Протокол №2 / 10.12.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ №2 / 10.12.2011 г.

Решение 6

Избира за  председателстващ  на заседанието Славей Василев Младенов.

Решение 7

1.Уточнява процедурата по обсъждане на  решение №3, Протокол №1 на Общински съвет – Мездра във връзка със Заповед №464/29.11.2011 г. на областен управител Враца:

По решението да се гласува тайно с бюлетини, подписани и подпечатени от председателя на комисията за провеждане на тайния вот. Бюлетините да бъдат със следният текст:

- Потвърждава решение №3 от Протокол №1 от проведено заседание на Общински съвет – Мездра на 15.11.2011 г.

- Отменя  решение №3 от Протокол №1 от проведено заседание на Общински съвет – Мездра на 15.11.2011 г.

Пред двата варианта има празно квадратче.

Всеки съветник поставя знак /кръстче, отметка или друго/ в празното квадратче , поставя бюлетината в плик и го пуска в изборната урна.

За резултатите от избора се съставя протокол.

Бюлетините са неразделна част от протокола на заседанието.

При получаването на бюлетината и празния плик, както и след като гласува общинския съветник се подписва в предварително изготвен списък.

2.Определя комисия по провеждането на тайния вот , в следния състав:

Цветан Георгиев Тодоров

Яна Венелинова Нинова

Венелин Димитров Кръстев

Славей Василев Младенов

Дарина Белева Христова

3.Избира за председател на комисия по провеждането на тайния вот Цветан Георгиев Тодоров.

Решение 8

На основание чл.45, ал.9 от  ЗМСМА:

Потвърждава решение №3 от Протокол №1 от проведено  заседание на Общински съвет – Мездра на 15.11.2011 година.

Решение 9

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – община Мездра.

Решение 10

Избира  заместник председатели на Общински съвет – Мездра, както следва:

1.Венелин Димитров Кръстев

2.Яна Венелинова Нинова

3.Виктория Данчева Данкова

4.Дарина Белева Христова Решение 11

Избира състава на Постоянни комисии към Общински съвет – Мездра, както следва:

”Финанси и бюджет”

Председтел:Васил Петков Христов

Членове:1.Славей Василев Младенов

2.Надежда Илиева Йорданова

3.Тихомир Володиев Тошев

4.Виктория Данкова Данчева

5.Цветан Георгиев Тодоров

6.д-р Владимир Цеков Цеков

7.Венелин Димитров Кръстев

8.Елисей Неделков Давидов

”Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

Председател:Надежда Илиева Йорданова

Членове:1.Виктория Данкова Данчева

2.Цветан Георгиев Тодоров

3.д-р Митка Георгиева Лечева

4.Елисей Неделков Давидов

5.Славей Василев Младенов

6.Васил Петков Христов

7.Яна Венелинова Нинова

8.Цанко Иванов Петков

9.Георги Валентинов Иванов

”Устройство на територията , опазване на околната среда и инфраструктура”

Председседател:Виктория Данкова Данчева

Членове:1.Цанко Иванов Петков

2.д-р Владимир Цеков Цеков

3.Венелин Димитров Кръстев

4.Елисей Неделков Давидов

5.Васил Петков Христов

6.Георги Валентинов Иванов

7.Ивайло Цолов Тошев

8.д-р Галина Илиева Лещарска

”Образование, култура, спорт, туризъм и младежки дейности”

Председател:Наталия Христова Цветкова

ленове:1.Данаил Стефчов Димитров

2.д-р Митка Георгиева Лечева

3.Яна Венелинова Нинова

4.Ангел Борисов Йорданов

5.д-р Ивайло Тошев Тодоров

6.Галина Илиева Лещарска

7.Тихомир Володиев Тошев

”Здравеопазване и социални дейности”

Председател:д-р Владимир Цеков Цеков

Членове:1.Наталия Христова Цветкова

2.д-р Митка Георгиева Лечева

3.д-р Ивайло Тошев Тодоров

4.Яна Венелинова Нинова

5.д-р Галина Илиева Лещарска

6.Надежда Илиева Йорданова

7.д-р Дарина Белева Христова

”Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Председател:Данаил Стефчов Димитров

Членове:1.Наталия Христова Цветкова

2.Тихомир Володиев Тошев

3.д-р Дарина Белева Христова

4.Георги Валентинова Иванов

Решение 12

Определя броя на членовете на Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси да бъде от 6 човека.

Председател:Венелин Димитров Кръстев

Членове:1.д-р Дарина Белева Христова

2.Цветан Георгиев Тодоров

3.Ангел Борисов Йорданов

4.д-р Ивайло Тошев Тодоров

5.Данаил Стефчов Димитров

Решение 13

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава  на НСОРБ :

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет инж.Делян Василев Дамяновски – председател на Общински съвет – Мездра.

2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание , той да бъде заместен от Виктория Данкова Данчева – зам.председател на ОбС – Мездра.

Решение 14

На основание чл.62,  ал.3 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие:

Определя за член на Областен съвет за развитие на област Враца представителя на Общински съвет – Мездра  Виктория Данчева Данкова – зам.председател на Общински съвет – Мездра .

При невъзможност  да участва в работата на съвета , да бъде замествана от Венелин Димитров Кръстев – зам.председател на ОбС – Мездра.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/