Протокол №3/ 22.12.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №3/ 22.12.2011 г.

Решение 15

На основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 от ЗМСМА и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра:

1.Одобрява план-сметките на разходите за услугите за 2012 година.

1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване по населени места в размер на 450 502 лева / Приложение № 3, 4, 4 а, 4 б, 4 в/.

1.2.Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 269 517 лева / Приложение № 5 /.

1.3.Чистотата на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 277 770 лева /Приложение №6, 6 а, 6 б, 6 в/.

2.Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията на такса битови отпадъци и други общински приходи.

3.Определя такса битови отпадъци за 2012 година според количеството на отпадъците за нежилищни имоти измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер с обем 4 куб. ;“Бобър” с обем 1.1 куб.; кофи от 110 литра, както следва:

3.1.Сметосъбиране и сметоизвозване в лева за годината за стандартен съд:

– за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.      1595.19 лева годишно;

– за 1 бр.” Бобър” с обем 1.1 куб.         403.98 лева годишно;

– за 1 бр. кофа от 110 литра                  70.27 лева годишно;

3.2.Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения според количеството в лева за годината за стандартен съд:

– за 1 бр. контейнер с обем 4 куб.       798.33 лева годишно ;

– за 1 бр.”Бобър” с обем 1.1 куб.         299.38 лева годишно ;

– за 1 бр. кофа от 110 литра                   43.90 лева годишно.

Решение 16

На основание чл.8, ал.3 от Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Мездра:

1.В системата на разделното събиране на битови отпадъци през 2012 година могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино.Собствениците на имотите подават до Кмета на Общината заявление/ по приложения образец/ в срок до 31 декември 2011 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2012 година.

2.Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2012 година, както следва:

2.1.Търговски обект – за 1 кв.м. полезна площ

– гр. Мездра – 40 кг.хартия

– село Зверино  – 30 кг.хартия

2.2.Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място

– гр.Мездра  – 30 кг. хартия

– село Зверино – 20 кг.хартия

2.3.Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота

– гр.Мездра – 70 кг. хартия

– село Зверино – 50 кг. хартия

2.4.Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала

– гр.Мездра – 60 кг.хартия

– село Зверино – 40 кг.хартия

2.5.Производствени площадки – за 1 дка площ

– гр.Мездра – 3 т. хартия

– село Зверино – 1 т.хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни  и цветни матели, оловни акумулатори, алуминиеви капачки и пластмаса. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договорите с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2011 година.

Решение 17

На основание § 3 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗАТУРБ да се назначат кметски намастници в кметствата от община Мездра, в които на 23 октомври 2011 г. не са произведени избори за кметове на кметства, както следва:

1.Върбешница

2.Горна Бешовица

3.Дърманци

4.Крапец

5.Крета

6.Люти брод

7.Люти дол

8.Очин дол

9.Ребърково

10.Руска Бяла

11.Старо село

12.Царевец

13.Зли дол

14.Кален

15.Ослен Криводол

16.Цаконица

Решение 18

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение № 5 към чл.2, т.4 – таблица на длъжностните наименования, минималните и максимални основни месечни заплати, утвърждава индивидуалните основни месечни заплати както следва:

Длъжност Население Основно месечна заплата Предложение

за

индивидуални

ОМЗ /в лева/

Постоянен

адрес

Настоящ

адрес

Минимална

/в лева/

Максимална

/в лева/

Кмет на Община 12947 11429 846 1462 1400
Кмет на кметство Зверино 1807 1705 373 834 800
Кмет на к – во Боденец 613 623 373 834 670
Кмет на к – во Брусен 422 502 373 834 650
Кмет на к – во Г.Кремена 447 497 314 770 650
Кмет на к – во Елисейна 406 406 314 770 640
Кмет на к – во Лик 355 568 373 834 650
Кмет на к – во Моравица 764 789 373 834 710
Кмет на к – во Оселна 479 455 314 770 640
Кмет на к – во Типченица 384 508 373 834 650
Кмет на к – во Д.Кремена 504 560 373 834 650
Кмет на к – во Игнатица 629 598 373 834 660

Решение 19

На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява ПУП / Подробен устройствен план / – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за промяна предназначението  на земеделска земя за жилищни нужди построяването на “ Масивна жилищна сграда “ в ПИ №645035 в местност

“Гроба“ в землището на с.Долна Кремена, община Мездра, област Враца.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на Общината.

На основание  чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник“.

Решение 20

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА и чл.10 ал.1 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Мездра в размер на 90% от основната месечна работна заплата на кмета на община Мездра, за осем часов  работен ден.

Решение 21

На основание писмо на МЗХ изх.№ 07-927/05.12.2011 година:

1.Общински съвет – Мездра потвърждава свои Решения № 313 от Протокол №25 от 30.07.2009 г. и № 548 от Протокол № 45 от 31.03.2011 г.

2.Предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да преобразува ПГ по МСС – Мездра / след съгласие на МЗХ / от държавно в общинско училище, считано от 01.01.2012 г.  / началото на финансовата 2012 г./

3.След преобразуването от държавно в общинско училище ПГ по МСС – Мездра да се финансира чрез бюджета на община Мездра.

4.Управляваните от училището имоти да бъдат преобразувани от публична държавна в публична общинска собственост.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/