Протокол №1 / 15.11.2011 г. на Общински съвет – Мездра

Решение 1

Определя процедура за избора на Председател на Общински съвет – Мездра, както следва:

За провеждане на тайния избор ОбС избира комисия по избора, която се състои от председател и четири членове. Тайният избор се извършва с една бюлетина с имената на издигнатите кандидати, подредени по азбучен ред.

Пред името на кандидатите има празно квадратче.

Пликовете и бюлетините са подписани от председателя на  комисията по избор и подпечатени с печата на Общински съвет.

Всеки съветник поставя знак /кръстче, отметка или друго/ в празното квадратче пред името на предпочитания от него кандидат, поставя бюлетината в плик и го пуска в изборната урна.

Ръчно изписани бюлетини се считат за невалидни. За резултатите от избора се съставя протокол.

Бюлетините са неразделна част от протокола на заседанието.

При получаването на бюлетината и празния плик, както и след като гласува общинския съветник се подписва в предварително изготвен списък.

Решение 2

Определя комисия по избор на председател на Общински съвет –  Мездра в следния състав:

1.Яна Венелинова Нинова

2.Цветан Георгиев Тодоров

3.Венелин Димитров Кръстев                                                          4.Георги Валентинов Иванов                                                                5.Дарина Белева Христова

Решение 3

Избира за председател на Общински съвет – Мездра инж. Делян                                                    Василев Дамяновски.

Решение 4

1.Определя комисия по изготвяне Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация   в състав:

1.инж. Делян Василев Дамяновски

2.Надежда Илиева Йорданова

3.Ивайло Цолов Тошев

4.Виктория Данчева Данкова

5.Славей Василев Младенов

6.Дарина Белева Христова

7.Венелин Димитров Кръстев

2.Срок на действие на комисията  по изготвяне на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация до приемане на правилника от Общинския съвет.

Решение 5

Определя броя на членовете на Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси да бъде от 7 човека.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски/