидатства с проект „Равен шанс за равен старт – за децата на община Мездра” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 – 4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основни области на интервенция 4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” и 4.2

„Децата и младежта в образованието и обществото” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в партньорство с ОДЗ 1 „Мир” – град Мездра и ПГ „Алеко Константинов” – град Мездра.

2.Възлага на кмета на Община Мездра да извърши необходимите действия за кандидатстване с проект „Равен шанс за равен старт – за децата на община Мездра” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 – 4.1.05 Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” / ОПРПЧР /.

3.Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Мездра, ОДЗ 1”Мир“ – град Мездра и ПТ „Алеко Константинов” – град Мездра, с цел разработване и реализация на проект „Равен шанс за равен старт – за децата на община Мездра”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”  /ОПРПЧР/.

4.Упълномощава кмета на Община Мездра да подпише споразумение за общинско сътрудничество.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/